Obrad prijatia sv. škapuliara

Kňaz: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Veriaci: A daj nám svoju spásu

K: Pane, vyslyš moju modlitbu.

V: A moje volanie nech dôjde ku tebe.

K: Pán s vami.

V: I s duchom tvojím.

Modlime sa:

Pane, Ježišu Kriste, Vykupiteľ ľudského pokolenia, posväť svojou pravicou + tento škapuliar, ktorý má (majú) tvoj služobník (tvoja služobnica, tvoji služobníci) nábožne nosiť z lásky k tebe a tvojej Rodičke, Panne Márii z hory Karmel. Nech pričinením tejto tvojej Rodičky pocíti (pocítia) ochranu pred zlostným nepriateľom a vytrvá (vytrvajú) až do smrti v tvojej milosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Nasleduje pokropenia škapuliara svätenou vodou a jeho založenie (oblečenie) veriacim:

K: Prijmi (prijmite) toto posvätné rúcho a pokorne pros (proste) Najsvätejšiu Pannu, aby si (ste) ho pre jej zásluhy nosil (nosila, nosili) nepoškvrnené a ono ťa (vás) chránilo od všetkého protivenstva a priviedlo do večného života.

V: Amen.

Teraz kňaz odporúča každodenné vykonávanie ľubovoľnej modlitby k Božej Matke (napr. Pod tvoju ochranu) a potom dodá:

K: Z moci mne udelenej prijímam ťa (vás) do účasti na všetkých duchovných dobrách, ktoré z milosrdenstva Ježiša Krista rozmnožujú rehoľníci z hory Karmel. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

V: Amen.

K: Nech ťa (vás) žehná Stvoriteľ neba i zeme, všemohúci Boh, ktorý ťa (vás) zaradil do Bratstva Najsvätejšej Panny Márie z hory Karmel. Pokorne ju prosíme, aby v hodine tvojej (vašej) smrti pošliapala hlavu starého hada a ty si (vy ste) nakoniec dosiahol (dosiahla, dosiahli) palmu i veniec večného dedičstva. Skrze Krista, nášho Pána.

V: Amen.

Zdroj: Svätý škapuliar, dar Matky Božej, Lúč, Bratislava 1993, 52-54.

karmelska PM

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *