Život Cirkvi vo svete 16/2021

Obsah

Nedeľa Dobrého pastiera

Kardináli Burke a Sarah oceňujú knihu o príjímaní na ruku

Kardinál Omella – „muž Františka“sa dožíva 75 rokov

+ V africkom Lesothe zomrel 91-ročný kardinál Koto Khoarai

Emeritný pápež Benedikt XVI. oslávil 94. narodeniny

Stručne z Life Site News

Bez Eucharistie v lockdowne: Kňaz prosí o odpustenie

Kto vlastne vládne v Spojených štátoch amerických?

Kňaz analyzuje vatikánske dokumenty o vakcínach

Francúzsko hlási početné vedľajšie účinky vakcín

Veľká Británia hlási 847 úmrtí po očkovaní

Covid-preukaz ako nástroj globálnej zdravotnej diktatúry?

Argentína: Pro-potratová aktivistka zomrela po potrate

Láska ma znáša na zem a z lásky tu prebývam

Vedz, že čistá duša je ponížená. Keď sa pred mojou vznešenosťou skloníš, potom prichádzajú veľké milosti. Prajem si, aby každá duša velebila moju dobrotu. Želám si dôveru všetkého stvorenia. Povzbuď duše v dôvere v moje nevyčerpateľné milosrdenstvo. Slabá, hriešna duša a nesmie obávať priblížiť sa ku mne, aj keby mala viac hriechov, ako je piesku na zemi. Všetko sa ponorí do priepasti môjho milosrdenstva.
Otvoril som svoje Srdce ako živý prameň milosrdenstva – všetky duše môžu z neho čerpať život, všetky duše sa môžu s dôverou priblížiť k tomuto moru milosrdenstva. Hriešnici tu nájdu ospravedlnenie a spravodliví sa upevnia v cnostiach. Kto svoju dôveru vložil do môjho milosrdenstva, toho dušu v hodine smrti naplním pokojom. (Ježiš sr. Faustíne)

Vaše ústa budú dvojsečným mečom – v jednej ruke bude ruženec a v druhej kríž!

Je moja hodina. Nikto nebude môcť zmariť môj plán, ktorý som už dávno pripravila na záchranu Cirkvi. Strategickými bodmi tohto plánu ste vy – kňazi …Môj plán sa môže uskutočniť iba vaším prostredníctvom. Vám však neprislúcha poznať ho podrobne. Ja som vašou Vojvodkyňou a vy sa musíte nechať mnou viesť. Nepýtajte sa, kam vás vediem. Každého z vás postavím na správne miesto. Každý nech sa snaží dobre robiť len svoju úlohu. O iné nech sa nestará ani neznepokojuje! Mojou úlohou je všetko usporiadať podľa plánu, ktorý moje Nepoškvrnené Srdce už dávno pripravilo vo svetle Božej milosti.
Niektorí budú povolaní k činnosti. Im bude dané svelo a sila, aby odrážali útoky tých, ktorí sa pokúšajú vyplieniť všetku pravdu v Evanjeliu môjho Syna Ježiša. Vaše ústa budú dvojsečným mečom, aby strhli masku bludu a hájili pravdu. V jednej ruke budete mať ruženec a v druhej kríž môjho Syna, ku ktorému budete privádzať stále väčší počet duší, čím bude boj prudší a rozhodnejší. Budete mať oheň najčistejšieho svetla Ducha Svätého, aby ste zahnali všetky temnoty bludu. Vaším prostredníctvom nakoniec pravda zvíťazí.
Iní budú povolaní, aby stáli v línii obrany. Budú sa musieť mnoho modliť a trpieť. Od mnohých budem žiadať také utrpenie, že vyvrcholí obetou života. Im dám útechu svojej trvalej a mimoriadnej prítomnosti. Moje Nepoškvrnené Srdce bude oltárom, na ktorom budú obetovaní za spásu sveta. Každému je určené miesto v tomto boji. Potom dokončím svoj plán a šík mojich kňazov bude pripravený. (Don Gobbi, na sv. Katarínu Sienskú 1977.

Nedeľa Dobrého pastiera

Farské spoločenstvo ospevuje svojich dvoch stíhaných kňazov:
„Prejavme všetci svoju lásku a vďačnosť všetkým verným a odvážnym pastierom v túto nedeľu Dobrého pastiera.“

Karen Darantière

Paríž, 16.4. 2021 (LifeSiteNews) 027 393

Za zvukov slávnostnej posvätnej hymny prednášanej farským zborom sa objavuje osamelý kňaz a pomaly kráča k oltáru bez zvyčajného sprievodu miništrantov hrdo nesúcich zlatý kríž a mávajúcich kadidlom.
„Mala som slzy v očiach. Kňaz vyzeral ako Kristus kráčajúci osamelo k posvätnému oltáru,“ hovorí moja priateľka Marie.
Bola to slávnostná svätá obeta v Nedeľu Božieho milosrdenstva. Za ňou nasledoval mučivý týždeň zúrivých útokov médií mainstreamu proti tomuto pokornému a miernemu kňazovi pátrovi Gabrielovi Grodziskému, farskému vikárovi a dokonca aj proti kanonikovi Marcovi Guelfuccimu, odvážnemu kňazovi Kostola Saint-Eugène Sainte-Cécile v Paríži – farnosti dobre známej vo Francúzsku pre jej nádherné slávenie tradičnej latinskej svätej obety.
Problémy sa začali, keď nekatolík 31-ročný muž sa po veľkonočnej vigílii s krstom svojho brata rozhodol, že najlepším spôsobom ako osláviť túto krásnu udalosť bude verejne osočiť farára pred novinármi populárneho parížskeho denníka.
Osočiť za čo, pýtate sa? Čo ma najviac zasiahlo, bolo, že kňaz pri slávení svätej omše bez rúška podával Najsvätejšiu Eucharistiu do úst. … A médiá tvrdo zaútočili …
Prenikavý kontrast medzi majestátnym slávením posvätnej liturgie – mne tak dôverne známom – a ohavným osočovaním a strach vzbudzujúcimi efektami – to spôsobovalo veľkú bolesť. Video spustilo týždňovú búrku útokov médií na našich kňazov. Ale lynčovanie médiami bol iba začiatok problémov. Bolo priam neznesiteľné vidieť mojich milovaných kňazov strhávaných do bahna, ku ktorým sa správali ako ku zločincom nielen médiá, ale aj občianske a cirkevné autority. Predstavte si tú hrôzu, ktorú som cítila, keď mi vikár, ktorého si hlboko ctím ako pravého verného kňaza, poslal vo štvrtok SMS, že obaja kňazi boli zatknutí na 48 hodín!
Tento úžasný kňaz mal však v sebe hlboký pokoj, bol úplne vyrovnaný, ba dokonca radostný: „Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja!“ pripísal do SMS.
Policajti našťastie nemali to srdce nechať kňazov v cele cez noc a pred nocou ich prepustili. Netreba pripomínať, že sme sa za nich modlili nielen my, farníci, ale nespočetní katolíci v celom Francúzsku nespočetné ružence a novény! A tieto modlitby budú pokračovať, keďže koniec ich skúšky je v nedohľadne. …
A tak sa pýtam: „Zredukujeme svätú omšu na maškarádu???“

Farba 4. stĺpec zľava, 3. farba zdola

* * * * * * *

Kardináli Burke a Sarah oceňujú knihu o príjímaní na ruku

USA, 22.4.2021 (LifeSiteNews) 027 392 – Kardinál Raymond Burke a kardinál Robert Sarah odporúčajú knihu, ktorá vyšla vo Francúzsku pod názvom
Bref examen critique de la Communion dans la main,
(Krátka kritická štúdia svätého prijímania na ruku).
Téma je aktuálna kvôli pandémii, ktorá sa využíva na obmedzenie mnohých aj náboženských a zvlášť katolíckych slobôd na celom svete, vrátane prijímania Najsvätejšej Eucharistie na kolenách a do úst. Pretože toto je naše právo, ako kniha jasne vysvetľuje.
V predslove knihy viacerých autorov kardinál Burke si spomína na vlastné prvé sväté prijímanie a píše:
„V kresťanskom živote nie je nič väčšie ako prijať svätú Hostiu, nebeský Chlieb – pravé Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista. Nič nie je v živote katolíka dôležitejšie ako Najsvätejšia Eucharistia.“
Kardinál spomína na rok 1956, keď k tomu dostal katechézu, ktorá mu slúži až do dnešných dní, ako uviedol. K rozhodnutiu biskupov USA v r. 1969 povoliť prijímanie na ruku píše:
„Je smutné, že na niektorých miestach prijímanie na ruku úplne protirečí úmyslu tejto inštrukcie. Prijímanie na ruku sa tam považuje za rovnocenné s prijímaním do úst, ba dokonca sa mu môže dávať prednosť. Zákaz podávať sväté prijímanie do úst nepredstaviteľný v pradávnej tradícii liturgickej disciplíny a prikazovaný biskupmi v súčasnej kríze jasne ukazuje ako toto povolenie vyvolalo jasné protirečenie úmyslu rímskeho pápeža, ktorý to schválil pre špeciálne prípady.
Kardinál Sarah sa zasa poďakoval listom autorom knihy za tému, ktorá je veľmi drahá jeho srdcu. Kardinál Sarah mnohokrát veľmi pevne vyzdvihol sväté prijímanie do úst a v liste citoval:
„Vieme, že odmietanie alebo opúšťanie skúseností a hodnôt minulosti často neprinieslo dobré plody mnohým naším súčasníkom. Zdá sa mi, že sväté prijímanie na ruku je prax, od ktorej treba rázne odrádzať pri pohľade na situáciu, ktorú to prinieslo Cirkvi. Opúšťať dedičstvo Cirkvi bez rozlišovania alebo z čisto ideologického postoja môže spôsobiť veľké duchovné škody v dušiach. Prijímanie na ruku skrýva veľké nebezpečie sprofanovania a prípady poľutovaniahodného nedostatku úcty k Najsvätejšej Eucharistii! A predovšetkým je tu riziko vystavenia Kristovho Tela svätokrádeži.“
Kardinál Sarah tiež dôrazne komentoval texty knihy:
„Chcel by som predovšetkým zdôrazniť kvalitu knihy. Traja kňazi študujú túto otázku z komplementárnych uhlov: historického (Canon Grégoire de Guillebon z Inštitútu Krista Kráľa Najvyššieho Veľkňaza), liturgického (Abbé Barthe) a kánonického (páter Rivoire). Ich príspevky sú veľmi hodnotné a nevyvrátiteľné.“
Kniha je spoločným dielom z iniciatívy Jean-Pierre Maugendrea, zakladateľa Renaissance catholique – tradičnej katolíckej laickej organizácie. Tá v súčasnosti čelí žalobe a procesu aktivistov LGBT pretože uverejnila katolícku náuku o homosexuálnych zväzkoch. …
Guillebon ukazuje, že sväté prijímanie do úst asi od r. 1960 existovalo pravdepodobne od počiatku Katolíckej cirkvi spolu s prijímaním na ruku. To však nemá absolútne nič do činenia so súčasnou praxou, keď sa Eucharistia položí veriacemu do ľavej ruky a nechá ho vziať si ju pravou rukou, ako sústo každého iného jedla!
„Sväté prijímanie v ranej Cirkvi bolo na pravú ruku, predtým bolo špeciálne obmývanie a ženy si kládli na ruky neporušený kus plátna. Najsvätejšia Eucharistia sa položila na dlaň a komunikant s hlbokým gestom poklony a pokory sa sklonil a prijal Hostiu z pravej ruky priamo do úst. Opisujú sa aj iné formy – no všetky majú spoločné úctu a poklonu, s ktorou sa Kristovo Telo prijíma!“

Liturgik páter Claude Barthe v knihe spomína inštrukciu Memoriale Domini zo 6. júna 1969 a opisuje, ako sa od r. 1960 v Cirkvi na Západe zaviedli liturgické experimenty.
Páter Reginald-Marie Rivoire z tradičného „Dominikánskeho bratstva sv. Vincenta Ferrera, prispel právnym výkladom situácie v svätom prijímaní. Odpovedá na otázky ako – či je kánonicky prípustné sväté prijímanie na ruku za každých okolností. Jeho odpoveď vychádzajúca z kánonického práva, je jasná. Dokonca aj podľa Novus Ordo biskup môže odmietnuť povolenie prijímania na ruku v diecéze a nesmie odmietnuť sväté prijímanie do úst! Čo do zásahu štátu uvádza, že štát nie je kánonický pojem. Iba stav núdze by dovolil neposväteným osobám dotknúť sa Hostie rukami – napríklad, ak Hostia spadla a iba niekto blízko ju môže zdvihnúť, alebo ak laik musí Hostiu skryť, alebo priniesť ju niekomu, kto k nej nemôže pristúpiť – ak niet kňaza, ktorý by tak urobil. …

Kardinál Omella – „muž Františka“sa dožíva 75 rokov

Barcelona, 19.04.2021 (KNA) 027 391 – Je jeden reformný projekt, ktorý pápež František podporuje so zvláštnou horlivosťou: personálnu štrukturálnu prestavbu katolíckej cirkvi v Španielsku. Konzervatívny kardinál hlavného mesta Madridu tam desaťročia dominoval. Charakteristická pre neho bola stratégia jasnej línie. No proti rastúcemu odstupu mnohých Španielov voči Cirkvi nemohol kardinál veľa urobiť.
František od začiatku pontifikátu uviedol zmenu stratégie. V Madride menoval v r. 2014 nového arcibiskupa, ktorým bol Carlos Osoro Sierra a éra kardinála Rouco Varelu sa skončila. O rok neskôr urobil pápež ďalší dôležitý zárez. Menoval Juana Josého Omellu za arcibiskupa Barcelony – druhého najväčšieho mesta krajiny.
Kardinál Omella, ktorý slávi 21. apríla 75. narodeniny, je mužom zmierenia – celkom podľa vkusu pápeža. Pri kontroverzných spoločenských témach – ako boji za nezávislosť Katalánska – chce sprostredkovať a usilovať o pokoj. „Nech Boh pomáha vyhnúť sa konfrontácii a budovať novú budúcnosť,“ povedal na vrchole krízy.
Zvlášť angažovane sa kardinál roky zasadzuje za „úprimný dialóg“ s mládežou a za pevne spojenú rodinu. Spolu s kardinálom Osorom tvorí tím, ktorý rozhodne presadzuje pápežom podporované reformy ako prevencia proti zneužívaniu.
Kardinál študoval filozofiu a teológiu v Zaragose, Louvaine a Jeruzaleme. Kňazskú vysviacku mal v r. 1970 a biskupskú v r. 1996. Pápež František v r. 2017 menoval za kardinála. Ako člen Kongregácie pre biskupov má Omella odvtedy veľký vplyv v Rímskej kúrii. Už rok je aj predsedom BKŠ. Jeho zástupcom je kardinál Osoro z Madridu. …

+ V africkom Lesothe zomrel 91-ročný kardinál Koto Khoarai

Lesotho,19.4.2021 (RV) 027 390 – V sobotu 17. apríla zomrel v Lesothe kardinál Sebastian Koto Khoarai, člen rehoľnej kongregácie Oblátov Panny Márie (OMI).
Kardinál Khoarai sa narodil 11. septembra 1929, kňazstvo prijal ako 37-ročný. Za biskupa diecézy Mohale‘s Hoek v Lesothe ho menoval pápež sv. Pavol VI. v roku 1977. Diecézu spravoval 36 rokov až do roku 2014, keď sa ako 84 ročný utiahol na odpočinok. O dva roky neskôr, 19. novembra 2016, ho pápež František povýšil na kardinála.
Lesotho je dvojmiliónová krajina, celkom obklopená územím Juhoafrickej republiky. Jeho obyvateľstvo je tvorené jediným etnikom. Nábožensky je drvivá väčšina kresťanov, katolíci tvoria takmer 50%, protestanti cez 40% obyvateľstva.
Po úmrtí kardinála Sebastiana Kotu Khoaraia, misijného obláta Nepoškvrnenej Panny Márie, pozostáva Kardinálske kolégium z 224 členov, z ktorých je 126 elektorov, čiže pod vekovou hranicou 80 rokov.

Emeritný pápež Benedikt XVI. oslávil 94. narodeniny

Vatikán, 16.4.2021 (RV) 027 389 – Benedikt XVI. oslávil 16. apríla svoje 94. narodeniny v jednoduchosti, rovnako ako aj po minulé roky, v kláštore Matky Cirkvi – Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách. Sú to však prvé narodeniny bez brata Georga, ktorý zomrel prvého júla 2020 vo veku 97 rokov. Krátko pred jeho smrťou 18. júna sa ho Benedikt XVI. vydal navštíviť lietadlom do Nemecka, aby ho ešte pozdravil.
V rezidencii, kde Joseph Ratzinger žije ako emeritný pápež od mája 2013, mu asistuje niekoľko členiek Memores Domini – zasvätených žien z hnutia Comunione e Liberazione a jeho osobitný sekretár arcibiskup Georg Gänswein. -zk-

* * * * * * *

Stručne z Life Site News

21. apríl 2021 027 388

Epidemiológ: 60% nových covidových pacientov je zaočkovaných!

New Haven, Connecticut – Americký profesor epidemiológie na Univerzite Yale, Dr. Harvey Risch odhalil, že väčšina nových prípadov ľudí chorých na covid bola zaočkovaná proti vírusu:
‚Lekári mi hovoria, že viac ako polovica nových prípadov covidu sú zaočkovaní ľudia.“

20. apríl 2021

USA: Kostol v Minneapolise zničil požiar

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v americkom Minneapolise – chráme poľských veriacich – zasiahli 19. apríla večer plamene. V tom čase boli v kostole aj ľudia, no podarilo sa ich priviesť do bezpečia. Napriek veľkému úsiliu hasičov zhorela strecha a veža storočného kostola a aj v interiéri napáchali plamene a dym veľké škody. Vzácne okná sa podarilo zachrániť. Komentátori pripisujú požiar nepokojom vyvolanými súdnym konaním proti policajtovi, ktorý usmrtil černocha Georga Floyda.

* * * * * * *

Bez Eucharistie v lockdowne: Kňaz prosí o odpustenie

„Opustili sme vás, keď sme vám mali byť čo najbližšie!
Prosili ste Otca o chlieb a my sme vám dali kamene.“

Gilbert, Arizona, USA 20.4.2021 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 027 387
Americký rímsko-katolícky kňaz v homílii na Zelený štvrtok poprosil veriacich o odpustenie, lebo ich počas lockdownu pre covid nechal samých:
„Cítim potrebu verejne poprosiť o odpustenie za to, čo sa dialo minulý rok. Prosím o odpustenie, pretože som vás veriacich mnohé týždne nechal bez Eucharistie! Mnohí veriaci počas najťažších momentov pandémie prosili Otca o chlieb a my sme vám dali kamene. Opustili sme vás, keď sme vám mali byť čo najbližšie! Za to vás prosím počas svätej omše za opustenie.“
Sľubujem, že v budúcnosti sa budem správať inak. Ak by som ešte raz svojím záväzkom poslušnosti upadol do takejto situácie, tak by som radšej odstúpil zo svojej funkcie, ako spolupracoval na niečom, čo doteraz zaťažuje moje svedomie a za čo sa budem celý môj život hanbiť.
Aj Kristus musel počas lockdownu trpieť, pretože sa k nemu správali, akoby bol nedôležitý a zaradený do kategórie „nepodstatných vecí“. Prosím teda aj v Eucharisiti prítomného Krista za odpustenie, povedal otec Muñoz Fita.

V Arizone boli verejné sväté omše zakázané od 16. marca 2020 na nariadenie biskupa Thomasa Olmsteda z Phoenixu. Od 11. mája sa mohli omše znova verejne sláviť.

Kto vlastne vládne v Spojených štátoch amerických?

Z Bieleho domu počuť, že Bidenove slová nereprezentujú oficiálny postoj vlády!

Washington, D.C., 20.4.2021 (LifeSiteNews) 027 386 – Po tom, čo americký prezident Joe Biden označil situáciu na mexických hraniciach ako „krízu“ ozval sa z Bieleho domu anonymný hlas, ktorý jeho slová pre CNN zľahčoval:
„Prezidentovo využívanie ‚hesla kríza‘ nepredstavuje oficiálny postoj Bieleho domu a vlády!“
Tlačová hovorkyňa Jennifer Psakiová trvala na tom, že Biden použitím slova kríza chcel v prvom rade iba opísať ťažkosti spojené s privádzaním migrantov do USA a nie problém, ktorý Bidenova vláda spôsobila na hraniciach s Mexikom.

Kňaz analyzuje vatikánske dokumenty o vakcínach

„Dať sa zaočkovať alebo podporovať vakcíny je smrteľný hriech“

USA, 21.4.2021 (LifeSiteNews) 027 385 – Hĺbavý kňaz – teológ ponúka rozhodné vysvetlenie niekoľkých dôvodov „prečo je smrteľným hriechom pre človeka, ktorý má dostatočné znalosti, aby prijal experimentálnu potratmi poškvrnenú vakcínu proti covidu-19 s jej génovou terapiou. A kňaz, ktorý sa z obozretnosti nazýva páter Eliáš“ píše:
„Všetci katolíci a ľudia dobrej vôle musia odmietnuť potrat! A rovnako aj potratmi poškvrnené vakcíny testované a vyvíjané z ulúpených plodových buniek.“
Vatikánsky dokument Kongregácie pre náuku viery hovorí o vzdialenej materiálnej spolupráci, ktorá môže dovoliť prijať takto potratom poškvrnené vakcíny vo vážnej situácii.
Páter Eliáš prezentuje svoje chápanie katolíckych princípov morálnej teológie, týkajúce sa prijateľnosti takýchto vakcín:
Neexistuje prípustný morálne nepodložený terapeutický zásah, ktorý neutralizuje predpokladané ohrozenie zdravia.
1. Musí existovať primeraná príčina a veľké riziko, keď sa má použiť potratom poškvrnený terapeutický zásah a vakcína.
2. Musí existovať aktuálne vážne ohrozenie zdravia samého človeka alebo iných na použitie týchto vakcín.
3. Musíme sa postaviť proti faktu, že sa použili bunky potratených ľudských plodov.
Aby bola vakcína morálne prijateľná, musia byť splnené všetky štyri podmienky a ak jedno kritérium chýba, páter Eliáš potvrdzuje, že jej použitie je ťažkým hriechom. Potom ukazuje, ako sa nesplnili prvé tri kritériá. Na ilustráciu používa analógiu:
„Ak váš priateľ ukradne niekomu auto a potom vám ho chce lacno predať – bolo by objektívne vážnym hriechom kúpiť ho a neprotestovať proti tomu, že ho ukradol. Podobne, ak ste osobne proti potratu, to nezbavuje človeka smrteľného hriechu, ak prijme vakcínu vyrobenú s použitím vraždy dieťatka.“ …
Ak sú k dispozícii veľmi bezpečné, účinné a eticky vyprodukované lieky a terapie – tak experimentálnu potratom poškvrnenú vakcínu použiť nemožno.
„Vďaka Bohu, existuje niekoľko čistých, bezpečných a účinných foriem liečby covidu-19 dokázaných v tisícoch prípadoch vo svete!“ zdôrazňuje páter Eliáš. „A pritom je potrebná iba jedna etická forma liečby!“
Hoci sa to agresívne v médiách popiera, stovky lekárov a vedcov na svete dosvedčujú tieto bezpečné, veľmi účinné, nenákladné a eticky vyprodukované lieky na covid-19. Skorá liečba s ich aplikovaním je takou možnosťou! A sú aj ďalšie ako ivermectin. „Experimentálne vakcíny sú aj nesmierne nebezpečné, ako dokazujú aj mnohé úmrtia a vážne vedľajšie účinky,“ ako zdôrazňuje páter Eliáš.

Francúzsko hlási početné vedľajšie účinky vakcín

Vládne miesta žiadajú pacientov a lekárov, aby neinformovali o všetkých vedľajších účinkoch a manipulujú štatistiky.

Paríž, 21.4.2021 (LifeSiteNews) 027 384 – Národná lieková agentúra vo Francúzsku (Agence nationale du médicament, ANSM) vydala minulý týždeň nové údaje, ktoré ukázali, že sa vyskytlo vcelku 23 nových prípadov trombózy z vakcíny a z toho 8 sa skončilo smrťou po zaočkovaní vakcínou Vaxzevria AstraZeneca mRNA. Bolo aj 15 prípadov ochrnutia tváre a vyskytli sa aj neurologickéh poškodenia, ktoré neskôr ustúpili.
V regióne Tours bolo veľmi veľa takých prípadov u mladých ľudí po zaočkovaní. V Touraine bol stav taký vážny, že už prosili ľudí, aby ich informovali o účinkoch, ktoré nie sú také vážne.
„Koncom marca sme dostali 1400 správ,“ ako povedala Dr. Annie-Pierre Jonville-Baré, riaditeľka agentúry. „Mladí sa sťažovali na horúčku, bolesti svalov asi dva dni. No nečakali sme ťažkosti takého rozsahu.“
Francúzsky vyšší orgán pre zdravie (Haute autorité de santé) 8. apríla odporúčal 530 000 ľuďom, aby už nebrali druhú dávku Astra Zeneca, ale inú. V domovoch seniorov sa objavujú krvné zrazeniny u starkých, ako aj u ošetrovateľov. V Auzances pri Limoges dokonca hlásili 24 seniorov a 14 zamestnancov ako pozitívnych. Bolo to po prvý raz od začiatku pandémie. Traja starší ľudia zomreli na juhoafrický variant, pritom dvaja z nich boli zaočkovaní aj druhou dávkou! …
Zo 67 miliónov obyvateľov krajiny menej ako 13 miliónov dostalo prvú dávku vakcín a 4,7 milióna aj druhú. To môže byť dlhodobo aj skrytým požehnaním, keďže je tu veľa neznámych faktorov týkajúcich sa vakcín.
Najmenej tretina zdravotníkov odmieta očkovanie, hoci sa potom musia stále testovať.

V Taliansku je očkovanie zdravotníkov povinné, no vo Francúzsku pokusy týmto smerom rýchlo prestali, lebo je známy výrazný odpor veľkej časti obyvateľstva.
Ten spôsobili prípady úmrtí ako mladého 24- ročného študenta a 38-ročnej atlétky v Toulouse aj 63-ročného muža, ktorý zomrel v Alpách na závažnú trombózu. Začalo sa tiež asi 15 súdnych procesov pre závažné účinky vakcín – aj Pfizera – ako mŕtvica a +nevysvetliteľná triaška.
Nezávislá skupina zdravotníkov uverejnila 17. apríla analýzu vedľajších účinkov v Európe od 1. januára do 6. apríla 2021.
Oproti účinkom vakcín proti chrípke za r. 2020 ich bolo nepomerne viac. Vyskytli sa prípady „náhleho úmrtia“ do 24 hodín po očkovaní a týkalo sa to ľudí každého veku – čo označuje skupina ako „veľmi vážne“ a v správe uvádza:
„Úmrtnosť zaočkovaných ľudí vo veku 18 – 44 rokov je identická s úmrtiami na samotný covid! Týka sa to vakcín AstraZeneca aj Pfizer a u Moderne je to dokonca sedemkrát viac. Po prvých dvoch vakcínach je 60 krát viac podozrivých úmrtí ako po vakcínach proti chrípke a u Moderny je to až o 400 krát viac.“
Správa kritizuje nedostatok informácií o vakcínach, pri ktorých sa používa „genetické inžinierstvo po prvý krát v histórii“. …

Veľká Británia hlási 847 úmrtí po očkovaní

Londýn, U.K., 16.4. 2021 (LifeSiteNews) 027 383 – Britská vláda vydala ďalšiu týždennú aktualizáciu týchto údajov. Od 8. decembra do 5. apríla zaočkovali 31,6 milióna ľudí prvou dávkou a 5,4 milióna druhou dávkou. Podľa oficiálnych vládnych údajov sa v krajine vcelku sa zaznamenalo 626,087 vedľajších aj veľmi vážnych účinkov vakcín – 132 528 u Pfizera a 492 105 má AstraZeneca.
Od 5. apríla zaznamenali aj 847 úmrtí – po zaočkovaní Pfizerom 314 ľudí a po Astra Zenece 521 ľudí. Napriek správam o bezpečnosti vakcín ukazujú tieto oficiálne údaje iný obraz.
Medzi vedľajšími účinkami je 61 spontánnych potratov, kolapsov, no sú aj prípady seba poškodzovania a pokusov o samovraždu a 11 239 prípadov narušenia psychiky. Bolo aj 20 000 respiračných problémov aj pľúcnych embólií. A zaznamenali aj vyše 450 nutných chirurgických zásahov, 6552 kardiologických problémov a infarktov, 6877 vaskulárnych problémov ako aj trombózu a 7900 prípadov narušenia krvného obrazu.
Ďalej to bolo 8432 narušení videnia – 112 ľudí dokonca osleplo. A zaregistrovali aj 559 prípadov paralyzovania tváre a vyše 11 000 zásahov do nervovej sústavy a mnohé ďalšie. …

Covid-preukaz ako nástroj globálnej zdravotnej diktatúry?

Washington, 20.4.2021 (LifeSiteNews) 027 382 – Liberálna americká spisovateľka Naomi Wolfová predpovedá totálne sledovanie cez aplikácie a QR kód podľa vzoru Číny a vyzýva k odporu, kým nie je neskoro. Varovala pred celosvetovo ovládanou a vysokými sumami dotovanou kampaňou na zavedenie „bio-fašizmu“. Na rozdiel od nastúpenia fašistických síl v od r. 1030 je nová tyrania podporovaná liberálnymi ako aj konzervatívnymi vládami. Za tým stojí „pekelná aliancia Svetového hospodárskeho fóra s Čínou a Billom Gatesom“, ktorí by chceli zaviesť „biologický bezpečnostný štát“, v ktorom základné práva a slobody západu už nebudú platiť. Kto vyjadrí kritiku tejto agendy, bude označený za „hlúpeho sedliaka“.
Naomi Wolfová vidí ako nástroj tejto stratégie očkovacie „zelené“ preukazy, pričom Izrael tu preberá úlohu priekopníka. Natrvalo budú môcť byť obmedzené základné slobody týkajúce sa viery, zhromažďovania a podnikania a v hre je aj ochrana údajov v otázkach zdravia. Aplikácie a QR kód zaznamenajú každý pohyb a povedú k človeku zo skla.
Preto je teraz na mieste postaviť sa na odpor, kým nebude neskoro. A to aj keby tým bola v nebezpečí vlastná práca – inak skôr či neskôr už nedostaneme nijakú dobrú prácu.
Naomi varovala aj pred tým, aby sa Čína tu stala vzorom:
„Čína chce ako svetová veľmoc zaviesť globálny fašistický režim, takže do r. 2025 bude kontrolovaný každý medicínsky postup!“
Komunistický štát naozaj nedávno ponúkol WHO podporu pri vývoji covidového preukazu, „keďže Čína je vo veciach sledovania zdravia technicky najviac rozvinutá“. Myslí sa aj na kontrolu slobody pohybu občanov ako v Číne zabezpečuje sociálny kreditový systém – ľudia s nižšími hodnotami sú „nedôveryhodní“ a poznačení a nedostanú lepšiu prácu, či lepšie bývanie, ani sa nedostanú do rýchlejších dopravných prostriedkov.

Argentína: Pro-potratová aktivistka zomrela po potrate

La Paz, 16.4.2021 (LifeSiteNews) 027 381 – Študentka Mária del Valle Gonzalez Lopezová (23) – mladá prezidentka Mládežníckej sekcie pro-potratovej ľavicovej únie, spojenej so socialistickou internacionálou „Union Civica Radical“ – zomrela v nemocnici San Martin v argentínskej provincii Mendoza v Nedeľu Božieho milosrdenstva. Podrobila sa legálnemu potratu v susednom meste La Paz a o štyri dni zomrela na infekciu krvi a krvácanie. Mala priateľa. Prípad sa vyšetruje.
Del Valle je prvou matkou, ktorá zomrela po potrate na požiadanie po uzákonení potratov tento rok. Jej strana robila kampaň za potraty a vždy jej vtĺkala do hlavy, že potrat je bezpečný a je otázkou osobnej voľby. …

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu a schopnosti, radosť aj úspech. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť i budúcnosť, všetky svoje schopnosti a dary.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *