Novéna veľkých milostí k sv. Stanislavovi Papczynskému

Uznaný zázrak fyzického uzdravenia pre proces blahorečenia sv. Stanislava 

V roku 2001 sa na území jednej poľskej diecézy stal zázrak na príhovor o. Stanislava. Mladá matka, u ktorej bolo medzi 7. a 8. týždňom tehotenstva lekársky preukázané odumretie plodu, nečakane – po modlitbách príbuzných ku sv. Stanislavovi – porodila dieťa celkom zdravé 17. októbra 2001. Pápež Benedikt XVI. ohlásil 16. decembra 2006 uvedenú udalosť za zázrak, ktorý sa stal na príhovor o. Stanislava.

Blahorečenie  o. Papczynského prebehlo 16. septembra 2007. Pri beatifikačnej omši povedal štátny sekretár Svätej stolice kardinál Tarcisio Bertone okrem iného o novom blahoslavenom: „Počas celého jeho života ho viedla Panna Mária. V tajomstve Jej Nepoškvrneného Počatia obdivoval moc Kristovho vykúpenia. V Nepoškvrnenej videl krásu nového človeka úplne oddaného Kristovi a Cirkvi. Bol tak silno presvedčený o pravde tejto viery, že bol odhodlaný na jej obranu položiť život. Vedel, že Mária, veľdielo Božieho stvorenia, je potvrdením dôstojnosti každého človeka Bohom milovaného. … “

Uznaný zázrak fyzického uzdravenia pre proces svätorečenia sv. Stanislava 

V roku 2008 bola na pľúcne oddelenie nemocnice prijatá dvadsaťročná pacientka. Na oddelení intenzívnej starostlivosti strávila 35 dní. Pri nástupe bol diagnostikovaný zápal pľúc. Priebeh choroby bol veľmi ťažký: predovšetkým sa prejavil syndróm zlyhania dýchania a ďalšie komplikácie vrátane septického šoku. Nakoniec sa pripojilo zlyhanie multiorgánové. Chorá bola intubovaná a pripojená na respirátor. Po dvadsiatich dňoch liečenia došlo k následnému kolapsu pacientky vo forme opakovania septického šoku, zhoršenie efektívnosti dýchania a multiorgánovej disfunkcie.

V dôsledku toho ošetrujúci lekár, keď nespozoroval žiadnu reakciu chorej na liečbu, ale naopak silné zhoršenie, usúdil, že situácia pacientky je beznádejná a informoval o tom matku chorej dievčiny.

Rodina pacientky si uvedomila kritickú situáciu a začala sa modliť novénu k bl. Stanislavovi Papczynskému o jeho príhovor za chorú. Na ôsmy deň novény ustúpili prejavy zlyhania dýchania i ďalších komplikácií. Na röntgene sa nezistili žiadne zmeny na pľúcach. V posledný deň novény bola pacientka odpojená od respirátora. Bolo zaznamenané, že uzdravenie bolo celkové, trvalé a bez akýchkoľvek následkov.

Tí, ktorí sa modlili, nemali pochybnosti, že ich modlitba časovo súvisela s uzdravovaním a príhovorom otca Stanislava. V priebehu skúmania prípadu bola, ako zo strany lekárov, tak i cirkevných osôb, situácia označená ako nevysvetliteľná a zázračná: a to 17. 9. 2015. Lekárska rada v Ríme uvedené uzdravenie uznala ako veľmi rýchle, úplné a trvalé, nevysvetliteľné pre súčasnú lekársku vedu 10. 11. 2015. Rada teológov v Ríme uznala uzdravenie pacientky ako zázrak vykonaný Bohom na príhovor bl. Stanislava od Ježiša a Márie Papczynského 22. januára 2016 a bola oprávnená to zverejniť pred Svätým otcom Františkom. Bl. Stanislav Papczynski, zakladateľ Kongregácie kňazov Mariánov, bol tak vyhlásený za svätého dňa 5. 6. 2016 v Ríme v Bazilike sv. Petra pápežom Františkom.

Sv. Stanislav je patrónom bezdetných párov, nenarodených detí, ľudí v ohrození života, ľudí obetujúcich sa- modliacich za duše zosnulých.

Na začiatku novény si vzbuďme úmysel pre potrebné milosti a vyjadrime súhlas a predsavzatie s prijatím Božej vôle.

Poznámka: odporúča sa, aby sa táto novéna modlila pre konkrétny jeden úmysel, je veľmi žiaduce doplniť ju svätou spoveďou a prijímaním svätého prijímania.

PRVÝ DEŇ

Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný (Lk 1, 49)

Pane Bože všemohúci, zhliadni na svojho služobníka sv. Stanislava, ktorý sa v najväčšej horlivosti podujal založiť rehoľné spoločenstvo ako dielo šíriace česť Nepoškvrneného počatia Matky Tvojho Syna. Udeľ nám milosť, aby sme Ťa neprestajne chválili za všetky veľké veci, ktoré si učinil pre svojich svätých a dovoľ nám, aby sme vstúpili do života v priateľskom vzťahu s Tebou a v nepoškvrnenej čistote.

Modlitba za osobitnú milosť na každý deň

Svätý Stanislav, milostivý príhovorca pred Bohom, obhajca utláčaných a patrón tých, ktorí sú v smrteľnom nebezpečenstve, ty si vždy úprimne slúžil Ježišovi a Jeho Nepoškvrnenej Matke pre spásu nesmrteľných duší a zľutoval si sa nad každou biedou. Dôverujem v tvoj príhovor, obraciam sa na teba a prosím, aby si mi neodoprel svoju pomoc. Vypros mi od Boha skrze tvoje modlitby milosť … (tu vyslovte svoju prosbu), o ktorú ťa touto novénou prosím s dôverou. Prosím, pomáhaj mi celý môj život, aby som plnil vôľu Nebeského Otca. Amen.

Otče náš … Zdravas‘ Mária … Sláva Otcu …

Modlitba príhovoru sv. Stanislava na každý deň

Ó, Bože, vo svojej prozreteľnosti si povolal svojho kňaza, sv. Stanislava, aby prostredníctvom neho spoznali ľudia česť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a aby pomáhal dušiam v očistci. Podľa vzoru jeho apoštolského života, ťa prosíme, aby sme tiež mohli hlásať plnosť nevinnosti a posvätnosti Matky Tvojho Syna a vzývať tvoje milosrdenstvo pre tých, ktorí odišli, aby sme aj my mohli bezpečne dôjsť do našej skutočnej vlasti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

DRUHÝ DEŇ

… a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie (Lk , 50)

Bože, spravodlivý Sudca, zhliadni na svojho služobníka sv. Stanislava, ktorý veľkoryso a všemožne pomáhal dušiam v očistci. Udeľ aj nám tú milosť, aby sme ho mohli horlivo napodobňovať v tomto veľkom diele milosrdenstva, najmä voči našim najdrahším, ktorí umierajú, a tým, ktorí potrebujú našu duchovnú pomoc.

Modlitba za osobitnú milosť

Otče náš … Zdravas‘ Mária … Sláva Otcu …

Modlitba príhovoru sv. Stanislava

 

TRETÍ DEŇ

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. (Lk 1, 51)

Ó Ježišu, náš Vykupiteľ a Majster, zhliadni na svojho služobníka sv. Stanislava, ktorý využil každú príležitosť na hlásanie Božieho slova a na poskytnutie duchovnej podpory ľuďom so zanedbanou pastoračnou starostlivosťou. Udeľ nám milosť, aby sme pritiahli iných ľudí k Bohu skrze naše vlastné slovo a príklad snahy o svätosť.

Modlitba za osobitnú milosť

Otče náš … Zdravas‘ Mária … Sláva Otcu …

Modlitba príhovoru sv. Stanislava

 

ŠTVRTÝ DEŇ

Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. (Lk 1, 52)

Svätý Boží Duchu, zhliadni na svojho služobníka sv. Stanislava, ktorý počas celého svojho života pevne obhajoval katolícku vieru a prejavil ochotu dosvedčiť ju smrťou mučeníka. Udeľ aj nám milosť, aby sme vo viere vytrvali a odvážne ju vyznávali v každom okamihu života.

Modlitba za osobitnú milosť

Otče náš … Zdravas‘ Mária … Sláva Otcu …

Modlitba príhovoru sv. Stanislava

 

PIATY DEŇ

Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. (Lk 1, 53)

Bože, Otče náš, zhliadni na svojho služobníka sv. Stanislava, ktorý v dôvere v Tvoju prozreteľnosť i napriek mnohým prekážkam založil a posilňoval Kongregáciu Nepoškvrneného počatia Najsvätejšej Panny Márie skrze Tvoje vnuknutie. Udeľ nám milosť, aby sme sa vyznačovali bezvýhradnou dôverou v Tvoju všemohúcnosť, dobrotu a vernosť, zvlášť keď nás vedieš po náročnej ceste k nádherným sľubom Tvojej lásky.

Modlitba za osobitnú milosť

Otče náš … Zdravas‘ Mária … Sláva Otcu …

Modlitba príhovoru sv. Stanislava

 

ŠIESTY DEŇ

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. (Mt 5,7)

Bože, Otče milosrdenstva, zhliadni na svojho služobníka sv. Stanislava, ktorý dokazoval svoju lásku k Tebe veľmi výrečne v každodenných obetách a praktizovaní milosrdenstva. Udeľ nám milosť, aby sme ho mohli vždy veľkoryso napodobňovať v aktívnej láske smerom k našim blížnym.

Modlitba za osobitnú milosť

Otče náš … Zdravas‘ Mária … Sláva Otcu …

Modlitba príhovoru sv. Stanislava

 

SIEDMY DEŇ

Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“ (Lk 10, 16)

Pane, Ty, ktorý si verný Boh, zhliadni na svojho služobníka sv. Stanislava, ktorý vždy formoval svoj život a pracoval v synovskej oddanosti k nástupcovi svätého Petra. Udeľ nám milosť, aby sme vytrvali vo vernosti Bohu, krížu a evanjeliu prostredníctvom našej dokonalej poslušnosti voči Cirkvi.

Modlitba za osobitnú milosť

Otče náš … Zdravas‘ Mária … Sláva Otcu …

Modlitba príhovoru sv. Stanislava

 

ÔSMY DEŇ

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo (Mt 5, 3)

Pane, Ty, ktorý miluješ, zhliadni na svojho služobníka sv. Stanislava, ktorý slobodne prijal prísny a asketický život najväčšej chudoby, aby sa ti oddal celým svojím srdcom a dušou. Udeľ nám milosť, aby sme odvážne odolávali túžbe po peniazoch a hriešnych pôžitkoch a snažili sa o slobodu ducha v Tvojej pravde a láske.

Modlitba za osobitnú milosť

Otče náš … Zdravas‘ Mária … Sláva Otcu …

Modlitba príhovoru sv. Stanislava

 

DEVIATY DEŇ

Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ (Mt 14, 27)

Bože, u ktorého má všetko svoj začiatok a ku ktorému sa všetko vracia, zhliadni na svojho služobníka sv. Stanislava, ktorý nám bol a je príkladom pre náš život a stal sa vzorom úplnej dôvery v Tvoju svätú prozreteľnosť. Udeľ nám milosť, aby sme mohli s istotou vložiť do Tvojich milosrdných rúk našu minulosť a budúcnosť, celý náš život. Prosíme Ťa, aby si nás viedol po ceste evanjelia do Tvojho domu v nebi.

Modlitba za osobitnú milosť

Otče náš … Zdravas‘ Mária … Sláva Otcu …

Modlitba príhovoru sv. Stanislava

 

Zdroj: stanislawpapczynski.org/en/prayers/novena.php, Obrázok: onepeterfive.com

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *