Život Cirkvi vo svete 24/2020

Obsah
Benedikt XVI: „Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva“

Eucharistia – v čase moru, vojny a hladu pravá istota!

František: Pán požehnáva toho, kto sa ním nechá zmeniť

Kardinál Koch: Naďalej niet konsenzu v cieli ekumenizmu

Kardinál Woelki: Katolícka cirkev musí zostať katolíckou!

Rakúsko: Biskupi zasadnú v Mariazelli

Odmietnutie podania Eucharistie vo Fatime

Izrael: Archeológovia možno našli biblickú vinicu

Poľsko: Biskupi preložili plenárne zasadnutie

Kresťania sa majú dištancovať od ‚Black Lives Matter’

„All Lives Matter“ – Na každom živote záleží!

Rakúsko: Božie Telo tento rok bez procesií

Biskup pripomína vatikánsky dokument o prijímaní do úst

Nemecko: „Urobte kríž a jedzte premenený chlieb“

„Amerika, modli sa za koniec rabovania a výstrelov!“

Protest cirkvi k vandalizmu na demonštrácii proti rasizmu

Severné Írsko: 129 detičiek zabitých za dva mesiace

Americký biskup: Existujú aj etické cesty vývoja vakcín

Moja cesta slobodomurára 4

Naša príloha

Kardinál Müller: „Rasizmus je priamy odpor voči Bohu“

Dve aktuálne reakcie od vás duchovných pastierov:

Milá Zuzanka,
srdečne Vás zdravím v tento krásny sviatok Božieho Tela a Krvi, na ktorý sme sa tešili už ako malí chlapci, keď sme mali miništrovať pri procesii. Rád si spomínam na tie chvíle, bolo to veľmi pekné. Tie spomienky sú dnes sčasti zakaľované súčasným zmätkami, ktoré mnohí kňazi aj veriaci ťažko znášajú. Zaregistroval som, ako sa zachoval istý kňaz voči veriacemu, ktorý chcel prijať sväté prijímanie do úst. Takéto správanie je veľmi ťažko pochopiť. … otec Š.

******************

K Eucharistii mám jeden postreh – kňaza, ktorý v debate o rozdávaní Eucharistie apeloval na biskupského spolupracovníka, kedy už požiadajú, aby prijímanie bolo na ruku … Teraz je ten čas … – Až ma zamrazilo! Nemajú tu úctu … Ja sa až trasiem, keď dávam sväté prijímanie na ruku! … Nie je to len o laikoch, ale aj o kňazstve… Požehnaný čas prajem! otec J.

Benedikt XVI: „Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva“

Myšlienky Benedikta XVI. k slávnosti Božieho Tela a Krvi:

„Zvlášť v našej dobe, v ktorej nás globalizácia robí stále závislejšími od seba navzájom, môže a musí mať kresťanstvo ten účinok, že táto jednota sa nevytvára bez Boha, to znamená nie bez pravej lásky, inak by sa rozšíril chaos, individualizmus, útlak všetkých proti všetkým. … Všetko prebieha skrze skromnú a trpezlivú logiku pšeničného zrnka, ktoré sa láme, aby darovalo život, skrze logiku viery, ktorá nežnou silou Boha hory prenáša.
Tak sa do poľných brázd histórie vysieva jednota a pokoj a dá sa im dozrievať, čo je cieľom Božieho plánu.“

Rím, 11.2020 (kath.net) 026 417

Slávnosť Kristovho Tela a krvi sa nerozlučne spája so Zeleným Štvrtkom, s omšou »in Caena Domini«, pri ktorej sa slávi ustanovenie Eucharistie. Večer Zeleného Štvrtka znova oživuje Kristovo tajomstvo, ktorý sa dáva v nalámanom chlebe a naliatom víne na poklonu a meditáciu Božiemu ľudu. Najsvätejšiu Sviatosť nosíme ulicami miest a dedín, aby sme ohlasovali, že vzkriesený Kristus je s nami na ceste a vedie nás do nebeského kráľovstva. To, čo nám Ježiš v dôvernej atmosfére sály Poslednej večere daroval, vyjadrujeme dnes verejne, lebo Kristova láska nie je vyhradená niekoľkým, ale je určená pre všetkých. Pri omši Poslednej večere na Zelený Štvrtok som zdôraznil, že Eucharistia uskutočňuje premenenie darov tejto zeme – chleba a vína – s cieľom premeniť náš život a tak túto premenu otvoriť svetu. Touto myšlienkou by som sa chcel dnes opäť zaoberať.
Mohli by sme povedať, že všetko sa začína u Srdca Krista, ktorý pri Poslednej večeri v predvečer svojho utrpenia ďakoval Bohu a chválil ho a tak skrze moc jeho lásky premenil zmysel smrti, ku ktorej sa blížil. Skutočnosť, že Oltárna sviatosť dostala meno »Eucharistia – vďakyvzdanie« práve toto vyjadruje. Premenenie podstaty chleba a vína na Kristovo Telo a Kristovu Krv je Kristovo sebaodovzdanie, dar jeho lásky, ktorá je mocnejšia ako smrť, tej božskej lásky, ktorá mu dala vstať z mŕtvych. Preto je Eucharistia pokrmom večného života, Chlebom života. Z Kristovho Srdca, z jeho »eucharistickej modlitby« večer pred jeho utrpením a umieraním, vyviera tá dynamická sila, ktorá premieňa skutočnosť vo všetkých jej dimenziách – kozmicky, ľudsky a historicky.
Všetko vychádza od Boha, zo všemohúcnosti jeho trojjedinej lásky, ktorá sa v Ježišovi stala telom. Dovnútra tejto lásky sa priberá Kristovo Srdce, preto môže aj tvárou v tvár zrade a násiliu ďakovať Bohu a chváliť ho a týmto spôsobom premieňať veci, ľudí a svet. Toto premenenie je možné vďaka spojeniu, vďaka communio, ktoré je silnejšie ako oddelenie, teda samotné spoločenstvo Boha. Nemecké slovo »Kommunion«, ktoré používame aj na označenie Eucharistie, v sebe zahrňuje vertikálny a horizontálny rozmer Kristovej odovzdanosti. Pekný a mnohovravný je výraz »prijímať – communio «, ktorý sa vzťahuje na akt požívania eucharistického Chleba. Ak toto konáme, vstupujeme skutočne do spoločenstva so samotným životom Ježiša, do dynamiky tohto života, ktorý sa dáva nám a pre nás. Od Boha skrze Ježiša až po nás – jedinečné spoločenstvo, communio, sa sprostredkuje v Najsvätejšej Eucharistii. To sme počuli v slovách sv. apoštola Pavla kresťanom v Korinte: »Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe « (1 Kor 10,16–17).

Sv. Augustín nám pomáha pochopiť dynamiku eucharistického spoločenstva, keď sa vzťahuje na svoju víziu, v ktorej mu Ježiš povedal:
»Ja som pokrm silných. Musíš rásť a tak ma budeš mať. Ty nepremeníš mňa na seba, ako pokrm tela, ale ty to budeš, kto bude vo mne premenený« (Vyznania VII,10,18).
Zatiaľ čo teda telesný pokrm náš organizmus prijíma a prispieva k jeho udržiavaniu, v prípade Eucharistie ide o iný Chlieb: Nie my ho do seba prijímame, ale on nás (do seba) prijíma, takže pripodobnení Ježišovi Kristovi – sme údmi jeho Tela – stávame sa s ním jedno. Tento prechod je rozhodujúci. Naozaj, je to Kristus, ktorý nás v eucharistickom prijímaní mení na seba, v tomto stretnutí otvára našu individualitu, oslobodzuje ju od jej egoizmu a zapája do Osoby Ježiša, ktorá je zasa ponorená do trojičného spoločenstva. Eucharistia nás teda spája s Kristom a otvára nás aj voči iným, robí nás vzájomne údmi. Už nie sme oddelení, ale sme jedno v Ježišovi.
Eucharistické spoločenstvo ma spája s ľuďmi vedľa mňa, aj s tým, s ktorým nemám možno dobrý vzťah, ale aj s ďalekými bratmi všade na svete. Odtiaľ, od Eucharistie, vychádza teda hlboké povedomie sociálnej prítomnosti Cirkvi, ako dosvedčujú veľkí svätci aj ako „sociálni pracovníci“, ktorí boli vždy veľkí eucharistickí ľudia. Kto v Najsvätejšej Hostii spoznáva Ježiša, ten ho spoznáva aj v trpiacom bratovi, ktorý má hlad a smäd, ktorý je cudzinec, nahý, chorý, vo väzení. A on si váži každého človeka, konkrétne sa zasadzuje za všetkých, ktorí sú v núdzi. Z daru Kristovej lásky vyrastá preto naša zvláštna zodpovednosť ako kresťanov pri budovaní solidárnej, spravodlivej, bratskej spoločnosti.
Zvlášť v našej dobe, v ktorej nás globalizácia robí stále závislejšími od seba navzájom, môže a musí mať kresťanstvo ten účinok, že táto jednota sa nevytvára bez Boha, to znamená nie bez pravej lásky, inak by sa rozšíril chaos, individualizmus, útlak všetkých proti všetkým. Evanjelium odjakživa cieli na jednotu ľudskej rodiny, na jednotu, ktorá sa nevytvára zvonka ideologickými alebo hospodárskymi záujmami, ale vzájomným pocitom zodpovednosti, pretože sa uznávame ako údy jedného a toho istého tela, Kristovho Tela, lebo sme sa od Oltárnej sviatosti naučili a neustále sa učíme, že podieľanie sa je láska a cesta pravej spravodlivosti.
Vráťme sa ku konaniu Ježiša pri Poslednej večeri. Čo sa v tej chvíli stalo? Čo sa stalo, keď povedal: Toto je moje Telo, ktoré sa odovzdáva za vás, toto je moja Krv, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých? Ježiš týmto gestom predvída dianie na Golgote. Z lásky berie na seba celé utrpenie s jeho zradou a násilím až po smrť na kríži, Týmto prijatím to premieňa na akt odovzdanosti. To je premenenie, ktoré svet potrebuje, pretože ono ho vykupuje zvnútra, otvára ho pre všetky dimenzie nebeského kráľovstva. Ale túto obnovu sveta chce Boh uskutočňovať vždy tou istou cestou, ktorou išiel Kristus, tou cestou, ktorou je on sám. V kresťanstve nepôsobí nič magické. Nie sú tu nijaké skratky, ale všetko prebieha skrze skromnú a trpezlivú logiku pšeničného zrnka, ktoré sa láme, aby darovalo život, skrze logiku viery, ktorá nežnou silou Boha hory prenáša.
Boh chce preto ľudstvo, históriu a vesmír stále znova obnovovať skrze túto reťaz premenení, ktorú predstavuje sviatosť Eucharistie. Skrze požehnaný chlieb a požehnané víno, v ktorých sú jeho Telo a jeho Krv skutočne prítomné, nás Kristus premieňa tým, že nás prijíma do seba. On nás prijíma do svojho vykupiteľského diela, tým, že nás milosťou Ducha Svätého robí schopnými žiť podľa logiky darovania sa, ako pšeničné zrnká, ktoré sú v ňom a s ním zjednotené. Tak sa do poľných brázd histórie vysieva jednota a pokoj a dá sa im dozrievať, čo je cieľom Božieho plánu, o ktorý sa usilujeme. Bez ilúzií, bez ideologických utópií kráčame ulicami sveta a pritom nosíme v sebe Pánovo Telo, ako Panna Mária v tajomstve navštívenia.
So skromnosťou vedomia, že sme jednoduché pšeničné zrnká, chráňme si pevnú istotu, že Božia láska, ktorá sa stala telom, je väčšia ako zlo, násilie a smrť. Vieme, že Boh pripravuje pre všetkých ľudí nové nebo a novú zem, na ktorej bude vládnuť pokoj a spravodlivosť a preto vo viere už hľaďme na tento nový svet, ktorý je našou pravou vlasťou. Aj dnes večer, zatiaľ čo slnko zapadá nad naším milovaným mestom Rím, sa vydajme na cestu a s nami eucharistický Ježiš, Vzkriesený, ktorý povedal: »Hľa, ja som s vami až do skončenia sveta« (Mt 28,20).
Ďakujeme, Pane Ježišu! Ďakujeme za tvoju vernosť, ktorá podporuje našu nádej. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. »Dobrý pastier, ty pravý Pokrm, Ježiš buď nám milostivý! Živ nás, ty pravý Pokrm, Ježiš, buď nám milostivý!
Živ nás na svojich nivách, daj nám vidieť tvoju radosť vo večnom kráľovstve života!« Amen.

Eucharistia – v čase moru, vojny a hladu pravá istota!

Práve v súčasnej dobe krízy by bola slávnostná a veľká verejná procesia s Najsvätejšou Eucharistiou dôležitým svedectvom „pravej istoty“! Komentár Michael Koder

Linec, 11.6.2020 (kath.net) 026 416 – Je možné tento rok dôstojne sláviť Božie Telo? Táto veľká slávnosť ma oduševňovala od detstva, pretože tu sa verejne vyzdvihuje Eucharistia ako centrum našej katolíckej viery v živej pestrosti vlajok, obrazov, slávnostných odevov, hudobných nástrojov, piesní a kvetov. Texty, ktoré povznášajú srdce ako Lauda Sion Salvatorem, sekvencia na Božie Telo sv. Tomáša Akvinského, ktorej hlboké zmysluplné verše je hodno premeditovať. Túto slávnosť poznačuje strhujúca radosť.
„V tento deň majú zo sŕdc veriacich a z ich úst zaznievať radostné hymny. V tento pozoruhodný deň má viera triumfovať, nádej sa povznášať, milosrdenstvo žiariť, zbožnosť sa tešiť, naše chrámy majú zaznievať radostnými spevmi a čisté duše sa majú radosťou zachvievať.“
Tak si to želal pápež Urban IV., keď v roku 1264 zaviedol slávnosť Božieho tela a Krvi pre celú Cirkev. V jeho liste sa síce nepísalo o procesii, ale už Tridentský koncil sa chytil tejto stredovekej praxe a vyhlásil, že je vynikajúcim a zbožným zvykom nosiť túto vznešenú a utešujúcu Sviatosť po uliciach a námestiach.
Martin Luther naproti tomu následkom svojho popretia, že Kristus je skutočne prítomný v Eucharistii, označil Božie Telo ako „najhanebnejší“ zo všetkých sviatkov a procesiu odbavil ako „nebiblickú a rúhanie sa Bohu“.
Účasť na tejto slávnosti bola teda už vtedy viac ako len účasť na spoločnej radosti. Bola vyznaním viery. Bola aj politickým znamením … Verejný charakter slávnosti ju robí politickým aktom v širšom zmysle, oslovením a výzvou spoločnosti.
Z tohto aspektu treba hľadieť aj na „biskupský rámcový poriadok postupného zavádzania bohoslužieb“. Biskupi sa zamerali zvlášť na slávnosť Božieho Tela a podriadili ho vlastným pravidlám.
„Zvyčajná forma procesie sa tento rok konať nemôže!“ – vyhlásili nezvratne a takmer slávnostne. Aj toto vyhlásenie je znamením a vyznaním. V poznámke pod čiarou nájdeme odôvodnenie: Spoločné spievanie a hovorenie je tak ako v kostole možné iba veľmi obmedzene. (Pod voľným nebom? V celom Rakúsku, kde už mnohé oblasti nemajú jediného chorého na covid-19?)
Spoločná procesia je možná iba s veľkými odstupmi. (Nie sú zrelí dospelí návštevníci bohoslužieb schopní udržiavať odstup 1 metra?)
Účasť spolkov na procesiách nie je zvyčajnou formou teraz možná. (Ale možno prinajmenšom zredukovane?)
Nemôže sa konať nijaká farská slávnosť. (Veď inak sú dovolené stretnutia až 100 osôb) …
Nechápem ani prečo sa povoľuje iba jedno zastavenie pri procesiách. Môj sedliacky rozum mi hovorí, že riziko nákazy možno prehliadnuť a prípadná ochrana sa dá zvládnuť. Nejde o odsudzovanie tých, čo majú strach pred nákazou a preto nepôjdu na procesiu, ale nechápem nevhodné poručníkovanie a centralistickú horlivosť upravovať veci. Dokonca aj rakúsky kancelár už hovoril o vlastnej zodpovednosti a že stačí už menej pravidiel.
Žiaľ, väčšina farárov nesmie využiť ani malý priestor pohybu, ktorý im biskupský rámcový poriadok ponecháva. Väčšina farností už vopred oznámila, že procesie sa nekonajú. Namiesto toho budú mať omšu na voľnom priestranstve. … Iba málo farností ohlásilo krátke procesie s jedným zastavením. …
Je toto duchovne obnovená normalita? Práve v dobe plnej strachu, bojazlivosti, paniky a vyvolávania paniky, neistoty v materiálnej alebo aj v morálnej oblasti (k čomu nás zaväzuje láska k blížnemu?) prílišnej regulácie, poručníkovania a prekrútených priorít dobier a hodnôt, práve v tomto čase by bola slávnostná a veľká verejná procesia s Najsvätejšou Eucharistiou dôležitým svedectvom a „pravou istotou“.
V skrytosti prebýva prameň, ktorý nikdy nekončí,
V Chlebe, ktorý je život a ktorý život dáva, aj keď sa k noci chýli. (Sv. Ján z kríža)

František: Pán požehnáva toho, kto sa ním nechá zmeniť

Pápež František sa na generálnej audiencii prihovára Nemcom

Rím, 10. 6. 2020 (Kathpress) 026 415 – Generálna audiencia v televíznom prenose z knižnice bývalého pápežského apartmánu v Apoštolskom paláci. Pápež pokračuje v katechéze o modlitbe s témou „Jakubova modlitba“ o boji patriarchu Jakuba s Bohom pri jeho návrate do krajiny otcov. (Gn 32, 25-30). Nemcom potom hovorí nasledovné slová:

„Srdečný pozdrav bratom a sestrám nemeckého jazyka. Nečakajme na to, že tí druhí sa zmenia. Urobme sami prvý krok, aby sme im vyšli v ústrety a Pán bude prítomný a urobí nás svedkami jeho dobrotivosti. Boh je naše svetlo a naša spása!“

Na Božie Telo iba 50 veriacich v Bazilike sv. Petra

V nedeľu slávi pápež František slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po prvý raz sa smú zúčastniť aj veriaci, no v Bazilike sv. Petra bude povolený vstup iba 50 ľuďom. Svätá omša sa bude sláviť pri Katedre sv. Petra.
Nádherná Rimanmi milovaná procesia od Lateránskej baziliky k Bazilike Santa Maria Maggiore sa však tento rok nekoná. V minulých rokoch jej pápež venoval menšiu pozornosti a radšej navštevoval malé farnosti na okraji Ríma.

Kardinál Koch: Naďalej niet konsenzu v cieli ekumenizmu

Vatikán, 05.06.2020 (KAP) 026 414 – Po 60 rokoch ekumenického dialógu medzi Vatikánom a nekatolíckymi cirkvami tu podľa kardinála Kurta Kocha „stále ešte nie je nijaký skutočne únosný konsenzus, čo sa týka formy budúcej jednoty Cirkvi“.
„Dôležité je vyjasnenie toho, čo je pre jednotu nevyhnutne potrebné. Iba tak možno v ekumenizme pristúpiť k ďalším krokom.“
Kardinál to povedal v piatok pre internetovú stránku „Vatican News“. Predchádzajúca forma dikastéria – Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov – ktorej je kardinál Koch predsedom, bola založená 5. júna 1960.

„Katolícka cirkev ako všeobecná Cirkev s mnohými miestnymi cirkvami môže byť vzorom toho, že jednota a mnohorakosť nepredstavujú protiklady ani v ekumenizme, ale navzájom sa napomáhajú. Naopak, Katolícka cirkev sa môže od Pravoslávnej cirkvi učiť kolegialite biskupov,“ povedal kardinál Koch.
Ako „veľmi sľubnú iniciatívu“ označil kardinál pozvanie pápeža Jána Pavla II. (1978-2005)v encyklike „Ut unum sint“, aby sme spoločne premýšľali o výkone prednostnej pápežskej pozície a povedal:
„V diecézach nesú zodpovednosť za jednotu kresťanov miestni biskupi. Je tu povinnosť zúčastňovať sa na ekumenickom hnutí.“
Na jeseň uverejnené ekumenické smernice majú biskupom pomáhať „lepšie chápať a realizovať ich ekumenickú zodpovednosť“, ako povedal kardinál. Vzhľadom na vlastné desaťročné pôsobenie na jeho poste a na jeho označovanie za „ministra ekumenizmu“ kardinál Koch dodal: „Som si vedomý, že existuje iba jeden minister pre ekumenizmus a to je Duch Svätý.“

Kardinál Woelki: Katolícka cirkev musí zostať katolíckou!

Kolín, 5.6.2020 (LifeSiteNews) 026 413 – Kardinál Rainer Maria Woelki, arcibiskup Kolínskej arcidiecézy, vyzval cirkev v Nemecku, aby posilnila svoju identitu ako súčasť svätej Katolíckej a apoštolskej cirkvi: „Katolícka cirkev musí zostať katolíckou!“ povedal v interview pre katolícky denník Die Tagespost 4. júna. A pokračoval:

„Problémom s iniciatívou ´synodálnej cesty´ v Nemecku je, že pre mnohých ľudí to nie je otvorená cesta s nejakým koncom, ale projekt, ktorého jediným uspokojivým výsledkom musí byť zrušenie povinného celibátu, nastolenie diakonátu žien a zredukovanie katolíckej sexuálnej morálky na vetu: ´Proti sexuálnym vzťahom medzi dospelými a dobrovoľným sexuálnym vzťahom akéhokoľvek druhu sa nesmie nič namietať.“

Kardinál kritizoval ´synodálnu cestu´, ktorá sa začala v r. 2019 a má trvať do r. 2022, už aj predtým. Zdôraznil: „Každý výsledok nedosahujúci tieto ciele, bude pre týchto ľudí frustrujúci.“
Pomocný biskup Kolínskej arcidiecézy, Dominik Schwaderlapp, nedávno tiež odstúpil z fóra „synodálnej cesty“ diskutujúceho o sexuálnej morálke. ´Cesta´ má aj niekoľko ďalších fór zameraných na celibát a úlohu žien v Cirkvi. Kardinál Woelki argumentuje:
„Musíme všetci spolu s rešpektom pracovať na jednote.
Bude však dôležité, aby sa postoje odvodzovali z tradície Cirkvi, aby sa napríklad nevylúčili tie, ktoré sa týkajú sv. pápeža Jána Pavla II. Nemám nič proti cirkevnej politike, ale ak sa chápe tak, že väčšina jednoducho vytláča ´opozíciu´, potom sa to nechápe tak, že Druhý vatikánsky koncil vidí Cirkev ako communio a nie ako parlament.
Som zvedavý, či my, Germáni, budeme schopní uznať, že pápež František stanovil jasné míľniky najmenej dvoch zo štyroch tém synodálnej cesty,“ zdôraznil kolínsky arcibiskup.
„Proti každému očakávaniu po Synode biskupov a Amazonii, nezrušil pápež celibát dokonca ani pre taký náročný región a de facto odmietol vysviacku žien. Ak chce ktokoľvek vziať teraz tieto dve otázky do Ríma (ako zamýšľa predseda BKN, biskup Bätzing,), aby dostal tie isté odpovede aj v nemčine, sa vystavuje riziku, že sa zosmiešni,“ dodal kardinál Woelki.
Pri prvom synodálnom stretnutí tento rok kardinál Woelki povedal, že všetky jeho starosti pre ´synodálnu cestu´ sa teraz realizujú. Tiež varoval:
„Som presvedčený, že mnohé argumenty presadzované na stretnutí sú nezlučiteľné s vierou a náukou všeobecnej Cirkvi. Mojou veľkou starosťou pre spôsob akým sa táto cesta chápe a presadzuje, je, že sa tu tak povediac zriaďuje parlament protestantskej cirkvi. Mám dojem, že mnohé z toho, čo patrí do teologického poznania už mnohí z nás nezdieľajú.“
„Niektorí veria, že Cirkev možno tvarovať úplne novým a odlišným spôsobom. Pohľad tradície Cirkvi tu už nehrá hlavnú úlohu.“
V interview pre Die Tagespost, kardinál Woelki tiež povedal, že predseda Biskupskej konferencie Nemecka, biskup Georg Bätzing z Limburgu, „obhajuje vývoj, ktorý nepochybne povedie aj k žehnaniu homosexuálnych párov“ a dodal:
„Bätzingove slová vskutku vzbudzujú dojem, že Germáni musia učiť Rimanov, všeobecnú Cirkev, aj pápeža a dať im v tejto otázke lekciu.“
Povedal tiež, že je za väčšiu úlohu žien v Cirkvi a vždy robil všetko, aby zbavil kňazov byrokracie: „Ak sa kňazi znova budú vidieť viac ako pastieri a nie ´vládcovia´ a ´manažéri, možno sa bude môcť aj odstrániť otázku vysviacky žien.“
Na otázku o spoločnom prijímaní s protestantmi, kardinál priamo nedopovedal, len povedal, že limburský biskup je slobodný v zaujatí postojov, ale dodal:
„No ako predseda biskupskej konferencie oslabuje svoju pozíciu moderátora, keď reprezentuje postoje istých skupín a verejne vyslovuje rôzne návrhy, o ktorých potom počúvame v médiách.“

* * * * * * *

Stručne z LifeSiteNews

Trump vyzval vlády, aby rešpektovali náboženskú slobodu

Trump vydal veľkú výzvu vládam sveta – Medzinárodný poriadok náboženskej slobody. „Znamená to, že ak vlády sveta budú prenasledovať ľudí pre vieru, Amerika to zistí a vyvodí z toho dôsledky!“ USA, 8.6.2020

Arcibiskup Viganò napísal Trumpovi list:

Bývalý apoštolský nuncius USA, arcibiskup Carlo Maria Viganò napísal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi otvorený list v súvislosti s epidémiou koronavírusu a nepokojmi spôsobenými smrťou George Floyda.
Nepokoje súvisiace so smrťou Georgea Floyda boli podľa arcibiskupa vyvolané umelo tými, ktorí nedokázali svoje predstavy presadiť počas krízy vírusu.
„Tieto problémy dnes otriasajú USA a stali sa súčasťou mohutného duchovného zápasu medzi silami dobra a zla. V posledných mesiacoch sme boli svedkami formovania dvoch opačných biblických strán, sformovali sa strana svetla a strana temnoty. Strana svetla je podstatne početnejšia, ako strana temnoty, tá však má svojich prívržencov na významných postoch v administratíve, politike, v ekonomickom sektore a v médiách,“ píše arcibiskup. USA, 8.6.202

Býv. nuncius: „Nemeckí biskupi chcú nanovo vynájsť Cirkev

„Čítal som návrhy zo štyroch fór ‘synodálnej cesty’ v Nemecku a som zhrozený zo smerovania tejto diskusie. Bez zváženia pravých zdrojov viery a zjavenia vo Svätom písme a tradícii sa má Cirkev vynájsť nanovo. Nie Boh a Cirkev sa tu vzdialili od človeka. Naopak – tak ako v Starom zákone sa ľudia vzďaľujú od Cirkvi a od Boha stále viac,“ píše arcibiskup Ervín Jozef Ender, bývalý nuncius v Nemecku, pre katolícky denník Tagespost. Würzburg, 4.6.2020

026 412

* * * * * * *

Rakúsko: Biskupi zasadnú v Mariazelli

Voľba nového predsedu Biskupskej konferencie Rakúska

Viedeň, 9.6.2020 (KAP) 026 411 – Po prvý raz od novembra sa koná od 15. do 18. júna tradične v Mariazelli plenárne zasadnutie rakúskych biskupov. Nesie sa v znamení krízy koronavírusu a voľby nového predsedu Konferencie biskupov Rakúska. Jej predseda kardinál Christoph Schönborn (75), ktorý už ohlásil svoje odstúpenie, pôsobil vo funkcii 22 rokov. Viedenský arcibiskup ešte otvorí zasadnutie a následne sa zvolí nový predseda.
Pôvodne sa voľba mala konať už v polovici marca, no pre krízu biskupi požiadali kardinála, aby úrad naďalej vykonával. Súčasne zriadili biskupskú komisiu ad hoc, ktorej členmi sú o. i. arcibiskup Franz Lackner a diecézni biskupi Manfred Scheuer a Wilhelm Krautwaschl. Komisia mala týždenne video-konferencie a zaoberala sa dôležitými a neodkladnými otázkami počas krízy.
Na zasadnutí budú platiť mimoriadne ochranné opatrenia a všetci musia mať pozitívny test. Na zasadnutie neprídu osoby zvonka a nekoná sa ani zvyčajná slávnostná svätá omša s množstvom veriacich na záver zasadnutia.
Biskup zhodnotia mnohé obmedzenia cirkevného života počas krízy a ich účinky, ako povedal hovorca KBR Schipka.
Po prvý raz sa na zasadnutí zúčastní aj nový korutánsky biskup Josef Marketz a bude aj stretnutie s nunciom v Rakúsku, ktorým je arcibiskup Pedro Lopez Quintana. …
Volieb nového predsedu sa zúčastnia popri deviatich diecéznych biskupoch a vojenskom ordinárovi aj štyria pomocní biskupi ako aj opát Kláštora Wettingen-Mehrerau. Štatút určuje na zvolenie predsedu dvojtretinovú väčšinu, od tretieho volebného kola už stačí aj relatívna väčšina.
Popri kardinálovi Schönbornovi sú členmi KBR: arcibiskup Franz Lackner (63), diecézni biskupi Benno Elbs (Feldkirch, 59), Hermann Glettler (Innsbruck, 55), Wilhelm Krautwaschl (Graz-Seckau, 57), Josef Marketz (Gurk-Klagenfurt, 64), Manfred Scheuer (Linz, 64), Alois Schwarz (St. Pölten, 67), Ägidius Zsifkovics (Eisenstadt, 57) ako aj vojenský ordinár Werner Freistetter (66). Členmi KBR sú aj pomocní biskupi Hansjörg Hofer (Salzburg, 68), Anton Leichtfried (St. Pölten, 52), Franz Scharl (Viedeň, 62), Stephan Turnovszky (Viedeň, 55) a opát Vinzenz Wohlwend (50). …

Trump reaguje na list arcibiskupa Carla M. Vigana

Donald Trump: „Dúfam, že si to každý prečíta.“

Washington, D.C., 10.6.2020 (LifeSiteNews) – Americký prezident Donald Trump reagoval na otvorený list od arcibiskupa Carla Mariu Vigana zo 6. júna.
„Som taký poctený neuveriteľným listom, ktorý mi napísal arcibiskup Viganò. Dúfam, že si to každý prečíta – či už je veriaci alebo nie.“

V liste arcibiskup Viganò varoval amerického prezidenta, že súčasná kríza pandémie a nepokoje po smrti Georga Floyda sú súčasťou večného boja medzi silami dobra a zla. Prezidenta povzbudil, aby pokračoval v boji v prospech „detí svetla“. List si prečítalo už 2,5 milióna ľudí na stránke LifeSiteNews. Prezidentov tvít sa za pol hodiny páčil už 30 000 ľuďom.

Arcibiskup Viganò, bývalý pápežský nuncius v USA (2011-2016) v liste prezidentovi interpretoval nedávne udalosti, ktorým čelí Cirkev, prezidentský úrad a americký národ v duchovnom zmysle. Pozornosť zameral na staroveký biblický boj medzi „deťmi svetla“ a „deťmi temnoty“.
Prezidentovi vysvetlil, že sily temna sa teraz jasne odhaľujú:

V spoločnosti, pán prezident, tieto dve proti sebe stojace reality existujú ako veční nepriatelia tak, ako sú Boh a satan večnými nepriateľmi. A zdá sa, že deti temnoty – ktoré ľahko identifikujeme with the deep state which you wisely oppose a ktoré vedú veľkú vojnu proti vám v týchto dňoch – sa rozhodli ukázať svoje karty odhalením svojich plánov. Zdá sa, že sú si istí, že už majú všetko pod kontrolou a že odložili that circumspection ktoré doteraz sčasti skrývali ich pravé úmysly. Skúmanie, ktoré už prebieha, odhalí pravú zodpovednosť tých, ktorí riadili núdzový stav pre covid-19 nielen v oblasti zdravotnej starostlivosti, ale aj v politike, hospodárstve a v médiách. Zrejme zistíme, že v tejto kolosálnej operácii sociálneho inžinierstva sú ľudia, ktorí rozhodli o osude ľudstva, arrogating si právo konať proti vôli občanov a ich predstaviteľov vo vládach národov.

Arcibiskup tiež ocenil, že sa prezident zasadzuje za náboženskú slobodu a za život nenarodených detí:

„Po prvý raz majú USA prezidenta, ktorý odvážne bráni právo na život, ktorý sa nehanbí denounce prenasledovanie kresťanov v celom svete, ktorý hovorí o Ježišovi Kristovi a práve občanov na slobodu viery. Vaša účasť na Pochode za život a nedávne vyhlásenie apríla za Národný mesiac prevencie zneužívania detí sú činy, ktoré potvrdzujú, na ktorej strane chcete bojovať. A odvážim sa veriť, že obaja sme na rovnakej strane tejto bitky, albeit s rozdielnymi zbraňami.“

Arcibiskup Viganò uviedol pozornosť aj na prítomnosť skrytej cirkvi, ktorá pracuje ruka v ruke so skrytým štátom na utváraní nového svetového poriadku:

„Sú biskupi … ktorí slovami dokazujú, že sú aligned on the opposing side. Sú subservient skrytého štátu, globalizmu, to aligned thought, Nového svetového poriadku, which they invoke ever more frequently v mene univerzálneho bratstva, čo nemá v sebe nič kresťanské, ale evokuje slobodomurárske ideály dominovania svetu vyháňaním Boha zo súdov, zo škôl, z rodín a možno dokonca aj z kostolov.“
„Pán prezident, moja modlitba sa neustále obracia k milovanému americkému národu, kam som mal to privilégium a česť byť vyslaný pápežom Benediktom XVI. ako apoštolský nuncius. V tejto dramatickej a rozhodujúcej hodine celého ľudstva sa modlím za vás a za všetkých, ktorí sú na vašej strane vo vláde USA. Verím, že Američania sú spojení so mnou a s vami v modlitbách k všemohúcemu Bohu. V spojení proti neviditeľnému nepriateľovi celého ľudstva žehnám vás a prvú dámu, milovaný americký národ a všetkých mužov a ženy dobrej vôle.“

Odmietnutie podania Eucharistie vo Fatime

Riaditeľ pre liturgiu Fatimskej svätyne odmietol žene podať Eucharistiu do úst. Televízia nepeknú scénu zachytila.
Rakúsko: Viac kliknutím na kathtube:

http://www.kathtube.com/player.php?id=50075

Fatima, 10.6.2020 (kath.net) 026 410 – Vo Fatime nastal rozruch kvôli odmietnutiu podania Eucharistie do úst. Scénu zachytili aj kamery pri priamom prenose svätej omše z Fatimy. Páter Joaquim Ganhao, riaditeľ svätyne pre liturgiu, odmietol 2. júna žene, ktorá pre ním kľačala, podať Eucharistiu, pretože nechcela akceptovať sväté prijímanie na ruku. Video uverejnil v blogu „Senza Pagare“ Gonçalo Sena Esteves.
Podľa Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí je prijímanie na ruku naďalej výnimkou, no v súčasnosti mnohí biskupi na svete prikazujú, že kňazi nesmú podávať prijímanie do úst. Blog zverejnil aj ďalšie video, na ktorom vidno, že iná žena Eucharistiu dostane na ruku, no nedá si ju do úst a zoberie si ju so sebou!

Izrael: Archeológovia možno našli biblickú vinicu

Jeruzalem, 09.06.2020 (KAP/KNA) 026 409 – Izraelskí archeológovia objavili v severnom Izraeli vinicu, ktorá by podľa ich názoru mohla byť v Biblii spomínanou Nabotovou vinicou. Nabot vlastnil vinicu v Jezraeli, vedľa paláca kráľa Achaba. Jeho odmietnutie predať vinicu kráľovi ho stálo život. (1 Kr 21, 1f). Znaky do skaly vytesaných inštalácií sú kompatibilné s rozprávaním Biblie, ako sa uvádza v správe novín „Jerusalem Post“. Výsledky vedeckého výskumu uverejnil odborný časopis „Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies“.
Pri náleze v antickom meste Jezrael, ktoré bolo objavené už v r. 2013, ide o archaický lis na hrozno, ktorý na rozdiel od mnohých lisov z mladších období sa nenachádza v dedine, ale vo viniciach. Podľa vedúcej archeologičky štúdie Normy Franklinovej z Univerzity v Haife je to jediná vinica v regióne, ktorá zodpovedá biblickému príbehu.
Teóriu podporuje podľa vedcov aj analýza pôdy blízkeho Kibucu. Tá pred niekoľkými rokmi ukázala, že iba úzky pruh oblasti sa hodí na pestovanie hrozna. Do tejto oblasti spadá aj antický nález. Presné datovanie nájdených zvyškov doteraz nebolo možné, ako povedala pani Franklinová. No vedci dokázali ich využívanie až do prvého storočia. Vedci našli v Jezraeli aj novšie lisy na hrozno z byzantského obdobia.

Poľsko: Biskupi preložili plenárne zasadnutie

Varšava, 09.06.2020 (KAP) 026 408 – Biskupská konferencia Poľska musí pre prípad nákazy covidom-19 odložiť plenárne zasadnutie. Pracovníci generálneho sekretariátu a pomocný biskup Artur Mizinski museli do karantény. Oznámil to hovorca Pavel Rytel-Andrianik v utorok vo Varšave.
Poľské ministerstvo zdravotníctva informovalo biskupskú konferenciu v pondelok, že sekretariát navštívila 2. júna neskôr pozitívne testovaná osoba.
Predseda BKP arcibiskup Stanislav Gadecki vzhľadom na súčasnú situáciu rozhodol, že zasadnutie presunie na koniec júna. Namiesto plánovaného pútnického miesta Kalwaria Zebrzydowska sa majú biskupi potom stretnúť v hlavnom meste Varšave.

Kresťania sa majú dištancovať od ‚Black Lives Matter’

Protest proti smrti Georga Floyda je oprávnený. Organizácia ‚Black Lives Matter’ však sleduje agresívnu agendu

Toronto, 10.6.2020 (kath.net/lifesitenews/jg) 026 408 –

„Kresťania sa majú dištancovať od organizácie Black Lives Matter (Na čiernych životoch záleží), pretože zastáva agresívnu politiku.“ Napísal to Jonathon Van Maren v blogu pre LifeSiteNews. Podporuje heslo „Black lives matter“, lebo protest proti smrti černocha Georga Floyda rukou policajta je oprávnený a nespravodlivosti voči černochom v tejto situácii stoja v centre.
Organizácia s rovnakým názvom „Black Lives Matter“ si však privlastnila agendu LGBT a zastáva radikálne línie ideológie gender. Jej predstavitelia sú bez výnimky aj za potrat. Hnutiu nejde iba o spravodlivosť pre Floyda a iné prípady, ale o realizáciu radikálnej politickej utópie, ako uviedol Maren.

„All Lives Matter“ – Na každom živote záleží!

Viedeň, 8.6.2020 (kath.net) 026 407 – Vo Viedni mladí zo združenia „Mládež za život“ zorganizovali demonštráciu pred úradom rakúskeho kancelára. Bola to iniciatíva za život a protest proti postoju úradu, v ktorom sa potrat prezentoval ako „zákonom stanovené právo“. Mládež za život preto znova žiadala zmenu postoja:
„All Lives Matter“ – „Na každom živote záleží“ – týmto posolstvom potvrdzujeme našu požiadavku, aby sa tento postoj prepracoval. Je šokujúci a pôsobí ako úder päsťou do tváre početných podporovateľov života!“, vyhlásila Myroslava Mashkarynets, hovorkyňa združenia.
„Sme presvedčení o tom, že každý život je vzácny a preto nesúhlasíme s výpoveďou, že je tu ‚zákonom stanovené právo‘ ukončiť ľudský život. Pri každom potrate zomiera malý človiečik – to musí byť dostatočný dôvod na to, aby sa podpora žien a rodín v núdzi brala vážne! Reakcia zodpovedných je trpkým sklamaním!“
Stanovisko je aj v jasnom rozpore s vládnym programom. V bode o zdraví žien sa predsa dohodli „vylepšené opatrenia na lepšiu ochranu budúcich matiek“.

Rakúsko: Božie Telo tento rok bez procesií

Viedeň, 8.6.2020 (KAP) 026 406 – Slávnosť Božieho Tela a Krvi 11. júna sa musí tento rok aj v Rakúsku sláviť jednoduchšou formou. To postihuje najmä tradičné slávnostné procesie, ktoré sa nekonajú, alebo iba veľmi obmedzene. V predpisoch biskupskej konferencie sa uvádza, že Eucharistiu možno za priaznivého počasia sláviť aj vonku. Ak sa omša koná blízko kostola, môže sa po nej „Najsvätejšia oltárna sviatosť jednoduchou formou preniesť“. Ak by malo byť aj jedno povolené zastavenie, tak iba s dodržaním prísnych predpisov.
Vo viedenskom Dóme sv. Štefana bude slávnostnej omši predsedať kardinál Christoph Schönborn o 10.15 h. Normálne sa o nej koná procesia centrom mesta – tá sa však ruší. Po omši kardinál od brány mesta Riesentor však požehná mesto Viedeň a všetkých ľudí.
V Linci sa má konať slávnosť s jedným zastavením pred dómom.
V Salzburgu sa konajú v predvečer slávnosti pontifikálne vešpery a arcibiskup Franz Lackner povedie chórové modlitby o 18. h. Na Božie Telo sa koná po omši krátka procesia okolo dómu s jedným zastavením.
Aj v Innsbrucku sa po svätej omši s biskupom Hermannom Glettlerom plánuje procesia s jedným zastavením a eucharistickým požehnaním.

Lodné procesie sa tento rok nekonajú
K najkrajším a najdojímavejším procesiám na Božie Telo patria slávnostné lodné procesie najmä v Hornom Rakúsku. Tie majú bohatú tradíciu – procesia na jazere Hallstätter See je prvá raz zaznamenaná už v r. 1623. Tento rok sa však tieto krásne procesie konať nebudú ani v Aschachu pri Dunaji, ani na jazere Millstättersee v Korutánsku.
Slávnosť Božieho Tela a Krvi je v Rakúsku zákonom upraveným sviatkom a o. i. takisto v Portugalsku, Poľsku, Chorvátsku, Brazílii a viacerých nemeckých spolkových krajinách. … Spájajú sa s ňou aj mnohé zvyky. Deti sypú kvety a v Korutánsku a Steiermarku kladú ženy skoro ráno na trasu procesie koberce z kvetov s mozaikovými vzormi, obrazmi a heslami.

Biskup pripomína vatikánsky dokument o prijímaní do úst

USA, 9.6.2020 (LifeSiteNews) 026 405 – Zatiaľ čo niektorí americkí biskupi hovoria, že majú právo zakázať prijímanie do úst pre pandémiu, biskup Joseph Strickland z Tyleru v Texase poukázal na list Vatikánu v čase prasacej chrípky v r. 2009. Ten dokazuje pravý opak. V r. 2009 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí odpovedala na otázky laikov o obmedzovaní prijímania do úst:

„Toto dikastérium potvrdzuje, že inštrukcia Redemptionis Sacramentum (z 25. marca 2004) jasne stanovuje, že ‘každý veriaci má vždy právo prijímať Eucharistiu na jazyk’ (92) a nie je dovolené odmietnuť sväté prijímanie nijakým kresťanským veriacim, ktorým zákon nebráni prijímať Najsvätejšou Eucharistiu (cf. 91),“.

Podľa Redemptionis Sacramentum (2004) prijímanie Eucharistie do úst sa praktizuje po stáročia a je to zásadný uprednostnený spôsob katolíkov dostávať sväté prijímanie. „Ak by si komunikant však želal dostať prijímanie na ruku v oblastiach, kde to biskupská konferencia s recognitio Apoštolského stolca povolila, najsvätejšia Hostia sa mu má podať.“
Dokument tiež naznačuje zneužívanie, ktoré by mohlo nastať pri prijímaní na ruku: „Špeciálne sa má dbať na zabezpečenie toho, že Hostia sa vloží do úst v prítomnosti kňaza, aby si niekto Eucharistiu nemohol odniesť. Ak hrozí riziko znesvätenia, sväté prijímanie by sa nemalo podávať na ruku.“
Kongregácia pre Boží kult tiež ubezpečila laikov, ktorí sa pýtali na prijímanie počas pandémie, „že sa zabezpečí, aby biskupi a kňazi, ktorí zakázali sväté prijímanie na jazyk, boli pokarhaní“.
Biskup Strickland 8. júna na Twitteri list nekomentoval len napísal:
„Toto je dôležité: ‘Každý veriaci má vždy právo prijímať Eucharistiu na jazyk’.“

Nemecko: „Urobte kríž a jedzte premenený chlieb“

Simulovanie Eucharistie v nemeckej Diecéze Würzburg

Komentár: Petra Lorleberg

Würzburg, 9.6.2020 (kath.net/pl) 026 404 – Priniesť si vlastný chlieb v krabičke, postaviť to na kostolnú lavicu a po tzv. „premenení“ zjesť. Takto slávi farár Bernhard Albert vo farnosti Effata v obciach Frammersbach, Habichtsthal, Partenstein v Diecéze Würzburg svätú omšu v čase pandémie. Bez rozpakov o tom s úsmevom hovorí pre denník „Main-Post“:
„Je to celkom jednoduché. Najprv som pre domáce bohoslužby dal na webovú stránku písomné vyjadrenie. Vedome som tam začlenil aj časť o svätom prijímaní a ľudí doma som vyzval, aby si vzali kúsok chleba. Keď boli opäť možné verejné bohoslužby, zachoval som túto prax s vlastnými chlebíkmi. To predsa nie je problém. Každý má doma chlieb a krabičku. Aj Ježiš slávil vždy s tým, čo mali ľudia u seba.“
Noviny „Main-Post“ podrobne opisujú túto prax farára, ktorý čoskoro pôjde do dôchodku:
„Pri príprave darov prosí farár veriacich, aby si vzali krabičku a spolu s ním robili gesto požehnania nad chlebom. Pri svätom prijímaní potom všetci zjedia svoj chlieb.“
Farár mal vraj doteraz iba pozitívne ohlasy z jeho troch farností.
Túto prax chce teraz zaviesť aj ďalší farár Štefan Redelberger z Farnosti Panny Márie, patrónky Frankov.
Presnejší rešerš vo farnosti Effata však dokumentuje veľké porušenia liturgického poriadku Katolíckej cirkvi. …

„Amerika, modli sa za koniec rabovania a výstrelov!“

„Môj strýko M. L. King odmietal násilie ako riešenie zla v spoločnosti.“ Komentár k smrti G. Floyda a nepokojom v USA

Washington DC. (kath.net/LifeSiteNews/pl) 026 403 – Kath.net dokumentuje príspevok „LifeSiteNews“ – netere Martina L. Kinga – baptistického pastora a bojovníka za ľudské práva (1929-1968):

Keď vidíme, ako v celej Amerike horia mestá po tom, čo bol George Floyd v pondelok v Minneapolise nezmyselne zabitý, zaznieva v celej Amerike výkrik k nebesiam: Pane uzdrav, prosím, našu krajinu! Je to volanie po jednote, sociálnej spravodlivosti, istote a ukončení nenávisti.
Teraz je jedinečná príležitosť pre zodpovedných v našich rodinách, našich mestách a našom národe otvoriť radnice, kostoly a sociálne médiá pozvaniu ľudí, aby už neupadali do paniky a už nebojovali, ale veci predýchali.
George Floyd bol zbavený Bohom daného dychu. Neozbrojený čierny muž, iba obvinený, že platil falošnou 20-dolárovou bankovkou, ležal s putami na zemi, keď mu biely policajt Derek Chauvin vyše osem minút kľačal na krku a vzal mu život, hoci Floyd prosil o vzduch na dýchanie. Chauvin bol obvinený z vraždy a zabitia tretieho stupňa, lebo bez milosti usmrtil bezbranného muža, ktorý bol podozrivý z menšieho previnenia. Aká nezmyselná strata života!
V Amerike sa momentálne nachádzame v dobe pokánia a nového oživenia. Je veľmi dôležité, aby duchovní vodcovia ukazovali cestu pokánia a modlitby, zvlášť vzhľadom na násilie, ktoré v Minneapolise vypuklo a rozšírilo sa do celej krajiny sa ako ničivý požiar.
Našťastie naši duchovní vodcovia spoznávajú, že sa nachádzame v boji zla proti dobru. Nakoniec zvíťazí vždy dobro. Boh je dobrý. Ako členovia jednej spoločnej rasy – ľudstva – vedieme tento boj ďalej. Mali by sme sa zjednotiť a ako jednota bojovať s plným nasadením, s naším rozumom, našou dušou a naším telom.
Musíme povzbudzovať ľudí, ktorí majú strach a sú frustrovaní. Musíme v solidarite a jednote stáť ako jediné ľudstvo. Musíme odmietnuť spoločensky vykonštruovanú koncepciu, ktorá nás podľa farby pleti a etnika rozdeľuje do rasových skupín.

Môj strýko, prorocký rev. Martin Luther King Jr., ktorý bol tiež zabitý bielym mužom, povedal v slávnom prejave, že sníva o svete, v ktorom sa ľudia neposudzujú podľa farby pleti, ale podľa svojho charakteru“. Amen.

Sväté písmo nám hovorí:
„Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, veď on dáva všetkým život, dych a všetko a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: ´Veď aj jeho pokolenie sme.´ Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia a dômyslu“ (Sk 17,24-29)
Ľudia sú ľudské bytosti, s ktorými nás spája o toľko viac, ako nás rozdeľuje. Ľudia sú ľudské osobnosti. Ako Martin L. King raz povedal: „Keď si budeme vážiť ľudskú osobnosť, nebudeme nikoho zabíjať … Nespravodlivosť všade je hrozbou pre spravodlivosť všade. Rozhodol som sa, zostať v láske, pretože nenávisť je príliš veľké bremeno, aby sa ho dalo uniesť.“
Uprostred krízy Minneapolisu povedal prezident Trump, že anarchisti nesmú prehlušiť hlasy pokojných demonštrantov. Teraz je čas na pokojnú modlitbu protestu a pokánia.
„Som smutný a zostávam napriek tomu neohrozený,“ – to je citát môjho strýka Martina, ktorý sa vytrhuje zo súvislosti. Prorocký Martin L. King povedal: „Násilie je rečou tých, ktorí nie sú vypočutí.“ Niektorí ľudia to interpretujú ako potvrdenie násilia, no nič nemôže byť vzdialenejšie od pravdy. Martin Luther King vyslovil tieto slová na obranu nenásilia. On odmietal napomáhať násilie ako riešenie zla v spoločnosti.
Martin L. King hlásal lásku, nie nenávisť, pokoj, nie násilie a celosvetové bratstvo, nie rasizmus. „Láska je jediná sila, ktorá dokáže premeniť nepriateľa na priateľa,“ povedal v r. 1963.
Keby len môj strýko mohol byť teraz s nami a keby mohol bojovať bez násilia za spravodlivosť a proti všetkým prejavom nenávisti a rasizmu. Keďže sme v centre búrky, zostáva iba jedno riešenie. Aj teraz nech je pokoj. Bez pokoja niet spravodlivosti. Myslím si, že Martin L. King by s tým súhlasil.
Amerika je uprostred premeny s Georgeom Floydom, Martinom L. Kingom Jr., covidom-19 a nenarodenými potratenými detičkami a všetkým tým zmieta chaotická búrka. Aj teraz nech je pokoj. Zakotvi sa v Evanjeliu Ježiša Krista. Keď všetky tieto búrky narazia prudko na seba, musíme sa pýtať: Čo môžeme urobiť, aby sme nemali strach, ale modlili sa, verili a milovali? Musíme sa modliť a spojiť ako ľudia „jednej krvi“, jednej Ameriky, jedného ľudstva.
Moje srdce je plné smútku a pohnuté krutou vraždou Georga Floyda, ktorý bol Božie dieťa. Úpenlivý výkrik sa vydiera z môjho srdca. Amerika, prosím, modli sa za ukončenie rabovania a výstrelov! Spoj sa v modlitbe ako v jedinej krvi. Ďakujem Bohu za jeho prísľuby, ktoré urobil a dodržal. Musíme kráčať stále ďalej.
Alveda Kingová – neter Dr. Martina L. Kinga Jr. – je popredným hlasom za ochranu života. Pred obrátením k viere mala dva potraty, teraz je hovorkyňa hnutia „Kňazi za život“ a siete „Silent No More“ (Už nemlčať).

Protest cirkvi k vandalizmu na demonštrácii proti rasizmu

Viedeň, 5.6.2020 (kath.net/KAP) 026 402 – Demonštrácia „Black Lives Matter Vienna“ v piatok viedla k cirkevnej protestnej nóte a oznámeniu na polícii. Ako informoval rektor troch Spojených kňazských seminárov Viedne, Eisenstadtu a St. Pöltenu dp. Tatzreiter v sobotu, došlo v priebehu demonštrácií k vandalizmu. Vonkajšie múry seminára boli úplne pomazané a poškodené a vzniknutú škodu nahlásil aj na polícii.
Rektor poslal protestný list žurnalistke a aktivistke Imoane Kinshasovej ako zástupkyni organizátorov demonštrácií proti zohaveniu múrov arcibiskupského seminára:
„Vedenie seminára nie je ochotné toto zdokumentované zlyhanie účelu akcie prijať bez reakcie a bez príslušného konania,“ napísal rektor Tatzreiter. Kinshasovú vyzval k zaujatiu stanoviska a osobnému dohovoru o odškodnení a prevencii.
„Napriek pravidelným demonštráciám v tejto oblasti nedošlo od r. 2012 do piatka k nijakým škodám na múroch,“ zdôraznil rektor. „Je však realistické, že takýchto incidentov a poškodení na budove seminára v bezprostrednej blízkosti amerického veľvyslanectva sa možno aj naďalej obávať. Na polícii som naliehal na to, aby sa proti takýmto útokom zakročilo. Vandalizmus, ktorý určite nie je znamením pokoja a spravodlivosti, nesmie dnes ani zajtra zostať bez následkov.“

Severné Írsko: 129 detičiek zabitých za dva mesiace

Belfast, 5.6.2020 (Society for the Protection of Unborn Children) 026 401 – Potratom bolo v Severnom Írsku za dva mesiace od zavedenia extrémneho potratového režimu usmrtených 129 detičiek. Michael Robinson, riaditeľ Spoločnosti na ochranu nenarodených detí Severného Írska (SPUC) povedal:
„Potrat ulúpil 129 nenarodeným detičkám v Severnom Írsku ich životy, ich budúcnosť a ich základné ľudské práva. Potrat je násilná a diskriminačná prax, ktorá v roku 2020 nemá miesto. Potratový režim musí byť okamžite zrušený a musí sa obnoviť úplná ochrana matiek a ich detí.“
Toto smutné číslo odhalil minister zdravotníctva Robin Swann v odpovedi poslancovi Paulovi Girvanovi. …
Robinson opísal potratový režim uložený Severnému Írsku ako „najextrémnejší potratový zákon v Európe a antidemokratické zneužívanie moci“. Zákon nanútený Severnému Írsku dovoľuje neobmedzené usmrcovanie nenarodených detí do 14. týždňa tehotenstva a ak je podozrenie z anomálie plodu, tak až do pôrodu! Zákon má aj potenciál kriminalizovania pokojných modlitbových vigílií za život a poskytuje málo ochrany zdravotníkom, ktorí odopierajú účasť na potrate.
Michael Robinson hovorí:
„Čo zostalo z legislatívy, ktorá zachránila viac ako 100 000 našich spoluobčanov od r. 1967, teraz úplne zmizlo. Bolo zabitých 129 nevinných detí. To je iba špička ľadovca, ak tento násilnícky režim bude môcť pokračovať a nebude okamžite odvolaný. Životy a budúcnosť 129 ľudí v Severnom Írsku sú teraz zničené. Ich životy boli nenahraditeľné a prázdny priestor, ktorý zanechajú, nebude nikdy zaplnený. Tento barbarský režim treba odvolať a musíme sa uistiť, že naše životy a budúcnosť ľudí Severného Írska sú chránene.“
Až 79 percent ľudí v krajine odmietlo vládne návrhy týkajúce sa zákona o potrate a odhaduje sa, že dnes žije v Írsku 100 000 ľudí ako výsledok doterajšieho odmietania potratového zákona. Robinson tiež vyhlásil, že nanútením zákona o potrate Westminsterom sa k Severnému Írsku správajú ako ku kolónii.

Americký biskup: Existujú aj etické cesty vývoja vakcín

Najväčšia svetová farmaceutická firma po desaťročiach po prvý raz nepoužíva bunky z potratených detí na vývoj vakcín

Clearwater, Florida, 5.6.2020 (LifeSiteNews) 026 400 – Najväčšia francúzska spoločnosť, ktorá sa venuje vyvíjaniu vakcín prestala používať bunky z potratených plodov detí vo všetkých svojich vakcínach proti obrne. Vyhlásila to Sanofi Pasteur, pobočka vývoja vakcín multinárodnej farmaceutickej firmy Sanofi. Firma bude odteraz používať na produkciu vakcín bunky pochádzajúce z opíc.
„To znamená, že po prvý raz za desaťročia už nebude
Sanofi Pasteur mať verziu vakcín s použitím potratených plodov detí,“ ako vyhlásila organizácia „Božie deti za život“. Tieto bunky sa používali na pestovanie vírusov použitých vo vakcínach proti osýpkam, mumpsu, rubeole, obrne aj kiahňam. Podľa Dr. Paula Offita, experta na vakcíny v Detskej nemocnice Filadelfie, je však nemožné odstrániť všetky ľudské bunky z vakcín predtým, ako sa použijú: „Možno zostane jedna miliardtina gramu ľudského DNA.“ …

Biskup Strickland: Existujú účinné etické cesty

„Je tragické, že ľudia si toho nie sú vedomí, alebo sa rozhodli zatvárať oči voči pokrokom medicíny, ktoré dovoľujú vyvíjať vakcíny s použitím telíčok potratených detičiek,“ napísal americký biskup Strickland v apríli 23.
„Etické prostriedky sú prístupné a ukazujú sa rovnako účinné pri vývoji vakcín. Bunky z pupočnej šnúry, placentové bunky, bunky dospelých ľudí — a iné zdroje buniek vrátane buniek hmyzu poskytujú úplne schodné cesty na vývoj účinnej vakcíny.“

Moja cesta slobodomurára 4

Linz, 6.6.2020 (kath.net) 026 399 – Začiatok a koniec roka sa v slobodomurárstve slávi na počesť odchádzajúceho a znovu sa vracajúceho „svetla“. Jedna z týchto ceremónií sa končí rituálom, ktorý by mohol na kresťana pôsobiť upokojujúco, no ak sa tomu bližšie prizrieme, ukáže sa to ako znetvorený obraz Eucharistie. Najmladší učeň a najstarší majster lóže sa postavia k obom stranám oltára a lámu chlieb. Každý na svojej strane rozdeľuje chlieb, ktorí slobodomurári podávajú ďalej, aby si všetci členovia lóže mohli kúsok zobrať a »prijímať«.
Bol som viac ako iritovaný, keď majster stolice pri tejto príležitosti sa doslova poďakoval »Luciferovi, Zorničke« za to, že slobodomurárstvu prináša »svetlo«, aby ho oni dávali ďalej ľudstvu. Divím sa, že som si tento satanský charakter doteraz nikdy nevšimol. Znepokojilo ma, že sa kniežaťu tohto sveta dostáva taká česť! A tak som sa pri bratskom pohostení obrátil na majstra stolice:
‒ »Toto vzývanie Lucifera ma veľmi prekvapilo! Odvolávať sa na démona je predsa dosť nezvyčajné, či nie? Považujem to za veľmi mätúce!« Odpovedal mi:
‒ »Chápem, že sa rozčuľuješ, ale v skutočnosti Lucifer nie je démon, za ktorého ho pokladáš. Celkom naopak! Cirkev pravdu sfalšovala. Lucifer sa nazýva ´Svetlonosom´. A keď vieme, aká tmárska môže Katolícka cirkev byť, potom sa nemusíme diviť, že tohto blahovoľného anjela vyhlásila za démona! Lucifer je dobročinný anjel, ktorého si my, slobodomurári, musíme brať za vzor. Tak ako slobodomurári prináša svetu poznanie. Neskôr, keď budeš členom vyšších stupňov, budeš to lepšie chápať.«
Upokojil som sa. Ak pápež, ako ma ubezpečil slobodomurár z vysokých stupňov, je jedným zo »zlých chlapíkov«, ktorí usmrtili Hirama (fenického kráľa z Týru, spojenca kráľa Dávida a Šalamúna) a keď Cirkev odopiera ľuďom vytúžené svetlo, tak sa nebolo ani treba diviť, že Lucifera démonizovala a neprávom ho označila za démona. O tom som vtedy nemal prakticky nijaké teologické vzdelanie. Myslel som si, že satan je diabol a Lucifer niekto iný, pravdepodobne anjel, no v nijakom prípade knieža démonov.
Neskôr však, keď sa u mňa objavili prvé pochybnosti, či je moja slobodomurárska cesta zlučiteľná s mojou znovu klíčiacou vierou, rozhodol som sa získať v tom jasno. A začal som robiť rešerše.
Chcel som vieru chápať a spoznávať. Okrem toho vo vyšších stupňoch sa všetko stávalo čoraz dvojznačnejšie. A paradoxne súčasne stále jasnejšie! Stratil som všetku dôveru v to, čo som v lóži počúval, vydal som sa hľadať pravdu a narazil som na proti-slobodomurársky text, ktorý ho označil za satanské náboženstvo.
V časopise Adelphi Quarterly (od New-Age) č. 3, 1992, na str. 7 sa píše, že »slobodomurárstvo bolo založené ako škola Luciferovho bratstva.« Okrem toho som sa rozhodol dôkladnejšie podrobiť previerke spisy učených slobodomurárov. Oswald Wirth uvádza mená osôb, na ktoré sa vzťahuje: »Ragon, Éliphas Lévi, Albert Pike a predovšetkým Goethe boli svojimi spismi mojimi učiteľmi.« Okultisti! Albert Pike, slobodomurár XXXIII. stupňa, niekoľko desaťročí slúžil na juhu USA ako suverénny generálny inšpektor AASR (Staroveký a prijatý škótsky rítus) a mal úzke vzťahy s Ku-Klux-Klanom. A aj tento slobodomurársky hodnostár – jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slobodomurárstva – bol satanista! Dozvedel som sa, že tento „osvietený“ brat slobodomurárstva bližšie opísal vplyv Lucifera na slobodomurárstvo a potvrdil ho:
»Slobodomurárske náboženstvo musí nás všetkých, zasvätených vysokých stupňov zachovávať v čistote Luciferovej náuky.«

Naša príloha

Kardinál Müller: „Rasizmus je priamy odpor voči Bohu“

Kardinál Gerhard Ludwig Müller: „Modlím sa a dúfam, že veriaci angažovaní kresťania sa nijakých spôsobom nenechajú zviesť rasizmom.“ Interview Lothara C. Rilingera

Vatikán, 9.6.2020 (kath.net) 026 398 – Násilná smrť Afroameričana Georga Floyda 25. mája 2020 spôsobená políciou nám kladie rozhodujúcu otázku ohľadom platnosti ľudských práv. Ide o otázku vychádzajúcu z chápania štátu, či ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN z r. 1948 sú aj v USA v platnosti. Možno pochybovať, keď sa pozrieme na stále nové násilie voči Afroameričanom v USA. Na tieto juristické, ale najmä teologické otázky, sme pýtali bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Gerharda Müllera.

Rilinger: Prekonalo sa v USA úspešne oddelenie rás?
Kardinál Müller: Je veľký rozdiel, či ľudia všetkých farieb pleti majú rovnaké práva len pred zákonom, alebo aj v mentalite väčšiny a v kruhoch udávajúcich tón. Vieme, že vo veľkej časti USA spolunažívanie občanov európskeho a afrického pôvodu neprebieha bez napätí. No sú tu aj milióny, ktoré sa o dobré spolunažívanie úprimne a úspešne usilujú. Nedávno som čítal dojímavý životný príbeh bývalého otroka Augusta Toltona (1854-1897) od Harolda Burkeho-Siversa (EWTN 2018). Napriek prekážkam sa stal kňazom, no musel v cirkvi bojovať s mnohými predsudkami. Cirkev je skrze Božieho Ducha turíčne zvolaná z ľudí všetkých jazykov a kultúr. Ale napriek tomu musia aj kresťania prekonať predsudky vo svojich hlavách a srdciach, ktoré vdychujú výchovou a z vládnucej mentality. Skrze vieru a krst sú totiž zrušené všetky oddeľujúce rozdiely – „vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi (Gal 3, 28). Rasizmus nie je iba intelektuálny a morálny defekt, ale aj ťažký hriech a tým priamym odporom voči Bohu, ktorý nás všetkých zahrňuje do svojej otcovskej lásky a robí nás bratmi a sestrami.

Majú Afroameričania rovnaké práva ako bieli?
Kardinál Müller: Tie musia mať, ak má americká ústava spočívať na základných právach odôvodnených dôstojnosťou každého človeka.

Vidíte súvislosť medzi policajným násilím voči Afroameričanom a negovaním ľudských práv?
Kardinál Müller: Teoreticky sotva niekto spochybní platnosť ľudských práv pre všetkých ľudí. Ide však o vývoj povedomia spolupatričnosti a solidarity v celej krajine, v jednotlivých štátoch a farnostiach. Tu si môže Amerika pripomenúť svoje korene. Pôvodne sem prišli prenasledovaní ľudia z Anglicka, v 19. storočí bojovníci za slobodu z Poľska a Talianska a po nich vysťahovalci z iných európskych krajín. Všetci hľadali v Amerike dôstojnú existenciu. To, že Afroameričania pochádzajú z „otrokov“, ktorí boli hroznými zločinmi odvlečení do Severnej Ameriky, je jazva, ktorá sa môže zaťažením znova roztrhnúť. Tu sa treba veľa modliť a veľa robiť pre zmierenie z hĺbky srdca. Práve presvedčení kresťania by tu mali ísť dobrým príkladom. Rasistické predsudky, ktoré pôsobia aj opačne, ako je sedem hlavných hriechov, musí každý vytrhnúť zo svojho srdca

Vo francúzskom Vyhlásení ľudských a občianskych práv z r. 1789 sa všeobecnou vôľou určuje, komu prislúchajú ľudské práva. Viete si predstaviť také odôvodnenie ľudských práv ako všeobecne záväzné?
Kardinál Müller: Vzťahovanie sa na spoločenskú dohodu a rozlišovanie volonté générale a volonté de tous sú príliš viazané na špecifickú teóriu Rousseaua, než aby mohli byť základom modernej ústavy. … Nemecká ústava sa zakladá na neodňateľnej dôstojnosti každého človeka a jeho práv, ktoré spočívajú v jeho povahe, takže všetko zákonodarstvo tu nachádza svoju mieru a svoje hranice. Za tým stojí strašná skúsenosť s totalitným štátom, ktorú pravicový pozitivizmus nemohol zastaviť. Ústava nemôže byť vybudovaná iba na vedeckej kompetencii právnikov, ale musí sa učiť aj z pozitívnych a negatívnych historických skúseností bez toho, že by pritom zabudla na filozofický a teologický obraz človeka.

Môžu nám byť ľudské práva priraďované ľuďmi, teda štátom alebo stranou?
Kardinál Müller: Keď sú si všetci ľudia podľa dôstojnosti a pred zákonom rovní, rozhodne nemôže byť človek mierou pre iného človeka. Z historického pohľadu pochádza táto predstava zo zneužívania moci, ktorá bola zverená legitímnym zástupcom národa vždy v prospech verejného blaha a nie na vlastný úžitok.
V Cirkvi nie je apoštolom a ich nástupcom v biskupskom a kňazskom úrade daná nijaká moc nad inými, ale duchovná právomoc hlásať Božie slovo, sláviť sviatosti a viesť Boží ľud ako dobrý pastier, ktorý dá aj svoj život za Kristove ovce a baránky.

Ak odmietame pridelenie práv ľuďmi, nemusíme potom platnosť ľudských práv prijímať tak, že každého človeka treba považovať za Boží obraz, takže všetci ľudia sú rovnakí a preto bez výnimky vlastníkmi ľudských práv?
Kardinál Müller: Podoba na Boží obraz od nášho stvorenia a to, že sme Božie deti, čo nám je darované krstom, to sú pre nás kresťanov základy ľudských práv, ktoré v Božej láske siahajú ku každému človeku. No je aj mnoho ľudí inej viery a sú tu agnostici, ktorí nie sú presvedčení o existencii Boha, alebo v neho neveria v zmysle židovského a kresťanského vyznania. No v zmysle filozofa Immanuela Kanta musia dospieť k uznaniu, že spoločnosť môže dosiahnuť svoj cieľ – a síce konanie všetkých podľa morálneho zákona (kategorický imperatív) – iba vtedy, ak druhý človek nie je samoúčelom. Človek nikdy nesmie byť prostriedkom k účelu.

Ak je každý človek vlastníkom ľudských práv, je tu otázka, prečo sa k jednej skupine obyvateľstva ľudia správajú horšie ako k druhej? Nepovažujú Afroameričanov za vlastníkov práv?
Kardinál Müller: Zodpovední v politike, vo výchove, vzdelávaní a v utváraní verejnej mienky musia spoločne robiť všetko pre to, aby pripravili klímu vzájomnej úcty. Vynútiť však morálne správanie nemožno. Vlny propagandy a vymývanie mozgov so zákazmi prejavu a myslenia o niektorých veciach, teda mainstreaming k politickej korektnosti, sú väčšinou neúčinné, alebo vyvolávajú opačný účinok. Ide o to, ľudí presvedčiť a to najlepšie príkladmi a nadväzovaním priateľstva. Cirkev, kňazi, rehoľníci, laici tu musia byť vzorom.

Vidíte v čiastočnom negovaní ľudských práv súvislosť s neskorým zrušením otroctva?
Kardinál Müller: Škandálom bolo zavedenie otroctva v krajinách s kresťanskou tradíciou, ktoré si potom toľko namýšľali pre osvietenstvo. No až mnohé desaťročia po americkej ústave sa v r. 1865 zakázal zločin zotročovania ľudí. Aj v ruskej cárskej ríši zrušili poddanstvo až v r. 1861 bez toho, že by následne došlo k pravej rovnoprávnosti väčšiny obyvateľstva – zotročených roľníkov zbavených dôstojnosti. No pozrime sa na rasistický sociálny darvinizmus v civilizovanom Nemecku v r. 1933 a 1945, a vidíme, k akým extrémom vedie falošné a nemorálne myslenie. „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie (Mt, 15, 19).

USA ešte považujeme za kresťansky formovanú krajinu. Súčasne je tu diskriminácia čierneho obyvateľstva. Aké sú dôvody tejto diskriminácie?
Kardinál Müller: Modlím sa a dúfam, že veriaci a angažovaní kresťania sa nijakým spôsobom nedajú zviesť rasizmom. To by bola zrada ich povolania. Názor, že to, či ono etnikum je inému nadradené, nemá prírodovedecké ani historicko-kultúrne odôvodnenie ani oprávnenie. V koreni nášho ľudského, t. j. v Adamovi, sme si rovní, pretože sme v stvoriteľskom akte bezprostredne nasmerovaní k Bohu a skrze následnosť generácií tvoríme osudové spoločenstvo – „z jedného urobil celé ľudské pokolenie“, ako sv. Pavol vyhlásil Aténčanom (Sk 17, 26). Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a dosiahli poznanie pravdy. „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš (1 Tim 2, 4f). Boží Syn prijal našu ľudskú prirodzenosť. Pre našu spásu odovzdal svoj život na kríži. A svojím zmŕtvychvstaním otvoril všetkým bránu do neba, pretože svojou krvou Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa“ (Zjv 5, 9).

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *