Litánie za kňazov

Aby sa tvoje sväté meno v našej farnosti, v našich rodinách, v našej krajine svätilo. Pane, daj nám kňazov, daj nám svätých kňazov a učiň nás prístupnými ich náukám.
Aby tvoje kráľovstvo prišlo do našich sŕdc a do sŕdc našich detí. Pane…
Aby sa na tvojom oltári každý deň konala svätá obeta na zadosťučinenie za naše hriechy a za potechu našich zomrelých. Pane…
Aby si nám odpustil hriechy, dal život našim dušiam a pokoj našim srdciam. Pane…
Aby si svätou Oltárnou sviatosťou osviežil naše duše, vysilené každodenným zápasom života. Pane…
Aby nás tvoje sviatosti posilňovali v živote a najmä v hodine našej smrti. Pane…
Aby si naše deti učil teba poznať, teba milovať, tebe slúžiť. Pane…
Aby si našich mládencov učil povinnostiam voči sebe, voči rodičom a vlasti. Pane…
Aby si naše dcéry učil byť skromnými, poctivými a hrdinskými kresťanskými matkami. Pane…
Aby si nás učil vzájomne nás milovať. Pane…
Aby si nás všetkých učil svedomite si plniť povinnosti a tak dosiahnuť večný život. Pane…
Aby nám bola hlásaná opravdivá spravodlivosť a pravá láska. Pane…
Aby si utíšil nenávisť spoločenských tried a spojil rozbrojené srdcia. Pane…
Aby si vylial svoje požehnanie na naše domy, polia a majetky. Pane…
Aby sme sa raz všetci zišli v krajine vyvolených. Pane…
Srdce Ježišovo, ty si ustanovilo katolícke kňazstvo, aby si nám dokázalo svoju nekonečnú lásku a skrze pôsobenie tvojich kňazov prebývalo medzi nami! Pane…

Modlime sa: Ó, Bože, ty si dal svojho jednorodeného Syna za pastiera našich duší a založil si skrze neho veľký ovčinec, svätú katolícku Cirkev, pokorne ťa prosíme, daruj svojmu veriacemu ľudu vždy verných pastierov, aby podľa Kristovho učenia a jeho dobrého príkladu pásli tvoje stádo a privádzali blúdiace ovce na cestu spasenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Bože, pôvodca všetkej svätosti, od teba pochádza každé pravé posvätenie a plné požehnanie, vylej na svojich služobníkov, ktorí v tomto čase majú byť vysvätení za kňazov, dar svojho požehnania:

• aby svojím dôstojným životom, konaním a prísnym dohliadaním na mravy veriacich ukázali, že sú dobrí duchovní a poznajú pravidlá, ktoré dal svätý Pavol Titovi a Timotejovi,

• aby dňom i nocou o tvojom zákone rozjímali,

• aby to, čo čítajú, verili, čo veria, učili a čo učia, i sami konali,

• aby boli ozdobení čnosťou spravodlivosti, stálosti, milosrdenstva, statočnosti a ostatnými čnosťami,

• aby k týmto čnostiam svojím príkladom povzbudzovali a náukami ich potvrdzovali,

• aby svoju dôstojnosť zachovali čistú a nepoškvrnenú,

• aby najsvätejšiu obetu, v ktorej chlieb a víno svätým požehnaním v Telo a v Krv tvojho Syna býva premenené, vždy hodne na spásu tvojho ľudu slávili,

• aby vernou a nikdy nechladnúcou láskou dosiahli plný vek v Kristovi a v deň spravodlivého Božieho súdu s čistým svedomím, s pravou vierou, plní Ducha Svätého vstali z mŕtvych.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Vystroj, ó, Pane, všetkých duchovných správcov svojou milosťou a hlboko im vštep do srdca, že každú im zverenú dušu, ktorej spasenie zanedbajú, budeš v ten veľký deň od nich požadovať. Tvoj duch nech ovieva ich ústa, keď ohlasujú ľudu tvoje slovo, keď mládež vyučujú tvoje sväté náboženstvo, keď umierajúcich zaopatrujú na smrteľnej posteli. Daj, aby skrze verné kresťanské konanie boli príkladom tichosti a lásky k blížnemu a hodnými sluhami svätého oltára. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *