Mária stále pomáha. Zázračná sila modlitieb k Matke ustavičnej pomoci

Novéna a modlitby k Matke ustavičnej pomoci sú modlitbou ľudu, v ktorej nás Panna Mária vyzýva, aby sme prijali Božiu vôľu s dôverou a láskou a obrátili naše srdce k Bohu. Je patrónkou tých najslabších, tých, ktorí sú smutní, osamelí, zostali opustení a v beznádeji.

Novéna i modlitby sú známe a praktizované s oddanosťou. Boli schválené Svätou stolicou. Prostredníctvom príhovoru Márie veriaci získavajú milosti a ich modlitby sú vypočuté.

Modlitba I.

Matka ustavičnej pomoci, pozri na úbohého hriešnika, ktorý kľačí pri tvojich nohách, v teba dúfam, tebe dôverujem. Všetci ťa nazývajú útočiskom hriešnikov, buď teda aj mojím útočiskom. Pre svoju lásku k Ježišovi ujmi sa ma a podaj mi svoju pomocnú ruku. Ďakujem milosrdnému Bohu, že mi dal túto dôveru v teba. Upadal som do hriechov, lebo som sa k tebe neutiekal. Teraz však viem, že s tvojou pomocou zvíťazím, keď ťa budem prosiť o pomoc. Bojím sa však, že ťa zabudnem vzývať, keď na mňa zaútočí nepriateľ, a tak stratím svoju dušu. Preto daj mi už teraz milosť, aby som sa k tebe utiekal s prosbou: Matka ustavičnej pomoci, ujmi sa ma a nedaj, aby som znova urazil svojho Boha.

Modlitba II.

Ó, Matka ustavičnej pomoci, dovoľ, aby som tvoje mocné meno neustále vzýval, lebo v ňom nájdem bezpečnú ochranu v živote i spasenie v hodine smrti. Nech tvoje meno je odteraz dychom môjho života! Príď mi bez meškania na pomoc, kedykoľvek budem k tebe volať, lebo v nijakom pokušení, v nijakej úzkosti, nikdy a nikde nezabudnem vzývať tvoje najsladšie meno. Ale neuspokojím sa len s tým, že budem tvoje meno vyslovovať len ústami. Chcem ho vzývať s vierou a láskou. Nech vrúcna láska k tebe ma stále núti často k tebe volať: Ó, Matka ustavičnej pomoci, prihováraj sa za mňa!

Modlitba III.

Matka moja, ty si rozdávateľkou všetkých milostí, ktoré Boh udeľuje biednym hriešnikom. Boh ťa preto učinil takou mocnou, bohatou a dobrotivou, aby si nám v našich potrebách ustavične pomáhala. Ty si orodovnicou najbiednejších hriešnikov, čo sa k tebe utiekajú. Príď aj mne na pomoc! Do tvojich rúk vkladám  svoju nesmrteľnú dušu a svoju pevnú nádej na večnú blaženosť. Vezmi ma pod svoju ochranu. Ak ty ma budeš chrániť, ničoho sa nebudem báť; ani svojich hriechov, lebo ty mi vyprosíš odpustenie; ani zlého ducha, lebo ty si silnejšia  než celé peklo; ani svojho prísneho a spravodlivého Sudcu, Ježiša Krista, lebo ty si jeho milovaná Matka a zmieriš ho jedinou svojou modlitbou. Len jedného sa bojím: že v čase pokušenia zabudnem sa k tebe utiekať, a tak biedne zahyniem. Matka moja, vypros mi odpustenie hriechov, lásku k Ježišovi Kristovi, zotrvanie v dobrom až do konca a milosť, aby som sa vždy utiekal k tebe, láskavá Matka ustavičnej pomoci.

Modlitba za obrátenie hriešnika

Matka ustavičnej pomoci, ty najlepšie poznáš úžasnú cenu duše. Vieš, že každá duša je vykúpená krvou tvojho Božského Syna. Preto neodmietneš moju prosbu za obrátenie úbohého hriešnika. Matka milosrdenstva, ty vieš o jeho biede, o jeho bezbožnom živote. Nezabúdaj, že si útočisko hriešnikov, že Boh ti dal moc obrátiť aj najzatvrdnutejšieho hriešnika! Moje úpenlivé prosby ostávajú v jeho srdci bez ozveny. Ak ty, dobrotivá Panna, nepomôžeš, bude padať hlbšie a hlbšie do priepasti. Vypros mu účinnú milosť, ktorá ním zatrasie a privedie ho k Bohu. A keby bolo treba, pošli mu aj dajaké súženie, aby vstúpil do seba, zamyslel sa nad sebou a urobil koniec žalostnej ceste bez Boha a proti Bohu. Najláskavejšia Orodovnica, už si obrátila veľa hriešnikov na úpenlivé prosby ich príbuzných a priateľov. Nech ťa pohne aj moja modlitba. Obráť „môjho“ hriešnika! Mária, pomôž! Prosím ťa o to každou žilkou môjho srdca. Matka milosrdenstva, pomôž! Amen.

Modlitba za rodinu

Drahá Matka ustavičnej pomoci, tebe zverujem telesné a duševné zdravie svojej rodiny. Vieš dobre, aké nespočetné nebezpečenstvá hrozia telu a duši tých, čo sú mi veľmi drahí. Skazený svet ich pred mojimi očami zvádza a chce ich priviesť do skazy. Matka, zaprisahám ťa, upevni ich vieru, chráň ich proti zlu. Daj, nech božie prikázania sú ich životnou smernicou, nech vo svätom náboženstve nachádzajú útechu v utrpení a životných trápeniach. Mária, moja milá Matka, nepochybujem, že ich budeš matersky ochraňovať, že budeš  bdieť nad mojou rodinou. Všetkým nám vypros milosť, aby sme nikdy nezabudli utiekať sa pod tvoju ochranu. Potom nik z mojich milých nezahynie a všetci sa budeme môcť pozerať za oponou nášho pozemského putovania a za ňou raz uvidíme teba, našu milovanú Matku.

Modlitba za deti

Svätá Panna, naša Matka ustavičnej pomoci, pre tvoju nežnú lásku k dieťaťu Ježišovi vezmi pod svoju ochranu malé deti, ktoré Boh tak veľmi miluje. Neprosím len o ich telesné zdravie, ale odporúčam ti aj ich čisté, nepoškvrnené duše. Chráň ich pred zlými priateľmi, pred vplyvom zlého prostredia, nech si zachovajú nevinné, nepoškvrnené srdcia. Daj, nech tí, ktorým je zverená starostlivosť o ich život, si uvedomujú svoju nesmiernu zodpovednosť za ich výchovu. Nech si uvedomia, že detská duša je vzácny poklad, pre ktorý sa treba obetovať, ktorý si vyžaduje veľa námahy a lásky. napokon ťa, drahá Matka ustavičnej pomoci, prosím, aby tieto milé deti vošli raz do krásneho neba ako anjeli.

Modlitba sv. Alfonza

Mária, najsvätejšia a nepoškvrnená Panna a moja Matka, ty si Matka môjho Pána, kráľovná sveta, orodovnica, nádej a útočisko hriešnikov. Preto sa k tebe utiekam – ja bedár a najväčší hriešnik. S nežnou úctou sa viniem k tebe, moja vznešená Kráľovná, a ďakujem ti za všetky dobrodenia, ktorými ma zahŕňaš, ale najmä za to, že si ma zachránila pred peklom, ktoré som si už tak veľa ráz zaslúžil. Milujem ťa, lásky najhodnejšia Pani, a z lásky k tebe sľubujem, že ti vždy budem slúžiť a zo všetkých síl sa vynasnažím, aby ti aj druhí slúžili. Po Bohu si moja jediná nádej a preto pevne dúfam, že budeš za mňa orodovať, aby som si spasil dušu. Matka milosrdenstva, prijmi ma za svojho služobníka a vezmi ma pod svoj materinský plášť. Ty vždy dostaneš od Boha všetko, o čo ho prosíš. Osloboď ma teda od všetkých pokušení, alebo mi aspoň vypros silu, aby som ich s tvojou pomocou premohol. Verím, že mi vyprosíš opravdivú lásku k Ježišovi Kristovi a že v tejto láske raz umriem. Matka moja, pre tvoju lásku k Bohu ťa prosím, pomáhaj mi v ťažkostiach tohto života. Neopusť ma, kým ma neuvidíš v nebi medzi blaženými. Tam ti budem ďakovať a večne oslavovať tvoje milosrdenstvo. Amen.

Modlitba pri voľbe povolania

Matka ustavičnej pomoci, potrebujem tvoju pomoc. Viem, že v pozemskom živote musím slúžiť tvojmu synovi Ježišovi, lebo všetko, čo som a čo mám, mám od neho. Všetky moje telesné i duševné schopnosti musia teda smerovať k nemu, aby som si zaslúžil nebo. Drahá Matka, v akom povolaní mám slúžiť Bohu? Matka moja, ja to neviem, ale ty to vieš. Preto sa vo svojej bezradnosti obraciam na teba. Osvieť mi rozum, aby som poznal Božiu vôľu. Bolo by pre mňa nešťastím, keby som sa chcel rozhodovať bez teba a bez Ježiša. Nie, nechcem si voliť povolanie len pre pozemské výhody, ani preto, aby som mohol uspokojovať svoje vášne. To by mi bolo osudné, lebo by som mohol stratiť svoje večné šťastie. S celou vážnosťou chcem skúmať, aký plán má so mnou Boh, kde ma chce mať On. Matka moja, pomáhaj mi poznať jeho najsvätejšiu vôľu. Pýtam sa sám seba: „Čím by som chcel byť, keď budem stáť pred bránou večnosti? Ako by som sa chcel predstaviť Ježišovi?
Volá ma Boh, aby som sa mu celkom zasvätil vo svätom kňazstve alebo v rehoľnej rodine? Aby som mu slúžil vo svätom manželstve? Alebo ako sestrička, ktorá sa celkom venuje skutkom milosrdenstva v nemocnici a nahrádza trpiacim bratom a sestrám ich pozemskú matku a slúži v nich trpiacemu Ježišovi?
Kam ma volá Ježiš? Moja drahá Matka, povedz mi to! Osvieť môjho spovedníka, aby mi pomohol ukázať správnu cestu! A keď ju spoznám, daj mi silu, aby som po nej šiel v tvojom duchu, aby som dôsledne spĺňal Božiu vôľu, prijímal na seba kríž a vytrvalo premáhal všetky prekážky na tejto ceste! Matka moja, daj, aby sa aj vôľa mojich rodičov zhodovala sa Božou vôľou. A keď sa budem musieť od nich odlúčiť, ty im nahrádzaj mňa. Tebe, Matka, ich odporúčam, ty ich potešuj! Vyslyš ma, moja drahá  Matka! Potom sa budem smieť pokojne pozerať do svojej časnej i večnej budúcnosti a očakávať, že ťa budem v nebi večne milovať. Milovať teba a Ježiša, tvojho Božského Syna. Amen.

Modlitba chorého

Drahá Matka ustavičnej pomoci, trpím, už dlho ma sužuje bolesť. A keď mi slabne telo, slabne aj duch. Zavše už strácam aj silu k modlitbe. Nikde nenachádzam útechu. Ani návšteva a súcit najlepších priateľov ma nevedia potešiť. Niekedy sa ma zmocňuje netrpezlivosť a smútok.
Ostávaš mi len ty, najsvätejšia Panna. Ty si moja nádej. Tvoje súcitné srdce sa zľutuje nado mnou. Najdrahšia Matka, nezabúdaj na svoje úbohé, opustené  dieťa. Vypros mi silu, aby som trpezlivo a odovzdane prijímal z Božej ruky každú bolesť, alebo ak to prispeje k mojej spáse, vráť mi zdravie. Ak však Boh chce, aby som ďalej trpel, ak chce, aby ma choroba približovala k poslednej hodine môjho pozemského putovania, som ochotný jeho vôľu prijať. Dúfam, nebeská Kráľovná, že mi vyprosíš silu radostne prijať každú obeť, ktorú bude odo mňa žiadať tvoj Božský Syn. Dobrotivá Matka ustavičnej pomoci, vypros mi stratené zdravie alebo milosť, aby som ďalej trpezlivo znášal chorobu z lásky k Bohu. Amen.

Modlitba za chorého

Matka ustavičnej pomoci, tvoj Božský Syn, ktorého držíš na rukách, ti neodmietne nijakú prosbu. Odporúčaj mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách pred tvojím obrazom. Matka, povedz len slovo svojmu Synovi – a chorý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni moju žiadosť. Chorí majú predsa mimoriadny nárok na tvoj nežný súcit. Preto popros svojho Syna, aby vrátil zdravie nášmu veľmi drahému chorému. Matka, prijmi moju úpenlivú prosbu! Ale keby Božia vôľa bola iná, prosím ťa, najsvätejšia Matka, vypros chorému dokonalú odovzdanosť do svätej Božej vôle. Posilňuj ho v bolestiach, vlej mu do duše trpezlivosť a dôveru v Boha. Nech nepodľahne malomyseľnosti a zúfalstvu. Stoj pri ňom najmä vtedy, keď sa bude poberať z tohto sveta do večnosti. Ukáž, že si našou Matkou. Mária, nedopusť, aby moje prosby boli márne. Ukáž aj teraz, že si Matkou ustavičnej pomoci, a zastaň sa úbohého chorého. Ty môžeš pomôcť, lebo si Panna mocná. Chceš pomôcť, lebo si Panna dobrotivá. Musíš pomôcť, lebo si Panna verná. A ty pomôžeš, lebo si Matka milosrdná.

Modlitba za čistotu srdca

Milá Matka ustavičnej pomoci, pozri sa na mňa. Kľačím pri tvojich nohách. Som tvoje slabé  dieťa, ktoré ťa prosí o pomoc. Moje telo je príbytok Najsvätejšej Trojice. Ježiš predsa povedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať  moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23). Áno, moje telo je chrámom dobrého Boha, býva v ňom Boží duch. Teraz chápem, prečo má  Ježiš tak rád tých, čo si zachovávajú Boží chrám  čistý. Teraz aj chápem strašné slová, ktoré povedal Ježiš o tých, čo budia pohoršenie: „Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny“ (Mt 18, 6). A sv. Pavol hovorí: „Uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý … nemá  dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve“ (Ef 5, 5). Drahá nebeská Matka, som vo veľkom nebezpečenstve. Skazený svet ma chce tisícorakými osídlami olúpiť o moju čistotu. Moja vlastná žiadostivosť  ma vedie do týchto vábivých pascí. Matka, posilňuj ma v tomto boji, chráň mi čistotu, Vypros mi milosť, aby som stále bdel, nie sníval. Posväcuj moje zmysly, aby som sa nijakou myšlienkou, nečistou predstavou neprevinil proti Ježišovi. Stvárňuj vo mne čisté  srdce; také, ktoré horí láskou k Bohu a potláča všetky zlé túžby, premáha city, ktoré by poškvrnili moju nevinnosť. Daj, aby som bdel na svojimi zmyslami. Chráň mi oči, aby som ich zatváral pred každým nebezpečným pohľadom a pred každým nebezpečným čítaním. Posilňuj ma, aby som nepočúval reči, ktoré by vo mne mohli zanechať  zlé stopy. Vzdiaľ odo mňa všetky svetské zábavy, také nebezpečné pre moju čistotu, nech sa odvážne vyhýbam príležitostiam. Aj keby moje srdce chcelo milovať príležitosť  ku hriechu, ako milujem svoje pravé oko alebo svoju pravú  ruku, predsa chcem pred ňou utekať. A keby tento útek bolel tak, ako by mi utínali pravú ruku, aj tak chcem rozbiť nehanebné  okovy. Drahá Matka, pamätaj, že si Matkou ustavičnej pomoci. Preto volám: Posilňuj ma! Ustavične mi pomáhaj! Kroť moje telo bázňou pred Božím trestom. Živo mi pripomínaj spaľujúci pekelný oheň, ktorý bude večne trýzniť nečistých!
Pomôž, aby nevýslovná  zaslepenosť v jedinom okamihu rozkoše nevrhla moju dušu do večných múk. Ó, Mária, stále ma napĺňaj veľkým odporom proti neresti nečistoty a zapáľ v mojom srdci lásku k čnosti svätej čistoty. Matka moja, ty ma musíš vyslyšať, lebo za nijakú cenu nechcem stratiť priateľstvo s Ježišom, tvojím Božským Synom. Nech Ježiš nachádza v mojom srdci vždy príjemné bývanie. Ako sa teším, že tam spočiniem na tvojom srdci, moja drahá  Matka ustavičnej pomoci.

 

Zdroj: Redemptoristi.sk, Obrázok: Aleteia.pl

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *