15 štvrtkov ku cti svätej Rity

Počas pätnástich rokov pred smrťou nosila svätá Rita na svojom čele ranu Kristovej tŕňovej koruny. Pripomínajúc si túto skutočnosť chceme počas pätnástich štvrtkov spoločne rozjímať o niektorých významných udalostiach z jej života. Pri pohľade na jej čnosti a nasledujúc jej príklad budeme sa snažiť tieto čnosti praktizovať v našom každodennom živote.

Po jednotlivých zamysleniach môžeme každý deň predniesť hymnus na oslavu svätej Rity:

Svätá Rita, teba Boh vyznamenal mnohými zázrakmi, ktoré sa udiali na tvoj príhovor a stala si sa zvláštnou orodovníčkou a pomocnicou v beznádejných situáciách. Kľačím pred tebou dôverujúc v tvoju milosrdnú lásku a prosiac o tvoju pomoc v mojej veľkej potrebe. Zhliadni na mňa a maj so mnou súcit. Prenes moju úbohú modlitbu pred trón všemohúceho Boha svojím neustálym orodovaním vypros vypočutie mojej prosby. Vzhliadni na predrahú vyliatu krv Pána Ježiša, na jeho sväté a milosrdné srdce a na moju zoslabnutú vieru. Svätá Rita, prosím ťa, pomôž mi, aby moja modlitba bola vypočutá. Zároveň ti dávam prísľub, že sa budem snažiť žiť podľa tvojho vzoru. Amen.

Na záver zamyslenia každý deň pripojíme aj nasledovnú modlitbu:

Pane Ježišu, ty si daroval svätej Rite takú milosť, že dokázala milovať i svojich nepriateľov. Na jej príhovor a pre jej zásluhy ťa prosíme, pomôž nám, aby sme rozjímali nad tvojím bolestným umučením, aby sme milovali našich nepriateľov a tak dosiahli odmenu, ktorú si prisľúbil tým, ktorí sú mierumilovní a sužovaní. Ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen. 

potom zvolanie: Pane, Ty si oslávil svoju služobnicu znakom tvojej lásky a utrpenia.

 

Prvé zamyslenie 

Spomeňme si na narodenie svätej Rity. Jej rodičia už boli v pokročilom veku a už nedúfali, že sa im ešte niekedy môže narodiť dieťa. Prosme Pána, aby milosť krstu v nás nezostala nevyužitá. Naša duša nech je vždy čistá a tak nech dokážeme navždy zostať Božími deťmi. Posilňujme si dušu častým pristupovaním k sviatosti zmierenia a svätému prijímaniu.

Sláva Otcu..

 

Druhé zamyslenie 

Spomeňme si na lásku svätej Rity, ktorú uchovávala vo svojom srdci od svojho detstva. Túto lásku hľadala v samote, v rozjímaní i v modlitbách pred ukrižovaným Ježišom. Naučme sa od svätej Rity láske k Ježišovi. Hľadajme príležitosť na stretnutie a rozhovor s ním. Naučme sa odtrhnúť od hluku a mámenia zo sveta, aby sme začuli Božie slovo a Ježišovo volanie. Snažme sa ho nasledovať v radosti, ale aj v utrpení a nesení kríža. Sláva Otcu.. 

 

Tretie zamyslenie 

Spomeňme si na nehasnúcu mierumilovnosť svätej Rity, s ktorou znášala hrubosť a divokosť svojho manžela a nakoniec mu vďaka modlitbám vyprosila obrátenie. Nasledujme svätú Ritu v znášaní ťažkostí a nepríjemností života. Snažme sa pokojne niesť naše každodenné starosti či už doma, v rodine, v práci alebo v chorobe. Veď náš Pán je s nami a keď zjednotíme naše kríže s jeho krížom, bude ľahšie ich niesť.

Sláva Otcu..

 

Štvrté zamyslenie 

Spomeňme si na manželskú vernosť svätej Rity, lebo bola zdrojom Božieho požehnania jej rodiny a ju samu naplnila uspokojením a blaženosťou. V mnohých rodinách sa vyskytnú problémy, hádky, nedorozumenia, ktoré vyvoláva manžel, manželka či deti. Nech nám príklad svätej Rity pomáha, aby sme sa s láskou, trpezlivosťou a pokorou vedeli porozprávať o rodinných problémoch a tak hľadali ich riešenie. I keď sa nám to bude zdať príliš ťažké, nebojme sa, lebo Pán bude stáť pri nás.

Sláva Otcu..

 

Piate zamyslenie

Spomeňme si na materinské čnosti svätej Rity, na jej láskavosť, nežnosť, rozvážnosť a vytrvalosť. Rodičia dostali od Boha veľký dar – deti. Každý rodič nech prijíma svoje dieťa ako dar, nech naň pozerá ako na talent, za ktorý bude musieť vydať účet. Nech je materinská láska svätej Rity príkladom a povzbudením pre naše rodiny, aby sme krásnym a vzorným rodinným životom oslavovali Boha.

Sláva Otcu..

 

Šieste zamyslenie 

Spomeňme si na to, s akým hrdinským pokojom prijala svätá Rita Božiu vôľu i vtedy, keď jej zomrel manžel a neskôr aj deti. Tak ako svätá Rita uvidela a prijala Božiu vôľu i v tom, keď jej Boh odobral najbližších, tak sa snažme aj my prijať nepríjemnosti a utrpenia v našom živote. Každé naše utrpenie sa stane modlitbou a obetou, keď ho dokážeme prijať a obetovať Bohu. Dokážme sa modliac trpieť a trpiac modliť.

Sláva Otcu..

 

Siedme zamyslenie

Spomeňme si na obetu svätej Rity, s ktorou dokázala odpustiť vrahovi svojho manžela. Každému z nás niekto ublížil slovom či skutkom. Ako ťažko mu dokážeme odpustiť a ešte ťažšie zabudnúť. Prosme Pána, aby sme podľa príkladu svätej Rity dokázali odpustiť tým, ktorí sa voči nám previnili a previnia, aby sme vedeli byť k nim veľkodušní.

Sláva Otcu…

 

Ôsme zamyslenie 

Spomeňme si na dva roky života vdovy, ktoré svätá Rita prežila v askéze. Poskytla takto príklad nielen vdovám a vdovcom, ale aj tým, ktorí znášajú ťarchu samoty. Keď svätá Rita zostala sama, mala viac času na modlitbu, sebazapieranie a skutky milosrdnej lásky. Aj v dnešnom svete je mnoho ľudí osamotených – ostali sami alebo ich opustili iní. Nasledujme príklad svätej Rity, odovzdajme sa do starostlivej Božej prozreteľnosti. Boh je ochrancom i útechou vdov i sirôt. Keď sa chytíme jeho ruky,  nikdy nebudeme mať pocit samoty.

Sláva Otcu..

 

Deviate zamyslenie 

Spomeňme si na otvorenosť, ktorou sa svätá Rita vyznamenala pri vnímaní Božích vnuknutí počas celého svojho života. Svätá Rita nasledovala Božie vnuknutia. Nasledujeme ich aj my? Počujeme Boží hlas, keď sa nám prihovára vo svedomí, vo Svätom písme, či v nárekoch a prosbách našich trpiacich bratov a sestier? Ak sme doteraz neboli vnímaví na Božie posolstvo, odteraz už počúvajme Božie výzvy. „Keď začujete Boží hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia!“

Sláva Otcu..

 

Desiate zamyslenie

Spomeňme si na zázračný vstup svätej Rity do kláštora, kam túžila vojsť a prebývať už od svojho detstva. Jej rehoľný život naplnilo predovšetkým rozjímanie nad Ježišovým utrpením a umučením. Svätá Rita dôverovala Pánovi, preto jej Pán neustále pomáhal. Podarilo sa jej dostať sa do kláštora, kde mohla stráviť‘ zvyšok svojho života rozjímajúc nad Kristovým utrpením. Nech aj naše plány Pán vypočuje a uskutoční. Zvlášť naše rozhodnutie obetovať mu viac času.

Sláva Otcu..

 

Jedenáste zamyslenie 

Spomeňme si na bezvýhradnú dôveru k Bohu, ktorú mala svätá Rita. Aj uprostred životných skúšok neustále verila, že cesty jej života usmerňuje Pán a neustále nad ňou bdie. Svätá Rita neustále dôverovala Pánovi a Pán neustále stál pri nej. Boh je aj naším nebeským Otcom, ktorý vypočuje naše prosby a dá nám to, čo vo svojom živote skutočne potrebujeme. Kto dôveruje Pánovi, nikdy nebude zahanbený!

Sláva Otcu..

 

Dvanáste zamyslenie 

Spomeňme si na pokoru svätej Rity, s ktorou počas celého života slúžila svojim blížnym, chudobným, chorým, rodine, hrubému manželovi aj spolusestrám, ktoré boli od nej mladšie. Svätá Rita mohla byť zaslúžene pyšná na svoj blízky a dôverný vzťah s Pánom, ale ona radšej nasledovala pokorného Ježiša, ktorý umyl nohy svojím učeníkom. Nechcela panovať ale slúžiť tak ako jej Učiteľ. Skúsme to i my. Kto sa pokorí, toho sám Boh povýši.

Sláva Otcu..

 

Trináste zamyslenie 

Spomeňme si na horiacu lásku svätej Rity k Bohu. Táto láska ju posilňovala, keď trpela, a táto láska zároveň napĺňala jej dušu blaženosťou a pokojom. Večný život a nekonečné šťastie sa začína už tu na zemi v srdci, v ktorom prebýva Boh. Kto chodí s Pánom Ježišom po cestách života, bude s Ježišom aj v jeho kráľovstve. Prosme Pána, aby sa nám to všetkým podarilo.

Sláva Otcu..

 

Štrnáste zamyslenie 

Spomeňme si na nebeskú návštevu, ktorú dostala svätá Rita tri dni pred svojou smrťou a pri ktorej ju Ježiš i Panna Mária pozvali do nebeského kráľovstva. Pán aj nás pozval do svojho kráľovstva. Berieme toto pozvanie vážne? Pripravujeme sa každý večer na svoj odchod do Ježišovho kráľovstva spytovaním svedomia a úprimnou ľútosťou? Daj, Pane, aby sme si uvedomili, že našou pravou vlasťou a domovom nie je tento pozemský život, ale večný život s tebou.

Sláva Otcu..

 

Pätnáste zamyslenie 

Spomeňme si na to, koľko zázrakov sa stalo nielen počas života svätej Rity, ale najmä po jej smrti. Svätú Ritu vyznamenal Pán mnohými zázrakmi. Buďme mu vďační za túto milosť a zároveň ho prosme, aby nám na príhovor svätej Rity aj naďalej preukazoval svoju obdivuhodnú lásku. Prosme Pána taktiež za všetkých našich bratov a sestry, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a nebezpečenstvách.

Sláva Otcu..

 

V posledný deň štvrtkových pobožností sa na záver pomodlíme nasledovnú modlitbu:

Na teba sa obraciame, svätá Rita, ktorá si orodovníčkou a pomocnicou v beznádejných situáciách. Ťarcha našich utrpení a bolestí nás tlačí k zemi. S dôverou sa obraciame na teba. Osloboď naše úbohé srdce svojou modlitbou. Z každej strany na nás doliehajú úzkosti a naše duše tlačia do blata. Prosíme ťa, svätá Rita, vypros pre nás u Pána pokojného a Bohu dôverujúceho ducha, ktorý ťa tak jednoznačne vystihuje. A keď sa už všetko zdá márne a nič nám už nedokáže pomôcť, prosíme ťa, vypros pre nás útechu. Celkom sa odovzdávame pod tvoju ochranu. Keby naše hriechy bránili splneniu našich túžob, vypros pre nás u Boha ich odpustenie. Nedopusť, aby naše oči dlho ronili slzy horkosti. Pomôž nám svojím orodovaním, aby nám Pán ukázal hĺbku svojho milosrdenstva. Svätá Rita, obdivuhodná snúbenica ukrižovaného Ježiša, oroduj za nás v našich ťažkostiach. Amen. 

Zdieľať

One thought on “15 štvrtkov ku cti svätej Rity

  • 20. februára 2024 at 12:10
    Permalink

    prosim pekne, nemate modlitbu, ktoru sa modlia augustiniani na konci sv. omse? najprv sa spominaju cnosti, ktore sv. Rita zila, s prosbou aby ich pre nas vyprosila a potom je kratka modlitba

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *