Život Cirkvi vo svete 33/2017

Obsah

‚Mária prosila vo Fatime zasvätiť svet jej nepoškvrnenému Srdcu‘

‚Amoris Laetitia jednoznačne potvrdzuje náuku Cirkvi‘

Arcibiskup: Za spovedné tajomstvo aj do väzenia!

Škótsky arcibiskup: Dnešní katolíci sú príliš laxní

Pastor Abrahám: „Korán pochádza od Satana“

Youtube blokuje video kritizujúce islam

Island: Downov syndróm – 100% detí usmrcovaných

Heiligenkreuz má nový rekordný počet mníchov

Rakúsko: Polícia zasahuje v utečeneckej ubytovni

Sarah: Kresťanské rodiny ‚proti diktatúre egoizmu‘

Arcibiskup varuje pred zákazom náboženských symbolov

Austrália: Spovedné tajomstvo zachovať aj pri zneužívaní!

Olomoucká arcidiecéza žaluje o vrátenie dedičstva UNESCO

Ruská cirkev: Ekumenizmus pravosláviu neodporuje

Rompuy: „Časy Roma locuta, causa finita sú preč“

‚Welt‘: 70 % Nemcov za navrátenie utečencov

Nebeský život Božej Matky

Mária zameriava náš pohľad na iné „neviditeľné ženy“

Pápež: Migrantov na mori vidieť ako šancu

Arcibiskup Chaput: ‚Budúcnosť patrí ľuďom s deťmi’

Futbalista: ‘Dôvera v Boha mi dáva silu’

Cisár je nahý – a noví páni sveta!

Kardinál Burke: Zmätenie, rozkol, omyly v Cirkvi

Maďarsko: Biskup za zrušenie povinného celibátu

František: ‚Potrat je zločin, absolútne zlo‘

Viac antikoncepcie nevedie k menej potratom

Polovica utečencov odmieta podať ruku žene

„Cirkvi zľahčujú náboženské pozadie teroru“

Vatikán: Atómové zbrane – hra s ohňom!

Dlhý boj kardinála Newmana proti liberalizmu

Nepriateľstvo voči Cirkvi jasne citeľné

Imamovia nechcú ísť na miesta teroristických útokov

‚Mária prosila vo Fatime zasvätiť svet jej nepoškvrnenému Srdcu‘

Freiburg, 16.8.2017 (kath.net/pef) – Kath.net uvádza kázeň arcibiskupa Stephana Burgera z nemeckého Freiburgu, metropolitu Hornorýnskej cirkevnej provincie a zasväcujúcu modlitbu k patrónke arcidiecézy Panne Márii z Freiburgu 15. augusta 2017:

Milé sestry a bratia,
bol to 13. máj, čo otvoril rad mariánskych zjavení vo Fatime trom pastierikom a Mária sa im zjavovala každý 13. deň mesiaca až do 13. októbra, keď sa tieto udalosti skončili slnečným zázrakom.
Dnes, o 100 rokov neskôr, posolstvo nestratilo nič na aktualite. Práve dnešná slávnosť nás čítaniami z Písma upozorňuje na zásadné posolstvo, ktoré udalosti vo Fatime potvrdili. Mária pastierikom a tým aj veriacim dala za úlohu žiť život v modlitbe, pokání a uzmierovaní Boha. Prvé proroctvo obsahuje, že po prvej svetovej vojne príde druhá. V apokalyptických obrazoch vidia deti víziu pekla. Druhé proroctvo sa vzťahuje na obrátenie komunistického Ruska. Priam bájne tretie tajomstvo uverejňuje Vatikán až o 83 rokov neskôr a vykladá sa ako predpoveď atentátu na Jána Pavla II. 13. mája 1981. Slnečný zázrak 13. októbra 1917, ktorý pozorovalo niekoľko desiatok tisícov ľudí, malo slúžiť ako potvrdenie, overenie zjavení a posolstva.
Všetky tieto udalosti sa odzrkadľujú v tajuplnom Zjavení sv. Jána. Žena, ktorá sa zjaví na nebi ako veľké znamenie, je Matkou dieťaťa – Mesiáša -a súčasne stelesnením Božieho ľudu. Dvanásť hviezd nad jej hlavou pripomína dvanásť kmeňov Izraela ako aj nový Boží ľud, Cirkev, ktorá spočíva na základe dvanástich apoštolov. Pôrodné bolesti treba chápať ako utrpenie Božieho ľudu v priebehu jeho histórie, najmä v dobe pred koncom časov až kým sa konečne nezjaví „kráľovstvo nášho Boha“.
S pohľadom na Fatimu možno vysvetliť výpovede o vojne a víziu pekla v neprestajnom boji so Zlým, s mocnosťami podsvetia. Boj, ktorý môžeme prehrať, ak sa pevne nebudeme držať Krista. Víťazstvo zostane vyhradené Kristovi, ktorý nám na konci časov vyjde v ústrety, on, Slnko spravodlivosti – on to je, kto nám Božie posolstvo sám overí.
A Mária? Jej Nepoškvrnené Srdce, ako sa uvádza vo fatimskom posolstve, nakoniec zvíťazí. Mária má ako Matka Vykupiteľa účasť na jeho kraľovaní.
Fatima – a podobne aj iné uznané mariánske pútnické miesta – nám poukazujú na posolstvo Svätého písma, poukazujú neustále na Krista. Mária tak roztvára voľný pohľad na toho, do služby ktorého dala celý svoj život a nechce nič iné, len aby sme robili podobne.
V modlitbe, a práve v modlitbe ruženca, ku ktorej Mária deti vedie, nás Mária pozýva, aby sme uvažovali o životnej ceste a diele vykúpenia jej Syna, aby sme sa stali s ním jedno. V pokání a uzmierovaní Boha je potrebné zjednotiť náš život s tým uzmierením a pokáním, ktoré vzal na seba Kristus pre nás a ktoré pre nás pretrpel.
Slová o uzmierovaní a pokání však nemajú nič do činenia s tým, aby nám urobili život ešte ťažším a deprimujúcejším, aby nám naložili ďalšie bremená, akoby nám život nepripravoval už dosť bremien, problémov a ťažkostí. Viera nám predsa nebola darovaná, aby nás ľudí nanovo zotročila, nie, viera nám bola darovaná, aby sme s rozhodujúcim cieľom pred očami stvárňovali svoj život – s cieľom večného spoločenstva s Kristom.
Tu ide o túto radosť zo života, o túto túžbu po šťastí, po ochrane a láske, ktoré nám dávajú impulz žiť naplnený život z viery a ktoré nám pomáhajú rovnako prekonávať a zvládať aj to negatívne pozemského života, námahy, ťažkosti, utrpenie až do smrti bez toho, že by sme sa pod tým museli zlomiť.
My sme ako veľké spoločenstvo na ceste ku Kristovi. A v tomto spoločenstve Cirkvi tu stojíme jeden pre druhého, nesieme si navzájom bremená. V spoločenstve s Kristom tak môžeme aj my pomáhať a spoločne spracovať následky viny a hriechu. Na to nám Kristus zmiernou obetou na kríži vytvoril zásadný predpoklad. V tomto zmysle máme na tom účasť svojím podielom skrze naše uzmierovanie, pokánie a modlitby.
Ako kresťania budeme môcť v tejto dobe obstáť a kráčať svojou cestou, dokážeme ako Cirkev plniť svoje poslanie, iba ak zostaneme pevne spojení s Kristom.
V boji so Zlým sa dnes ocitáme v situácii mnohorakého teroru, extrémneho násilia, s ktorými sme neustále konfrontovaní, ako aj s vojnami, ktoré si znova niekoľko štátov dovoľuje viesť. Tento boj sa ukazuje všade tam, kde sa ľudské práva šliapu nohami, kde sa ľudský život ohrozuje a ničí.
Cirkev je a zostane do tohto boja zapojená, aj keď jej posolstvo už dávno nezdieľajú a neprijímajú všetci. Proti tomuto posolstvu sa už aj priamo bojuje a zosmiešňuje sa. A ľudské zlyhanie v Cirkvi, ktoré sa odhaľuje na verejnosti, ešte dodatočne podkopáva vierohodnosť Cirkvi.
Áno, je stále ťažšie, hlásať Evanjelium, verejný život formovať s kresťanskou vierou.
Naše vystúpenia z Cirkvi ukazujú, ako sa ľudia Cirkvi odcudzujú a od nej odvracajú a to z rôznych dôvodov. Treba znova v našich rodinách vkladať vieru do sŕdc nasledujúcich generácií a tak ju budúcim generáciám ďalej odovzdávať a darovať.
Napriek tomu, napriek všetkým ťažkostiam – Kristus svojej Cirkvi pri všetkých krízach, ktorým v priebehu dejín už musela odolávať, vždy znova vytvoril miesta útočiska a robí tak dodnes. Ak my, ako Cirkev, ako veriaci tejto Cirkvi, budeme svoj vzťah s Kristom žiť a pestovať, ak mu modlitbou, slávením liturgie a prijímaním sviatostí Kristovi dáme jeho miesto v našom živote, ak sa z lásky k Bohu a blížnemu budeme zastávať blížnych a Evanjelium svojím životom oživíme a necháme ho zakúsiť iným, potom máme domov u Boha, ktorý nám nikto nevezme, nikto nemôže uprieť, potom budeme chránení a doma v jeho božskom Srdci, v jeho láske, ktorá nemôže byť ničím a nikým zničená, potom budeme mať účasť na spásonosnom víťazstve, na moci a vláde nášho Boha a na plnej moci jeho Pomazaného.
Aj v budúcnosti sa ukáže, že mocnári budú zosadení a ponížení povýšení. Áno, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí! Nič iné neobsahuje „Magnificat“ Božej Matky, ako sme už počuli v Evanjeliu.
To, čo sa na Márii splnilo, má sa splniť aj na nás. Po všetkých pozemských trampotách, po vernom naplnenom živote z viery stojí pred nami dokonaný život s jej Synom Ježišom Kristom. Na to nás upozorňuje práve dnešná slávnosť. A na tom smieme mať už teraz účasť. Nič iné ako toto v tejto omši neslávime.
Mária prosila vo Fatime, aby sa svet zasvätil jej Nepoškvrnenému Srdcu. Pápeži túto prosbu Božej Matky plnili počínajúc Piom XII., cez Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI. ako aj pápeža Františka.
Do tohto želania zveriť sa Božej Matke, nech je zahrnutá aj naša arcidiecéza. Nechajme sa Máriou viesť za ruku, aby nás mohla priviesť ku svojmu Synovi. Preto dnes plní dôvery zasväcujeme naše biskupstvo Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a pomodlíme sa zasväcujúcu modlitbu k Božej Matke Márii, patrónke našej arcidiecézy:

Zasväcujúca modlitba k Božej Matke, patrónke arcidiecézy

Matka nášho Pána a Vykupiteľa Ježiša Krista, Matka všetkých vykúpených, Kráľovná nebies, Ochrankyňa Cirkvi na jej púti stáročiami, nepoškvrnená Nevesta Boha, nádej tých, ktorí nenachádzajú východisko a nesú bremeno viny. K tebe sa utiekame a volíme si ťa dnes a navždy za našu Príhovorkyňu u tvojho Syna, Ježiša Krista.
Pod tvoju materinskú ochranu zverujeme biskupov, kňazov a diakonov nášho arcibiskupstva, rehoľníkov, všetky ženy a mužov v službe Cirkvi a celý Boží ľud, najmä manželov, mladých, deti, chorých, umierajúcich, ako aj tých, ktorí sú v nebezpečí, že sa vzdajú spoločenstva s tvojím Synom. Vypros im milosť, aby v sile Ducha Svätého zostali na ceste tvojho Syna.
Zvolaj na nás požehnanie tvojho božského Syna. Daj nech naša oddanosť tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu nezostane bez odozvy. Zjednoť svoj taký mocný príhovor s našimi slabými modlitbami za trvalý pokoj vo svete. Zasadzuj sa za slobodu našej svätej Cirkvi. Drž svoju ruku nad naším pápežom Františkom. Pomáhaj nám, tvojim deťom, vieru verne zachovávať z jej ducha žiť a pred celým svetom ju pokorne a radostne vyznávať.
Jemu však, ktorý nás chce zachovať vo svojej láske a nás bez hriechu a s radostným srdcom dokáže postaviť pred svoju oslávenú tvár, jedinému Bohu nech je skrze Ježiša Krista v jednote s Duchom Svätým všetka sláva a moc na veky vekov. Amen.

* * * * * * * *

‚Amoris Laetitia jednoznačne potvrdzuje náuku Cirkvi‘

Vo svete, ktorý sa rúti dolu vodou pre morálnu laxnosť, sa Cirkev nemôže vzdať zodpovednosti zachovať vysoké štandardy Evanjelia nášho Pána Ježiša Krista.“

Jasikan, 18.8.2017 (kath.net/pl) 020 965 – „Amoris Laetitia jednoznačne potvrdzuje klasickú náuku Cirkvi,“ povedal nigérijský kardinál John Olorunfemi Onaiyekan z Abuje na Národnom eucharistickom kongrese v Ghane. Informoval o tom „Catholic Herald“.
„Pápež František nezmenil pravidlá o svätom prijímaní, ale ľudí v ťažkých situáciách ubezpečil, že Cirkev má o nich starosť a že aj pre nich platí Božie milosrdenstvo. No na Katolícku cirkev sa tiež vyvíja nátlak, aby pravidlá prijímania Eucharistie uľahčila, príp. im ho dovolila znovu zosobášeným rozvedeným katolíkom bez anulovania predošlého manželstva, či zdržania sa sexuálnych vzťahov s novým partnerom. Vo svete, ktorý sa rúti dolu vodou pre rozšírenú morálnu laxnosť, Cirkev sa nemôže vzdať svojej zodpovednosti zachovať vysoké štandardy Evanjelia nášho Pána Ježiša Krista.“
Kardinál pripomenul, že aj bez prijímania nie je účasť na svätej omši márna. V katolíckej tradícii sa to označuje ako „duchovné sväté prijímanie“. „Musíme byť hlboko presvedčení, že nikto nie je hodný prijímať najsvätejšiu Eucharistiu. To znamená, že každý, kto sa k Eucharistii priblíži, to má robiť s bázňou, chvením a s hlbokou pokorou.“
Kardinál Onaiyekan, napomenul, že sa „zo svätej omše nesmie robiť spoločenská zábava, alebo diskotéka“. „Aj keď tlčieme na africké bubny, je vždy dôležité zachovať slávnostnosť, ktorú si najsvätejšia Eucharistia zaslúži.“ Keď veriaci „vyjadrujú vieru „hudbou a tancom“, mali by voliť špeciálnu hudbu a tance, „ktoré vznikli práve na tento účel a nie také, ktoré sú určené na bežné oslavy“. –zg-

Arcibiskup: Za spovedné tajomstvo aj do väzenia!

Melbourne, 18.8.2017 (kath.net/pl) 020 964 – Arcibiskup Denis Hart (foto) z Melbourne by vzal na seba aj riziko väzenia, aby neporušil spovedné tajomstvo ani pri vyznaní sa zo sexuálneho zneužitia. Austrálsky arcibiskup sa vyjadril po návrhu vlády, aby austrálski kňazi boli zákonom nútení sexuálne zneužívanie zjavené im pri sviatosti zmierenia oznámiť úradom.
„Spoveď je možno jedinou možnosťou páchateľa alebo zneužitého dieťaťa dostať hlboko siahajúcu radu. Svätosť komunikácie s Bohom počas vyznania hriechov stojí nad zákonom! Vyznanie hriechov v spovedi má do činenia so svätou dôverou. To nekatolíci ťažko pochopia, no my to pociťujeme ako niečo veľmi veľmi sväté a patrí to veľmi silne k nám.“
Túto správu uverejnil „Guardian Australia“.
Arcibiskup Hart poukázal na to, že samozrejme sa obeť zneužívania povzbudzuje, aby sa zverila niekomu, kto to povedie ďalej – napr. učiteľovi.
Generálny prokurátor George Brandis vyhlásil, že pri týchto úvahách treba preveriť „dôležité otázky náboženskej slobody“. Dodal, že zákon vlastne vždy chránil „určité oblasti súkromnej sféry“.
Z nedávnej správy o sexuálnom zneužívaní detí príslušnej Kráľovskej komisie vyplýva, že komisia pochopila, že spovednú pečať nemožno prelomiť a že je u katolíkov je nenarušiteľná. No správa má poukazy na to, že boli prípady, keď sa páchateľ zo zneužívania opakovane spovedal a prosil o odpustenie, ako napísal „Guardian Australia“.
Aj arcibiskup z Brisbane, Mark Coleridge, zdôraznil:
„Vzťah medzi spovedníkom a kajúcnikom vo sviatosti zmierenia je nezrovnateľný s nijakým iným vzťahom, pretože kajúcnik nehovorí ku kňazovi, ale k Bohu. Kňaz je iba sprostredkovateľ. To treba brať do úvahy, keď sa robia právne rozhodnutia o sviatosti spovede.“ –zg-

Škótsky arcibiskup: Dnešní katolíci sú príliš laxní

Glasgow, 17.8.2017 (kath.net/pl) 020 963 – „Príliš veľa katolíkov už nehovorí o tom, že Ježiš zachraňuje hriešnikov, ale prezentujú ho namiesto toho ako morálny ideál toho, o čo by sa ľudia mali usilovať. My sa prispôsobujeme. My uzatvárame kompromisy. My sa vyhýbame konfliktom – dokonca aj vtedy, keby bol konflikt jedinou dobrou cestou. My sme príliš laxní, ako by sme povedali my v Škótsku.“
Uviedol to Philip Tartaglia, arcibiskup Glasgowu a predseda Biskupskej konferencie Škótska v príspevku pre katolícky americký magazín „Crux“ a dodal:
V minulosti sa katolíci túžobne angažovali za to, aby sa iní obrátili na vieru, vrátane kultúrnych elít národa. No teraz naopak, mnohí katolíckych zodpovedných – strážcov kultúry a prestíže – ubezpečujú, že presne tak, ako rozmýšľajú, sú v poriadku.“ –zg-

Pastor Abrahám: „Korán pochádza od Satana“

Mohamed je Satanov prorok a boh islamu je samotný Lucifer! Bojovník „Islamského štátu“ sa obrátil ku Kristovi

„Hovor s ním dôrazne a na rovinu, nemaj strach.“

Hlas-mucedniku.cz 17.8.2017 – 020 962

Vyššie uvedené slová prijal pastor „Abrahám“ od Pána krátko predtým, než priviedol bojovníka „Islamského štátu“ ku Kristovi. Bojovník Fadi v oblasti regrutoval moslimov, aby sa vypravili bojovať do Sýrie za „Islamský štát“. Niekoľko ľudí v utečeneckých táboroch mu hovorilo o kresťanovi, ktorý sa ich snažil obrátiť na svoju vieru. Táto informácia príslušníka IS rozľútila a rozhodol sa Abraháma zabiť.
Abrahám sa v minulosti stretol s vyhrážkami už mnohokrát, keď odvážne zvestoval Evanjelium sunitským moslimom prichádzajúcim zo Sýrie. Stále častejšie a závažnejšie však začínali byť aj vyhrážky adresované jeho rodine. Niekoľko mesiacov bojoval s rastúcim vnútorným nepokojom. Nepoznal lepší spôsob než modliť sa a prosiť Boha o silu. Strach však pretrvával.
Jedného dňa pracoval vonku s motorovou pílou. Znenazdajky sa z píly uvoľnila lišta a zasiahla ho do úst. Ak by ho zasiahla o niekoľko centimetrov nižšie, mohla mu prerezať hrdlo. O niekoľko centimetrov vyššie a mohol prísť o zrak. Zatiaľ čo tak stál v šoku a zakrvácaný, počul, ako sa mu Pán v duchu prihovára: „Ja rozhodujem o tom, kedy tvoj život skončí. Prestaň sa báť.“
V tej chvíli Abrahámove obavy zmizli.
A tak, keď zbadal bojovníka IS Fadiho, ako kráča k jeho domu, aby ho zabil, bol Abrahám pripravený. Počul, ako mu Pán duchu hovorí:
„Hovor s ním dôrazne a na rovinu; nemaj strach.“
A tak Abrahám smelo vyhlásil:
„Korán pochádza od satana, Mohamed je satanov prorok a boh islamu je samotný Lucifer!“
Keď Fadi počul tieto slová, začal sa nekontrolovane triasť. Abrahám k nemu pristúpil a pokračoval:
„Boh stojí tu za tebou, klade ti ruku na rameno a pýta sa: ‚Čo si žiadaš?‘“
„Túžim byť zachránený,“ šepol Fadi.
„Ježiš ti odpustí tvoje hriechy,“ povedal mu Abrahám. Fadi sa rozplakal, Abrahám sa s ním pomodlil a Fadi odišiel.
O týždeň neskôr zavítal Fadi do Abrahámovho domu znovu. Chcel Abrahámovi porozprávať sen, ktorý mal. Vo sne odovzdal Abrahám Fadimu obálku, z ktorej tiekla krv. Abrahám vo sne Fadimu povedal: „Neboj sa, táto krv je dobrá.“ Fadi mal strach, že sen bol znamením, že on alebo Abrahám zomrú. Namiesto toho Abrahám Fadimu rozprával o Ježišovej krvi, ktorá bola preliata na našu záchranu a odpustenie hriechov.
Pred štyrmi mesiacmi bol Fadi pokrstený pri Abrahámovej modlitebni. Stále za Abrahámom chodí, aby ho vyučoval a vychovával z nej Kristovho nasledovníka. Také svoju manželku získal pre Pána a smelo hovorí o viere s ľuďmi v sýrskom utečeneckom tábore, kde v súčasnej dobe žije.

https://www.hlas-mucedniku.cz/pnp.php?datum=2017-04-17

Youtube blokuje video kritizujúce islam

Islamista Eyad Hadrous dal zablokovať video na Youtube – „Achgut.Pogo“. Vo filme sa vyjadrujú o. i. Hamed Abdel-Samad a Henryk M. Broder. Časopis BILD dal video teraz na internet

Berlín, 17.8.2017 (kath.net) 020 961 – Takmer 50 000 ľudí si pozrelo na YouTube príspevok „Ateş, Abdel-Samad, Broder a tucet ochrancov osôb“, potom video zrazu 14. augusta zmizlo. Islamista Eyad Hadrous vyjadril protest a Youtube video zablokoval, lebo boli údajne dotknuté autorské práva. Informoval o tom BILD. V skutočnosti sa tam však vkladali úseky z prejavu Hadrousa, ktoré sú všetky označené citátom zdroja. Originálne video si možno mimochodom naďalej na Youtube stiahnuť.
Vo filme ide o podporu liberálnej moslimky Ateş, ktorej stále znova hrozia a teraz je chránenou osobou. Vo filme sa cituje Hadrous slovami:
„Ako môžeš ty, ako žena, prísť a hovoriť – ja by som chcela byť prvou imamkou. (…) Bojovníčka za práva žien – áno vymáhaj si svoje práva. Ale nie v náboženstve! To neexistuje! (…) Muži sú ženám nadriadení!“.
K úlohe pohlaví vyhlásil:
„Alah ich stvoril. Alah hovorí, že nie sú si rovné. Alah určuje (…), že muž nesmie byť ženou uvádzaný do svojej modlitby. Bodka!“
Brizantné je, že Youtube nechá video zablokovať iba vtedy, keď autori „Achgut.Pogo“ uvedú všetky svoje osobné dáta žalujúcemu! To znamená, že musia prezentovať adresu a telefón islamistovi Hadrousovi.
Pri podobnom prípade videa na YouTube kresťanky Sabatiny Jamesovej sa tiež vyslovila žalobu kvôli porušeniu autorských práv. A Jamesová v r. 2014 pre nemecký rozhlas povedala, čo sa potom stalo:
„Dostali sme e-mail od žalobcov, (…) ktorí vyhlásili: ´Ďakujeme za tvoje osobné údaje, tie sa uverejnia s fotografiou tvojho vysielača ‚Al Hayat TV Net‘ na webových stránkach Al Kaídy a iných európskych džihádistov.“
Seyran Ateş a Hamed Abdel-Samad sa kvôli kritike islamu už nemôžu bez ochrany slobodne pohybovať.

Island: Downov syndróm – 100% detí usmrcovaných

Island, 16.8.2017 (kath.net) 020 960 – Na Islande sú všetky deti, u ktorých diagnostikujú Downov syndróm, pred narodením usmrcované. Ukazuje to aktuálna správa CBS, v ktorej sa vyjadruje poradkyňa pri potratoch, vedec a matka detí s Downovým syndrómom. A v správe vystupuje aj Islanďanka s Downovým syndrómom. Táto žena hovorí:
„Človek sa necíti pri tom dobre. Chcela by som, aby ľudia videli, že ja som taká, ako všetci ostatní.“
V r. 2009 smeli ešte na Islande tri deti s Downovým syndrómom uzrieť svetlo sveta, medzitým vzrástlo ich usmrcovanie na 100 percent. Poradkyňa pri potratoch v správe mimochodom lapidárne vyhlásila, že ženám hovorí, že je to ich život:
„Vy máte právo na to rozhodnúť, ako má váš život vyzerať. My sme ukončili možný život, ktorý prináša so sebou veľké komplikácie. Potrat odvracia utrpenie od dieťaťa a rodiny.“
Kritika islandskej praxe prichádza od Penny Nanceovej, prezidentky „Concerned Women for America“, ktorá to celkom jasne označuje ako eugeniku.
„Toto celé je barbarstvo najhoršej formy. Čo príde ako nasledujúce? To, že istá krajina usmrtí v tele matky všetky deti ženského rodu? Ó, počkajte, veď to Čína už robí. Ak raz naskočíme na tento vlak znehodnocovania ľudského života, už nebudú nijaké hranice!“
Aj herečka Patricia Heatonová je z islandskej praxe zdesená. Na Twitter napísala: „Island nevymaže Downov syndróm. Zabíjajú iba každého, kto ho má. To je veľký rozdiel.“ –zg-

Heiligenkreuz má nový rekordný počet mníchov

Viedeň, 16.8.2017 (kath.net/KAP) 020 959 – Kláštor Heiligenkreuz vo Viedenskom lese hlási nový rekordný počet mníchov. V pondelok slávnostné prijali do spoločenstva cisterciánov štyroch mladých mužov. V kláštore je teraz 102 mníchov. Mimoriadna radosť vládne najmä z rehoľného dorastu – v kláštore je teraz desať novicov.
Piati zložia v sobotu časné sľuby na tri roky a tak sa intenzívnejšie zapoja do spoločenstva. Jeden novic žije aj v Nemecku v prioráte Stiepel, ktorý patrí k Heiligenkreuzu. Dvaja mnísi zložili večné sľuby na Nanebovstúpenie Panny Márie.
V predvečer slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, nuncius, arcibiskup Peter Stephan Zurbriggen slávnostne požehnal aj novú lurdskú jaskyňu v prirodzenej skalnej stene pri kláštore za účasti tisícky pútnikov.
Najväčšie cisterciánske opátstvo Európy založili v r. 1133. Názov dostal kláštor od relikvie svätého Kristovho kríža uchovávanej v kaplnke kláštora. Na Povýšenie sv. kríža – 14. septembra – sa tu koná mimoriadne slávenie s mnohými pútnikmi. Medzinárodne známy je kláštor najmä pre hlboký kláštorný život, ako aj pre liturgiu a gregoriánsky chorál v latinskom jazyku, o. i. aj sériou CD „Chant“.
Z Heiligenkreuzu boli založené početné ďalšie cisterciánske kláštory ako Zwettl a Lilienfeld, kde sa nachádzajú aj hrobky stredovekého rodu Babenbergerov.
Heiligenkreuz je známy aj Teologickou vysokou školou, ktorá bola v r. 2007 za prítomnosti pápeža Benedikta XVI. povýšená na pápežskú vysokú školu. Mnohí mnísi tu prednášajú, iní sa starajú o dva prioráty – Neukloster/Wiener Neustadt v Rakúsku a Bochum-Stiepel v Nemecku, ako aj o 21 farností a kňazský seminár Leopoldinum.
V súčasnosti sa presídľujú štyria mnísi do východonemeckého kláštora Neuzelle, kde chcú cisterciáni znova založiť starý pred 200 rokmi zrušený kláštor. Sú predvojom pre ďalších štyroch mníchov, s ktorými sa od septembra 2018 má ukončiť presídlenie presne na 750-ročné jubileum kláštora. Kláštor Neuzelle má byť ďalším priorátom Heiligenkreuzu.
Kláštor Heiligenkreuz podporuje aj založenie kláštora na Srí Lanke. Tam žijú zatiaľ traja mnísi v malom dome. Časť budúcej budovy kláštora sa už stavia a dokončí sa tento rok. Budúci kláštor „St. Bernard´s House“ je obklopený kokosovými palmami a plantážami s čajom a čiernym korením, ako aj ryžovými poľami, ktoré dalo k dispozícii kláštorné spoločenstvo Diecézy Colombo a má slúžiť ako hospodársky základ kláštora. Kláštor sa nachádza aj v blízkosti pútnického kostola. –zg-

Rakúsko: Polícia zasahuje v utečeneckej ubytovni

Salzburg, 16.8.2017 (KAP) 020 958 – Jeden z azylantov (33) poškodil v utorok kanceláriu charitného utečeneckého domova Puch v Salzburgu. Ako Charita v Salzburgu oznámila v stredu, musela zalarmovať políciu, ktorá muža nakrátko zadržala. Incident sa odohral po tom, čo azylant dostal negatívnu odpoveď na žiadosť o azyl. Muž dostal zákaz vstupu do zariadenia a polícia ho prepustila. Noc však strávil v núdzovej charitnej ubytovni.
Žiadatelia o azyl dostávajú aj po odmietnutí azylu naďalej základné potreby. Násilnícky muž sa v stredu prihlásil so žiadosťou o nové pridelenie ubytovania. Až dovtedy môže zostať v núdzovej ubytovni, ako oznámila Charita.
Riaditeľ domova Johannes Dines k incidentu vyhlásil: „Aj keď sú ľudia bez perspektívy a frustrovaní, dochádza v našej práci zriedka k agresívnemu konaniu. V takých prípadoch úzko spolupracujeme s príslušnými orgánmi.“ –zg-

Sarah: Kresťanské rodiny ‚proti diktatúre egoizmu‘

„Miznutie rodiny sa systematicky plánuje!“

Puy du Fou/Vatikán, 16.8.2017 (kath.net/pl) 020 957 – Kardinál Róbert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, mal homíliu na svätej omši k otvoreniu osláv 700. výročia francúzskej Diecézy Luçon.
„Kto sa dnes zodvihne mene Boha? Kto sa odváži postaviť sa moderným prenasledovateľom Cirkvi? Kto má odvahu povstať bez toho, aby mal iné zbrane ako ruženec a Srdce Ježišovo, aby odporoval smrtiacim kolónam našej doby – relativizmu, ľahostajnosti a pohŕdaniu Bohom?“ povedal v nedeľu, 13. augusta, v Katedrále Saint Laurent sur Sèvres vo Vendée v západnom Francúzsku.
V homílii uverejnenej na jeho Facebookovej stránke spomenul občas ako genocídu označované činy násilia na obyvateľstve Vendée počas veľkého povstania proti Francúzskej revolúcii. Tzv. „pekelné kolóny“ od r. 1789 vyslovene barbarsky priam zakáľali katolíckych a kráľovských protivníkov revolúcie. Cieľ vykoreniť ľudí vo Vendée sa síce nedosiahol, no obyvateľstvo bolo povstaní a aktoch pomsty zredukované o tretinu.
„Kto na svete bude hovoriť, že jediná sloboda, za ktorú sa oplatí zomrieť, je sloboda viery? Bratia moji, sestry moje, tak ako naši bratia z Vendée zo starých čias sme aj my dnes povolaní k svedectvu. To znamená mučeníctvu! Dnes umierajú naši kresťanskí bratia na Východe, v Pakistane, v Afrike za svoju vieru, rozšliapaní kolónami prenasledovateľského islamizmu.“
„Duše mučeníkov na tomto mieste, pripomínajú ich odvahu. Keď ide o Boha, nie sú možné nijaké kompromisy! A to sa musí začať v našom osobnom živote, skrze modlitbu a adoráciu. Je na čase, milí bratia a sestry, aby sme sa pozdvihli proti praktickému ateizmu, ktorý dusí nás život! Modlime sa v rodine, postavme Boha na prvé miesto! Rodina, ktorá sa modlí, je rodina, ktorá žije! Kresťan, ktorý sa nemodlí, ktorý nedokáže dať Bohu nijaké miesto v tichu a adorácii, ten zomrie!“
„Mučeníci pripomínajú aj lásku ku kňazom a zmysel odpustenia a milosrdenstva. V situácii prenasledovania a nenávisti si zachovali v srdci túžbu po pokoji a odpustení. Okrem toho nás mučeníci učia zmyslu pre veľkorysosť a bezplatný dar. Vaši predkovia nebojovali za svoje vlastné záujmy. Oni nemali čo získať. Dnes nám dávajú lekciu ľudskosti.“
„My žijeme vo svete poznačenom diktatúrou peňazí, úrokov, bohatstva. Radosť z darovania je všade opovrhovaná a zosmiešňovaná. No iba veľkodušná láska, pravý dar života, dokáže prekonať nenávisť voči Bohu a ľuďom, ktoré sú devízou každej revolúcie. Mučeníci z Vendée nás naučili všetkým týmto revolúciám odolávať. Ukázali nám, že zoči voči pekelným kolónam smrti, koncentračným táborom nacistov, komunistických gulagov, islamistickému barbarstvu, existuje jediná odpoveď: Dar seba samého, celého nášho života. Iba láska dokáže zvíťaziť nad mocnosťami smrti!“ povedal kardinál Sarah a zdôraznil:
„Možno teraz viac ako kedykoľvek predtým chcú revolučné ideológie zničiť prirodzené miesto sebaodovzdávania, radostnej veľkodušnosti a lásky – myslím rodinu! Nové heslá tejto revolúcie sú – ideológia ´gender´, opovrhovanie plodnosťou a vernosťou. Miznutie rodiny sa systematicky plánuje! Kresťanská rodina je vysmievaná, pretože stelesňuje všetko, čo nenávidia. Noví revolucionári stoja na štartovacej ploche, aby vypustili nové pekelné kolóny, aby vyvíjali nátlak na rodiny, aby prinášali sterilizáciu, potrat a antikoncepciu, no kresťanské rodiny majú byť všade radostnou revoltou proti tejto novej diktatúre egoizmu.“ –zg-

Archív: Kardinál Robert Sarah u Benedikta XVI.

Mariánske slávenie v Lurdoch

Paríž-Lisabon, 15.08.2017 (KAP) 020 956 – Vo francúzskych Lurdoch v Pyrenejach prebehla slávnosť Nanebovzatia Panny Márie opäť s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Napriek prudkému poklesu teploty a silnému dažďu prišli do Lúrd popoludní tisíce pútnikov.
Podľa regionálnej prefektúry strážilo pútnikov až 300 policajtov a asi 30 členov špeciálnej armádnej jednotky. Bolo to o 200 menej ako minulý rok – hneď po útokoch v Nice a Saint-Etienne-du-Rouvray. Policajné helikoptéry prelietavali nad svätyňou – inak bol vzdušný priestor uzavretý.
Vyvrcholením niekoľkodňového slávenia sviatku Panny Márie bola francúzska národná púť. Na rôzne sväté omše okolo sviatku sa očakávalo asi 25 000 ľudí z mnohých krajín.

Mŕtvi na procesii na Madeire
Až 13 mŕtvych a 50 zranených si vyžiadalo nešťastie na slávení Nanebovzatia Panny Márie na portugalskom ostrove Madeira. Podľa miestnych médií sa na nich pri slávení sviatku Panny Márie z hory – „Festa da Senhora do Monte“ – zvalil starý strom. Veriaci sa pripravovali na procesiu, niektorí si práve chceli kúpiť v stánku sviece. Zvalený strom bol 200-ročný dub, ktorý sa už dlhšie považoval za hrozbu. Zvalil sa rovno ma masu ľudí.
Každý rok prichádza na Madeiru množstvo pútnikov, aby tento sviatok oslávili procesiou na horu. –zg-

Arcibiskup varuje pred zákazom náboženských symbolov

Berlín, 15.08.2017 (KAP) 020 955 – Berlínsky arcibiskup Heiner Koch varoval pred odstránením náboženských symbolov z verejnej a štátnej oblasti:
„Namiesto náboženských znamení zostane už iba svetonázorová prázdnota. Štát by si zákazom náboženských symbolov privlastnil ateistický svetonázor,“ povedal Koch na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v berlínskej Katedrále sv. Hedvigy.
V nemeckom hlavnom meste prebehla nedávno kontroverzná diskusia kvôli historickému krížu na kupole zrekonštruovaného berlínskej mestského zámku.
Arcibiskup Koch súčasne vyzval k intenzívnej spoločenskej diskusii o tom, ako možno dať výraz prítomnosti náboženských symbolov „pre vieru v Boha a ateistickú vieru v neexistenciu Boha“. Arcibiskup zdôraznil:
„Kresťanská viera potrebuje vždy aj sociálnu angažovanosť za núdznych. Bez živého, angažovaného nádejeplného znamenia nášho života hrozí, že zo všetkých kresťanských znamení napr. na našich budovách sa stanú prázdne symboly, ktorých bezobsažnosť už nebude mať pre ľudí nijaký význam,“ povedal arcibiskup. –zg-

Austrália: Spovedné tajomstvo zachovať aj pri zneužívaní!

Na vypočutí biskupi pripustili, že o spovednom tajomstve pri zneužívaní sa kontroverzne diskutuje aj v biskupskej konferencii

Austrália, 15.8.2017 (RV, kath.net) 020 954 – Sviatostná spoveď je „základná súčasť náboženskej slobody“, uviedol predseda Konferencie biskupov Austrálie Mons. Denis J. Hart, arcibiskup Melbourne. Komentoval tak skutočnosť, že medzi odporúčanými štátnymi opatreniami na boj proti zločinom pedofílie figuruje aj návrh zákonne zaviazať kňazov povinnosťou oznámiť polícii prípady násilia proti mladistvým, o ktorých by sa dozvedeli v spovedi.
V návrhu novelizácie zákona sú oznamovacou povinnosťou viazaní pod trestom všetci občania, pričom nesmú platiť „ospravedlnenia, protekcie, či výnimky“ ani pre členov kléru. Zoznam 85 navrhovaných opatrení predložila austrálska Kráľovská komisia (Royal Commission), štátny dozorný orgán proti zneužívaniu mladistvých. Arcibiskup Denis Hart sa k záležitosti vyjadril týmito slovami:
„Spoveď v Katolíckej cirkvi je duchovné stretnutie s Bohom skrze kňaza. Je to základná súčasť náboženskej slobody a je uznaná zákonom Austrálie a mnohých iných krajín. Tak to musí v Austrálii aj zostať. Mimo tohto sa všetky trestné činy proti deťom musia nahlásiť úradom a v plnej miere sa držíme záväzku takto konať.“

Štátna komisia pripúšťa dilemu
Kráľovská komisia návrh zdôvodnila skutočnosťou, že vyšetrovania v uplynulých rokoch zistili viaceré prípady, keď delikventi opakovane páchali činy proti mladistvým, hoci sa z nich predtým vyznali v spovedi.
V správe s 85 odporúčaniami reformy austrálskeho právneho systému komisia pripúšťa, že jej návrh pre cirkvi „zvlášť pre Katolícku cirkev“ predstavuje dilemu. Na druhej strane komisia zdôrazňuje veľký význam ochrany detí: „Právo praktizovať náboženstvo, musí zahrňovať spoločenskú povinnosť postarať sa o ochranu všetkých a zvlášť detí, pred sexuálnym zneužívaním.“
V Austrálii bolo po štyroch rokoch vyšetrovania dokázaných okolo 4 400 prípadov v rámci Katolíckej cirkvi, ktoré spadajú do obdobia 1980 až 2010. Týka sa to aj približne 1 880 kňazov, čo predstavuje 7% austrálskych kňazov.
Predseda Konferencie biskupov Austrálie Mons. Denis J. Hart uistil, že Cirkev k tejto skutočnosti pristupuje s maximálnou vážnosťou:
„Ako predseda Konferencie biskupov Austrálie urobím všetko, čo je v mojej moci na zaručenie toho, že zneužívanie z minulosti sa viac neudeje. Zdôrazňujem, že Katolícka cirkev v Austrálii bude naďalej pomáhať tým, ktorí sa stali obeťami sexuálneho zneužívania mladistvých.“ -jb-
Už v r. 2012 sa politici všetkých strán v Austrálii vyslovili za zrušenie spovedného tajomstva v prípadoch sexuálneho zneužívania. Medzi nimi bol aj bývalý konzervatívny premiér a praktizujúci katolík Tony Abbott.
Na záverečnom vypočutí vládnej komisie k zneužívaniu v katolíckej cirkvi vo februári biskupi pripustili, že o téme „zneužívanie a spovedné tajomstvo“ sa kontroverzne diskutuje aj v biskupskej konferencii.
Komisiu založila v r. 2013 austrálska vláda. Pred ňou museli vyjadriť svoj postoj k sexuálnemu zneužívaniu okrem katolíckej a anglikánskej cirkvi aj iné kresťanské náboženstvá. Komisia sa okrem toho zaoberala aj zneužívaním v športových kluboch, štátnym nemocniciach, v austrálskej armáde a v zábavnom odvetví. –zg-

Olomoucká arcidiecéza žaluje o vrátenie dedičstva UNESCO

Praha, 15.8.2017 (KAP) 020 953 – Moravská Olomoucká arcidiecéza žaluje navrátenie barokovej kvetinovej záhrady v Kroměříži, ktorá patrí ku kultúrnemu dedičstvu UNESCO. Záhrada tvorí komplex s barokovým zámkom a zámockým parkom, ktoré český štát v rámci reštitúcií katolíckej cirkvi vrátil, ako citovalo „Rádio Praha“ v utorok hovorcu arcidiecézy. Súd v r. 2016 však rozhodol, že záhrada má zostať v rukách štátu.
Zámok, zámocký park a záhrada patria ako celok od r. 1998 k svetovému kultúrnemu dedičstvu UNESCO. Stredoveký hrad prebudovali v 16. storočí na renesančný zámok a slúžil olomouckým biskupom ako rezidencia. Po zničení cez 30-ročnú vojnu bol zámok v r. 1686 nanovo vybudovaný v štýle talianskeho neskorého baroka. Aj zámocký park a kvetinová záhrada pochádzajú z tohto obdobia. Na zámku Kroměříž sa v r. 1984 nakrúcali časti filmu „Amadeus“ Miloša Formana.
Navrátenie nehnuteľností, ktoré boli za komunizmu poštátnené, patrí k sporným otázkam cirkví a štátu v Českej republike. Cirkvi a náboženské spoločenstvá reklamovali už 100 000 nehnuteľností, pozemkov a iných majetkov. Vcelku sa štát zákonne zaviazal vrátiť cirkvám 56 percent skonfiškovaných budov, lesov a pozemkov. Okrem toho sa im má vyplatiť 59 miliárd korún (2,25 miliárd eur) za dobu 30 rokov. Pre infláciu by mal štát vyplatiť vcelku 80 miliárd korún (3,06 miliárd eur). –zg-

Ruská cirkev: Ekumenizmus pravosláviu neodporuje

Viedeň-Moskva, 15.8.2017 (KAP) 020 952 – „Ekumenizmus neodporuje pravoslávnej náuke“. Na túto vetu odseku 6 návrhu „Katechizmu Ruskej pravoslávnej cirkvi“ upozornil šéfredaktor francúzskej webovej stránky „orthodoxie.com“ páter Jivko Panev v interview pre katolícky denník „La Croix“ (Kríž). Návrh textu katechizmu Biblicko-teologickej komisie Svätej synody Moskovského patriarchátu o postoji Ruskej pravoslávnej cirkvi k nepravoslávnym kresťanom tým cituje pan-pravoslávne stretnutie v Solúni v r. 1998. Panev zdôraznil, že moskovský patriarcha Kyril je voči dialógu s katolíkmi veľmi pozitívne zameraný.
V Solúni sa konštatovalo, že pravoslávni predstavitelia v ekumenickom hnutí boli vždy „rôznym autoritám“ Pravoslávnej cirkvi „verní a poslušní“ a konali vždy „v zhode s kánonickými predpismi, s náukou ekumenických koncilov, cirkevnými otcami a svätou tradíciou Pravoslávnej cirkvi“, ako pripomenul z Macedónska pochádzajúci Panev, ktorý prednáša na pravoslávnom „Institute Saint-Serge“ v Paríži cirkevné právo a dejiny.
Panev povedal, že ekumenické otvorenie sa pri spracovávaní nového katechizmu – mimochodom prvého moderného katechizmu Pravoslávnej cirkvi – prebieha „pod pastierskou palicou“ patriarchu Kyrila. Ide mu o otvorenie sa problémom moderného človeka a súčasne o znovuobjavenie koreňov ruského pravoslávia po 70 rokov ateizmu. Podobným spôsobom ako Katolícka cirkev v ostatných desaťročiach vyvinula sociálnu náuku a Katechizmu KC, išlo Kyrilovi už v dobe, keď bol vedúcim zahraničného oddelenia patriarchátu, o vydanie základov sociálnej náuky Ruskej pravoslávnej cirkvi a teraz mu ide o vypracovanie katechizmu, ktorý osloví ľudí dneška.

Aj Vatikán oceňuje tento ekumenický postoj
Na tento pozitívny postoj k ekumenizmu nedávno upozornili aj vatikánske médiá. Pritom sa poukázalo na ďalší citát z vyhlásenia stretnutia v Solúni v r. 1998: „Cirkev odsudzuje tých, ktorí s používaním falošných informácií úplne úmyselne znetvorujú prácu Pravoslávnej cirkvi v jej svedectve voči nepravoslávnemu svetu. Sabotérom ekumenizmu a „extrémistickým skupinám“, ktoré rozbíjajú cirkev, sa hrozí kánonickými trestami.
Návrh „Katechizmu Ruskej pravoslávnej cirkvi“ uverejnili na internete k diskusii. Pritom sa upozornilo, že odsek 6 – ako aj odseky 4 („Základy sociálnej koncepcie Ruskej pravoslávnej cirkvi“) a 5 („Základy náuky Ruskej pravoslávnej cirkvi o dôstojnosti, slobode a právach ľudí“) spočívajú doslovne na cirkevných dokumentoch, ktoré pre aprobáciu biskupským koncilom Moskovského patriarchátu nie sú revidovateľné. –zg-

Rompuy: „Časy Roma locuta, causa finita sú preč“

Vatikán, 15.8.2017 (kath.net) 020 951 – Herman van Rompuy, bývalý predseda Rady Európy a bývalý belgický premiér na Twitteri uviedol tvrdenie, že podľa jeho uváženia pápež František nemôže zakázať katolíckej reholi v Belgicku eutanáziu! Rehoľa „Broeders van Liefde“ (Bratia lásky k blížnemu) už dlhšiu dobu vo svojich 15 psychiatrických klinikách v Belgicku realizujú eutanáziu. Van Rompuy je katolík, a je členom dozornej rady spoločnosti prevádzkujúcej „Broeders van Liefde“. Informovala o tom agentúra „Catholic News Agency Deutsch“.
„Časy ‚Roma locuta, causa finita‘ sú dávno preč,“ napísal na Twitteri Van Rompuy v odpovedi expertovi na cirkevné právo profesorovi Kurtovi Martensovi.
Prof. Martens nato pre CNA Deutsch uviedol, že Herman van Rompuy bol doteraz vlastne príkladom toho, „ako možno byť pravým katolíckym politikom v dnešnej sekularizovanej spoločnosti“. „No teraz budí Rompuy dojem, že sa chce postaviť proti usmerneniu pápeža a schvaľuje praktiky aktívnej pomoci pri umieraní.“
Vatikán dal „Bratom lásky k blížnemu“ čas do konca augusta, aby už vo svojich psychiatrických centrách nevykonávali eutanáziu. –zg-

‚Welt‘: 70 % Nemcov za navrátenie utečencov

Berlín, 15.8.2017 (kath.net) 020 950 – Až 69,8 percent Nemcov chce, aby utečenci, ktorí prišli do Európy cez Stredozemné more, boli znova dopravení naspäť do Líbye. Informoval o tom časopis „Welt/N24“ na základe prieskumu inštitútu Civey. Asi 20 percent Nemcov je proti ich navráteniu, 10,2 percenta je nerozhodných, čo sa podľa vedcov považuje za udivujúcu vysoké hodnoty.
Podľa politických postojov sa ukazuje, že z prívržencov vládnych kresťanských strán CDU/CSU je dokonca 77 percent za prevezenie utečencov naspäť do Líbye a iba 15,6 percent je proti. Podobné hodnoty sú aj u sympatizantov so Slobodnou stranou FDP. Jedine prívrženci zelených sú väčšinou proti tomu (34,7 je za ich navrátenie, no 48,8 je proti). Prívrženci ľavice sú so 40 percentami za aj proti zreteľne rozdelení. Zo sympatizantov strany Alternatíva pre Nemecko AfD sa vyslovilo 98,8 jasne za navrátenie utečencov. –zg-

Nebeský život Božej Matky

Vyhlásenie Nanebovzatia Panny Márie

http://www.kathtube.com/player.php?id=43720

Linec, 15.8.2017 (kath.net) 020 949 – Katolícka teológia počas stáročí veľa premýšľala o Márii a jej postavení v histórii spásy. Vypracovali sa rôzne aspekty, ktoré viedli k tomu, že sa pri systematickom prezentovaní významu Márie s obľubou hovorí o štyroch obdobiach v „živote“ Márie.
Prvé obdobie sa označuje ako pred-svetské. Vyjadruje sa predovšetkým v liturgii, ktorá niektorými textami, ktoré vlastne hovoria o múdrosti, naznačuje Máriu. „Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest, predtým než niečo stvoril, od prapočiatku.“
V tejto súvislosti sa Mária považuje za prototyp človeka. Takí, aká bola Mária, mali podľa pôvodného Božieho plánu byť všetci ľudia. Čistý, svätý, plný múdrosti mal byť človek dokonalou podobou Boha. Pre takého človeka je všetko stvorené „od prapočiatku predtým, než niečo stvoril“ a materiálne stvorenie cielilo na človeka ako jeho vrcholu. Ale nie dedičným hriechom zraneného človeka, ale človeka dokonalého na Boží obraz a podobu.
Kristus vykúpil ľudské pokolenie od dedičného hriechu, ale nie od všetkých účinkov dedičného hriechu. Iba na jednom človeku – a to na Márii – dokonal vykúpenie tak dokonale, že bola od prvého okamihu svojho bytia zbavená každého hriechu. Tak sa stala dôstojným príbytkom vteleného Boha.
Druhé obdobie sa nazýva predhistorickým „životom“ Márie. Mária prechádza predobrazmi a múdrymi proroctvami Starým zákonom. Už v Knihe Genezis bezprostredne po hriešnom páde prarodičov hovorí Boh o Žene, ktorá rozšliape hlavu hada. A Eva samotná, matka všetkých žijúcich, Sára, matka dieťaťa prisľúbenia, alebo Judita, ktorá Boží ľud zachránila z veľkej núdze sa považujú za predobrazy Márie. Rovnako v liturgii použitý text k Márii: „Ty si sláva Jeruzalema, ty si radosť Izraela, ty si koruna nášho národa!“ z Knihy Judita. K tomuto predhistorickému životu sa rátajú a proroctvá prorokov. Z Adventu je známe proroctvo Izaiáša: „Panna počne a porodí Syna … “
Tretie obdobie je historický život Márie, jediné obdobie, ktoré si zaslúži výraz „Máriin život“ v pravom zmysle. Správy Svätého písma nás vedú k okamihu, keď ju archanjel Gabriel pozdravil slovami: „Zdravas, milosti plná“. Teológia spoznáva v oslovení „milostiplná“ označenie osobnosti Márie. Ona je tá, ktorá je plná milosti, plná svätosti. V tom je v konečnom dôsledku zahrnuté tajomstvo nepoškvrneného počatia, predpokladu jej dokonalého stavu bez hriechu.
Evanjelisti podávajú rôzne udalosti zo života Márie. Kto dokáže dôkladne načúvať, spozná, že Mária sa uvádza vždy vtedy, keď sa začína nová etapa v histórii spásy. Pred vtelením je to očividné. Pozdravom Alžbete, ktorej dieťa od radosti poskočí v jej lone, sa naplnilo proroctvo Zachariášovi: „… už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý“. To sa s obľubou označuje aj ako „prvý zázrak v poriadku milosti“.
Prvý zázrak v poriadku prírody bolo premenenie vody na víno na svadbe v Káne, zázrak, ktorý sa stal na príhovor Márie. Jej slová: „Urobte všetko, čo vám povie,“ sú poslednými slovami Márie, ktoré sa uvádzajú a znejú ako jej odkaz do histórie.
Pod krížom počúvame o Márii aj o tom, že s apoštolmi očakávala príchod Ducha Svätého. Turíce sa považujú za začiatok Cirkvi.
Z okolnosti, že Mária v jej historickom živote stojí vždy na začiatku nového úseku dejín spásy, teológovia odvodili, že Boh chce svoju milosť poskytnúť ľuďom skrze Máriu.
Štvrté obdobie je nebeský život Márie. Mária bola vzatá do neba s telom a dušou a korunovaná na Kráľovnú. Nanebovzatie Panny Márie a jej korunovanie, ktoré meditujeme aj v slávnostnom ruženci, znamená, že Mária má teraz podiel na Kristovom riadení sveta. Kráľovná vládne po boku Kráľa. Pomáha teraz z neba viesť svet k jeho dokonaniu v Kristovi. Preto Kristus poslal Máriu aj do Fatimy k ľuďom, aby im pripomenul, že majú prestať Boha urážať hriechom.
Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie s telom a dušou stojí v centre pozornosti toto posledné obdobie. –zg-

Mária zameriava náš pohľad na iné „neviditeľné ženy“

Graz, 14.08.2017 (KAP) 020 948 – Mária, Ježišova Matka „bola neznáme židovské dievča, o ktorom vtedy nikto nič nevedel a o ktorom my vlastne aj dnes vieme veľmi málo“. Preto je podľa presvedčenia teologičky z Grazu Izabely Guanziniovej aj zvlášť vhodná zamerať náš pohľad na tie mnohé takisto „neviditeľné ženy, ktoré v centrách a na okrajoch našich spoločností veria, žijú, bojujú, trpia a rodia deti“.
Boh sa rozhodol pre Máriu ako Matku jeho Syna, ktorý sa stal Telom. Keď na Efezskom koncile (431) dostala čestný titul „Božia Matka, stalo sa toto neznáme dievča ženou, na ktorú história už nemôže zabudnúť“, ako uviedla profesorka fundamentálnej teológie.
V príspevku „Kto bola Mária?“ na teologickej fejtónovej stránke www.feinschwarz.net poukázala Guanziniová v pondelok na málo zvažovaný aspekt Ježišovej Matky: Máriu môžeme považovať za „prorokyňu“, keď sa začítame do chválospevu „Magnificat“ z Lukášovho evanjelia:
„Tu možno vidieť, že Mária prejavuje zvláštnu citlivosť pre situácie a senzor pre mnohokrát prežívané sociologicko-politické podriaďovanie sa a nespravodlivosť, čo vyjadruje v chválospeve Bohu. Mária spoznáva Boha ako Vykupiteľa histórie, ktorý rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, ktorý mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.“
Postava Márie ďalej dosvedčuje, že existuje nerozlučiteľný zväzok medzi Bohom a všetkými „zrodenými zo ženy“. Toto ženské a materinské sprostredkovanie medzi človekom a Bohom by sa malo znova objaviť, ako uvádza teologička: „Ide o konkrétnu ženu (a nie o mýtus kolektívneho podvedomia), ktorá bez zľúbezňovania, exhibicionizmu a podriaďovania no s prekvapujúcou prostotou a plná dôstojnosti plnila svoju mimoriadnu úlohu.“

„Ponad patriarchálnu logiku“
Máriino samostatné áno k svojmu vyvoleniu presahuje všetku patriarchálnu logiku vtedajšej doby: „Nemáme tu pred očami nijaký uchvacujúci osud, ale samostatný akt, rozhodnutie ochotné na riziko a plné dôvery v Boha.“ Keď sa v Novom zákone uvádza „Mária však zachovávala všetko, čo sa stalo vo svojom srdci a premýšľala o tom“, tak sa jej spiritualita vyznačuje ako taká, ktorá nezatvára oči pred vecami a dianím každodenného sveta „ale tu stojíme pred ‚mystikou otvorených očí’“.
Práve s Máriou spojený panenský pôrod a mimoriadny príbeh narodenia Pána „ako znamenie iného prorockého poriadku, ktorý dokáže byť výzvou pre mocenské vzťahy a nová mesiánska budúcnosť vyjadrená skrze súhlas Ženy“ dnes často naráža na nepochopenie. K dnešným „veľkým problémom so zázrakmi“ cituje Guanziniová spisovateľku z ateistickej NDR Christu Wolfovú: „Už sme sa odnaučili dokonca aj byť pripravení na zázraky. Naopak dúfame v trvanie náhod. … Sotva sme tušili, že k zázraku možno pristupovať inak ako s polovičatými vetami, s posmešnými pohľadmi.“ –zg-

Pápež: Migrantov na mori vidieť ako šancu

Rím, 14.08.2017 (KAP) 020 947 – Pápež František nanovo povzbudil, aby sme migrantov na Stredozemnom mori chápali ako šancu. Všetci kresťania a ľudia dobrej vôle by mali „vidieť tých mnohých prisťahovaných bratov a sestry ako možnosť ľudského rastu, stretávania a dialógu medzi kultúrami“. „Ponúka to aj možnosť svedčiť o evanjeliu lásky k blížnemu,“ uvádza pápež v liste biskupovi z Ugento-Santa Maria di Leuca v Apúlii, Vitovi Angiulimu.
V juhotalianskej diecéze sa v pondelok skončil štvordňový medzinárodný kongres na tému:
„Stredozemné more: prístav bratstva“.
Pápež listom z 5. augusta znova vyzýva k solidarite a „kultúre vítania cudzincov“. Už minulý rok poslal František tomuto podujatiu podobný list. -zg-

Arcibiskup Chaput: ‚Budúcnosť patrí ľuďom s deťmi’

Napa, 13.8.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 946 – „Keď sa ma mladí ľudia pýtajú, ako môžu zmeniť svet, radím im, aby sa milovali, sobášili, boli si verní, mali veľa detí a tieto deti vychovali na mužov a ženy viery.“ Povedal to arcibiskup americkej Filadelfie Mons. Charles Chaput v prednáške na inštitúte „Napa Institute“ 27. júla v Nape (Kalifornia).
Arcibiskup analyzoval enormné a rýchle zmeny v spoločnosti. Tie sa týkajú všetkých oblastí od filozofie práva cez sexuálne správanie, demografický vývoj až po výchovu, hospodárstvo a techniku. Vplyv kresťanstva na spoločnosť je dnes podstatne menší, ako v dobe založenia USA. Súčasne predstava kto sme a aký zmysel má život, je tak rozdrobená ako nikdy predtým, ako povedal.
Antikoncepčná pilulka oddelila sexualitu od plodenia detí a tým podstatne zmenila význam sexuality. Kampane za tzv. „práva LGBT“ si už nevyžadujú iba ich akceptovanie, ale aj súhlas! Toto hnutie je hnané teraz už priam morálnou vášnivosťou, ako varoval arcibiskup.
„Z biblického hľadiska je táto vášnivosť do hĺbky pomýlená. Argumenty náboženskej slobody a erotickej slobody pochádzajú z dvoch zásadne rozdielnych chápaní ľudskej osoby a zmyslu sexuality. Obnova kresťanskej kultúry vedie cez naplnený plodný život riadený Desatorom a v spoločenstve ľudí, ktorých poznáme a milujeme. Budúcnosť patrí ľuďom s deťmi. Každé dieťa je univerzum možností, ktoré siaha až do večnosti,“ zdôraznil arcibiskup Chaput. –zg-

Futbalista: ‘Dôvera v Boha mi dáva silu’

Viedeň-Mníchov, 13.8.2017 (kath.net/ KAP) 020 945 – Futbalová hviezda Dávid Alaba povzbudil svojich početných fanúšikov, aby v živote viac dôverovali Bohu:
„Chcel by som vám dať niečo so sebou, aby ste dokázali dobre naštartovať deň: kapitolu z Biblie,“ povedal hráč Bayernu Mníchov na videu z mobilu, ktoré pripravil 9. augusta na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Na záver prečítal biblický žalm 23 (Pán je môj Pastier, nič mi nechýba).
„Ja nie som perfektný, mám rovnako svoje problémy a tie sa pokúšam jednoducho vložiť do Božej ruky a deň po dni kráčať svojou cestou s ním. Pevne verím, že toto je dobrá cesta, ako Boha vpustiť do svojho života. Kto klope na Božie dvere, tomu sa aj otvoria. Je tu niekto, kto tu bude pre vás, ak ho zavoláte. Táto istota môcť sa vždy obrátiť na Boha, mi dáva osobne veľa sily,“ uviedol 25-ročný športovec v 2,5 minútovom videu..
Alaba je členom protestantskej Slobodnej cirkvi adventistov siedmeho dňa a stále znova sa verejne vyznáva zo svojej viery. Jeho životné heslo znie: „Moja sila spočíva v Ježišovi“ a má ho aj na sociálnych médiách. –zg-

Cisár je nahý – a noví páni sveta!

Google a spol. – noví páni sveta. Gabriele Kubyová

Rimsting, 13.8.2017 (kath.net) 020 944 – Odkedy sa veľké médiá stali súčasťou politickej manipulácie, obracajú sa všetci, ktorí sa nechcú podrobiť jednotnej mienke, k internetu. Každý môže svetu ohlásiť svoj názor slovom a obrazom a vládnucim prekaziť úmysly, ak počet jeho fanúšikov a priateľov dosiahne kritickú masu.
To urobil kanadský profesor psychológie Univerzity v Toronte, Jordan Peterson. Kritizoval na svojom YouTube kanáli návrh zákona Bill C-167, ktorý chcel urobiť z pojmov „rodová identita“ a „vyjadrenie rodu“ ľudské právo a „nenávistnú reč“ zločinom. Z návrhu sa už stal zákon. Peterson okrem toho odmietol používať „rodovo neutrálne“ zámená, teda nahradiť slová „on“ a „ona“ umelými kreáciami – neutrálnymi zámenami – „ze“ a „zir“. Svoje dôvody vysvetlil pre BBC:
„40 rokov som študoval totalitarizmus. Ten sa vždy začína pokusom kontrolovať ideologické a jazykové teritórium. Za nijakých okolností nebudem používať tieto slová, ktoré vynašli ľudia, ktorí presne toto robia.“
Muž, ktorý sa drží toho, že jazyk je tu na to, aby niečo vypovedal o realite, odmieta premenovať realitu v súlade s ideológiou. Trvá na tom, že pre podstatné meno „žena“ bude používať zámeno „ona“ a pre „muž“ zámeno „on“. Menšina ľudí – nejaké promile – ktorá sa žiaľ nedokáže identifikovať so svojím biologickým pohlavím, sa tým pohoršuje, ale nielen oni, ale aj veľké časti študentov, ktorí to už považujú za zisk v oblasti slobody, ak si svoje pohlavie môžu sami „zvoliť“, aj keď znetvorením svojho tela.
Proti profesorovi sa zdvihla búrka odporu. Aktivisti LGBT ho nazvali „bigotným“ a „transfóbnym“ – nadávky, ktoré maria každú diskusiu o názore, skôr jasne signalizujú, že táto osoba už nie je v spoločenstve únosná. … Prof. Peterson dostal z univerzity napomenutie, že nesmie zraňovať práva transgenderov. Médiá a sociálne siete mu zničili povesť, mnohé verejné vystúpenia mohol realizovať iba s policajnou ochranou, aby ich revúci dav úplne nezhatil.
Prof. Jordan Peterson sa nezlomil, ale zostal pri obžalobe ideologickej zmeny jazyka, obriezky práva na slobodný názor, neresti falošnej tolerancie a iných posvätných kráv mainstreamu a ukazuje ich ničivé následky pre človeka a kultúru. Výsledok: Počet prívržencov na jeho YouTube vzrástol za niekoľko dní na 300 000 a už je 375 000! Denne ho podporia aj sumou 30 000 dolárov. Médiá sa trhajú o jeho interview a talk-show. V Googli jeho meno nájdeme vyše 5 miliónov krát, na YouTube vyše 1,5 milióna krát.
Peterson analyzuje pokojne a veľmi ostro. Nikde nepracuje so zmäkčilými ústupkami, aby sa vyhol ničivým dôsledkom: „Nie, ja nebudem nikdy používať neutrálne rodové zámená a nikdy nebudem absolvovať kurzy proti rasizmu a predsudkom!“ hovorí a nesmierne ho znepokojuje, že také kurzy majú byť pre študentov povinné. Peterson hovorí mladým, najmä mužom, aby konečne dospeli, oženili sa a mali deti. Nazývajú ho „otcovskou postavou“ na YouTube.
Ale smie to všetko byť? Naozaj má existovať možnosť ovplyvňovať názory toľkých ľudí, že by sa to mohlo stať relevantným pre kultúru?
Google mal iný názor. Jednoducho minulý týždeň zavrel profesorove konto na Google a YouTube – bez odôvodnenia! Profesor sa slušne spýtal:
„Prosím, oznámte mi, aké princípy som porušil. Podľa môjho vedomia som neporušil nijaké pravidlá, ani nezneužil svoje konto.“ Lakonická odpoveď znela:
„Nové preverenie ukázalo, že vaše konto z dôvodu porušenia služobných pravidiel už nemôže byť aktivované.“
Táto správa sa rozšírila v sociálnych médiách ako požiar. Známi redaktori talkshow ju zdieľali s miliónmi fanúšikov. Vec sa stala pre Google prihorúcou a kontá zasa aktivoval.
Malé víťazstvo! Ale kto garantuje, že Google zajtra zasa neudrie a kontá proste zatvorí? Google, Facebook a spol. sú novými vládcami tohto sveta – nikým nezvolení, ale všetci ich potrebujú. Nikto im nemôže hovoriť do ich vnútornej politiky. Kto nedrží krok, vyletí. V júli 2017 prepustil Google muža, pretože položil odôvodnenú otázku. Globálnej manipulačnej moci internetového gigantu prichádzajú na pomoc zákonodarcovia s antidiskriminačnými a cenzurujúcimi zákonmi.
Ideológia, ktorá popiera realitu, sa musí stať totalitnou, pretože realita je silnejšia ako lož. Pretože však nad realitou nemožno zvíťaziť, musia sa „zneškodniť“ ľudia, ktorí sa napriek všetkému odvážia povedať: Muž je muž a žena je žena. Dnes neriskujú koncentrák, no riskujú zničenie svojej existencie. Prof. Jordan Peterson si otvoril ústa – bez ústupkov. Keď to urobil, nevedel, ako sa vec vyvinie. Mohol aj stratiť svoju prácu. Dynamika totalitarizmu je vždy rovnaká: Väčšina ľudí sa obáva rizika a mlčia prisviedčajú, alebo hovoria v súlade so zborom, ktorý chváli šaty nahého cisára. Každý si môže voliť, či bude s týmto zborom spievať, alebo s dieťaťom hovoriť: Cisár je nahý.“ –zg-

Článok vyšiel v nemeckom katolíckom denníku „Tagespost“.

Kardinál Burke: Zmätenie, rozkol, omyly v Cirkvi

Louisville, 12.8.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 943 – „Zmätenie, rozkol a omyly, ktoré v Katolíckej cirkvi šíria jej pastieri, by mohli byť znamením konca časov. Povedal to kardinál Raymond Burke na konferencii 22. júla v americkom Louisville (štát Kentucky).
„Tie zlá, ktoré sú v kultúrami Západu do veľkej miery akceptované, nadobudli vplyv už aj v Cirkvi až po najvyššie úrovne. Cirkev sa približuje kultúram a zabúda pritom na vlastnú identitu a úlohu,“ obáva sa kardinál Burke. „Očividne jej chýba jasná myseľ a odvaha hlásať evanjelium života a Božej lásky radikálne sekularizovanej kultúre.“
Ako príklad uviedol poznámku kardinála Marxa, ktorý v nemeckom parlamente schválenom „manželstve pre všetkých“ nevidí nijakú katastrofu. „Predseda Biskupskej konferencie Nemecka skôr ľutoval, že Katolícka cirkev neurobila viac proti diskriminácii homosexuálov! Mnohí pastieri dramatickú situáciu Cirkvi neoslovujú, alebo sa vzdali jasnosti cirkevného posolstva v prospech zmätenia a omylov. Týmto spôsobom živia falošnú nádej, že rozpad kresťanskej kultúry môžu zadržať. Jasný signál, že Cirkev neplní svoje poslanie, je chýbanie útokov sekulárnych médií, ktoré sa hojne vyskytovali počas pontifikátu Benedikta XVI.,“ povedal kardinál.
Sekulárne hlasy chceli pápeža Františka štylizovať na „reformátora, ktorý je revolucionárom“, teda prezentovať ho ako niekoho, kto chce Cirkev reformovať tým, že opustí Tradíciu Cirkvi. Mnohí sú toho názoru, že všetky vyjadrenia pápeža Františka majú vieroučný charakter. Pápež je za tento vývoj spolu zodpovedný, pretože sa nezriedka vyjadruje spontánne a jeho formulácie sú často nepresné.
Katolíci majú za úlohu rozlišovať medzi „slovami muža, ktorý je pápežom a slovami pápeža ako zástupcu Krista na zemi“. Bez tohto rozlišovania by sa úcta k úradu pápeža ľahko stratila. Iné nebezpečenstvo vidí kardinál v tom, že ľudia, ktorí s osobnými názormi muža, ktorý je v pápežskom úrade nesúhlasia, si z tohto dôvodu myslia, že nie sú v spoločenstve Cirkvi, ako povedal kardinál.
Katolíci nemajú prepadať „idolatrii pápežstva“, v ktorej každé slovo pápeža musí platiť ako vieroučná výpoveď, aj keď odporuje Kristovmu slovu. Vyjadrenia pápeža treba chápať v kontexte trvalej náuky a praxi Cirkvi, ako zdôraznil kardinál Burke.
Na záver varoval všetkých katolíkov, ktorí sú so súčasnou situáciou nespokojní a povedal: „Nemáte ani pomyslieť na to, že sa oddelíte od Katolíckej cirkvi v nádeji, že dokážete vytvoriť lepšiu cirkev. Schizma je plodom svetského myslenia, ktoré vidí Cirkev v rukách človeka a nie v rukách Krista. Cirkev našej doby stojí pred úlohou očistiť sa od každého druhu svetského myslenia.“ –zg-

Maďarsko: Biskup za zrušenie povinného celibátu

Budapešť, 11.8.2017 (KAP) 020 942 – Veľa pozornosti vyvoláva v súčasnosti v Maďarsku interview diecézneho biskupa z Vácu, Miklósa Beera. V situácii rastúceho nedostatku kňazov sa vyslovil za odklon od povinného celibátu. Aj vhodní ženatí muži by sa mohli po príslušnom rozsiahlom vzdelaní stať katolíckymi kňazmi. „Myslím, že už je na čase,“ ako povedal Beer vzhľadom na stále väčší nedostatok kňazov.
V rozhovore pre internetový portál „szemlelek.blog.hu“ 74-ročný biskup oznámil, že sa so svojou žiadosťou o predpokladoch pripustenia ku kňazstvu obráti aj na pápeža. Vo svojej diecéze už nemôže obsadiť desať postov farárov, ako povedal Beer.
„Už nie je možné takto ďalej pokračovať – že očakávame kňazov zo zahraničia, z Poľska, alebo Indie. Cieľom musí byť, nájsť ľudí, ktorým možno zveriť vedenie katolíckych farností.“ Pre biskupa sú vhodní aj muži, „ktorí vedú vierohodný, pekný rodinný život“.
Biskup Beer si robí starosti kvôli „duchovnému vedeniu“ farností v budúcnosti. Už nestačí dávať k dispozícii miesta v kňazských seminároch. To je „sebaklam“, ako povedal. Sám pozná vhodných ženatých mužov, ktorí by po príslušnom vzdelaní mohli slúžiť Cirkvi ako farári: „Oslovil by som pre tento úrad vhodných mužov a pozval ich k tomuto povolaniu a zveril im túto úlohu.“
Jasné nie prišlo od Beera k návrhu vyslať do farností stálych diakonov ako náhradu za kňazov. Stály diakonát to je „iné poslanie“ a nemá byť prechodom ku kňazstvu, ako zdôraznil Beer. „Nepleťme si to teda s kňazským úradom!“ –zg-

František: ‚Potrat je zločin, absolútne zlo‘

Viedeň, 11.8.2017 (kath.net) 020 941 – Rakúska organizácia „Mládež za život“ začala 5. augusta svoju tohoročnú „Pro Life Tour“ v Grazi demonštráciou na Námestí ľudských práv. Mladí zvládnu 200 kilometrov do Viedne pešo. „Mládež za život“ chce také Rakúsko, v ktorom sa tehotným ženám v problémoch a ich deťom poskytne pravá pomoc a potrat bude zbytočný. Tento rok ide najmä o detičky s postihnutím.
Kardinál Schönborn pochod odporúčal a teraz poslal pozdrav účastníkom tejto letnej akcie aj pápež František.
„Dieťa má už pred narodením nedotknuteľnú dôstojnosť a človek ním nemôže nikdy disponovať. Potrat je zločin, absolútne zlo!“ napísal pápež František mladým v Rakúsku. Pápež vyzdvihol ochranu ľudského života aj v encyklike Laudato si.
Apoštolský nuncius vo Viedni, Dr. Peter Stephan Zurbriggen, sa takisto spojil s účastníkmi pochodu „Pro Life Tour“ a poslal im pozdrav a požehnanie.
„V Rakúsku veľmi sporný neskorý potrat postihnutých detí sa musí konečne zrušiť,“ zdôraznila M. Maškarynecová, hovorkyňa „Mládeže za život“. „Tieto deti možno až do pôrodu beztrestne potratiť. 9 z 10 detí s Downovým syndrómom sa v Rakúsku takto vyradí zo života. Pozdrav pápeža nás v tejto požiadavke posilňuje. Potrebujeme čo najväčšiu pomoc v tehotenstve s problémami, aby sme mohli pomôcť rovnako ženám ako aj deťom!“.
Mladí budú putovať do Viedne do 18 augusta. Tam sa bude konať slávnostný záver podujatia. –zg-

Viac antikoncepcie nevedie k menej potratom

Londýn, 11.8.2017 (kath.net) 020 940 – Nové štatistiky ukazujú, že viac ako polovica žien, ktoré vo Veľkej Británii išli na potrat, používala antikoncepciu. Štatistiky vypracovala „poradenská“ služba tehotným „British Pregnancy Advisory Service“ (BPAS), najväčšia potratová organizácia krajiny. Prieskum sa robil u 60 000 žien. Štvrtina udala, že použili zrejme „najistejšiu formu“ antikoncepcie – pilulku. Štatistika znova podala dôkaz toho, že intenzívna antikoncepcia nevedie k zníženiu počtu potratov. Toto tvrdenie médiá totiž stále znova zdôrazňujú. –zg-

Polovica utečencov odmieta podať ruku žene

Viedeň, 11.8.2017 (kath.net) 020 939 – Vo Viedni sa 10. augusta nová štúdia o moslimských utečencoch postarala o rozruch. Peter Filzmaier a Flooh Perlot z Dunajskej univerzity v Kremsi sa opýtali na názory 1129 moslimov z Turecka, Bosny, Sýrie, Afganistanu, Iraku, Iránu, Somálska a z Čečenska. Informovali o tom noviny „Krone“. Zo štúdie vyplýva, že viac ako polovica utečencov a vyše 40 percent Turkov majú „veľké porozumenie“ pre to, keď muži ženám nepodajú ruku. Siedmi z desiatich chcú, aby islam v ich rodine hral silnú úlohu. Silnú úlohu má podľa nich islam zohrávať aj v spoločnosti. S tým veľmi súhlasila štvrtina a 20 percent odpovedalo ´skôr áno´.
Brizantní sú predovšetkým Somálčania. Každý tretí je toho názoru, že musia byť pripravení aj zomrieť za obhajobu viery. Asi 60 percent utečencov si želá, aby sa zakázalo islam verejne zosmiešňovať.
Zaujímavé sú aj odpovede k Izraelu. Polovica vidí v Izraeli nepriateľa všetkých moslimov a s tým súhlasí zvlášť veľa Somálčanov a Sýrčanov. Dobrá tretina Sýrčanov a štvrtina Turkov prisvedčili výpovedi, že Židia majú príliš veľa moci na svete. –zg-

„Cirkvi zľahčujú náboženské pozadie teroru“

Hamburg, 11.8.2017 (kath.net) 020 938 – Wolfgang Huber, bývalý predseda Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD), obviňuje cirkvi, že „zľahčujú náboženské pozadie teroristických útokov“. Pre noviny „Zeit“ ďalej povedal, osvietenie sa nemôže uplatniť, pretože islamiszmus produkuje aj proti-islamské nálady. Pre neho je jasné, že tolerancia znamená aj odmietnutie „neprijateľných postojov“ a že treba prestať izolovať sa voči „nepríjemným názorom“. –zg-

Vatikán: Atómové zbrane – hra s ohňom!

Vatikán, 10.8.2017 (KAP) 020 937 – Bývalý vatikánsky zástupca v sídle OSN v Ženeve arcibiskup Silvano Maria Tomasi kritizoval, že niektorí politici a krajiny naďalej považujú atómové zbrane za možný nástroj obrany. Zatiaľ čo vo svete rastie povedomie o nezmyselnosti a nerozlišujúcej ničivej sile nukleárnych zbraní, hrajú sa iní s ohňom, ako sa vyjadril 9. augusta pre Rádio Vatikán. Vzhľadom na vzájomné hrozby Severnej Kórey a prezidenta USA Donalda Trumpa Tomasi povedal:
„Ako kresťania musíme kráčať cestou mieru a zintenzívniť výchovu a povedomie vo verejnej kultúru v tom zmysle, že proti nukleárnej hrozbe sa môžeme brániť iba tým, že sa atómové zbrane úplne eliminujú. Aby sme mohli žiť v bezpečí, na to je len jedna cesta: nijaká krajina sveta nesmie vlastniť atómové zbrane.“ Arcibiskup poukázal na to, že pred niekoľkými týždňami 123 štátov privítalo dohodu o zákaze atómových zbraní. To ukazuje, že stále viac štátov na svete sa stavia proti týmto zbraniam.
Podľa slov Tomasi sleduje pápež František vývoj vo východnej Ázii veľmi pozorne.
Severná Kórea 9. augusta hrozila útokom na americké teritórium na ostrove Guam. Pjöngjang tak reagoval na výpoveď Donalda Trumpa, ktorý ohlásil, že na pretrvávajúce hrozby zo Severnej Kórey bude reagovať „ohňom, zlosťou a mocou“, ak sa neskončia. –zg-

Dlhý boj kardinála Newmana proti liberalizmu

Grand Rapids, 10.8.2017 (kath.net/jg) 020 936 – Boj s liberálnymi prúdmi v kresťanstve, ktorý viedol bl. kardinál John Henry Newman (1801-1890), je dnes rovnako aktuálny ako vtedy. Zdôrazňuje to Dr. Samuel Gregg, vedecký riaditeľ Actonnovho inštitútu v článku pre katolícky internetový magazín The Catholic World Report.
Kardinál Newman sa vždy vyslovoval proti liberalizmu. Tento boj začal už ako anglikánsky teológ a pokračoval v ňom aj po svojom obrátení a vstupe do Katolíckej cirkvi.
Okrem iných prameňov cituje Gregg tzv. „Príhovor z Biglietta“ z r. 1879, v ktorom Newman reaguje na povýšenie na kardinála pápežom Levom XIII. Newman tam oslovuje niektoré charakteristiky liberalizmu. K nim patrí názor, že v náboženstve neexistuje nijaká pozitívna pravda, že jedna viera je rovnako dobrá ako každá iná a že nijaké náboženstvo si nemôže nárokovať, že je to pravé, že zjavené náboženstvo nie je pravda, ale otázka citu alebo vkusu a že každý podľa svojho uváženia určuje, čo je pre neho obsahom náboženstva. –zg-

Nepriateľstvo voči Cirkvi jasne citeľné

USA, 10.8.2017 (kath.net) 020 935 – Škótsky arcibiskup Philip Tartaglia z Glasgowa varoval v príhovore ku kňazom Filadelfskej diecézy v USA amerických katolíkov, že budú musieť stále viac rátať s nepriateľským postojom voči viere. Povedal, že v Škótsku je to tak už dlhšiu dobu a nepriateľstvo voči kresťanstvu je jasne citeľné. To zvláštne na Škótsku však je, že medzitým už katolícka cirkev stojí na špici a považuje sa za prvú predstaviteľku kresťanstva, lebo protestantské cirkvi sa stále viac scvrkávajú. Katolícka cirkev je dnes najaktívnejšou kresťanskou cirkvou v Škótsku.
Arcibiskup pripomenul, že Katolícka cirkev je dnes jasne v nesúlade so spoločnosťou a preto by sme mali počítať s drsným zaobchádzaním. –zg-

Imamovia nechcú ísť na miesta teroristických útokov

Francúzsko, 30.7.2017 (kath.net) 020 934 – „Dokiaľ sa kompetentní nevzdajú politického islamu, nebude francúzsky páter Hamel poslednou obeťou tohto šialenstva.“ Takto reagoval viceprezident Konferencie francúzskych imamov, Hocine Drouiche z Nice, podľa agentúry „AsiaNews“ na kritiku „Moslimského pochodu proti teroru“ z radov európskych moslimských vodcov, ako informovalo „Rádio Vatikán“. Podľa správy mnohí európski imamovia odmietli navštíviť miesta teroristických útokov a útoky ospravedlňovali diskrimináciou moslimov!
Šírenie politického islamu, ktorý je koreňom radikalizácie, je podľa Drouichea zapríčinené spoluprácou s krajinami ako Saudská Arábia a nečinnosťou náboženských vodcov v Európe, ale aj laxným prístupom politikov. –zg-

Naša príloha
Sexuálna sloboda odkrytá

Kto priskoro začne vzťah, bráni svojmu rastu na zrelú osobnosť.

Linz, 10.8.2017 (kath.net) 020 933 – „Sexuálna sloboda odkrytá“ znie titul pozoruhodnej francúzskej knihy z vydavateľstva Springer-Verlag. Belgická sexuálna terapeutka Thérèse Hargotová odkrýva, kam priviedlo v 60. rokoch iniciované „sexuálne oslobodenie“ našu spoločnosť: Zbavili sme sa všetkých zákazov a autorít, „no zostali sme stáť vo veľmi nezrelom vzťahu k sexualite“, analyzuje Hargotová. Kniha je tip pre rodičov a pedagógov, ktorí chcú mládež viesť ku skutočnej sexuálnej slobode.
Prístup našej spoločnosti k sexualite sleduje novú dogmu: „Je zakázané zakazovať.“ Z toho vyplývajú početné normy a diktáty, ktoré autorka v 10 kapitolách rozoberá. Uvádza napr. tyraniu pornografie, tlak antikoncepcie, ktorý odporuje logike lásky a ženy dáva voľne k dispozícii, ale aj „obscesiu sexuálnej orientácie“, ktorá povyšuje nevyrovnané pocity a cítenie na otázku identity. „Mladí ľudia pociťujú, že má stále menej zmyslu narodiť sa v ženskom, alebo mužskom tele,“ znie alarmujúce zistenie autorky. To ju vedie k rétorickej otázke, aká je to sloboda, „ktorá nás permanentne odsudzuje k tomu, aby sme si volili svoju identitu, vášne a sexuálne praktiky, akoby išlo o konzumný tovar?“
Pozoruhodná kritika bežných modelov myslenia Hargotovej pôsobí oslobodzujúco. Kniha sa postarala o rozruch v Európe.
Dielo je hlbokou analýzou spoločenskej situácie v oblasti sexuality, pohlaví, citov a partnerstva. Za otázkami mladých a dospelých zisťuje autorka existenciálne otázky a potreby, ktoré ďaleko presahujú sexualitu: „Kto som? Možno ma ľúbiť? Som schopný? Aký je zmysel môjho života? Tlak novej slobody je podľa autorky enormný. Takže nie sme generácia „peace“ a „love“ (pokoj a láska), o čom snívala generácia hnutia r. 1968, ale generácia ustráchaných. Treba opustiť „mušľu údajne sexuálne oslobodenej spoločnosti, v ktorej sme vyrástli, aby sme sa na ňu mohli zahľadieť z inej perspektívy.“ Treba to chápať ako „pozvanie praktizovať vlastnú slobodu myslenia“.

Tyrania pornografie
Súčasná všadeprítomná pornografia ukazuje, že prístup dospievajúcich k sexualite nie je dôkazom ich slobody: „Duchu sa natískajú obrazy, po ktorých netúžil. To je istý druh znásilnenia predstavivosti.“ Rozlišovanie medzi fikciou a realitou ako údajná prevencia uvádzaná dospelými, je málo nápomocná, ak táto fikcia má za cieľ ukázať reálne akty. Pornografické skúsenosti dnes určujú sexuálny život mnohých mladých párov. Tínedžerky urobia mnoho, ak sú zaľúbené. A naopak pre mladíkov je ťažké vnímať dievčatá inak ako sexuálne objekty, ak sa im do pamäte vtlačili pornografické obrazy. To je hrozivo vysoká cena konzumu porna v dospievaní predtým, než sa naučili získať celostný obraz vlastnej osoby a svojho partnera. Pornografia uväzňuje stále viac dospievajúcich do nezrelého štádia.
Pornografia redukuje sexualitu na mechanické úkony, city si však vyžadujú svoje miesto ako nový „merač stupňa lásky“. Zaľúbenosť musí spočívať v šťastí, naplnení. Z toho vyplývajú často silne prehnané očakávania od partnera. Často je skorý vzťah aj útekom z domova a poskytuje tak málo lásky a naplnenia. Nový ideál lásky zodpovedá bulvárnej tlači. Vzťahy zostávajú uväznené v tom čisto emocionálnom podľa hesla: „Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepozná. Mladí žijú ako pár iba srdcom a riskujú, že nikdy neprekročia stav citov, kedy sa začína o vzťahu premýšľať, budovať ho a dávať mu pevný základ v čase.“ Kto priskoro začne vzťah, bráni podľa Hargotovej svojmu rastu na zrelú osobnosť. Ak sa takýto čisto emotívny, nezrelý vzťah rozpadne, je „výbuch násilia proporcionálny k zranenej sebaláske“.

Obscesia sexuálnej orientácie
Potomkovia sexuálnej revolúcie sa oslobodili od prírody a biológie. Údajne sexuálne oslobodení, „kladú si však paradoxne obmedzujúcu otázku“. Za každú cenu od seba vyžadujú jasnú odpoveď na otázku sexuálnej orientácie, aby sa vzájomne označkovali ako homosexuálni, bisexuálni, či heterosexuálni. „Keď sme slobodní, musíme si voliť,“ – tak znie mediálne rozšírené posolstvo. No otázka: „Som homosexuál?“ nie je pre Hargotovú zmysluplná otázka, akú by sme si mali klásť.
Homosexualita ako identita je vzhľadom na komplexnosť ľudskej sexuality iba „ideologickou konštrukciou“, pretože ako by sme sa mohli upevniť vo svojej identite len na základe citov, pohnútok a pocitov rozkoše, ktoré môžu byť často rozporuplné (veď niektorí majú dokonca silné city ku zvieratám!), či aj na základe konania, ktoré môže mať vo vlastnom živote väčší či menší význam? Ľudskú osobu nemožno zredukovať na city, ani na sexuálnu príťažlivosť, či vzťahy. Za touto „obscesiou sexuálnej orientácie“ vidí Hargotová filozofický obraz človeka, ktorý nerozlišuje medzi ľudskou osobou a jej správaním (či konaním).

Výchova k nebezpečenstvu
Sexuálne prenosné infekcie sa množia. Všade prítomné posolstvo prevencie neprejavuje želané účinky. To je odsúdenie na stroskotanie už preto, lebo spočíva na mechanickom chápaní sexuality, s ktorým sa zamilovaní nedokážu identifikovať. Sú presvedčení, že nezodpovedajú nijakému modelu, ale prežívajú „na svete jedinečný príbeh“. Logika chrániť sa pred partnerom diametrálne protirečí logike lásky. Pod zámienkou prevencie bez moralizovania sa zamlčuje, že zdržanlivosť a vernosť – čo je rovnako „morálne“ rozhodnutie – dokážu poskytnúť oveľa účinnejšiu ochranu. Takto však ide „sexuálny liberalizmus ruka v ruke s výchovou k strachu a ku kultúre strachu, ktorá robí zo sexuality hru náhody.“
Hargotová – sama dieťa sexuálnej revolúcie – musí konštatovať: „Kultúra, v ktorej sme vyrastali, nezodpovedala našim najhlbším túžbam úplne a dokonale milovať a byť milovaní.“ Dráma sexuálne prenosných chorôb nás naopak núti klásť si hlboké otázky o zmysle nášho tela. V tom vidí Hargotova šancu.

Moje telo patrí mne! A vám?
Hargotová sa provokatívne pýta: Spočíva sexuálna sloboda 14-ročného v 21. storočí skutočne v práve chlapcov orálne uspokojovať? Odpoveď dnes znie: „Ona môže robiť so svojím telom, čo chce. Ak to chce, je to jej právo.“ Posvätnosť tela, ktorého garantom sa chápala paternalistická morálka minulých časov, ustúpila ponižovaniu tela na tovar. Posvätné dnes už nie je telo a ani sexualita, ale slobodná vôľa. „Iba ona sama dodáva sexuálnemu aktu morálnu hodnotu.“
No tento pohľad vylučuje, že my všetci máme výchovu a minulosť, ktoré riadia naše rozhodovanie. „V minulosti si naši rodičia zvykli na možnosť oddeliť sexualitu od plodenia. Dnes sa oddeľujú city od sexuality. Slobodný súhlas k sexu sa považuje za čistú, všetkých pocitov zbavenú vôľu.“ No môžu si ľudia vôbec dať schôdzku „čisto na sex“?
City nemožno z reálneho vzťahu vymazať, preto skrýva princíp slobodného súhlasu aj veľa potenciálu na zneužívanie a traumatické zážitky. Slobodný súhlas nepredpokladá iba poznanie vlastného tela, ale aj zrelosť dospelej osoby. Kto ešte nenašiel seba a narcisticky sa hľadá pohľad iných, nemôže vedieť, čo skutočne chce.

Lieky pre zdravých
Antikoncepčná pilulka má mnohé sčasti vážne vedľajšie účinky. Napriek tomu sa prezentuje ako jediná alternatíva. Hoci existujú iné cesty, ako upravovať plodnosť, zdravým ženám sa dávajú lieky. Vládnuca devíza, že pilulka je síce potencionálne nebezpečná, no účinná, bráni zmene myslenia. „Na hodnotovom rebríčku sa tak nadraďuje technická účinnosť nad zdravie ženy.“ Aj tu sa ukazuje obmedzený pohľad na človeka. Pilulka síce umožňuje sexuálne kontakty, kedy len kto chce, bez obavy z neželaného tehotenstva. No veľkým uspokojením sexualita s pilulkou za to ešte dlho nie je. Okrem toho neustála ochota ženského tela na sex je na úžitok predovšetkým muža, ktorého sexuálny pud nikto nespochybňuje.
Hargotová odhaľuje tieto a mnohé ďalšie zlé stránky sexuálneho „oslobodenia“. A rodičom radí: Prežívaná dôvera je to, čo dieťa potrebuje, aby vyvinulo svoju identitu ako muž, alebo žena. Prvou potrebou každého dieťaťa je cítiť, že je milované, že má právo na existenciu a že má dôstojnosť ľudskej osoby. Reči o explicitne sexuálnych témach sú z tohto hľadiska druhoradé.
Prestaňme konečne zaťažovať deti a mladistvých sexuálnymi témami. Pomáhajme im skôr dozrievať na zrelé osobnosti, ktoré sú naozaj slobodné. Predtým, než sme pripravení na (sexuálny) vzťah, musíme sa sami stať zrelými osobnosťami! –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca
Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *