Pánovo umučenie VI.

Ďalšie pokračovanie z knihy stygmatizovanej bolívijskej mystičky Caliny Rivas „Umučenie“ v ktorej Pán sám komentuje svoje umučenie

Ježiš prednáša
svoje posledné slová

Dcéra moja, počula a videla si moje utrpenie. Doprevádzaj ma až do konca a zdieľaj moju bolesť.
Môj Kríž je už vztýčený. Je tu hodina vykúpenia sveta!
Som atrakciou pre čvargu, ktorá sa na mňa vyškiera…, ale som tiež obdivovaný a milovaný dušami. Tento Kríž, až do tejto chvíle nástroj mučenia, kde dokonávali zločinci, je od tejto chvíle svetlom a mierom pre svet.
Hriešnici nájdu v mojich Svätých Písmach odpustenie a život. Moja Krv obmyje a zmaže škvrny ich hriechov. Čisté duše budú prichádzať k mojim Svätým ranám, aby sa občerstvili a zhoreli v mojej láske. V nich nájdu útočisko navždy.
Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Nepoznajú toho, ktorý je ich životom… Vrhli na neho všetku zlobu svojich neprávostí. Ale ja ťa vrúcne prosím, môj Otče! Vylej na nich moc svojho milosrdenstva.
Dnes budeš so mnou v raji, pretože tvoja viera v milosrdenstvo tvojho Spasiteľa vymazala tvoje zločiny. Milosrdenstvo ťa vedie do večného života.
Žena, tu je tvoj Syn! Moja Matka, tu sú moji bratia! Sprevádzaj ich, miluj ich…, nech nie sú opustení.
Ach, vy, za ktorých som vydal svoj život, teraz máte Matku, ktorú môžete vzývať vo všetkých svojich potrebách. Všetkých som vás zjednotil najtesnejšími putami, keď som vám dal svoju vlastnú Matku. Má teraz duša právo povedať svojmu Bohu: „Prečo si ma opustil?“ Výsledkom je, že potom, čo som naplnil tajomstvo Vykúpenia, človek sa opäť stal Božím synom, bratom Ježiša a dedičom večného života…
Ach, Otče môj… Som smädný po tvojej sláve… a tá hodina je tu. Od tejto chvíle naplnením mojich slov svet spozná, že ty si ten, ktorý ma poslal, a ty budeš oslávaný!
Som smädný po tvojej sláve, som smädný po dušiach… Aby som uhasil tento smäd, vylievam svoju Krv až do poslenej kvapky! Preto môžem povedať: Je dokonané. Nesmierne tajomstvo lásky sa teraz naplnilo, tajomstvo, pre ktoré Boh vydal svetu svojho vlastného Syna, aby človeku vrátil Život… Prišiel som na zem konať tvoju vôľu, ó, môj Otče. Teraz je vyplnená! Tebe porúčam svoju dušu. Takto môžu duše, ktoré vyplnia moju vôľu, pravdivo povedať: „Všetko je zavŕšené…“ Môj Pane a môj Bože, prijmi moju dušu…, vkladám ju do tvojich milovaných rúk.
Ponúkol som svojmu Otcovi svoju smrť za hynúce duše a ony budú mať Život. V poslednom výkriku, ktorý som na Kríži vydal, som objal celé ľudstvo: minulé, súčasné aj budúce.
Prudký kŕč, v ktorom som opustil zem, prijal môj Otec s nekonečnou láskou a celé nebesia jasali, pretože moje ľudstvo vstupovalo do slávy. V rovnakom okamihu, keď som vydával svojho ducha, mi vyšlo oproti nespočetné množstvo duší: tie, ktoré po mne túžili pred storočiami, pred niekoľkými mesiacmi, pred niekoľkými dňami, ale všetky po mne intenzívne túžili. Táto jediná radosť mi bola zadosťučinením za všetky útrapy, ktoré som vytrpel.
Mali by ste vedieť, že na pamiatku tohoto radostného stretnutia som sa rozhodol byť prítomný pri umierajúcich a veľakrát tak robím dokonca aj viditeľne. Dávam im spásu, aby som vzdal česť tým, ktorí ma s láskou prijali v nebi. Modlite sa za umierajúcich ľudí, pretože ich veľmi milujem. Zakaždým, keď ponúknete Otcovi môj posledný výkrik, budete vypočutí, pretože skrze tento výkrik je mi darované veľké množstvo duší.
Bola to chvíľa radosti, keď mi bol predstavený celý nebeský dvor, ktorý sa rozochvelý zhromaždil, aby očakával moju smrť. Ale medzi všetkými dušami, ktoré ma obklopili, bola jedna obzvlášť dojatá. Dojatá natoľko, že žiarila radosťou a láskou… Bol to Jozef, ktorý viac než ktokoľvej iný rozumel sláve, ktorú som získal po tak nesmierne tvrdých bojoch. Viedol všetky ostatné duše, ktoré ma očakávali, bol určený ako môj prvý vyslanec. Anjeli mi podľa svojich chórov vzdávali pocty takým spôsobom, že ma teraz žiarivé ľudsto obklopilo nespočetným množstvom svätých, ktorí jasali a adorovali mi.
Moje deti, tu na zemi nie sú slávne kríže, všetky sú zahalené tajomstvom, temnotou a ťažkosťami. V tajomstve, pretože mu nerozumiete, v temnote, pretože máte vašu myseľ a v ťažkostiach, pretože sú namierané práve do tých miest, kde ich nechcete.
Neplačte, neváhajte. Hovorím vám, nielenže som niesol drevený kríž, ktorý ma doviedol do slávy, ale predovšetkým ten neviditeľný, všadeprítomný Kríž, ktorý tvoria kríže vašich hriechov. Áno, tiež aj vaše utrpenie. Všetko, čím vy trpíte, sa stalo predmetom mojej núdze, pretože som trpel nielen pre vaše vykúpenie, ale tiež tým, čím vy trpíte dnes. Pozrite sa na lásku, ktorá ma s vami zjednocuje, v nej majte uistenie o mojej svätej vôli, zjednoťte sa so mnou a pozerajte, ako som konal uprostred bezbrehej horkosti.
Za symbol som zvolil kus dreva, kríž. S veľkou láskou som ho niesol pre dobro všetkých. Vytrpel som skutočné muky, aby sa každý mohol so mnou radovať. Ale koľko ľudí dnes verí v toho, ktorý vás skutočne miloval a miluje? Kontemplujte mi v podobe Krista, ktorý plače a krváca. Tu a takto ma svet má.

Zmŕtvychvstanie Ježiša

Po veľkom piatku prišlo slávne svitanie nedele Zmŕtvychvstania. Že som sa rozhodol nezničiť svet znamená, že ho chcem obnoviť a omladiť. Staré stromy musia zhodiť listy a musia byť prerezané, aby mohli znovu vyrašiť. A staré vetvy a suché lístie sú na spálenie.
Odďeľte mladé kozy od jahniat, aby mohli nájsť čerstvé a úrodné pastviny, kde môžu uspokojiť svoje chute a piť z čistých premeňov vody spasenia… To moja výkupná Krv zavlažuje vyprahnutú zem, ktorá sa stala pre duše púšťou sveta. A táto Krv bude stále na zemi vytekať, pokým tu bude aspoň jediný človek na spasenie.

Milovaná snúbenica, túžim po tom, čo ty nechceš, ale ja môžem urobiť to, čo ty nemôžeš dosiahnuť. Tvojim poslaním je, aby ma duše milovali a učiť ich žiť so mnou. Neprežil som tisíce múk a nezomrel som na Kríži preto, aby som naplnil dušami peklo, ale preto, aby som vyvolenými zaľudnil nebesia.

Boh Otec

Vidím, ako sa môj Syn chveje v tieňoch Getsemanskej záhrady. Zostúpil z neba a vzal na seba podobu a podstatu môjho stvorenia, ktorý si myslel a stále myslí, že sa môže búriť proti svojmu Tvorcovi. Muž, ten opustený a zmätený muž, je predurčenou obeťou a ako taký musel svojou vlastnou Krvou očistiť celý ľudský rod, ktorý zastupuje. Chveje sa a je zdesený, keď sa cíti byť pokrytý a dokonca sa aj vidí ovládnutý nepredstaviteeľným množstvom hriechov, ktoré musia byť odstránené z potemneného svedomia miliónov a miliónov nečistých stvorení.
Môj úbohý Synu, viedla ťa k tomu Láska a teraz si z nej vydesený. Kto ťa v nebi oslávi, keď sa do neho žiariaci vrátiš? Či ti môže nejaký tvor vzdať chválu, ktorá ťa je hodná? A čím je chvála a láska človeka, miliónov ľudí, v porovnaní s Láskou, s ktorou si prijal tú najstrašnejšiu skúšku, ktorá na zemi vôbec môže existovať? Nie, môj milovaný Synu, nikto – len tvoj Otec – sa ti môže vyrovnať v Láske. Jedine ja ťa vo svojom Duchu Lásky môžem chváliť a milovať za tvoju obeť onej noci. Môj milovaný Synu, v ktorom spočíva všetka moja dobrotivosť, dosiahol si smrteľné kŕče, keď si vydržal tak trpkú agóniu v Záhrade. V oblasti svojho človečenstva si dosiahol skutočne a úplne až na vrchol nesmierneho utrpenia, aké môže ľudské srdce zakúsiť: trpel si urážky spáchané proti mne, ale trpel si za ne s najčistajšou a intenzívnou Lásku, ktorá sa v tebe nachádza. S trasením so dosiahol medzu, skrze ktorú by ľudstvo malo dosiahnuť úplné vykúpenie. Ty, milovaný Synu, si s krvavým potom vybojoval nielen duše svojich bratov, ale dokonca aj tvoju vlastnú osobnú slávu, ktorá povýši teba, človeka, rovného mne, Bohu, ako ty.
Priviedol si ma k najdokonalejšej spravodlivosti a k najdokonalejšej Láske. V tej dobe predstavovali hriešnici spodinu sveta, a ty si sa s ňou stotožnil skrze svoje dobrovoľné a slobodné prijatie. Teraz si predovšetkým mojou cťou, slávou a radosťou. Ty si sa proti mne neprevinil, ty nie. Veď si bol môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Ty si nebol vyvrheľ, pretože aj vtedy som v tebe videl to, čím si vždy bol: moje svetlo, moje Slovo, ktoré som ja sám. Synu, ktorý si sa chvel a ktorý si sa vydal pre moju česť, zaslúžil si si, aby ťa tvoj Otec dal poznať svetu, tomu slepému svetu, ktorý nás uráža, a i napriek tomu ho tak veľmi milujeme! Ach, milovaný Synu, vidím ťa a vždy ťa budem vidieť v onú noc tvojej horkosti a stále ťa mám v mysli! Vďaka tvojej láske som zmierený so stvorením. Nemohol si ku mne ani zodvihnúť svoju tvár, tak bola pokrytá ich prehreškami. Teraz, aby som ťa potešil, pozdvihnem ich tváre k nám, aby sa v záblesku tvojho Svetla stali zajatcami našej Lásky.
Teraz, môj vždy tak veľmi milovaný Synu, urobím, čo som ti vtedy povedal v tieni Getsemanskej záhrady, a oni vykonajú veľké veci, aby ti priniesli radosť a vzdali česť.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *