Pobožnosti k Sedembolestnej Panne Márii

Rozjímania o siedmich bolestiach Panny Márie.

1. Bolestná Rodička Božia Mária, rozpomínam sa na to veľké trápenie, ktoré poranilo tvoje srdce, keď ti starec Simeon v chráme predpovedal, že tvoju dušu prerazí meč bolesti. Vrúcne ťa prosím, ráč mi vyprosiť milosť od Boha, aby som svoje hriechy poznal(a) a oplakal(a); lebo ony sú tým mečom, ktorým bolo prerazené tvoje srdce i srdce Syna tvojho. Zdravas Mária…

2. Utrápená Matka Mária, ľutujem ťa z celého svojho srdca, že si musela utekať pred ukrutným Herodesom, aby si zachránila od smrti svoje Božské Dieťa. Prosím ťa, pre túto úzkosť vysloboď ma z každého nebezpečenstva tela i duše. Zdravas Mária …

3. Zarmútená Matka Mária, pre tú bolesť, s ktorou si tri dni hľadala svojho strateného Syna, prosím ťa, vypros mi milosť od Boha, aby som ho nikdy nijakým hriechom neurazil(a). Keď však budem taký(á) nešťastný(á), že ho nejakým hriechom obrazím a tak stratím, pomôž mi ho hľadať v opravdivom pokání. Zdravas Mária …

4. Predivná Matka Mária, poľutovanie mám s tebou pre tie veľké bolesti, ktoré si cítila, keď si sa stretla so svojím najmilším Synom na krížovej ceste a videla si ho tŕním korunovaného, zbičovaného, krvou zaliateho a ranami obsypaného klesať pod ťažkým bremenom kríža. Vypros mi pre tieto trápenia od svojho Božského Syna odpustenie všetkých hriechov. Zdravas Mária …

5. Vytrvalá Matka Mária, rozpomínam sa na tie nevysloviteľné bolesti, ktoré si pocítila, keď si videla na kríži visieť svojho jednorodeného Syna od všetkých potupeného a opusteného, ako vypúšťal ducha. Najláskavejšia Matka, akože sa mne povedie v hodine smrti? Daj, aby som v túto hroznú hodinu v tebe našiel(la) Matku milosrdenstva; ach, príď mi vtedy na pomoc! Zdravas Mária…

6. Bohu oddaná Matka Mária, ktorá si s láskou a bolesťou objímala a bozkávala s kríža sňaté mŕtve telo svojho Syna, vypros mi milosti, aby som sa dal(a) viesť a spravovať všemohúcou rukou Božou trpezlivé znášajúc svoj kríž, aby som bol(a) poslušný(á) až do smrti. Zdravas Mária…

7. Najzarmútenejšia Matka Mária, pamätám tie bolesti, ktoré sužovali tvoju dušu, keď si sprevádzala mŕtve telo svojho Syna do hrobu. Hľa, z milosrdenstva Božieho aj moje srdce býva takým hrobom, do ktorého sa ukladá nie mŕtve telo, ale živý Kristus, ktorého prijímam vo Sviatosti Oltárnej. Prosím ťa, vždy mi pomáhaj pripraviť a ozdobiť moje srdce a od všetkých hriechov ho očistiť, aby bolo hodným príbytkom Ježiša, tvojho Božského Syna. Zdravas Mária…

Ruženec k Sedembolestnej

POUČENIE.

Ruženec k Sedembolestnej bol zavedený v reholi servítov hneď pri ich založení v 3 storočí, a to na počesť siedmich bolestí P. Márie, Skladá sa z jedného preddesiatku, siedmich desiatkov a z dodatku. V preddesiatku je – Verím v Boha, Sláva, 1 Otčenáš, 3 Zdravasy s príslušnými prosbami a 1 Sláva. V desiatku je 1 Otčenáš, 7 Zdravasov s príslušnými tajomstvami a 1 Sláva Dodatok má len 3 Zdravasy s vložkami na počesť sĺz, ktoré vyronila P. Mária pri bolestiach. — Podľa toho sú zostavené i pátričky, len miesto otčenášových zrniek sú medailóniky s obrazmi siedmich bolesti.

Preddesiatok.

PROSBY:

1. Ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k Sedembolestnej Matke.
2. Ktorý nech rozmnožuje v nás dôveru k Sedembolestnej Matke.
3. Ktorý nech rozmnožuje v nás lásku k Sedembolestnej Matke.

1.desiatok.

TAJOMSTVO: Ktorého utrpenie bolo ti od Simeona zvestované.

MODLITBA. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou pripomíname si tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce pri prorokovaní svätého starca Simeona, ktorý predpovedal, že tvoj obetovaný Syn bude jedným k povstaniu, druhým však k pádu. Prosíme ťa pre tvoje zarmútené srdce, vypros nám odovzdanosť do vôle Božej v smutných chvíľach života a pridŕžanie sa Krista, tvojho Syna. Amen.

2. desiatok.

TAJOMSTVO: S ktorým si do Egypta utekala.

MODLITBA. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou pripomíname si tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce pri úteku do Egypta pred Herodesom, ktorý chcel zavraždiť Božské Dieťa. Prosíme ťá pre utrápené tvoje srdce, ochraňuj nás pred úkladmi zlého ducha, ktorý aj nás chce olúpiť o toto Božské Dieťa. Vypros nám, aby sme hroziace nám časné nebezpečenstvá očakávali a im vyhýbali v dôvere v Ježiša Krista, tvojho Syna. Amen.

3. desiatok.

TAJOMSTVO. Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala.

MODLITBA. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou pripomíname si tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce, keď si stratila svojho milého Syna Ježiša. Prosíme ťa pre tvoje starostlivé srdce, vypros nám milosť, aby sme nikdy hriechom nestratili Ježiša zo svojho srdca. A ak by sme ho nejakým hriechom obrazili a tak ho stratili, pros za nás i za všetkých hriešnikov, aby sme ho zase našli v úprimnej a kajúcej sv. spovedi. Opravdivým pokladom je len Ježiš, tvoj Božský Syn. Amen.

4. desiatok.

TAJOMSTVO. Ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste.

MODLITBA. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou pripomíname si tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje materinské srdce, keď si stretla svojho Syna, ako niesol bremeno kríža a pod ním na zem padol. Pre tvoje bolesťou preniknuté srdce, vypros nám súcit a lásku k trpiacemu bližnému, trpezlivosť v našom trápení, keď však padneme do hriechu, ty nám pomôž povstať a ďalej kráčať s Ježišom, tvojím Synom. Amen.

5. desiatok.

TAJOMSTVO. Ktorého si videla na kríži umierať.

MODLITBA. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou pripomíname si tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce pri smrteľnom zápase Ježišovom. Pre slzy, ktoré sa ronili z tvojich očí, ako krv z rán tvojho Syna na vykúpenie ľudského pokolenia, prosíme ťa, vypros nám milosť šťastlivej smrti a pomôž tým, ktorí teraz umierajú, aby sme sa všetci dostali k Ježišovi, tvojmu Synovi. Amen.

6. desiatok.

TAJOMSTVO. Ktorého mŕtve telo bolo položené na tvoje lono.

MODLITBA. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou pripomíname si tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce, keď si v náručí držala mŕtve telo Ježišovo. Prosíme ťa pre tvoje srdce žiaľom prebodnuté, vypros nám milosť častého a dobrého sv. prijímania, najmä aby sa nám dostalo svätých sviatostí umierajúcich v hodinu našej smrti. Vtedy ty, Matka, vo svojom náručí zanes nás k Ježišovi, svojmu Synovi. Amen.

7. desiatok.

TAJOMSTVO. Ktorého si s bolesťou do hrobu položila.

MODLITBA. Bolestná Matka Mária, so srdečnou úprimnosťou pripomíname si tú bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce, keď bolo Ježišovo telo do hrobu položené. Prosíme ťa pre to sväté, trpkosťou naplnené a mečom siedmich bolestí prebodnuté srdce, vypros nám, žeby sme vo svojom tele premohli všetky náruživosti a hriešne náklonnosti. A keď bude naše telo pochované, ty, dobrá Matka, odprevaď naše duše pred trón Krista Ježiša, tvojho Syna. Amen.

Dodatok.

3 krát Zdravas Mária… Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária…

Modlime sa: Prosíme ťa, Božský Spasiteľu, dožič nám, aby sme sa zásluh tvojho utrpenia účastnými stali, ktorí úctivé rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.
Pripojiť možno litánie k Sedembolestnej pre súkromnú pobožnosť a niektorú pieseň, napr. c. 394, 395, 396.

Litánie k Sedembolestnej P. Márii.
Tieto litánie zložil Pp. Pius VII., keď bol vo väzení v Gaete.

Pane, zmiluj sa nad nami,

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás, — Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebies. Bože, — zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, — zmiluj sa nad nami.
Duchu Svätý, Bože, — zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Bože, — zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, — oroduj za nás.
Matka trúchlivá, — oroduj za nás
Matka úzkosti plná, — oroduj za nás.
Matka bolesťami naplnená, — oroduj za nás.
Matka mečmi prebodnutá, — oroduj za nás.
Matka bolesti, kríže znášajúca, — oroduj za nás.
Matka svojho Syna zbavená, — oroduj za nás.
Matka utrpenie všetkých znášajúca, — oroduj za nás.
Posila slabých, — oroduj za nás.
Pomocnica opustených, — oroduj za nás.
Štít nešťastných, — oroduj za nás.
Vyslobodenie utlačovaných, — oroduj za nás.
Kotva dôvery, — oroduj za nás.
Utíšenie búrok, — oroduj za nás.
Prístav topiacich sa, — oroduj za nás.
Hrôza prenasledujúcich, — oroduj za nás.
Bohatstvo veriacich, — oroduj za nás.
Svetlo prorokov, — oroduj za nás.
Podpora apoštolov, — oroduj za nás.
Koruna mučeníkov, — oroduj za nás.
Útecha vyznavačov, — oroduj za nás.
Perla panien, — oroduj za nás.
Ochrana vdov, — oroduj za nás.
Liek chorých, — oroduj za nás.
Nádej umierajúcich, — oroduj za nás.
Občerstvenie duší v očistci trpiacich, — oroduj za nás.
Radosť všetkých svätých, — oroduj za nás.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — odpusť nám, Pane.
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — vyslyš nás, Pane.
Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa: Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom na zemi za nás pretrpela. Amen.

Zdroj: Náb. výlevy 1945, Modlitby k nebeskej matke, Sedembolestná, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *