Novéna so sv. Terezkou z Lisieux

Prvý deň – VÝŤAH DO NEBA

„Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom deti objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. Mk 10,15-16

Vy viete, že som vždy túžila byť svätou, ale bohužiaľ, keď som sa porovnávala so svätými, vždy som zistila, že medzi nimi a mnou jestvuje taký rozdiel ako medzi vrchom, čo sa stráca v oblakoch, a bezvýznamným zrnkom piesku, po ktorom šliapu nohy chodcov. Nestratila som odvahu, ale povedala som si: Pán Boh by nevnukal neuskutočniteľné túžby, môžem sa teda usilovať o svätosť, hoci som taká nepatrná. Vyrásť nemôžem, musím sa teda prijať taká, aká som, so všetkými svojimi nedokonalosťami. Chcem však hľadať spôsob, ako prísť do neba malou cestou, veľmi priamou, veľmi krátkou a celkom novou. Žijeme v storočí vynálezov, teraz už netreba namáhavo stúpať po schodoch, boháčom schodisko výhodne nahradí výťah. Aj ja som chcela vynájsť výťah, ktorý by ma vyniesol až k Ježišovi, lebo som príliš malá, aby som stúpala po namáhavom schodisku dokonalosti. Hľadala som teda vo svätých knihách odkaz na výťah, na predmet mojej túžby, a čítala som tam slová, ktoré vyšli z úst Večnej Múdrosti: „Kto je malý, nech príde ku mne.“

Modlitba
Ježišu, svätej Terézii si dal pochopiť, ako túžiš po tom, aby sme k tebe pristupovali s dôverou a láskou; daj nech ako ona pociťujeme radosť pri pomyslení, že výťah, ktorý nás má vyniesť do neba, je jedine tvoja náruč.

 

Druhý deň – BYŤ AKO DETI

„Dieťa moje, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje.“ Lk 15,31

Zostať pred Bohom malým dieťaťom znamená uznať svoju ničotu, všetko očakávať od Pána Boha, tak ako malé dieťa všetko očakáva od svojho otca, neznepokojovať sa pre nič, nezhromažďovať si nijaký majetok. Aj chudobní rodičia dávajú dieťaťu všetko, čo potrebuje, no len čo dospeje, otec ho už nechce živiť, povie mu. Teraz pracuj, môžeš sa o seba postarať sám.
Aby som to nepočula, nechcela som rásť, cítila som sa neschopná postarať sa sama o svoje živobytie, o večný život v Nebi. Preto som zostala stále malá a nerobila som nič iné, len som trhala kvety, kvety lásky a obety, a ponúkala som ich Pánu Bohu na jeho radosť.
Byť malý, to ešte znamená vôbec si nepripisovať čnosti, ktoré pestujeme, a nemyslieť si, že sme niečoho schopní, ale uznávať, že Pán Boh vložil tento poklad do rúk svojho malého dieťaťa, aby ho používalo podľa potreby, vždy to však bude Boží poklad. Napokon to znamená vôbec nestrácať odvahu pre svoje chyby, lebo deti často padnú, ale sú príliš malé na to, aby si ublížili.

Modlitba
Milosrdný Bože, svätej Terézii si ukázal, že musí zostať maličká, umenšovať sa stále viac a viac, aby si ty mohol rásť; na jej príhovor nám daj skutočnú pokoru srdca a hlboké presvedčenie, že bez teba nie sme nič a nič nezmôžeme.

 

Tretí deň – RADOSŤ TRPIEŤ

„Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal…“ Jn 4,34

Našťastie som si nepriala utrpenie. Keby som si ho bola priala, bála by som sa, že nebudem mať trpezlivosť, aby som ho niesla. Keď mi však prichádza z čistej Božej vôle, potom mi On nemôže odmietnuť dať potrebnú trpezlivosť a milosť, aby som ho zniesla.

Modlitba
Bože, svätej Terézii si dal takú lásku a túžbu plniť tvoju vôľu, že sa jej aj utrpenie stalo radosťou, pretože v ňom nachádzala teba; na jej príhovor nám daj, aby sme tak ako ona utrpenie podľa tvojej vôle prijímali ako svoj pokrm, ktorý by sa stal nástrojom spásy pre nás a pre druhých.

 

Štvrtý deň – SKÚŠKA VIERY

„Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.“ Jn 1, 11-12

V takých radostných veľkonočných dňoch mi dal Ježiš pocítiť, že naozaj jestvujú duše, ktoré nemajú vieru, ktoré zneužívaním milostí strácajú tento vzácny poklad, prameň jediných čistých a opravdivých radostí. Dopustil, aby moju dušu zachvátila najhustejšia temnota a aby myšlienka na nebo, pre mňa taká slastná, bola už len príležitosťou na boj a trápenie…
Táto skúška nemala trvať niekoľko dní, niekoľko týždňov, ale mala pominúť až v hodine, ktorú určil Pán Boh, a … táto hodina ešte neprišla… Chcela by som vyjadriť, čo cítim, ale bohužiaľ si myslím, že je to nemožné. Človek musí prejsť týmto tmavým tunelom, aby pochopil jeho temnotu.
Viem, že krajina, kde sa nachádzam, nie je moja vlasť, že jestvuje iná krajina, po ktorej mám túžiť. Tento príbeh nevymyslel obyvateľ smutnej krajiny, v ktorej žijem, je to istá skutočnosť…, nielenže som tomu verila na základe toho, čo som počula od ľudí učenejších ako ja, ale aj v hĺbke srdca som cítila túžby po krajšej krajine.

Modlitba
Bože, mnohými skúškami a utrpením si očisťoval vieru svätej Terézie, a tak sa stávala stále dokonalejším zrkadlom tvojej milosrdnej lásky; daj nám na jej príhovor stále viac chápať, že bez viery sme ako zbláznený kompas a loď bez lodivoda. Daj nám pochopiť, že to ty nás svojou čistou láskou očisťuješ, keď nás v ťažkých dňoch tohto života nechávaš prechádzať temnotami noci skúšok.

 

Piaty deň – HRDOSŤ BYŤ SLABÁ

„Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.“ Mt 18, 4

Svojim sestrám svätá Terézia hovorí:
A my by sme chceli trpieť ušľachtilo, vo veľkom…! Celina! Aká ilúzia…! Nechceli by sme nikdy padnúť… Ježišu, čo na to záleží, že padám každú chvíľu, poznávam tak svoju slabosť, a mám z toho veľký úžitok. Vidíš, čo dokážem, a tým viac sa ku mne skláňaš, aby si ma niesol v náručí… A ak to neurobíš, tak len preto, že sa ti páči, keď ma vidíš na zemi…
TL 89, Celine, 26. 4. 1889

A svojmu duchovnému bratovi:
Ježiš sa chveje radosťou nad tými, čo ho milujú, čo po každej nevernosti prídu, vrhnú sa mu do náruče a prosia ho o odpustenie. Svojim anjelom povie to, čo povedal svojim služobníkom otec márnotratného syna: „Rýchlo prineste najlepšie šaty, dajte mu na ruku prsteň a radujme sa spolu.“ Ako málo sú známe Ježišova dobrota a milosrdná láska…! Je pravda, že aby sa človek radoval z tohto pokladu, musí sa pokoriť a uznať svoju ničotu, a to mnohé duše nechcú urobiť.
TL 261, P. Belliérovi, 26. 7. 1897

Modlitba
Všemohúci Bože, svätú Teréziu si prenikol radostnou dôverou, že potrebuješ nás, malých a slabých, aby si na nás ukazoval svoju veľkosť a silu; daj, aby sme ti spolu s ňou ustavične ďakovali, že spasení budeme jedine tvojou milosťou, a nie našou silou.

 

Šiesty deň – „MALÁ CESTA“

– CESTA DUCHOVNÉHO DETSTVA

„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo! Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Lk 18, 16-17

Touto malou cestou duchovného detstva je cesta dôvery a úplnej odovzdanosti. Chcem učiť duše malým prostriedkom, ktoré sa mi tak osvedčili, povedať im, že tu na zemi treba robiť iba jediné: hádzať Ježišovi kvety malých obetí, získať ho láskou. Tak som to robila ja, a preto budem dobre prijatá.
PR, 17. 7. 1897

Modlitba
Dobrotivý Bože, ty si svätej Terézii odhalil nekonečné poklady, ktoré môžeme tak ľahko každý deň zhromažďovať a o ktoré sa pripravujeme, keď si pre svoju túžbu po veľkých veciach nechávame uniknúť malé obety. Daj nám na príhovor svätej Terézie kráčať ku svätosti jej malou cestou vernosti v malých veciach.

 

Siedmy deň – TÚŽBA PO ŠŤASTÍ

„Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšene.
Neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.
Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne…“ Ž 131, 1-2

Prečo hľadať šťastie na zemi? Priznám sa vám, že moje srdce po tom prahne, ale to úbohé srdce dobre vidí, že nijaká bytosť nemôže tento smäd uhasiť… Ale poznám iný prameň, spoznávam, že jedine On sa nemení, že iba On je schopný naplniť moje nezmerateľné priania.
TL 75, Márii od Najsvätejšieho Srdca, 6. alebo 7. 1. 1889

Modlitba
Večný Bože, do našich sŕdc si vložil túžbu po šťastí, láske, živote; daj, nech sa od svätej Terézie učíme nikdy neveriť tomu, že šťastie, ktoré tak hľadáme, možno nájsť vo veciach, ktoré sa jedného dňa rozpadnú. Daj nám pochopiť, že tento svet je príliš malý na to, aby naplnil našu nekonečnú túžbu po šťastí, nech už nehľadáme nič okrem teba.

 

Osmy deň – SKRYTOSŤ

„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.“ 1Jn 3, 1

Stvorenia neuvidia námahu, akú ma všetko stojí. Zostane skrytá v mojom srdci. Snažím sa o to, aby sa na mňa zabudlo, a chcela by som, aby ma nikto nevidel, iba Ježiš… Čo na tom záleží, či druhým pripadám úbohá, hlúpa, bez ducha a bez talentu.
TL 176, Leónii, 28. 4. 1895

Modlitba
Spravodlivý Bože, tým, ktorí zostávajú v tebe, dávaš milosť, že nepodliehajú ľudskému súdu; na príhovor svätej Terézie daj aj nám milosť, aby sme boli nezávislí na mienke druhých, a tak mohli vždy slobodne kráčať v pravde, otvorení pre tvoju vôľu a verní ceste, ktorou nás chceš viesť ty.

9. deň – POVOLANIE K LÁSKE

„Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!“ Ef 5, 1-2

Apoštol vysvetľuje, ako všetky najdokonalejšie dary nie sú ničím bez lásky… Že láska je vznešená cesta, ktorá bezpečne vedie k Bohu.
Konečne som našla pokoj… Keď som uvažovala o mystickom tele Cirkvi, nespoznala som sa ani v jednom z údov, o ktorých píše svätý Pavol, alebo skôr som chcela byť vo všetkých…
Láska mi dala kľúč k môjmu povolaniu. Pochopila som, že Cirkev má telo zložené z rozličných údov, že jej nechýba ani najpotrebnejší, zo všetkých najvznešenejší úd, pochopila som, že Cirkev má srdce a že toto srdce horí láskou.
Pochopila som, že iba láska udržuje údy Cirkvi v činnosti, že keby láska vyhasla, apoštoli by nehlásali evanjelium, mučeníci by sa zdráhali prelievať svoju krv…
Pochopila som, že láska v sebe obsahuje všetky povolania, že láska je všetko, že zahŕňa všetky časy a všetky miesta… jedným slovom, že je večná…
Vtedy som v záchvate svojej blúznivej radosti zvolala: Ježišu, moja láska,… konečne som našla svoje povolanie, mojím povolaním je láska! Áno, našla som svoje miesto v Cirkvi, a toto miesto si mi dal ty, môj Bože! V srdci Cirkvi, mojej Matky, budem láskou… takto budem všetkým… takto sa uskutoční môj sen!
AS, s. 229-230

Modlitba
Ty, Bože, si láska sama; daj nech nás svedectvo našej sestry svätej Terézie povzbudí, aby sme v láske k tebe našli kľúč k nášmu povolaniu. Daj nám spoznať svoju lásku a uveriť v ňu, aby sme ti pred svetom vydávali svedectvo svojou odovzdanosťou a bezvýhradnou dôverou v teba.

 sv terezia lisieux

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *