Nevezmeš ho na ruky? – Holič, A.D. 1998

Obsadenie
Judita, jej muž Nátan, Panna Mária, sv. Jozef, rozprávač, pastieri (Ábel, Joel, Benjamín), anjeli, ovečky, oslík, kravička, iné zvieratká

Rozprávač – zo sv. Písma Lk 2, 1 – 5

Rozprávač / R/ – Judita stála na prahu svojho domu. Zamyslene sa pozerala pred seba, rozmýšľala: Judita / J / – „Môj dom predsa nie je nijaký hostinec. A ak v hostinci nemajú miesta, tak v mojom dome ho je ešte menej! A potom – prečo by sa mala deliť o miesto s akousi neznámou ženou? Nevyzerá síce ako tuláčka, veď po cisárovom nariadení sem prišlo aj veľa statočných žien… Pravda, viem si predstaviť ako je to v sychravej noci a ešte s dieťaťom pod srdcom …“ R – Pocestní odchádzajú hľadať iný nocľah. Pohľady žien sa však stretli, no Judita klopí zrak. Povedať „nie“ bolo jej naozaj ťažko a povedať „áno“ …? J – „Nie som predsa hlavou rodiny a muž nie je doma! Tak koho sa mám spýtať? (chvíľu je ticho ako keby chcela počuť odpoveď na svoju otázku) Akokoľvek, takto je to lepšie. Kto by opatroval matku? Mám dosť roboty so svojimi!“ R – Takto sa pobrala spať. No sen neprichádzal. Čosi ju tlačilo pri srdci. (zdôrazniť!) Ľútosť veru nie je dobrou perinou!!! Vstala, zatiahla závoru na dverách. A vrátila so do postele, ale zas tie výčitky svedomia. J – Čo chcú? Veď takto by to urobila každá p o r i a d n a gazdiná! Á čo! (pohodí rukou) V Betleheme je dnes veľa ľudí, čo nemá strechu nad hlavou.
Už nech je ráno!

R – Pokoj však uletel, svedomie ju škrelo čím ďalej, tým viac. Zrazu sa jej zazdalo (Judita sa posadí na posteli a spozornie, počúva), že počuje spev odkiaľsi z blízkych briežkov … J – Čo sa mi marí?(zívne) Asi už spím.(zaspí)

Scéna pastierov: (starec spí pri ohníku, hlavu má podopretú, ostatní spia okolo neho)

pieseň Počúvajte všetci ľudia na zemi, narodil sa Ježiško náš túžený. REF: Sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi.

Ábel: (zdvihne hlavu a pretiera si oči) Kto je? Čo je? (vstane a budí ostatných pastierov)
Hoj, bratia, vstávajte, bedlivo počúvajte, čo sa deje. Veru, zle je. O stádo dbajte!

Joel: (pretiera si oči) Pane Bože, čo je hen? (skočí hore)
Či som hore, či to sen? Jasnosť – krása, nebom jasá a padá až sem! Benjamín: (skočí na rovné nohy, obzerá sa) Hej, čože sa robí vám? Nech je s nami Pán Boh sám! Plno strachu, hore brachu, pomôž, nám.(budí Nátana)
Pastieri (budia najstaršieho Nátana, palicami búchajú o zem) Starý náš, starý náš, čože ty nevstávaš, dovtedy je dobre s nami, zakiaľ si ty medzi nami, ty nám rady dáš!

pieseň Anjeli (spievajú) Na oblohe žiari hviezda

Nátan : Čo je deti, čo sa stalo, veď sme ešte spali málo. Ťažká ešte hlava moja, čože nedáte pokoja. Ábel : Veďže pozri tam, za hory, celé nebo hádam horí. Joel : Ovce bľačia na salaši, iste ich čosi straší.

Nátan : (vstane a obzerá) Deti zle je, dobre neni, salaš náš horí v plameni. Bežte rýchlo utekajte a o všetko starosť majte. pieseň Pastieri, pastieri hore vstaňte, do Betlehema sa ponáhľajte, aby ste Ježiška privítali, pred ním na kolená pokľakali .

Anjeli: (jeden z nich príde k pastierom a upokojuje ich) Pastierovia, nebojte sa, milosť dali vám nebesá, narodil sa vám Spasiteľ, tohto sveta Vykupiteľ – Ježiš Kristus. Zoberte sa, nemeškajte, do Betléma pospiechajte! Benjamín : Bratia, čo nám viacej treba, volal na nás anjel z neba, že sa Kristus narodil, aby svet oslobodil. Abel (k Joelovi) Vezmi bratku tej žinčice, syra, dve – tri sušenice, oštiepok daj bratríčku za tú našu dušičku. Joel: Vezmi, Ábel, barančeka, Benjamín, ber capčeka, veď On Pastier veliký, čo zná národ všeliký!

Nátan: Dajme sa teda na cestu!

p i e s e ň 1. Ach, Bože roztomilý, aký to čas nastal? Hviezda nám osvietila betlehemskú maštaľ. Pospiechajte, pastieri, a nemeškajte sa, ukáže vám novinu táto jasná hviezda. 2. Počúvajte novinu, už je narodený Mesiáš náš Spasiteľ, v jasliach uložený. Jemu chválu vzdávajme a klaňajme sa Mu, v tomto čase radostnom vďaky vzdajme Pánu .

R : Nátan sa však najprv ponáhľa domov. Chce aj svojej žene zvestovať veľkú novinu. Nátan: (Juditin muž) – Judita! Ita!(prichádza rýchlym krokom rozrušený) J – (skočí z postele) Čo je ? Čo sa stalo?

Nátan – Anjeli! (povie pomaly, ohúrene) Ita, anjeli! Videl som ich! Boli na briežkoch. Spievali a a a jeden z nich sa spustil bližšie k nám a povedal … (nedokončí vetu, ťažko lapá dych) J- (nedôverčivo) Ále, netáraj! Akí anjeli? Veď anjeli sa zjavovali prorokom (pomaly a dôrazne) a patriarchom! (vysmievavo) Žeby sa zjavili akurát vám, pastrierom? A vôbec, aký bol ten anjel?

Nátan – (zaskočene) Aký? Neviem! (zahanbene) J – Vidíš? Ani to nevieš ako vyzeral! Nátan – Ale, pravda, svätá pravda, videl som ho! J – Mal krídla? Nátan – Krídla nemal. No mal hlas a, a žiariaci jas. Jednoducho cítiš, že je tu. A on hovorí, spieva, že … (nedokončí) J – (skočí mužovi do reči) Spieva? Nátan – Bol to ceélý(ukáže rukami aký veľký – široký) zbor, akoby spievalo sto ľudí! J – A čo spievali? Nátan – No o , o, o sláve Bohu, o pokoji ľuďom. Spev, ktorý sme všetci počúvali ako očarení. J – (stroho) Aj ja som počula! Nátan – Čo? Ako? Aj Ty? (začudovane) J – (vecne oznámi) Počula som prichádzať akýsi zvuk z našich vŕškov. Reku to sa mi len zdá. Nátan – (obzerá si ženu, premýšľa a zrazu rozkáže) Rýchlo sa obleč , chytro! Poď so mnou! J – Kam? (začudovane a s nevôľou)

Nátan – (s láskou) K malému Dieťatku, ako nám anjel povedal. Narodilo sa tejto noci, pred chvíľou, vraj v jaskyni.

J – Aké dieťa? Č i e ? (už pomaly a bojazlivejšie) Nátan – Chlapček (slávnostne) – Spasiteľ Izraela! To vravel anjel. Dieťa chudobných ľudí.

J – (šepká si pre seba polohlasne)To dieťa sa mohlo narodiť v našom dome a hľa, rodí sa v maštali. (zamotala sa do plášťa)

Nátan – Čo je s tebou? Nejdeš? J – Mh! (potrasie záporne hlavou a odvráti sa od muža)

R – Nátan ju však predsa len zoberie so sebou. Keď prišli na miesto, celí očarení hľadia i načúvajú ako všetko tvorstvo na Zemi chváli Boha na nebi.

pieseň 1. Bože, Otče na nebi, každý tvor Ťa velebí, celá zem dnes spieva si, stvoril si ju do krásy. 2. Tak, ten náš svet, Bože, chráň, drž nad ňou vždy svoju dlaň, i nado mnou, ktorý v ňom, chcem byť Tvojim dieťaťom.

Pastieri (zoberú so sebou ovečky, barančeka, capčeka)

Joel : Mňa Joel volajú, Ježiš môj, rád ovce zháňam z hôr. Kožuch teplý Ti darujem a všetko dobré od Teba si vyprosujem.

Ábel: Ja som zmútil trochu masla pre Teba i pre Máriu, to pot práce každodennej prijmi jak kvet – ľaliu.

Benjamín: Ja zas džbánok mliečka, aby si v kráse vyrastal a na zemi všetky deti Božou rúčkou požehnal.

p i e s e ň 1. Hviezdička svieť, ó, vždy nad nami svieť ako si svietila v tme, vtedy, keď láska sa narodila v jasličkách, v Betleheme. REF: Svieť nám zas, v tento čas! Prinášaj všade dnes radosť a ples, rozohrej, rozveseľ nás. 2. Hviezdička svieť, ó, vždy nad nami svieť, oznamuj všetkým, že k nám láskavý Spasiteľ prichádza dnes, koniec už žiaľom a tmám.

R – Tu predstúpili pred dieťa i oni – Judita a Nátan.

Nátan: Ja starý bača som už, príjmi odo mňa ovečku v tejto chvíli a buď mi vždy na pomoci v každej mojej práci. R – Judita sa zahľadela na zem v nádeji, že ju mladá matka nespozná. Mária ju však ihneď spoznala a podávala jej dieťa.

Panna Mária – Nevezmeš ho trochu na ruky? R – V Judite zamrel dych od prekvapenia. J – Ja … ? P.M. – Hej! Videla som, ako ťa bolelo, že si nás nemohla prijať. Dieťa si však samé našlo dom. J – Dom? (poobzerá sa dookola po maštaľke) Vari toto je dom?

R – A znova potriasla hlavou a hneď vybehla von.Vybrala najlepšiu ovcu, vrátila sa, vzala nožnice z mužovej torby a začala ovečku strihať.

P.M. – Ovečke bude chladno. (ukazuje na ovečku s výčitkou) J – Lepšie, keď bude chladno jej, ako by sa mal chvieť zimou syn Izraela!

R – A začala kusmi vlny pokrývať dieťa. Mladej matke prišlo ľúto ovečky a pohladila ju. A hľa, ovečke zrazu narástlo nové rúno. Mária, mladá matka, objala dieťa a usmievajúc sa vravela:

P.M. – (pomaly a dôstojne predniesť!)
„Neprišiel, aby bral, nechce nič odnášať, ani rúno jednej ovce!“ pieseň 1. Radujme sa všetci prišiel Boží Syn, Ježiš priniesol zvesť pre ľudí, že Boh všetkým odpustil. 2. Ľudia dobrej vôle, podte k jasličkám, pokoj Božej Matky s dieťaťom daruje Boh dnes aj Vám 3. Skúsme si s anjelmy spolu zaspievať, vďaka bože za tú slobodu, ktorú si nám daroval

Poklona (deti predstavujú zvieratká ……. )

Slávik – Ja sláviček spevavý ľudstvu spievam o jari, že hlas pekný dal si mi, vďaka, Pane, sláva Ti. Ovečky – My, ovečky tvoje , všetko my Ti darujeme i seba samých my Ti dáme, preto, že Ťa nadovšetko radi máme. Ježko – Cukríky, jabĺčka, to je pre Ježiška, aby sa potešil v tých malých jasličkách. Barančeky – Čo by sme my Jemu dali? Nič nemáme a sme malí! Srdcom jak pravé baránky budeme a radostne vždy za ním pôjdeme. Kozičky – My malé kozičky zohrejeme Ti nožičky. Dáme aj mliečka hoc málo, by sa Ti dobre spalo. Medveď – Vitaj, drahý Ježišu, vitaj medzi nami, odvtedy čo ležíš tu, svet je požehnaný. Myš – Pokoj pravý ponúkaš všetkým dobrej vôle, cestu k Tebe ukáž nám, daj milosti svoje. Zajko – Buď od nás Ježiško privítaný, ktorý si sa zrodil z čistej Panny. Nech Tebe slúži vždy celý svet, veď si ná priniesol kapusty kvet. Sovička – Jezuliatko, tys tak milé, múdrosť Tvoja nech nás učí. Prežiť s tebou všetky chvíle a mať Ťa v našej duši. Veverička – Ja, veverička maľučka, Jezuliatku šuškám do uška. Ježiško, ja Ťa milujem, obrázok Ti maľujem. V ňom krásne Tvoje srdiečko, čo žiari láskou sťa slniečko. Vrabec – Sedí vrabec na pilíri spieva si on čviri-čviri a pinečka pin-pin-pin, narodil sa Boží Syn. • Vitaj náš Ježiško narodený, v jasličkách na slame položený. • Len teba chceme vychvaľovať a veselo Ti čipčarovať.

Medveď – Ó Ty dobrý Ježiško, tešíš všetkých smutných, daj nám mnoho milostí pre dušu tak nutných.

Lienka – Ako uvítať Ťa mám, Ježiško maličký, do jasličiek čo Ti dám? Viem to! V srdci svojom jasličky Ti prichystám. Včielka – Ty nám svieť ako slniečko, vykoreň zo sveta bludy. Prijmi dar tu moje srdiečko, nech ťa vždz a verne ľúbi.

Líška – Do labky labku stúlime, srdce do srdca hladko. Už nenecháme na zime to naše Jezuliatko. – Hladný som, chudobný dokiaľ nemám Teba ako pokrm duše pod spôsobom chleba.
Čakám ťa hneď zrána ako rosu kvietok. Príď Ježiško ku mne, verný priateľ dietok. Hrdlička – Hrdlička mu tiež pomáha, Ježiškovi cukru dáva. Cukru –cukru –cukríčku, Ježiškovi kašičku.

PIESNE K JASLIČKOVEJ 1998 pieseň adventná 1. Prídi k nám, Pane, prídi k nám
ó, Pane, prídi k nám. 2. Svet volá, Pane, prídi k nám.
ó, Pane, prídi k nám

pieseň Jozef a Mária k Betlému kráčajú , čoskoro noc bude, nocľah však nemajú. Tu je dom, možnože vpustia nás do dverí. Klopú a čakajú ktože im otvorí. Niekto už otvára, choďte preč, kričí pán. Nemáme miesta dosť sotva sa vyspím sám. Ďalej zas putujú inde sa opýtať, nikde ich nevzali, v chlieve len budú spať.

pieseň: Počúvajte všetci ľudia na zemi , narodil sa Ježiško náš túžený. REF: Sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. pieseň: Anjeli (spievajú) 1. Na oblohe žiari hviezda , nad betlemskou krajinou. Ľuďom dobrej vôle pokoj zvestuje tou novinou. REF: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 2. Na pastvinách polnoc trúbia, pastieri hneď vstávajte, na oblohe žiari hviezda, k Betlému ponáhľajte. pieseň 1. Pastieri, pastieri hore vstaňte , do Betlehema sa ponáhľajte, aby ste Ježiška privítali, pred ním na kolená pokľakali 2. Anjeli pastierov zo sna budia, nechže to počujú všetci ľudia, Slava buť otcovi na výsosti a pokoj buť ludom živým v čnosti p i e s e ň 1. Ach, Bože roztomilý , aký to čas nastal? Hviezda nám osvietila betlehemskú maštaľ.
Pospiechajte, pastieri, a nemeškajte sa, ukáže vám novinu táto jasná hviezda. 2. Počúvajte novinu, už je narodený Mesiáš náš Spasiteľ, v jasliach uložený.
Jemu chválu vzdávajme a klaňajme sa Mu, v tomto čase radostnom vďaky vzdajme Pánu . pieseň 1. Bože, Otče na nebi, každý tvor Ťa velebí, celá zem dnes spieva si, stvoril si ju do krásy. 2. Tak, ten náš svet, Bože, chráň, drž nad ním vždy svoju dlaň, i nado mnou, ktorý v ňom, chcem byť Tvojim dieťaťom.

p i e s e ň 1. Hviezdička svieť , ó, vždy nad nami svieť ako si svietila v tme, vtedy, keď láska sa narodila v jasličkách, v Betleheme. REF: Svieť nám zas, v tento čas! Prinášaj všade dnes radosť a ples, rozohrej, rozveseľ nás. 2. Hviezdička svieť, ó, vždy nad nami svieť, oznamuj všetkým, že k nám láskavý Spasiteľ prichádza dnes, koniec už žiaľom a tmám.

pieseň 1 . Radujme sa všetci prišiel Boží Syn, Ježiš priniesol zvesť pre ľudí, že Boh všetkým odpustil.

2. Ľudia dobrej vôle, poďte k jasličkám, pokoj Božej Matky s dieťaťom daruje Boh dnes aj Vám.
3. Skúsme si s anjelmi spolu zaspievať, vďaka bože za tú slobodu, ktorú si nám daroval.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *