Život Cirkvi vo svete 46/2018

Obsah

Em. pápež Benedikt XVI. : Treba hovoriť o probléme množenia práv

Ďalší krok OSN smerom k „právu na potrat“ a Úžasná reakcia kňaza!

‚Všetci prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak‘

Talianski biskupi chcú zmeniť prosbu v Otčenáši aj Gloriu

Taliansko: Cirkvi hrozia nedoplatky daní v miliardách

Vatikánska stránka: Viac žien v kongrese USA

USA: Biskupi sa nedovážia od Vatikánu niečo žiadať

ZDF: V mešite v Essene štvú proti židom a kresťanom

Marocký arcibiskup: Návšteva pápeža patrí aj migrantom

„Čo hovoria médiá o pochode k nezávislosti v Poľsku“

„Ježišov zákon je oveľa dôležitejší ako pápežské tajomstvo“

Hovorkyňa obetí zneužívania: Synoda sklamala

Vatikán: Predohra ku klimatickej konferencii OSN

Viganò: „Buďte odvážni pastieri a nie ustráchané ovce!“

Pápež povoláva do kúrie vyšetrovateľov pre zneužívanie

Opustí sporný kardinál Errazuriz Radu kardinálov?

Vatikán zabrzdil opatrenia biskupov USA o zneužívaní

‚Milujem Františka, ale zlomil mi srdce‘

USA: Nijaký súcit s rodinou konzervatívneho moderátora

Nemecko: Podpálili organ vo Farnosti sv. Františka

Uzavretie nemeckých hraníc bolo právne možné

Zatajovanie zneužívania: „Ilegálni nepodajú oznámenie“

Nemecký politik: ‚Hordy mužov von!‘

Vatikán: Zdravotné centrum pre chudobných

Nemeckým cirkvám bude chýbať 14 000 farárov

Nedeľný pokoj – „ikona kresťanského Západu“

Malé satanistické dievčatká medzi nami

Mlčanie k Viganòvmu obvineniu škodí pápežovi a Cirkvi

USA: Laická iniciatíva šírenia Eucharistickej adorácie

Jezuitský magazín chváli prívrženkyňu potratov

Kardinál Turkson: „Laudato si“ biskupi blokujú

USA: Praktizujúci veriaci volili republikánov

Komédia s vážnym obsahom: „Ešte ako tak katolícky“

Biskup Schneider: Katolíci musia byť ‘ochotní zomrieť za vieru’

Čítame, že „smrť i život sú v moci jazyka“ (Prís 18,21). Očistec je plný trpiacich duší, ktoré zhrešili jazykom. Svätý Alfonz Liguori napísal: „Ó, aké veľké požehnania prináša duši mlčanie!“ Prorok Izaiáš hovorí, že ticho môže pestovať spravodlivosť v dušiach (Iz 32,17). Na jednej strane nás chráni pred množstvom hriechov, lebo ničí koreň škriepok, sporov, zatrpknutosti a zvedavosti. Na druhej strane ním môžeme získať veľa čností. Ten istá svätý prorok povedal: „V tichu a dôvere bude vaša sila“ (Iz 30,15). (365 dní s dušami v očistci, Zachej 2017)

Em. pápež Benedikt XVI. : Treba hovoriť o probléme množenia práv

Vatikán, 15.11.2018 (RV) 024 192 – Emeritný pápež Benedikt XVI. listom zaželal zdarný priebeh medzinárodnému sympóziu vatikánskej nadácie nesúcej jeho meno. Podujatie s témou „Základné práva a konflikty medzi právami“ otvorili vo štvrtok 15. novembra v Ríme na pôde Univerzity LUMSA.
List Benedikta XVI. adresovaný prezidentovi Správnej rady Vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. pátrovi Federicovi Lombardimu SJ, prečítali pri otvorení podujatia spolu s pozdravným posolstvom Svätého Otca Františka. Medzinárodné sympózium nadácia spoluorganizuje s rímskou univerzitou LUMSA – Libera Università Maria Santissima Assunta.

Ratzingerovu cenu 2018 získa nemecká teologička a švajčiarsky architekt

Ako píše Benedikt XVI., keď ho organizátori informovali o projekte podujatia, od počiatku považoval iniciatívu za „mimoriadne užitočnú“:
„Zvlášť sa mi videlo dôležité, aby sa hovorilo explicitne o problematike «množenia práv» a o riziku «deštrukcie idey práva». Je to otázka aktuálna a zásadná pre udržanie základov spolunažívania ľudskej rodiny a zasluhuje si, aby sa opätovne stala témou hĺbkovej a systematickej reflexie“, píše emeritný pápež spolu s uistením relátorov a účastníkov sympózia o svojich modlitbách.

Prehĺbiť reflexiu o vízii ľudských práv
Pápež František v pozdravnom posolstve v súvislosti s témou sympózia a blížiacim sa 70. výročím prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Generálnym zhromaždením OSN pripomína, že „je potrebné nielen oslavovať spomienku na onú historickú udalosť, ale aj vyprofilovať prehĺbenú reflexiu o aplikovaní a vývoji vízie ľudských práv v dnešnom svete“.
V posolstve Svätý Otec poukazuje na prínos, ale aj nebezpečenstvá, ktoré táto problematika v sebe skrýva:
„V januárovom príhovore k diplomatickému zboru, venovanom práve tejto deklarácii, som poznamenal, že je zameraná na odstránenie separujúcich múrov, ktoré rozdeľujú ľudskú rodinu, a na podporu integrálneho ľudského rozvoja. Vyjadril som však aj zistenie, že zároveň treba «konštatovať, že v priebehu rokov sa interpretácia niektorých práv uberala postupnými modifikáciami, so zahrnutím množstva „nových práv“, ktoré sa nezriedka vzájomne priečia». Otvára sa takto rad problémov, ktoré zasahujú až do hĺbky samotnej myšlienky práva a jeho základov.“

Benedikt XVI. jasnozrivo upozornil na naliehavosť témy
Na skutočnosť, že téma ľudských práv je emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. osobitne blízka, a to aj v priamej súvislosti s univerzitou LUMSA, poukázal pápež František v ďalších riadkoch svojho posolstva:
„Pápež Benedikt XVI. jasnozrivo upozornil na naliehavosť týchto tém pre našu dobu a kompetentne sa k nim vyjadril ako mysliteľ a ako duchovný pastier. Práve preto mu pred dvadsiatimi rokmi táto univerzita udelila ako vtedajšiemu kardinálovi Ratzingerovi doktorát honoris causa v odbore práva“.
Na záver pápež František žičí akademickému podujatiu, aby „inšpirujúc sa myslením a magistériom nášho milovaného emeritného pápeža dokázalo odvážne a hĺbkovo prispieť k osvetleniu problematiky, ktorá má zásadný význam pre ochranu dôstojnosti ľudskej osoby a jej integrálneho rozvoja“. -jb-

Ďalší krok OSN smerom k „právu na potrat“

Felix Honekamp

Berlín, 15.11.2018 (kath.net/„Papsttreuer Blog“) 024 191 – Predstavte si prosím, že stojíte v ceste realizácii životných cieľov iného človeka. Bránite kariére iného, či ovplyvňujete jeho sebarealizáciu. Bolo by treba preveriť, aký vplyv tu naozaj je a do akej miery za neho zodpovedáte a či je v súlade s právom. Inak vyjadrené ovplyvňujete toho druhého bezprávne, alebo nie? V prvom prípade sú na to kompetentné súdy. Tie vám môžu zakázať ďalšie ovplyvňovanie pod hrozbou trestu. Musíte preč!
To všetko je abstraktné, ale pochopiteľné: Ak niekomu škodím, tak sa musím za to zodpovedať. Abstraktnejšie sa to stáva vtedy, ak predpokladáme, že už len vaša existencia má negatívne účinky na iného človeka. Ak ďalej budeme predpokladať, že ste za to zodpovedný, ale na tom stave sa nedá nič zmeniť … tak by sme museli prísť k záveru, že jediná možnosť vyriešenia konfliktu by spočívala v zničení vašej existencie. Je mi ľúto, ale potom musíte preč!

Opovrhovanie človekom vo Výbore pre ľudské práva
Znie to neuveriteľne, neľudsky, ba ako pohŕdanie človekom? O ničom inom však práve teraz nerozhodol Výbor OSN pre ľudské práva. Dal totiž preveriť „Medzinárodný pakt o politických a občianskych právach“ vzhľadom na článok 6, v ktorom ide o právo na život. A človekom pohŕdajúci výsledok: Právo nenarodeného človeka na život sa podriaďuje právu sebaurčenia matky!
Ba zachádza sa ešte ďalej: V závere označenom ako „General Comment 36“ sa 30.10.18 tiež rozhodlo, že slobodu svedomia lekárov a sestier v tomto ohľade treba klasifikovať ako „prekážku“, ktorú treba prekonať! Teda lekár, ktorý z dôvodu výhrady vo svedomí nechce robiť potraty, koná bezprávne, čo je samo osebe logické, keďže svojím odmietnutím sa stavia proti právu sebaurčenia, ktoré je obmedzované nenarodeným životom. Perverzné, ale logické.

Soft Law – s následnými účinkami
Istým spôsobom ide v tomto prípade o tzv. „Soft Law“ (jemný zákon) – rozhodnutie nemá priamy vplyv na zákonodarstvo členov OSN, ale uznáva sa ako „smernica“ pre národné zákony. Okrem toho Výbor pre ľudské práva je „kvázi justičný orgán“ OSN, ktorý „stíha“ porušovanie ľudských práv v rámci možností OSN. To neznamená nič iné, ako že štáty, ktoré sa tomu vzpierajú, budú v budúcnosti sedieť na lavici obžalovaných, lebo si príslušne necenia právo žien na sebaurčenie.
Je teda iba otázkou času, kým štátne inštitúcie s poukazom na toto rozhodnutie tzv. Výboru pre ľudské práva“ uvážia prispôsobenie vlastných zákonov. Práve v západnej Európe netreba väčšinu vlád o to dlho prosiť, lebo právo na život nenarodeného je im aj tak tŕňom v oku.

Vydávať svedectvo
My, kresťania, tak stojíme zasa raz pred výzvou, že musíme vydávať svedectvo. Pri všetkom pochopení pre konflikty tehotných žien musíme jasne ukázať, že právo na sebaurčenie tehotných žien nemôže stáť nad právom na život nenarodeného človeka. Musíme jasne ukazovať, že OSN sa svojím rozhodnutím dopúšťa bezprávia. Musíme – keď to bude tak ďaleko – prejaviť občiansku neposlušnosť, aby sme zabránili tomu, že sa také bezprávie stane zákonom. Nejde tu totiž o také pomerné maličkosti ako daňové zaťaženie, či sociálne zákony.
Ide o základné právo každého človeka na život. Tu zlyhať by bolo zlyhaním veriacich aj Cirkvi. Aj Cirkev je stále znova vyzývaná v tejto téme zaujímať jednoznačné stanovisko a dištancovať sa od OSN. Dnes máme rýchlo po ruke paušálne požiadavky, ale jednu otázku by sme si mali predsa položiť: Chceme my, Nemci, naozaj patriť do medzinárodnej organizácie, ktorá zastáva takéto „chápanie práva“?

Mlčanie nie je opciou
Je na čase prihodiť na misky váh vlastné hodnoty a pohroziť opustením Výboru pre ľudské práva a jasne ukázať, že naša krajina sa nikdy nepridá k takému chápaniu práva. Som menej optimistický v tom, že sa naša politická kasta dokáže k takému kroku prebojovať – už len preto nie, lebo z veľkej väčšiny desaťročia bojuje proti právu nenarodených na život. To však nemôže znamenať, že my kresťania sa tomu nepostavíme do cesty.
OSN sa degeneruje na bezprávnu organizáciu, ktorá slúži čiastkovým záujmom lobistickým skupinám. To treba povedať a ozrejmovať. Zrejme nám to prinesie obvinenie z fundamentalizmu a budú nás haniť ako nacionalistov a pravicových extrémistov. Ale mlčať, keď nenarodené deti nielen zabíjajú, ale toto zabíjanie sa ešte aj upevní ako právo, nie je pre nás nijaká opcia.

Výnimočne prikladám aj okamžitú krásnu reakciu kňaza:

PbJK. Sv. Matka Tereza povedala: Nebude na tomto svete dobre, kým neprestaneme zabíjať nenarodené deti! Vidíme, ako je na tomto svete… Modlime sa a my kňazi burcujme proti takémuto „právu“… Ja mám vo zvyku hovoriť, že žena má právo, akú si zvolí farbu vlasov, ale nie zavraždiť nenarodené dieťa… Tak isto odhaľujem diabolskú lož: vraj umelé prerušenie… NIE! Násilné ukončenie … = beštiálna vražda, lebo dieťa už žijúce na tomto svete môže niekto ochrániť, môže pred vrahom ujsť, kým dieťa v lone matky nemá kam ujsť, preto je to beštiálna vražda! Toto počuli odo mňa v každej farnosti, kde som pôsobil. Len dúfam, že na to pamätajú.
Pán Boh zaplať za Vašu službu. Prajem požehnaný deň aj čas. Otec Š. F. 16.11.2018

‚Všetci prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak‘

Londýn, 15.11.2018 (kath.net) 024 190 – Splní sa proroctvo zo Zjavenia sv. Jána „ … všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak“ (Zjv 13,16)? Prinajmenšom vo Veľkej Británii začali firmy čipovať svojich zamestnancov na „zvýšenie bezpečnosti“, podobne ako je to u domácich zvierat! Informoval o tom rakúsky denník „Krone“ s odvolaním sa na britský „The Guardian“.
Britská firma BioTeq už očipovala 150 pracovníkov čipom RFID. A aj švédska firma Biohax, ktorá sa na webovej stránke sama označuje ako vedúca na svetovom trhu v tejto oblasti a je aktívna v Európe, Austrálii a USA, to takuisto realizovala u svojich pracovníkoch.

Talianski biskupi chcú zmeniť prosbu v Otčenáši aj Gloriu

Rím, 15.11.2018 (KAP) 024 189 – Talianski biskupi chcú zmeniť prosbu v Otčenáši „Neuvádzaj nás do pokušenia“. Prosba má v budúcnosti znieť: „Nedaj nám upadnúť do pokušenia“. Príslušné rozhodnutie vydali biskupi pri schválení nového prekladu misála, ako oznámili po ukončení plenárneho zasadnutia vo štvrtok. Kedy vstúpil do platnosti je zatiaľ otvorené. Preklad sa musí ešte predložiť príslušným orgánom vo Vatikáne.
Biskupi zmenili aj formuláciu v „Gloria“ svätej omše. Namiesto „pokoj ľuďom dobrej vôle“ sa má v budúcnosti používať formulácia bližšia gréckemu originálu … a ľuďom milovaným Bohom“. V mnohých talianskych farnostiach sa táto formulácia už používa.
Hlasovanie biskupskej konferencii o novom misáli predchádzala viac ako 16-ročná prekladateľská práca. Biskupi a experti sa postarali o jeho teologické, pastoračné a štylistické vylepšenia, ako oznámila BKT. –zg-

Taliansko: Cirkvi hrozia nedoplatky daní v miliardách

Rím, 15.11.2018 (kath.net/KAP) 024 188 – Katolícka cirkev v Taliansku bude možno musieť uhradiť nedoplatky na daniach vo výške 4,8 miliárd eur. Informoval o tom taliansky denník „La Stampa“ v stredu s odvolaním sa na zdroje z ministerstva financií v Ríme. V súčasnosti sa pracuje na novom výpočte komunálnych daní z nehnuteľností. Pritom ide o cirkevné zariadenia ako školy, či pútnické ubytovne. Suma by mohla byť nižšia, keby sa štát vzdal napr. úrokov alebo penált za omeškanie.
Komisia EÚ vyhodnotila oslobodenie od daní povolené v r. 2006 až 2011 ako štátnu pomoc odporujúcu podmienkam podnikania. Talianskemu štátu však v rozhodnutí z r. 2012 povolila vzdať sa požadovaniu doplatenia daní kvôli byrokratickej náročnosti. To však Európsky súdny dvor v Luxemburgu vyhlásil minulý týždeň za neprípustné. Biskupská konferencia Talianska sa vyjadrila uzrozumená s týmto rozsudkom.
Podľa odhadov talianskych médií vlastní katolícka cirkev v Taliansku – bez Vatikánu, ktorý je samostatným štátom – popri 26 000 kostoloch, kláštoroch, športových zariadení a obchodoch aj 9000 škôl a 5000 kliník či iných zdravotných zariadení. –zg-

Obvinený kardinál Errazuriz opúšťa Radu kardinálov

Vatikán, 15.11.2018 (KAP) 024 187 – Kardinál Francisco Javier Errazuriz zapletený do čilského škandálu zneužívania oznámil svoje odstúpenie z Rady kardinálov C 9 – poradného orgánu pápeža Františka.
„Priletel som do Ríma, aby som sa rozlúčil s pápežom,“ citovali talianske médiá kardinála v stredu. Povedal, že ďakuje Františkovi za to, že tam smel päť rokov pôsobiť ako zástupca Južnej Ameriky a pracovať na reforme Rímskej kúrie.
Predtým boli špekulácie médií o tom, či by 85-ročný kardinál mohol predísť svojmu prepusteniu z rady dobrovoľným odstúpením.
Obete zneužívania Errazuriza obviňujú, že ako arcibiskup Santiaga de Chile v r. 1998-2010 celé roky bránil trestnému stíhaniu kňaza odsúdeného za zneužívanie. Tri obete kňaza oznámili Errazuriza koncom októbra na polícii o obvinili ho z krivej prísahy a falošnej výpovede.
V stredu čilská štátna prokuratúra oznámila, že predvolá kardinála ako „obvineného“. Kardinál obvinenia odmieta.
Prominentný zástupca obetí zneužívania Juan Carlos Cruz v stredu reagoval na Twitteri posmešne: „Zlý deň pre kardinála Errazuriza. Najprv ho vyhodia zo skupiny pápežových poradcov a potom ho v Čile oficiálne obvinia. To je taký deň, keď by sme najradšej zostali v posteli.“

Vatikánska stránka: Viac žien v kongrese USA

Vaticannews.va prináša interview s „ľavicovo-liberálnou“ mníškou, ktorá sa angažovala v americkom politickom boji

Vatikán, 15.11.2018 (kath.net/LSN/jg) 024 186 – Vaticannews.va, spravodajská stránka Vatikánu obmedzila správy o voľbách v USA na článok o ľavicovo -liberálnej akcii katolíckych sestier, ktoré vítajú nárast počtu žien v dome reprezentantov.
Sr. Bernadette Reisová z Vaticannews.va urobila interview so sr. Simone Campbellovou, vedúcou akcie „Sestry v autobuse“ o voľbách. Sestry cestujú autobusom cez USA a chcú upozorniť na sociálne problémy. Angažovali sa aj vo volebnom boji.
Campbelllová prejavila potešenie z toho, že teraz zvolili už viac ako 100 žien do kongresu. Bezuvedenia ich programu privítala ich pohlavie, farbu pleti, príslušnosť k islamu a skúsenosti v povolaní. Až 40 percent žien sú černošky, dve sú moslimky, čo Campbellová ocenila. Sú to učiteľky, podnikateľky, bojovníčky za práva žien a právničky.
Campbellová prejavila presvedčenie, že akcia jej skupiny ovplyvnila výsledky volieb. Povedala, že osem z 12 kandidátok, proti ktorým sa postavili, neboli zvolené. Medzi nimi bola aj ochrankyne života.
Campbellová sa tiež vyslovila proti zákazu potratov! Namiesto toho by sa mala podľa nej zlepšiť hospodárska situácia žien, ako povedala v interview v r. 2016. –zg-

USA: Biskupi sa nedovážia od Vatikánu niečo žiadať

Baltimore, 15.11.2018 (kath.net/pl) 024 185 – Na plenárnom zasadnutí Biskupskej konferencie USA diskutovali biskupi v situácii eskalácie škandálov pol hodiny o tom, či majú Vatikán povzbudiť vydať dokumenty o obvineniach bývalého kardinál Theodore McCarricka. Po podrobnej diskusii biskupská konferencia stojaca pod veľkým tlakom verejnosti nakoniec tento návrh odmietla 137 hlasmi proti – 83 hlasov bolo za. Biskupi teda v škandále okolo 83-ročného býv. kardinála, ktorý sa postaral v Cirkvi aj mimo nej o veľké zatrpknutie a kritiku, predbežne neurobia nijaké priame kroky, ale vyčkajú konanie Vatikánu. Diskusia ukázala podľa „LifeSiteNews“ tri základné obavy biskupov: strach pred hnevom laikov a kňazov v ich diecézach, strach, že pri odmietnutí návrhu budú vyzerať ako pasívni ľahostajní pastieri a strach, že urazia Svätý stolec alebo, že ich zle pochopí.
Reakcie na toto rozhodnutie biskupov vyjadrujú sklamanie. Korešpondent EWTN Wyatt Goolsby povedal, že biskupi odídu domov bez konkrétnych opatrení v zmysle ich zodpovednosti. Uviedol, že biskupi sú rozdelené a niektorí mu povedal, že hlasovanie považujú za „symbolické“.
Známy šéf spravodajstva EWTN Raymond Arroyo na Twitteri komentoval: Mesiace sa čakalo na plenárne zasadnutie biskupov, biskupi vydali tento týždeň milión dolárov, no v téme zneužívania BK USA „nič nedosiahla“, čo nazval „tragickým“. … –zg-

ZDF: V mešite v Essene štvú proti židom a kresťanom

Berlín, 15.11.2018 (kath.net) 024 184 – „V piatkových kázňach v Mešite Assalam v nemeckom Essene sa hovorí o neveriacich kresťanoch a židoch, ktorí nie sú toľko hodní ako moslimovia. Imam to bráni: ‚To ja e napísané v Koráne, to my nemôžeme predsa sami určovať. Čo stojí v Koráne, to podávame ďalej.‘“
Toto napísala nemecká televízia ZDF v správe o mešite v Essene. Televízii sa podarilo vpašovať do mešity, ktorú už roky sleduje Úrad pre ochranu ústavy, mladú moslimku Yasmin. Tak ju nazýva ZDF – jej pravé meno a pravý hlas pozmenili pre jej ochranu. Ona rozpráva, že to, čo počula v mešite, nemá nič do činenia s pokojným islamom, ktorý pozná.
„Napríklad tam povedali, že k nášmu islamskému právu šaría patrí, že sa bojuje proti kufarom – neveriacim. Ako neveriaci sa označujú všetci, ktorí nie sú moslimovia a to predovšetkým židia a kresťania.“ –zg-

Marocký arcibiskup: Návšteva pápeža patrí aj migrantom

Rím-Rabat, 14.11.2018 (KAP, RV) 024 183 – Na koniec marca ohlásená návšteva pápeža Františka v Maroku bude venovaná aj utečencom. Povedal to arcibiskup arcidiecézy hlavného mesta Rabat, Cristobal Lopez, v stredu pre rímsku tlačovú službu „Fides“.
František navštívi marocký ľud a cirkevné spoločenstvo vrátane tých mnohých bratov a sestier, ktorí sa nachádzajú na ceste do Maroka a na ceste do Európy do a neodradzuje ich ani veľké utrpenie a ťažké situácie“, ako povedal arcibiskup Lopez.
Vatikán oficiálne potvrdil cestu pápeža do Maroka v utorok. Bude to druhá návšteva pápeža v tejto krajine po návšteve sv. Jána Pavla II. v roku 1985. Návštevu 30. a 31. marca 2019 vykoná na pozvanie kráľa Mohameda VI. a povedie ho do miest Rabat a Casablanca.
Táto návšteva bude pre veriacich miestnej cirkvi „veľkolepou príležitosťou prežívať naše spoločenstvo s rímskym biskupom a všeobecnou Cirkvou,“ vyhlásil s radosťou arcibiskup Lopez a povedal:
„Poslaním pápeža ako nástupcu apoštola sv. Petra je posilniť nás vo viere. To je hlavný účel jeho návštevy. Chcela by nás spoznať a prežiť náš všedný deň, pomodliť sa s nami a dať nám svoje požehnanie. Chcel by nadviazať kontakt aj s marockým ľudom, najmä s kráľom v zmysle medzináboženského islamsko-kresťanského dialógu, ktorý chcú napomáhať obe strany.“
Medzi 35 miliónmi Maročanov drvivá väčšina vyznáva sunitskú formu islamu, ktorý je štátnym náboženstvom. Katolíci tu tvoria iba malú menšinu. V oboch arcidiecézach Rabat a Tanger žije podľa údajov Vatikánu iba asi 27 000 katolíkov. V rámci dvoch arcidiecéz Rabat a Tanger s celkovo 36 farnosťami pôsobia v Maroku štyri desiatky kňazov a vyše 200 rehoľných sestier. Krajina má od roku 1976 diplomatické vzťahy so Svätou stolicou na úrovni Apoštolskej nunciatúry, sídliacej v hlavnom meste Rabat. –zg-

„Čo hovoria médiá o pochode k nezávislosti v Poľsku“

Viktória Sampová

V poľskom patriotizme je zahrnutá sloboda, boj za udržanie vlastnej kultúry a najmä náboženstva. Ide o spoločné blaho národa, čo nevylučuje starosť o blaho iných. V tom je aj starosť o budúce generácie, preto väčšina ľudí rozhodne odmieta potraty.

Varšava, 14.11.2018 (kath.net/vs) 024 182 – Poľsko oslávilo 11. novembra 100. výročie nezávislosti. Na oslavy sa ako každý rok hľadelo kriticky. Dokonca aj v Poľsku prišla od opozície silná kritika a opozičná primátorka Varšavy Hanna Gronkiewiczová – Waltzová pochod neprávom zakázala. Nasledovalo rozhorčenie, diskusie a spory. Súd napokon zákaz zrušil a vláda sa rozhodla prevziať pochod pod svoju kompetenciu. Tým sa stal oficiálnou súčasťou osláv a zrejme pre tieto spory sa zmobilizovalo oveľa viac ľudí na pochod, aby demonštrovali svoju ťažko vybojovanú slobodu.
Malo to byť až 250 000 ľudí, ktorí spoločne kráčali k národnému štadiónu. Motto znelo: „Boh, česť, vlasť“ a dav ho opakovane vyvolával. Boli tam deti, ale aj mnohí starší, ženy aj muži každého veku. A prišli aj mníšky, kňazi, vozičkári, cudzinci, či židia. More bielo-červených zástav, hlasné výbuchy a bengálske ohne vytvorili obdivuhodnú hru farieb a dymu. Našla sa aj malá skupina, ktorá sa na pochode venovala modlitbe ruženca.
Popri pochode boli aj mnohé atrakcie a nielen vo Varšave. Na mnohých omšiach za národ sa ľudia modlili za svoju vlasť, za svojich hrdinov a za budúce generácie. Víkend vláda predĺžila aj na voľný pondelok, aby všetci ľudia mohli storočnicu dôstojne osláviť.
Dňa 11. novembra 1918 dosiahlo Poľsko po 123 rokoch rozdelenia znova svoju nezávislosť. Poliaci boli vždy národom, ktorý stál v oblasti napätí medzi Východom a Západom. Svoj pôvod vidia Poliaci v r. 966, keď sa dal princ Mieszko I. pokrstiť, čím sa celá krajina stala katolíckou. História Poľska úzko súvisí s vierou. Poľsko vidí Božiu Matku ako svoju Kráľovnú a Krista oficiálne intronizovalo za svojho Kráľa. Modlitba sprevádzala Poľsko v ťažkých časoch vojny a bojov. Mnohé víťazstvá sa pripisujú pôsobeniu Boha a modlitbe.
Výraz „láska k národu“ znamená lásku k vlasti, ktorá nevylučuje lásku k iným národnostiam. Tak to definoval už sv. Ján Pavol II. V poľskom patriotizme je zahrnutá sloboda, boj za udržanie vlastnej kultúry a najmä náboženstva. Ide o starosť o spoločné blaho tých, ktorí k tomuto národu patria, čo nevylučuje starosť o blaho iných. V tom je aj starosť o budúce generácie, preto väčšina ľudí rozhodne odmieta potraty.
Politické rozdelenie sveta na národy má pomáhať, že sa v rámci týchto jednotiek udržiava poriadok. Čím menšia je jednotka, tým jednoduchšie je mať na očiach blaho jednotlivca. To možno vidieť už v najmenšej jednotke – v rodine. Každý otec, každá matka sa bude starať najprv o vlastné dieťa. Vyčítať im, že sú ignorantskí voči iným deťom, by bolo pokrytectvo. Extrémny patriotizmus v tomto chápaní obsahuje aj ochotu dať aj život za svoj národ. Čím menšia jednotka, s ktorou sa ľudia identifikujú, tým väčšia ochota za ňou stáť. „Svetoobčan“ sa bude cítiť menej zodpovedný za záchranu sveta, ako otec pri záchrane svojej rodiny. Vlastenec je teda všetko iné, ako zameraný na seba, ale dbá o blaho svojich nástupcov a teda aj o blaho nenarodených.
V boji o nezávislosť Poľska ide o boj o kresťanské hodnoty, ktoré sú tomuto národu vrodené. V akciách ako vlastenecký pochod sa vyjadrujú tieto hodnoty, ukazuje sa, že usporiadaný národ sa stará o usporiadané hodnoty a spomína sa na mnohých hrdinov, ktorí obetovali svoj život za to, aby ľudia mohli dnes slobodne žiť a slobodne vyznávať a žiť svoju vieru. Jedným takým veľmi uctievaným vlastencom je bl. kňaz Jerzy Popiełuszko, ktorého umučili komunisti, lebo bojoval za slobodné Poľsko a slobodné praktizovanie viery. Aj sv. Ján Pavol II. sa oslavuje ako vlastenec, pretože mal veľký podiel na porážke komunizmu. Patriotizmus bez hodnôt je nezdravý. Ak vidíme v národe zabezpečenie našich hodnôt, tak sa súhlas s týmto národom stane aj súhlasom s našimi hodnotami, našou kultúrou, našou históriou.
Patriotizmus napríklad v Nemecku sa často zamieňa s nezdravým nacionalizmom, s nenávisťou voči cudzincom. Zdravý patriotizmus je však predovšetkým zodpovednosť za budúce generácie, aby naše hodnoty zostali aj pre ne uchované. To môže zahrňovať aj starosť o odovzdávanie viery. –zg-

„Ježišov zákon je oveľa dôležitejší ako pápežské tajomstvo“

Baltimore, 14.11.2018 (kath.net) 024 181 – Stovky katolíkov demonštrovali 13. novembra v blízkosti hotela, kde zasadajú americkí biskupi. Demonštráciu zorganizovala „Church Militant“ a týkala sa prípadov zneužívania a zatajovania biskupmi.
Mimoriadny dojem vyvolalo vystúpenie Jamesa Greina, ktorého bývalý kardinál Washingtonu DC., Theodore McCarrick, 18 rokov (!) zneužíval – po prvý raz, keď mal iba 11 rokov. Grein je jednou z dvoch osôb, ktoré minulé leto McCarricka verejne obvinili a teraz po prvý raz vystúpil na verejnosti. Na demonštrácii obvinil aj pápeža Františka, že príliš málo podnikol proti škandálom zneužívania a vyhlásil: „Ježišov zákon je oveľa dôležitejší ako pápežské tajomstvo. Toto nie je Cirkev Františka, je to Cirkev Ježiša Krista!“ –zg-

Hovorkyňa obetí zneužívania: Synoda sklamala

Los Angeles, 14.11.2018 (kath.net/jg) 024 180 – Hovorkyňa organizácie ECA (Ukončite klerikálne zneužívanie) Denise Buchananová, ktorá je sama obeťou zneužitia duchovným, v interview pre Crux vyjadrila sklamanie zo vzájomne si odporujúcich posolstiev, ktoré zo synody na túto tému prišli. Niektoré biskupi prosili obete o odpustenie za zlyhanie Cirkvi. Iní sa pokúšali problém zľahčiť a označiť to ako tému, ktorá sa týka hlavne Západu. Je jasné, že biskupi nevedeli, čo majú robiť, ako sa vyjadrila Denise.
„Synoda o mládeži sa skončila bez výsledku, lebo synodálni otcovia sa nevedeli dohodnúť najmä pri tejto téme. To vypovedá veľa, pretože existujú rôzne frakcie vo Vatikáne, vo vatikánskej hierarchii a na celom svete, ktoré proti sebe bojujú a tak sa nedalo nájsť kompromis. Takže potom nie je možný ani nijaký pokrok,“ vyhlásila Denise a dodala:
„Pápež František očividne zaberá rôzne postoje. Nie je vždy jasné, kde stojí. Niekedy chce naozaj niečo zmeniť, prijíma odstúpenia a nariaďuje vyšetrovanie biskupov. Na druhej strane na konci synody vyvolal dojem, že tu nie je nijaký problém.“
Zneužívanie duchovnými nie je v nijakom prípade obmedzené na západné krajiny, ako zdôraznila Denise. ECA dostáva mnohé správy z Afriky, kde je to veľký problém. Organizácia sa teraz sústreďuje na jednu krajinu v Afrike. Keď sa tamojšie prípady dostanú na svetlo, budú nasledovať ďalšie.
Denise Buchananová je spoluzakladateľka organizácie ECA. Keď mala 17 rokov, znásilnil ju kňaz a ona otehotnela. –zg-

Vatikán: Predohra ku klimatickej konferencii OSN

Vatikán, 13.11.2018 (KAP) 024 179 – Vo Vatikáne zasadajú vo štvrtok experti na ochranu životného prostredia. Stretnutie bude prezentovať vedecké výsledky a scenáre vývoja klímy pred klimatickou konferenciou OSN COP24 počiatkom decembra v poľských Katoviciach. K účastníkom podujatia patria: nemecký klimatológ Hans Joachim Schellnhuber, americký nositeľ Nobelovej ceny za fyziku a býv. minister pre energie Steven Chu, ako aj Jeffrey Sachs, vedúci americkej Siete pre trvalo udržateľný rozvoj.
Konferenciu organizuje Pápežská akadémia vied pod vedením odborníka na rozvoj Joachima von Brauna a vedúceho Národnej rady pre výskum v Taliansku, Massima Inguscia.
„Súčasná generácia je posledná, ktorá môže zabrániť nezvrátiteľnému poškodeniu klímy zeme,“ uvádza sa v programe. „Jasne sa ukazuje, že niet jednotlivého patentu proti klimatickým zmenám. K úspechu môže viesť iba kombinácia rôznych stratégií. Politické konanie doteraz zaostáva za odporúčaniami vedy. Doterajšie opatrenia nestačia na zadržanie a zvrátenie globálneho otepľovania. Pre vývoj klímy hrozí hlad na celom svete, šírenie epidémií, migrácie a ozbrojených konfliktov.“ –zg-

Viganò: „Buďte odvážni pastieri a nie ustráchané ovce!“

Baltimore, 13.11.2018 (kath.net) 024 178 – Arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý nuncius vo Washingtone DC., poslal 13. novembra list Biskupskej konferencii USA, v ktorom vyzval, aby biskupi škandál zneužívania riešili ako „odvážni pastieri“ a nie ako „ustráchané ovce“.
Americkí biskupi zasadajú v Baltimore a 12. novembra boli konfrontovaní s tým, že pápež František zakázal hlasovanie o vyšetrovacej komisii. To vyvolalo podľa správ kritiku mnohých amerických biskupov.
Arcibiskup Viganò v krátkom liste zdôraznil, že biskupi v deň svojej biskupskej vysviacky dostali sväté poslanie: Viesť ovečky k Ježišovi. Biskupom pripomenul Knihu Prísloví: „Počiatkom múdrosti je bázeň pred Bohom,“ a napísal:
„Nebojte sa povstať a robiť správne veci pre obete, pre veriacich a pre spásu vašej vlastnej duše. Pán každému z nás oplatí naše skutky a zlyhania.“ –zg-

Pápež povoláva do kúrie vyšetrovateľov pre zneužívanie

Vatikán, 13.11.2018 (kath.net/KAP) 024 177 – Pápež František povolal maltézskeho arcibiskupa Charlesa Sciclunu (59) za priradeného sekretára Kongregácie pre náuku viery. Tam sa okrem iného vyšetrujú aj obvinenia duchovných zo zneužívania. Ako Vatikán oznámil v utorok, Scicluna zostáva arcibiskupom Malty, ktorým je od r. 2015. Arcibiskup je považovaný za špeciálneho vyšetrovateľa pápeža vo veciach zneužívania. Vo februári ho František poveril podrobným vyšetrením príslušných obvinení cirkvi v Čile.
Arcibiskup Scicluna pôsobil na Kongregácii pre náuku viery už od r. 2002 a zaoberal sa tam tzv. „závažnými deliktami“ – delicta graviora – ku ktorým patrí aj sexuálne zneužívanie. Vtedajší prefekt kongregácie kardinál Jozef Ratzinger počiatkom r. 2005 poveril Sciclunu aj vyšetrením voči obvinení zakladateľovi Kristových legionárov, pátrovi Marcialovi Macielovi Degolladovi (1920-2008). –zg-

Vatikán zabrzdil opatrenia biskupov USA o zneužívaní

Washington, 13.11.2018 (KAP) 024 176 – Jesenné plenárne zasadnutie amerických biskupov (foto) sa začalo prekvapujúcim zásahom Vatikánu. Na žiadosť Ríma biskupi odsunú opatrenia o prístupe ku škandálu zneužívania. Kongregácia pre biskupov v liste požiadala amerických biskupov, aby vyčkali svetové stretnutie biskupov vo Vatikáne na túto tému, ktoré zvolal pápež František na február 2019. Vyhlásil to predseda BK USA, kardinál Daniel DiNardo v pondelok na prekvapenie zhromaždených kolegov. „Na žiadosť Svätého stolca nebudeme o oboch akčných plánoch hlasovať,“ povedal kardinál.
Pôvodne chcelo 350 amerických biskupov počas trojdňového zasadnutia v Baltimore zriadiť laickú komisiu, ktorá má vyšetriť prácu biskupov s objasňovaním prípadov zneužívania. Chceli poveriť externú organizáciu, aby sa oznámenia o zneužívaní mohli priamo postúpiť trestným orgánom, ako povedal hovorca James Rogers pred zasadnutím.
Biskupi 196 diecéz sa chceli radiť aj o novom kódexe správania pre seba. Tento bod viedol k sporom, keďže niektorí biskupi to odmietli s poukazom, že Evanjelium je najvyššou normou ich správania.
V centre debaty je v súčasnosti najmä sám predseda kardinál DiNardo (69). Arcibiskupa Galvestonu-Houstonu obviňujú, že istého kňaza po zlom správaní včas neodstránil zo služby.
Intervencia pápeža očividne súvisí s návštevou nuncia v USA arcibiskupa Christophe Pierrea vo Vatikáne. Podľa Tlačovej kancelárie Vatikánu ho pápež prijal v sobotu predpoludním. Pri akej príležitosti ako zvyčajne neoznámili. No dohady vyvoláva už len to, prečo chcel pápež so svojím diplomatickým zástupcom v USA tak naliehavo hovoriť.
Predseda KB USA kardinál Di Nardo podľa časopisu „Crux“ v pondelok povedal, že ho o tejto pápežovej žiadosti informovali v nedeľu popoludní. Natíska sa myšlienka, že František po prvých správach o programe zasadnutia biskupov USA chcel niektoré veci vybaviť osobne.
Nuncius arcibiskup Pierre biskupom v Baltimore vyhlásil, že Rím má okrem iného ťažkosti s vymedzením zodpovednosti duchovných. Tušil v tom „pokušenie zodpovednosť za reformu prenechať skôr iným, akoby sa mali o to postarať sami“, ako povedal arcibiskup. „Musíme ukázať, že problémy dokážeme riešiť namiesto toho, aby sme ich presúvali na iných.“ Kardinál DiNardo neskrýval sklamanie.
Hovorcovia zväzov obetí takisto komentovali zásah z Ríma s nedôverou, hnevom a skepsou. Anne Barrett Doyleová z organizácie „BishopAccountability.org“, ktorá zastupuje obete, vyhlásila, že konanie Vatikánu je „skutočne neuveriteľné“. Zásah hodnotila ako „pokus potlačiť dokonca aj skromný pokrok amerických biskupov“.
Kardinál Blase Cupich z Chicaga, dôverník pápeža, navrhol držať sa programu zasadnutia a urobiť nezáväzné závery. Tie by mohla americká cirkev na svetovom stretnutí vo februári predložiť. „Musíme si ujasniť, kde stojíme a musíme to ľuďom tu povedať.“
Na zasadnutí do stredy chcú biskupi schváliť aj pastiersky list proti rasizmu, v ktorom sa okrem iného hovorí o násilnej demonštrácii v Charlottesville 2017. Táto téma bola pôvodne v centre zasadnutia. –zg-

‚Milujem Františka, ale zlomil mi srdce‘

Baltimore, 13.11.2018 (kath.net) 024 175 – Dve obete zneužívania, ktoré mohli v pondelok prehovoriť na plenárnom zasadnutí Biskupskej konferencie USA v Baltimore, boli šokované zásahom pápeža Františka v Biskupskej konferencii USA. Biskupská konferencia chcela zostaviť kódex správania pre biskupov a zriadiť laikmi vedenú vyšetrovaciu komisiu pre prípady zneužívania. Očividne tomu však zabránil sám František. V sobotu predpoludním prijal nuncia v USA, arcibiskupa Christophe Pierrea, a oznámil mu toto rozhodnutie.
„Milujem pápeža Františka, ale on mi zlomil srdce,“ povedala Tereza Pitt Greenová, ktorá bola v mladosti zneužitá kňazom, pre „National Catholic Register.“ Luis A. Torres, ktorý tiež prehovoril na zasadnutí biskupov, kritizoval pre NCR, že veci sa tak pomaly hýbu. Každý deň prieťahov je bojom, ako sa vyjadril. Torres apeloval na biskupov: „Musíte to teraz napraviť. Vy nie ste poverení byť administrátormi. Buďte tými kňazmi, ku ktorým ste povolaní.“!
Tereza Pitt Greenová zreteľne kritizovala niektorých biskupov:
„Pán vylial viac sĺz na kríži nad niektorými rozhodnutiami, ktoré ste urobili.“
O Terezu Greenovú sa starala skupina „Spirit Fire“ (Duchovný oheň), ktorá sa stará o dospelých, rodiny a farnosti, ktoré zažili traumu zneužívania. Pre Terezu je zneužitie podobné ako smrť: „Ak je dieťa zneužité niekým, komu bolo zverené, tak smrteľne zranil dušu aj duch dieťaťa.“ Tí, čo to prežili, však nie sú nepriateľmi biskupov. „My sme vaše deti,“ povedala Tereza.
„Tento odklad Františka je pre mňa, ako keď sa politika nadradí nad vieru! My to už nepotrebujeme. Línia medzi dobrom a zlom, medzi správnym a nesprávnym je jasná.“ -zg-

USA: Nijaký súcit s rodinou konzervatívneho moderátora

Washington D.C., 13.11.2018 (kath.net/jg) 024 174 – Matthew Yglesias, korešpondent a spoluzakladateľ ľavicovo-liberálnej spravodajskej stránky Vox, prejavil porozumenie pre hrozivé demonštrácie skupiny „Antifa“ (ktoré sú často financované Sorosom) pred domom konzervatívneho moderátora FOX-News Tuckera Carlsona.
Tucker Carlson sa opakovane vyslovuje za ochranu života ako aj slobody názoru, náboženstva a svedomia.
Stránka „News Busters“ centra pre mediálny výskum zdokumentovala niektoré správy na Twitteri s komentármi Yglesiasa k tomuto prípadu.
Dňa 7. novembra večer sa prívrženci skupiny „Smash Racism DC“ (Rozbite rasizmus v Dištrikte Columbia) zhromaždili pred Carlsonovým domom a jeho aj jeho rodinu ohrozovali hrozbami násilia. Kričali „Tucker Carlson, budeme bojovať! Vieme, kde spíš dnes v noci!“ Skupina dala na Facebook aj videá z tejto akcie, no Facebook ich už vymazal. Rovnako vymazali aj konto skupiny na Twitteri. Carlson bol v tom čase v štúdiu, jeho rodina bola doma.
Yglesias však ospravedlňoval túto akciu argumentom, že rodina má cítiť strach tak, ako „obete násilia vďaka podnecovaniu MAGA k rasizmu Tuckerom, Trumpom, atď.“ Skratka MAGA znamená „Make America Great Again“ (Urobte Ameriku znova veľkou) a bolo to najdôležitejšie heslo volebnej kampane Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v r. 2016.
Ani po tom, čo ľavicového Yglesiasa za tento komentár kritizovali a prejavili súcit s Carlsonovou rodinou, korešpondent Voxu neustúpil! Iba pripustil, že postup skupiny bol „takticky nemúdry“ a dodal: „Ak máte súcit s Carlsonovou rodinou, ale nie so strachom obetí, tak by ste mali chvíľku premýšľať o tom, prečo to tak je,“ napísal doslova. … –zg-

Nemecko: Podpálili organ vo Farnosti sv. Františka

Gummersbach, 13.11.2018 (kath.net) 024 173 – Nemecká polícia po vyšetrení prípadu ďalšieho požiaru v kostole predpokladá, že organ katolíckej Farnosti sv. Františka Gummersbachu v Kolínskom arcibiskupstve bol podpálený úmyselne. Informoval o tom WDR. Dňa 7. novembra dokázalo veľké nasadenie hasičov zabrániť tomu, aby oheň zachvátil celú budovu kostola.
Polícia teraz pátra po tmavo oblečenom mužovi s batohom, ktorý sa na poludnie zdržiaval v kostole. Mohol by byť páchateľom, alebo mohol páchateľa pozorovať. –zg-

Uzavretie nemeckých hraníc bolo právne možné

Berlín, 12.11.2018 (kath.net) 024 172 – Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vzhľadom na nové odhalenia o vlne utečencov a migrantov do Nemecka v r. 2015 dostáva naďalej pod stále väčší tlak. Podľa správy „Welt am Sonntag“ vedúci pracovníci na ministerstve vnútra na jeseň 2015 pripravili plán, ako možno nemecké hranice pred návalom utečencov zabezpečiť. Dokument mal názov „Možnosť odmietnutia hľadajúcich ochranu na nemeckých hraniciach“. Pozoruhodné je, že podľa dokumentov jej vlastného ministerstva vnútra neboli nijaké právne výhrady proti zatvoreniu hraníc. To Merkelová však vždy prezentovala inak.
Predseda strany slobody FDP Christian Lindner teraz požaduje zriadiť parlamentný vyšetrovací výbor a hovorí:
„Tieto odhalenia vrhajú jasné svetlo na prax vládnutia pani Merkelovej. Ústredné otázky pre krajinu sa riešia v uzavretých temných kruhoch. Rozhodnutie, či naša krajina má prijímať utečencov mimo riadneho právneho a hraničného režimu, sa však malo prediskutovať verejne a v parlamente,“ vyhlásil Lindner pre „Welt am Sonntag“. –zg-

Maďarsko: Pôrodnosť za V. Orbána zreteľne vzrástla

Budapešť, 12.11.2018 (kath.net) 024 171 – V Maďarsku má rodinná politika Viktora Orbána zrejme svoje účinky. Dokazuje to výskum Leeymana Stona, z Inštitútu pre štúdium rodiny (IFS) so sídlom v americkej Virgínii, ako informujú noviny „EpochTimes“. Zatiaľ čo v Európe pôrodnosť v mnohých krajinách klesá, v Maďarsku vzrástla z 1,20 v r. 2011 na 1,50 v rokoch 2016 a 2017. Maďarský parlament v ostatných rokoch zaviedol početné zmeny, ktoré mali pozitívne účinky. Popri raste pôrodnosti sa teraz Maďari sobášia už v mladšom veku. Popri zmene maďarskej ústavy – mimoriadna ochrana manželstva muža a ženy – sa urobili aj cielené opatrenia na podporu rodín s deťmi. Manželia a mnohodetné rodiny majú daňové výhody a poskytujú sa im kreditné subvencie.
Štátnym „rodinným stavebným programom“, ktorý sa zaviedol v r. 2016, dostanú rodiny veľkorysé štátne subvencie na kúpu alebo stavbu nových domov. Manželia s tromi alebo viac deťmi nesmierne profitujú z podpory a dostávajú príspevok v sume 36 000 dolárov pri kúpe nového domu. Ak sa spočítajú všetky výhody, manželský pár s najmenej tromi deťmi, ktorý si kúpi nový dom, dostane príspevok 50 000 – 80 000 dolárov, pri dvoch deťoch je to 18 000 – 35 000 dolárov. Vzhľadom na priemerný plat v Maďarsku 11 000 – 15 000 dolárov ročne, je to veľmi veľa peňazí. –zg-

Zatajovanie zneužívania: „Ilegálni nepodajú oznámenie“

Los Angelos, 12.11.2018 (kath.net/pl) 024 170 – Americká Arcidiecéza Los Angelos celé roky očividne skrývala kňazov, ktorí spáchali zneužívanie medzi hispánskymi prisťahovalcami. Mohlo sa jednať o desiatky takýchto kňazov. Informoval o tom španielsky spravodajský portál „Religión Digital“. Právnici obetí informujú, že v oficiálnych spisoch sa nachádzajú výpovede ako: „Ilegálni prisťahovalci nepodajú oznámenie.“
To je priam model, ako povedal právnik obetí Patrick Wall pre rozhlas. Obete a ich právnici teraz žiadajú kalifornskú prokuratúru, aby dôkladne prešetrila tieto možné zatajovania arcidiecézy. –zg-

Nemecký politik: ‚Hordy mužov von!‘

Baden-Würtemberg, 12.11.2018 (kath.net) 024 169 – Premiér nemeckej spolkovej krajiny Badensko-Württembersko Winfried Kretschmann by chcel migrantov, ktorí v skupinách páchajú trestné činy vzdialiť od veľkomiest a rozdeliť na vidieku.
„Také skupiny treba rozdeliť a odviezť na rôzne miesta,“ povedal politik strany zelených pre noviny „Heilbronner Stimme“. „Voľne vyjadrené – je to to najnebezpečnejšie, čo ľudská evolúcia priniesla – hordy mladých mužov. Takéto testosterónom riadené skupiny môžu vždy napáchať veľa zlého.“
V nemeckom Freiburgu nedávno skupina siedmych Sýrčanov a jedného muža s nemeckým občianstvom znásilnila 18-ročnú ženu. –zg-

Vatikán: Zdravotné centrum pre chudobných

Vatikán, 11.11.2018 (KAP) 024 168 – Pred Bazilikou sv. Petra v Ríme zriadili ambulantnú zdravotnú službu pre chudobných. V komplexe 20 kontajnerov dostanú bezdomovci a chudobní od pondelka do nedele bezplatne pomoc odborných lekárov. Pápež František poukázal na túto iniciatívu v súvislosti s katolíckym „Svetovým dňom chudobných“, ktorý sa tento rok slávi 18. novembra. Má zamerať viac pozornosti na ľudí mimo spoločnosti, ako povedal pápež v nedeľu pri modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra.
Ambulancie lekárov sú otvorené od 8.00 do 22.00 hod. a prístupné bez prihlásenia či karty zdravotného poistenia. Okrem všeobecných lekárov možno konzultovať napr. reumatológa, gynekológa, kardiológa, ale aj dermatológa alebo sa poradiť o prírodných liečebných metódach. Podobné ponuky sa konajú na budúci týždeň aj v iných talianskych diecézach. –zg-

Nemeckým cirkvám bude chýbať 14 000 farárov

Berlín, 11.11.2018 (KAP/KNA) 024 167 – Obe veľké kresťanské cirkvi v Nemecku budú v budúcnosti podľa správy „Focusu“ bojovať s dramatickým nedostatkom kňazov a pastorov. Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZdK) očakáva, že do r. 2030 už nebude možné obsadiť asi 7000 miest na farách zo súčasných 13 500. Takýto vývoj je katastrofálny, ako povedal prezident ZdK Thomas Sternberg. „Už nebudeme môcť udržať zvyčajné štruktúry. Laici budú musieť v budúcnosti preberať oveľa viac úloh.“
Evanjelická cirkev v Nemecku (EKD) má podľa správy porovnateľné problémy. Zväz farárov predpokladá, že počet súčasných 21 000 farárov a farárok sa zredukuje o tretinu. Do r. 2030 by sa teda nedalo obsadiť rovnako asi 7000 miest na farách. „To privedie farárov na hranice ich možností – a aj za ne,“ povedal predseda zväzu, Andreas Kahnt.
Hovorca strany SPD pre náboženské záležitosti, Lars Castellucci, vyzval cirkvi, aby konali. „Na to sú potrebné predovšetkým vzory, ktoré vyžarujú presvedčenie, že svoje povolanie žijú,“ povedal pre „Focus“. Castellucci sa vyjadril aj k súčasnej formácii: „Je naozaj potrebné, aby sa všetci kňazi museli tak intenzívne učiť starogréčtinu a latinčinu? A sú potrebné aj neskoré povolania, ktoré sa v priebehu svojej kariéry preorientujú a zvolia si cestu kňazského povolania.“ –zg-

Nedeľný pokoj – „ikona kresťanského Západu“

Viedeň, 11.11.2018 (KAP) 024 166 – „Kto sa politicky zastáva kresťanského Západu, nemôže spochybňovať nedeľný pokoj ako jeho ikonu.“ Touto kritikou postupného uvoľňovania nedeľného pokoja sa prihlásil o slovo prezident rakúskeho Zväzu katolíckych rodín, Alfréd Trendl, v nedeľu v relácii Ö1.
„Nedeľa je dôležitá pre psychické zdravie človeka a aj pre spoločnosť ako výnimočný čas, ako prestávka na oddych, ako deň stretávania, spolužitia a ľudskosti. Nedeľná práca by preto mala zostať výnimkou,“ zdôraznil Trendl.
Od 1. septembra je v rakúskych podnikoch povolená práca v nedeľu v štyri nedele v roku. To zdanlivo nie je veľa, ale keď pracuje otec aj matka, je to pre rodinu už osem nedieľ v roku – teda takmer každá šiesta nedeľa je pracovným dňom. Napriek všetkým obmedzeniam sa tým postupne stále viac rozovierajú dvere smerom k nedeľnej práci a tá sa postupne s malými krokmi stáva stále samozrejmejšou. Už milión Rakúšanov teraz už pracuje v nedeľu a tendencia je rastúca, ako spomenul.
„Nedeľa je napriek tomu naďalej mimoriadnym dňom týždňa a pre väčšinu obyvateľstva má dôležité náboženské, spoločenské alebo kultúrne funkcie a predstavuje kvalitu života na úrovni jednotlivca aj spoločenstva. Nedeľa to je spoločný voľný čas, o ktorom nemusíme stále znova vyjednávať,“ zdôraznil Trendl. „Voľný čas podľa možnosti mnohých ľudí v tento deň dovoľuje pestovanie vzťahov. Rodinný život sa sťažuje, keď matka má voľno vo štvrtok, dieťa v nedeľu a otec v utorok.“
Stratou nedeľného pokoja sa sťažuje aj občiansko-spoločenská angažovanosť – pretože obce, cirkvi a mestské štvrte žijú z toho, že sa občania angažujú v spolkoch a organizáciách. Možno predvídať, že napríklad obsadenie hudobných kapiel sa sťaží, zníži sa aj počet fanúšikov na futbalových zápasov, či divákov na maratónoch, ako povedal Trendl. „Nedeľa ako spoločenský rituál zastavenia sa rysuje hranicu medzi časom, ktorý nám určujú iní a ktorý si určíme sami a ukazuje, že je tu niečo viac ako povolanie a úspechy. Tento tisícročia trvajúci kultúrny poklad kresťansko-židovskej tradície sa v Rakúsku udržal a teraz je stále viac v nebezpečenstve. –zg-

Malé satanistické dievčatká medzi nami

Edwin Benson

http://www.returntoorder.org/2018/11/the-satanist-next-door/ 024 165

V mysliach amerických rodičov krúžia horory týkajúce sa obáv, že ich dieťa by mohlo byť nezmyselne a vážne poškodené. To je dôvod, prečo je pokus o dobodanie spolužiakov na strednej škole v Polk County na Floride taký závažný.

Násilný výbuch zla
O takýto atentát sa pokúsili žiačky na škole Bartow Middle School 23. októbra 2018. Ich mená neuverejnili kvôli veku – jedna mala 11 a druhá 12 rokov! Popoludní jeden žiak oznámil vedeniu školy, že dve dievčatá sa skrývajú v klubovej miestnosti ozbrojené nožmi. Keď policajti vošli do miestnosti, našli dievčatá ozbrojené niekoľkými nožmi, nožom na pizzu a brúskou na nože.
Násilie na školách je vždy veľmi závažným problémom. Čo to celé robí ešte horším, je motív dievčat. Vyhlásili, že sú satanistky a na polícii sa priznali k svojmu plánu:
„Plánom bolo zabiť aspoň jedného žiaka, ale dúfali, že zabijú 15-25 žiakov. … Zabitie týchto žiakov z nich malo urobiť najhorších hriešnikov, čo ich ubezpečí, že po spáchanej samovražde pôjdu do pekla a tak budú môcť byť so satanom!“
Podľa článku v „USA Today“ si dievčatá pripravili svoj plán po pozeraní desivých hororov cez víkend. Na svojich mobiloch bolo možné čítať správy ako: „Necháme časti tiel pri vchode a zabijeme aj seba.“

Túžba po satanizme
Satanizmus rapídne priťahuje stále viac prívržencov a zdá sa, že táto situácia nejaví známky, že by sa mala zastaviť. Príťažlivosť satanizmu ťažko pochopiť. Eugenio Fizzotti, profesor psychológie náboženstva na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme, opisuje štyri dôvody, prečo sa ľudia prikláňajú k tomuto vyznávaniu:
• Sebaničivá potreba cítiť sa slabým a neschopným, čo plodí túžbu prijať príkazy „nespochybniteľného vodcu“.
• Hlboký zmysel viny, ktorý vedie k presvedčeniu, že si zaslúžia potrestanie.
• Odmietanie spoločnosti, rodiny, zákonov a kultúry ako tyranských.
• Orientácia na smrť a mŕtve objekty.
Satanisti skrátka odmietajú ideu láskavého a ochraňujúceho Boha a vrhajú sa do náručia moci toho a veria, že ich aj ochráni aj poškodí tých, ktorých považujú za nepriateľov.
K tomuto smutnému a zlému stavu mysle prispieva moderná materialistická kultúra Jej dôraz na citlivosť hovorí ľuďom, že sú bezmocní a nedokážu kontrolovať svoje biologické sklony. Materiálny svet učí tých, ktorí majú pomerne málo, že sú bezcenní. Oslavovanie zla v rôznych zábavných médiách priťahuje ľudí, ktorí sa cítia bezmocní a bezcenní. Tento brutálny cyklus emócií vedie človeka po nekonečnej špirále do zúfalstva.

Satan? Aký satan?
Naopak, u mnohých satanistov vládne názor, že satanizmus je rušivý, ale neškodný. „Musia byť šialení,“ taká je bežná reakcia ľudí. A naozaj, keď miestni policajti robia tlačovú konferenciu, žurnalisti opakovane kladú otázky o mentálnom zdraví tých dvoch dievčat.
Mnohí boli učičíkaní ideou, že satan neexistuje. Ak neexistuje, hovoria niektorí, tak je to neškodné. Pred niekoľkými rokmi bolo obľúbené tričko a nápisom: „Boh ma nepustí do neba a satan sa bojí, že sa zmením“. Každý, kto mal také tričko neveril v realitu satana a nemal z neho strach.

Oživenie viery v moc exorcizmu
Mnohí veriaci v Katolíckej cirkvi si robia veľké starosti. Obrad exorcizmu je stále viac žiadaný. Ultra-liberálny magazín, The New Republic, uverejnil v r.2015 článok s názvom Prečo je exorcizmus taký populárny ako nikdy? Týkal sa katolíkov 19. storočia a najmä v severnej Európe a USA sa vtedy začal považovať za trápny relikt minulosti. No v modernom svete sa situácia veľmi zmenila.
V prieskume Baylor Religion Survey 53 percent katolíkov uviedlo, že verí v možnosť posadnutia diablom. Len 26 percent v to neverilo a zvyšok bol nerozhodný. … V krajinách ako Taliansko a Filipíny je veľký dopyt po zvýšení počtu katolíckych exorcistov.

Boh proti satanizmu
Sú tu závažné svedectvá o novom oživení satanizmu, ktoré pochádzajú od samotných satanistov. Už celé minulé desaťročie organizácia „The American Society for the Defense of Tradition, Family and Property“ (TFP) – Americká spoločnosť pre obranu tradície, rodiny a majetku – bojovala proti satanistickým monumentom a chrámom v Minnesote, Massachusets, Oklahome, vo Washingtone, v Texase, Arkansase a Arizone. A bojovala aj za to, aby sa z políc obchodov stiahli satanistické veštecké tabule „Ouija Boards“. V r. 2010 sa zdvihla séria protestov proti filmu Legion s mnohými satanistickými prvkami. Obrátenie vysokého satanistického kňaza Zachary Kinga na katolícku vieru odhalilo mnohým temné tajomstvá tohto kultu.
Môžeme len dúfať, že nedávna erupcia satanistickej aktivity, ktorá už mohla spôsobiť smrť toľkých detí, prebudí Cirkev aj občianske autority. Môžeme len dúfať … No pokiaľ budú môcť predstierať, že satanizmus je iba tajuplná a smiešna fantázia mentálne chorých a hollywoodskych filmárov, nemusia s tým nič robiť.
Všetko, čo satan potrebuje na zatratenie mnohých duší, je presvedčiť ľudí, že neexistuje. Robí to už dlhý čas a je v tom pozoruhodne účinný. Už je dlhý čas od doby, keď ľudia videli satana ako ohavného a vynaliezavého nepriateľa akým je. Panna Mária už rozdrvila jeho hlavu, ako sľubuje Kniha Genezis, ale on sa stále plazí okolo nás a hľadá koho by pohltil. –zg-

Mlčanie k Viganòvmu obvineniu škodí pápežovi a Cirkvi

Washington D.C., 11.11.2018 (kath.net/LSN/jg) 024 164 – Katolícka cirkev musí byť sama schopná objasniť prípady zneužívania kňazmi. Táto úloha nesmie zostať obmedzená na svetskú justíciu. To je jedna z podstatných výpovedí relácie World Over amerického katolíckeho vysielača EWTN z 25. októbra.
Moderátor Raymond Arroyo diskutoval s Robertom Royalom, šéfredaktorom The Catholic Thing a Geraldom Murrayom, katolíckym kňazom a cirkevným právnikom Arcidiecézy New York.
Murray kritizoval, že ešte stále sa nerealizoval cirkevný proces proti býv. kardinálovi Theodore McCarrickovi. Už v júni bol vierohodne obvinený, že sexuálne obťažoval miništranta v Katedrále sv. Patrika v New Yorku.
Murray v tom vidí aj povinnosť pápeža. Povedal že je rád, že pápež v Čile postupuje proti páchateľom a práve zosadil dvoch biskupov, ktorí páchali zneužívanie. To by sa malo stať aj v USA, ako žiadal.
Robert Royal Murraya podporil. Povedal, že Cirkev musí ukázať, že je schopná postupovať aj proti biskupom, ak spáchali zneužívanie, takéto príklady zatajovali, alebo jednoducho prehliadali a zdôraznil: „To je vážny problém, ktorý rozhodne o tom, či Cirkev bude mať ešte morálnu vierohodnosť.“
Moderátor Arroyo potom spomenul tretie memorandum arcibiskupa Carla Máriu Vigana. Bývalý nuncius v USA tam nanovo označil homosexualitu kňazov ako podstatnú príčinu krízy zneužívania. Moderátor položil otázku, či toto posolstvo už dospelo do Ríma.
Murray poukázal na to, že pápež František v liste biskupom Čile z 5. augusta identifikoval problém homosexuálnych kňazov, ktorí obťažujú seminaristov. „Pápež o tom vie a v Čile aj zasahuje,“ povedal Murray a zdôraznil: „Nemožno sa tváriť, akoby homosexualita nebola našou témou, keď toľkými obeťami sú chlapci tínedžeri a mladí muži, ktorých zneužili kňazi.“
Pápež František doteraz nezaujal nijaké stanovisko k Viganovým obvineniam, ako povedal moderátor a opýtal sa Royala, či môže pápež naďalej mlčať.
„Nuž očividne môže,“ odvetil Royal doslova. „Toto mlčanie má však svoju cenu. Je možné, že list kardinála Ouelleta, prefekta Kongregácie pre biskupov, bol myslený ako odpoveď Viganovi. Doteraz v každom prípade nikto Viganove obvinenia neodmietol. Ani Ouelletov list na tom nič nemení.“
Hlavným obvinením je, že zlé správanie McCarricka bolo vo Vatikáne známe už pred desaťročiami. Napriek tomu v cirkevnej hierarchii postúpil na kardinála a arcibiskupa Washingtonu. Po jeho emeritovaní mu pápež Benedikt nariadil život v modlitbe a pokání a zakázal mu verejné vystúpenia. Po zvolení Františka sa zrazu znova vynoril. „Tieto veci nemožno ignorovať – nuž možno ich ignorovať, ale to má svoju cenu,“ povedal Royal. –zg-

USA: Laická iniciatíva šírenia Eucharistickej adorácie

USA, 10.11.2018 (kath.net/jg) 024 163 – Americkí manželia Rachel a Jason Walloví iniciovali projekt „177 Project“, aby napomáhali eucharistickú adoráciu v USA, ako informovala Aleteia. Číslo 177 vyjadruje počet 177 rímsko-katolíckych diecéz v USA.
Do 18. decembra sa majú realizovať podujatia v 177 farnostiach. Po hodine eucharistickej adorácie sa má konať koncert súčasných kresťanských hudobníkov. Účastníci sú pozvaní ísť na spoveď, modliť sa za druhých, alebo ruženec. Poskytnú sa aj informácie o povolaniach a miestnych aj národných evanjelizačných projektoch, ako sa uvádza na internetovej stránke projektu.
Podujatia sa budú realizovať v spolupráci s farnosťami.
Rachel a Jason Walloví si vzali k srdcu vetu sv. Matky Terézie z Kalkaty, ako povedali v interview pre Aleteiu. Matka Terézia povedala, že na obrátenie Ameriky a záchranu sveta musia cirkvi tráviť sväté hodiny adorácie. –zg-

Jezuitský magazín chváli prívrženkyňu potratov

Arlington, 10.11.2018 (kath.net/LSN/jg) 024 162 – Američanka Lila Rose, zakladateľka a predsedníčka organizácie na ochranu života Live Action, kritizovala jezuitský magazín America kvôli podpore novozvolenej poslankyne do kongresu Alexandrie Ocasio-Cortezovej.
Po voľbách do kongresu magazín America na Twitteri konštatoval, že Ocasio-Cortezová je najmladšou ženou zvolenou do amerického kongresu. Nasledoval link na článok o jej „katolíckej viere a naliehavosti reformy trestnej justície“, ktorý politička napísala v júni 2018 pre magazín America.
Rose bol rozhorčená, že magazín vidí práve v prívrženkyni potratu autentickú komentátorku katolíckej viery:
„Na požiadavke zabíjať nenarodené deti nie je nič katolícke,“ napísala na Twitteri. „Nemožno sa zasadzovať za trestancov a súčasne sa presadzovať za ničenie životov detí.“ Prečo sa America neopýtala Ocasio-Cortezovej na jej extrémny postoj voči potratu, pýtala sa Rose.
Alexandria Ocasio-Cortezová (29) je členkou ľavého krídla Demokratickej strany. Sama sa označuje ako „demokratická socialistka“. Vo volebnom programe sa zasadzuje za „bezpečný legálny potrat, za kontrolu pôrodov a plánovanie rodín“ pre všetkých ľudí. –zg-

Kardinál Turkson: „Laudato si“ biskupi blokujú

Rím, 9.11.2018 (kath.net/KAP) 024 161 – Vedúci vatikánskeho Dikastéria pre ľudský rozvoj, kardinál Peter Turkson obvinil niektorých biskupov a kňazov z blokády šírenia pápežskej encykliky o životnom prostredí „Laudato si“.
„Mnohí v Cirkvi obdivujú katolícku sieť, s ktorej pomocou pápežove slová dosiahnu aj vzdialené a nové oblasti. Ale niekedy tento tok informácií niektorí kňazi a biskupi blokujú,“ povedal ghanský kardinál na oslave na Pápežskej univerzite Gregoriana 8. novembra v Ríme.
„Klimatická situácia zeme je kritická a sľuby konferencie OSN v Paríži z r. 2015 sa nedodržiavajú,“ dodal Turkson. Kardinál mal príhovor na akademickej oslave, na ktorej 77 absolventi nového medzinárodného štúdia celostnej ekológie dostali diplomy.
„Biskupské konferencie sú vyzvané s encyklikou ‚Laudato si‘ ľudí oboznamovať a jej požiadavky šíriť,“ napomínal Turkson.
Absolventi štúdia pochádzajú z Peru, Indie, zo Srí Lanky, z Kolumbie a Talianska. Spoločný projekt viacerých pápežských vysokých škôl pripravili ako reakciu na encykliku „Laudato si“. V nej pápež zdôrazňuje potrebu celostnej ochrany životného prostredia nielen z ekologických, ale aj zo sociálnych a hospodárskych dôvodov. Odôvodňuje to ako prírodovedecky, tak aj filozoficko-teologicky. –zg-

USA: Praktizujúci veriaci volili republikánov

Washington DC., 9.11.2018 (kath.net) 024 160 – V amerických voľbách do kongresu hlasovali podľa prieskumov CNN evangelikálni kresťania prevažne za republikánskych kandidátov. Bieli voliči volili dokonca z troch štvrtín republikánov. U katolíkov je to trocha rozporuplné – asi 50 % volilo demokratov a 50 % republikánov. No nezisťovalo sa, o aký druh katolíkov ide a či vieru naozaj praktizujú.
Prieskum AP ukazuje, že americkí občania, ktorí vieru praktizujú a v nedeľu chodia do kostola, väčšinovo (61 %) hlasovali za republikánov. Tí, ktorí nechodia nikdy do kostola (63%) volili demokratov. Potvrdzuje to aj prieskum CNN. Z ľudí bez vyznania a ateistov volilo 70 percent demokratov 28 percent republikánov. –zg-

Komédia s vážnym obsahom: „Ešte ako tak katolícky“

Petra Lorlebergová

New York, 9.11.2018 (kath.net/pl) 024 159 – Komediálny herec Jim Gaffigan vkladá prst do rany vo videoklipe, v ktorom hrá vlažného katolíka. Gaffigan sedí unudene v kostolnej lavici, keď zrazu k nemu prehovorí socha Ježiša na stene:
„Ahoj,“ povie Ježiš, ktorý ako Dobrý pastier nesie ovečku v náručí. „Prečo si v kostole?“ – „Pretože som katolík,“ odpovie Gaffigan s presvedčením. – „Práve ešte ako tak katolícky,“ odpovie Ježiš. – „Moja manželka ma posiela,“ pripustí Gaffigan nevoľky. Ježiš odpovedá: „Áno, Jeannie. Mám s ňou osobný vzťah.“ – „Ver mi, počul som o tom,“ hovorí Gaffigan a pozýva Ježiša, aby s ním príležitostne niečo podnikol. Ježiš: „Vynikajúco! Ako by to bolo v nedeľu ráno?“ Umiernene nadšený Gaffigan zakoktá niekoľko výhovoriek, na ktoré Ježiš reaguje otázkou: „Ale tebe je jasné, že som za tvoje hriechy zomrel?“ – „Nevyčítaj to mne, ale svojmu Otcovi,“ odpovedá Gaffigan. – „Aké úbohé,“ hovorí Ježiš. „Ale ja ťa napriek tomu milujem.“
Gaffigan a jeho manželka Jeannie majú päť detí a sú známi ako praktizujúci katolíci. Za jedno zo svojich vystúpení bol už menovaný na cenu „Grammy“. Herec je aj spisovateľom a producentom.
Je len škoda, že tento úžasný klip nevyprodukovali v Nemecku. Tak sa márne snažím tipovať – náš vlažný katolík v Nemecku by sa iste odvolával na to, že pravidelne platí svoju cirkevnú daň. No čo by asi tak Ježiš na to dopovedal?

Biskup Schneider: Katolíci musia byť ‘ochotní zomrieť za vieru’

Weirton, Západná Virgínia, USA, 8.11.2018 (LifeSiteNews) 24 158 – Biskup známy svojou ráznou obranou trvalej katolíckej náuky naliehavo vyzval katolíkov, aby „boli ochotní aj zomrieť “ skôr, akoby robili kompromisy vzhľadom na novú „paradigmu“, posuny v náuke a iné naštrbenia, ktoré sa nanucujú Cirkvi zhora.
Biskup Atanáz Schneider, pomocný biskup z Astany v Kazachstane, mal prezentáciu na tému viera na tohoročnej Konferencii o identite v americkom Weirtone minulý týždeň nahranú na video, lebo sa nemohol sám zúčastniť.
Prednáška obsahovala mnoho vynikajúcich pasáží od katolíckych apologistov, no biskup Schneider ich uvádzal so svojou výraznou obhajobou viery.
„Chcel by som vás povzbudiť, aby ste boli hrdí na svoju katolícku vieru, ktorá je tým najvzácnejším a najnádhernejším darom, ktorý nám Boh dal. Katolícka viera naozaj nie je súkromným vlastníctvom pastiera farnosti, ani biskupa diecézy a dokonca ani pápeža. Katolícka viera je veľkolepejšia. Ona predchádza a prevyšuje pastierov Cirkvi, pretože aj oni sú prvými, ktorí sa majú riadiť vierou – exemplárne.“
Biskup Schneider dodal, že duchovní pastieri musia odovzdávať vieru veriacim v jej celosti a zdôraznil, že patrí celej Cirkvi.
„Katolícka viera patrí všetkým časom a všetkým generáciám katolíkov počínajúc od apoštolov a prechádzajúca všetkými otcami a učiteľmi Cirkvi i všetkými svätými, ktorých poznáme.“
Biskup podčiarkol aj nezmeniteľnosť viery:
„Katolícka viera nemôže pripustiť zmenu, či prelom, alebo novú interpretáciu s iným významom, ako sa trvalo odovzdávala a učila 2000 rokov.“
A biskup pripomenul, že v našej dobe sú pokusy o takéto zmeny a naštrbenia:
„Dnes vidíme uvádzanie takých zmien a naštrbení v prezentovaní právd náuky a morálky,“ povedal a dodal, že vidí pokusy zakrývať tieto zmeny:
„Na zakrývanie a maskovanie takýchto zmien sa používajú vábivé výrazy ako ‘posun paradigmy’ alebo ‘hermeneutika kontinuity’, dokonca aj keď jasný zmysel týchto zmien protirečí trvalej viere a trvalej praxi Cirkvi. Naša paradigma je Kristus – ten istý včera, dnes a naveky. Niet tu nijakého posunu paradigmy.
A biskup poradil:
„V takých situáciách by ste mali povedať: ‘Ja poznám svoju katolícku vieru. Nedovolím, aby ma ktokoľvek zmiatol. Pre túto vieru som ochotný aj zomrieť.“

Bol to vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, kto tento rok začal raziť frázu „nová paradigma“ a bránil náuku pápeža Františka o manželstve a rodine v jeho exhortácii Amoris Laetitia z r. 2016.
Biskup Schneider povedal, že Cirkev musí plniť svoje primárne poslanie hlásania pravdy a musí mať na mysli, že bude preto prenasledovaná. Potom vyjadril nádej, že pasáže katolíckych apologistov dodajú ľuďom silu, radosť a lásku k našej nemeniteľnej katolíckej viere.
Biskup v prednáške pripravil pasáže od bl. Johna Henryho Newmana z Anglicka, Hilaire Belloca z Francúzska, Juana Donosa Cortesa zo Španielska a pápeža Pia X. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *