Novéna k sv. Jánovi Pavlovi II.

Úvod

Pán mi riekol: Pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem… Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst! (Jer 1, 7n)

„Svet potrebuje lásku. Nadišiel čas, aby Kristovo posolstvo prišlo ku každému človekovi. Nadišiel čas, aby sa radostná zvesť o Božom milosrdenstve vliala do ľudských sŕdc a stala sa ohniskom novej civilizácie – civilizácie lásky. Cirkev sa snaží toto posolstvo o milosrdnej láske neúnavne ohlasovať nielen slovom, ale aj horlivým preukazovaním milosrdenstva. Preto aj stále poukazuje na nádherné vzory tých, ktorí v mene lásky k Bohu a človeku išli a prinášali ovocie. Doby, v ktorých žili boli rôzne a rôzne sú aj ich osobné príbehy. Napriek tomu ich zjednocuje spoločná črta svätosti a tou je oddanosť Božiemu milosrdenstvu.“

Tieto slová Svätého Otca Jána Pavla II., ktoré povedal v roku 2002 v Krakove môžeme dnes povedať aj o jeho ceste svätosti. O ceste svätosti veľkého apoštola Božieho milosrdenstva, ktorý bol pripočítaný svätou Cirkvou medzi svätých v nebi. Veľké množstvo ľudí s radosťou prijalo túto vzácnu skutočnosť a obdržali množstvo Božích milostí na jeho príhovor.

Veríme, že aj táto novéna k svätému Jánovi Pavlovi II., nám udelí tie milosti, ktoré potrebujeme pre spásu našich duší a pomôže pri prehĺbení našej osobnej svätosti.

Totus Tuus – som celý Tvoj.

1. Deň

Existuje Boh?

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Som celý tvoj a všetko, čo mám, je tvoje, môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú Matku. Amen.

Čítanie Božieho slova

Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta. (Žalm 19)

Úvaha

„Môže človek prijať pravdu o jestvovaní neviditeľného Boha? To je stále aktuálna otázka, zvlášť naliehavá v časoch, keď sa ateizmus stal programom verejného života, výchovy a masových komunikačných prostriedkov. Vtedy sa musí človek znova a ešte hlbšie zamyslieť nad otázkou jestvovania Boha. Musí znova prejsť rozumovým uvažovaním, o ktorom hovorí v Novom zákone List svätého apoštola Pavla Rimanom: „Veď to, čo je v ňom (v Bohu) neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí“ (Rim 1,20). Človek môže dospieť k poznaniu neviditeľného Stvoriteľa pozorovaním viditeľného stvorenia. Starozákonná Kniha Múdrosti ohlasuje tú istú pravdu, keď robí výčitky ľuďom, „ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a čo nepoznali Tvorcu pri pohľade na jeho diela“ (Múd 13,1). Dnešnému človeku sa niekedy stáva, že diela stvorenia a ešte viac diela vytvorené jeho rukami namiesto toho, aby mu pomáhali v tomto výstupe k Stvoriteľovi, prekážajú mu v ňom, privádzajú ho k naviazanosti iba na pozemské dobrá a spôsobujú, že zabúda na Boha: Žijeme, ako keby Boh nejestvoval.“ (Levoča 3.7.1995)

Prosby

Vo chvíľke ticha prednesme Pánovi svoje prosby. /Chvíľka ticha./

Všemohúci Otče, prosíme Ťa, udeľ nám na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II. a podľa Tvojej svätej vôle tie milosti, o ktoré prosíme s nádejou, že ich vypočuješ a ktoré najviac potrebujeme pre spásu našich duší, skrze Krista nášho Pána. Amen.

Litánie k svätému Jánovi Pavlovi II.

Pane zmiluj sa.

Kriste zmiluj sa.

Pane zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás

Svätý Ján Pavol II.

Nástupca apoštola Petra,

Sluha sluhov Božích,

Veľký ctiteľ Matky Božej,

Apoštol Božieho milosrdenstva,

Budovateľ civilizácie lásky,

Horlivý apoštol sveta,

Misionár všetkých národov,

Svedok viery, nádeje a lásky,

Odvážny hlásateľ pravdy,

Pútnik radostnej zvesti,

Muž dialógu,

Vzor odpustenia,

Vzor skromnosti,

Vzor nábožnosti,

Učiteľ modlitby,

Obranca pokoja,

Obranca viery,

Šíriteľ úcty k svätým,

Milovník vedy a poznania,

Príklad pracovitosti,

Priateľ detí,

Apoštol mladých,

Povzbudenie pre trpiacich a chorých,

Hlas chudobných a prenasledovaných,

Ochranca života od počatia po prirodzenú smrť,

Ochranca rodín,

Ochranca dôstojnosti každého človeka,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, blahoslavený Ján Pavol II., Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba

Bože, bohatý na milosrdenstvo, Ty si povolal pápeža Jána Pavla II. viesť Tvoju Cirkev; daj, aby sme posilnení jeho náukou s dôverou otvorili svoje srdcia spásnej milosti Krista, jediného Vykupiteľa človeka. On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Záver

Modlime sa ako nás naučil náš Pán: Otče náš…

2. Deň

Pane, ja hľadám Tvoju tvár

Úvod ako v prvý deň.

Čítanie Božieho slova

Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. (Žalm 27)

Úvaha

„Zatiaľ čo sa človek usiluje, aby spoznal Boha, aby uvidel jeho tvár a zakúsil jeho prítomnosť, Boh sa obracia k človeku a zjavuje mu svoj život. Boh svojím zázračným zjavením chcel odhaliť a ukázať seba a večné nariadenia týkajúce sa spásy ľudí. Tento milosrdný a láskavý Boh, ktorý prostredníctvom zjavenia podáva správu o sebe, zostáva pre človeka zároveň aj nepreniknuteľným tajomstvom. A človek, pútnik, neprestáva po celý život hľadať Božiu tvár. Ale na konci tejto cesty viery človek príde do „Otcovho domu“ a byť v tomto „dome“ znamená vidieť Boha „z tváre do tváre“ (1 Kor 13,12).“

(Krakov 8.6.1979)

Ďalej ako v prvý deň.

 

3. Deň

Pane, veď ma

Úvod ako v prvý deň.

Čítanie Božieho slova

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. (Žalm 139)

Úvaha

„Naučte sa Krista poznať a dajte sa mu spoznať. On pozná každého z vás osobitným spôsobom. Nie je to poznanie pred ktorým by bolo treba utiecť v záujme zachovania si tajomstva vlastného vnútra. Jeho poznanie je plné jednoduchej pravdy o človeku, a predovšetkým plné lásky. Podriaďte sa tomuto jednoduchému a láskyplnému poznaniu dobrého Pastiera. Buďte si istí, že on pozná každého z vás lepšie, než každý z vás pozná sám seba. Pozná vás, lebo dal svoj život za vás (Jn 15,13). Dovoľte mu, aby vás našiel. Niekedy je človek, mladý človek, stratený sám v sebe, stratený vo svete, ktorý ho obklopuje, stratený v spleti ľudských vecí, do ktorých sa zamotáva. Dovoľte Kristovi, aby vás našiel, aby vás celých spoznal a mohol vás viesť.“

(Mníchov 19.11.1980)

Ďalej ako v prvý deň.

4. Deň

Pokánie

Úvod ako v prvý deň.

Čítanie Božieho slova

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. (Žalm 51)

Úvaha

„Bez zdravého uvedomenia si vlastných hriechov ľudia nikdy nezakúsia hĺbku spasiteľnej lásky, akou ich Boh miluje, aj keď sú ešte hriešni (pozri Rim 5,8).

Tých, ktorí sa vzdialili od sviatosti zmierenia a od milosrdnej lásky, vyzývam: Vráťte sa k prameňu milosti, nemajte strach. Sám Kristus vás očakáva. On vás uzdraví a vy budete žiť zmierení s Bohom. Všetkých mladých ľudí v Cirkvi osobitne pozývam, aby prijali Kristovo odpustenie a jeho silu vo sviatosti pokánia. Je znakom sily dokázať povedať: pomýlil som sa, zhrešil som, Otče; urazil som ťa, Bože môj; mrzí ma to, prosím ťa o odpustenie. Znova sa budem snažiť, lebo mám dôveru v tvoju silu a verím v tvoje odpustenie.“

(San Antonio 13.9.1987)

Ďalej ako na prvý deň.

 

5. Deň

Nedeľa – Eucharistia

Úvod ako v prvý deň.

Čítanie Božieho slova

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6,53)

Úvaha

„Účast na nedeľnej svätej omši je pre veriaceho sladkou povinnosťou odpovedať na Božiu lásku k nám, aby sme potom vydali svedectvo tejto lásky v každodennom živote. Pre každú kresťanskú rodinu by malo byť plnenie nedeľného príkazu dôvodom na radosť a jednotu. Každú nedeľu máte všetci spolu a každý osobitne schôdzku s Božou láskou. Nemôžete na ňu neprísť.“

„Pre nás všetkých je Eucharistia volaním k čoraz väčšiemu úsiliu žiť ako opravdiví nasledovníci Krista – opravdiví v tom, čo hovoríme, velkorysí v činoch, pozorní a rešpektujúci dôstojnosť a práva všetkých, pripravení na osobnú obetu, či už ide o postavenie alebo príjmy, čestní a spravodliví, veľkodušní, opatrní, súcitní a zachovávajúci sebakontrolu, zameraní na dobro našich rodín, našej krajiny i sveta. Opravdivosť nášho spojenia s Kristom sa preveruje tým, či milujeme, alebo nemilujeme svojich blížnych a aj tým, ako sa správame k ostatným, osobitne v našich rodinách – k manželovi a manželke, k deťom a rodičom, k bratom a sestrám.“

(Štrasburg 8.10.1988, Uruguaj 7.5.1988)

Ďalej ako v prvý deň.

 

6. Deň

Rodina

Úvod ako v prvý deň.

Čítanie Božieho slova

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. (Gn 1, 26-27)

Úvaha

„Učte sa od Krista pravej láske: je to láska náročná, nehľadá sebecký pôžitok, ale je otvorená pre sebadarovanie. S takouto vnútornou dispozíciou budete schopní vytvoriť rodiny, ktoré budú opravdivými svätyňami lásky.“

„Rodinný život je vystavený silným tlakom od chvíle, keď mnohí mylne začali považovať smilstvo, cudzoložstvo, rozvod a antikoncepciu za prijateľné. Zoči-voči tomuto všetkému sa verní kresťania nesmú dať zastrašiť a nesmú sa prispôsobiť duchu tohto sveta. Práve naopak, sú povolaní, aby uznali najvyššiu moc Boha a jeho zákona, aby nechali zaznieť svoj hlas a zjednotili svoje úsilie v mene mravných hodnôt, aby poskytli spoločnosti vzor správneho života. Prijať vieru a žiť podľa nej dnes znamená ísť proti prúdu. Táto voľba vyžaduje silu a odvahu.“

(Nitra 30.6.1995, Miami 11.9.1987)

Ďalej ako v prvý deň.

 

7. Deň

Vytrvalosť v modlitbe

Úvod ako v prvý deň.

Čítanie Božieho slova

V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. (Lk 6, 12)

Úvaha

„Čas venovaný Kristovi nie je nikdy stratený, ale skôr získaný čas upriamený na hlboké poľudštenie našich vzťahov a nášho života. Ak si naozaj želáte nasledovať Krista, ak chcete, aby vaša láska k nemu rástla a vydržala, musíte byť vytrvalí v modlitbe. Vaša viera a vaša láska bez modlitby zahynú. Evanjelium nám pripomína, že „sa treba stále modliť a neochabovať“ (Lk 18,1). Venujte teda každý deň trochu času na rozhovor s Bohom. To bude úprimný dôkaz, že ho milujete, keďže láska stále hľadá prítomnosť toho, koho miluje. Preto modlitba musí byť prvoradá; kto tak nezmýšľa, kto to nepraktizuje, ten sa nemôže ospravedlňovať nedostatkom času, lebo to, čo mu chýba, je láska.“

(Benevento 2.7.1990)

Ďalej ako v prvý deň.

 

8. Deň

Utrpenie

Úvod ako v prvý deň.

Čítanie Božieho slova

Ježiš si kľakol a modlil sa: “Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42)

Úvaha

„Pochopil som, že musím priviesť Kristovu Cirkev do tretieho tisícročia modlitbou, rôznymi iniciatívami, ale videl som, že to nestačí. Bolo potrebné viesť ju utrpením. Keď uvažujeme o evanjeliovom podobenstve o milosrdnom samaritánovi (pozri Lk 10, 30-37) môžeme povedať, že utrpenie, ktoré sa medzi ľuďmi nachádza v najrozličnejších formách, je preto medzi nami, aby vzbudzovalo v človekovi lásku, ten nezištný dar seba samého iným trpiacim ľuďom, nestarajúc sa o vlastné pohodlie. Svet ľudského utprenia vyvoláva iný svet, svet ľudskej lásky. Bolesť do určitej miery pôsobí, že človek zabúda na seba, vnútorne sa podnieti láskou a prejaví ju skutkami.“

(Salvifici Doloros – Apoštolský list o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia.)

Ďalej ako v prvý deň.

 

9. Deň

V živote aj po smrti som – Totus Tuus

Úvod ako v prvý deň.

Čítanie Božieho slova

„Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna,ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 2,20)

Úvaha

„Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24, 42) – tieto slová mi pripomínajú posledné zavolanie, ktoré príde vo chvíli, keď to bude chcieť Pán. Túžim ho nasledovať a želám si, aby ma všetko, čo tvorí môj pozemský život, pripravilo na túto chvíľu. Neviem, kedy príde, ale ako všetko, tak aj túto chvíľu vkladám do rúk Matky môjho Majstra: Totus Tuus. V týchto materských rukách nechávam všetko a všetkých, s ktorými ma spojil môj život a moje povolanie. V týchto rukách nechávam predovšetkým Cirkev, ale aj môj národ a celé ľudstvo. Ďakujem všetkým a všetkých prosím o odpustenie. Prosím aj o modlitbu, aby sa Božie milosrdenstvo ukázalo väčšie ako moja slabosť a nehodnosť.“

(Začiatok testamentu Svätého Otca.)

Ďalej ako v prvý deň.

Modlitba Jána Pavla II. k Duchu Svätému

Duchu Svätý, prosím ťa

o dar Múdrosti, aby som lepšie spoznával Teba a dokonalosť Božiu,

o dar Rozumu, aby som lepšie rozumel tajomstvám našej svätej viery,

o dar Rady, aby som vo všetkom hľadal radu u Teba a stále ju nachádzal,

o dar Sily a Odvahy, aby žiadne obavy a pozemské záujmy ma od Teba neodlúčili,

o dar Poznania, aby som sa v živote vedel riadiť zásadami našej viery,

o dar Nábožnosti, aby som vždy slúžil Tvojej vznešenosti so synovskou láskou,

o dar Bázne Božej, aby som sa bál hriechu, ktorý teba, ó Bože uráža. Amen.

Zasvätenie sveta Božiemu Milosrdenstvu

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.

Zostavil – Martin Majda

Jazyková úprava – Janka Kršková

Obálka – Vladislav Salamon

Nihil obstat – ThLic. Ondrej Palušák

Imprimatur – Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, č. 03/2011, 4.5.2011

Zdroj:

Misie.sk

DZIWSZ, S.: Nechajte ma odísť. Trnava: Dobrá kniha, 2006.

GORNY, J.: Stopy svätosti. Stará Ľubovňa: SALI FOTO, 2010.

JÁN PAVOL II.: Boží plán desatoro pre tretie tisícročie. Bratislava: LÚČ, 1996.

JÁN PAVOL II.: Hledání naděje. Kostelní Vydří: Karmelitánske nakladatelství, 2002.

JÁN PAVOL II.: Milovanému slovenskému národu. Levoča: MTM, 2007.

JÁN PAVOL II.: Salvifici doloris. Rím: SÚSCM, 1986.

MAZIARZ, M.: Przyjaciel z nieba. Krakow: Wydawnictwo M, 2010.

MOKRZYCKI, M.: Najbardziej lubil wtorki. Krakow: Wydawnictwo M, 2008.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *