Krížová cesta VII.

Úvod:

Pane, náš Otec, ktorý si na nebesiach! Prichádzame k tvojim nohám s túžbou rozjímať o najväčšom dare, ktorý si nám odovzdal skloniac sa nad našou biedou, o Ježišovi, tvojom Synovi a našom Vykupiteľovi a o jeho zachraňujúcom diele uskutočnenom v paschálnom tajomstve.
Nebeský Otec, túžime poznávať Tvoju Lásku v tomto tajomstve a sprevádzajúc tvojho Syna na krížovej ceste hľadať naše osobné miesto v týchto udalostiach.
Otče, otváraj nás viac na Tvoju zachraňujúcu lásku, aby sme ju v tejto ceste bolesti videli, chápali a ochotne prijímali.

I. Zastavenie: Posledná večera

Sv. Pavol hovorí: ‘ Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. ‚ /1Kor 11,23-26/
Otče, hľa, tu som, aby som splnil tvoju vôľu. Lebo kvôli tomu som sa narodil, aby som sa dával.

II. Zastavenie: Ježiš sa potí krvou

‘ „Otče ak chceš vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“ ‚ /Lk, 22,42/
V strachu a úzkosti sa Ježiš modli k Otcovi. Veľmi dobre vie, čo ho čaká, no nevzpiera sa. Veď to nemôže byť prekážkou – chce tak Otec. Ako je to s nami?
Povedali sme Bohu svoje áno a predsa sa často vzpierame Jeho vôli. Ježišu, daj, aby sme si aj v tých najťažších chvíľach nášho života dokázali voliť Teba.

III. Zastavenie: Judáš zrádza Ježiša

‘ Vtedy jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. ‚ /Mt 26, 14-15/
Ježišu, Judáš Ťa zradil pre peniaze a vydal Ťa za cenu otroka. Na koľko som Ťa ocenil ja? Nie je to vidieť z mojich skutkov, či postojov voči Tebe a blížnym?
Pane, pomôž mi aby som spoznal, akú cenu máš mať Ty v mojom živote.

IV. Zastavenie: Ježiš pred Veľradou

‘ Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu a hovorili mu: „Ak si Mesiáš, povedz nám to!“ On im odvetil: „Aj keď vám to poviem, neuveríte, a keď sa opýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.“ Tu povedali všetci: „Si teda Boží Syn?“ On im povedal: „Vy sami hovoríte, že som.“ ‚ /Lk 22, 66-70/
Máme aj my odvahu hlásať pravdu? Presadzujeme ju, alebo len zbabelo čušíme pod perinou, aby sa nám nič nestalo?
Pane Ježišu, daj nám odvahu v každej chvíli nášho života vyznávať pravdu pred ľuďmi a kráčať za tebou.

V. Zastavenie: Peter zapiera Ježiša

‘ Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala: „Aj tento bol s ním.“ Ale on ho zaprel: „Žena, nepoznám ho.“ O chvíľu si ho všimol iný a povedal: „Aj ty si z nich.“ Peter odpovedal: „Človeče, nie som.“ A keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil: „Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan.“ Peter povedal: „Človeče, neviem čo hovoríš.“ ‚ /Lk, 56-60a/
Pane Ježišu, mnohokrát sme Ťa už zapreli, no ty si nám vždy odpustil. Daj nám silu, aby sme ťa v každom čase a v každej chvíli vedeli vyznať.

VI. Zastavenie: Ježiš pred pilátom

‘ Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ ‚ /Jn 18, 33-36/
Pane Ježišu, Pilát ťa odsúdil hoci nenašiel na tebe nijakú vinu. Prečo? Bál sa o svoje postavenie? Pridal sa aj na úkor svojho svedomia k tým, ktorí žiadali tvoju smrť.
Daj nám, prosíme, silu kráčať po pravej ceste svojho svedomia, aby sme si nenahovárali, že za zlo, ktoré sa koná v našom okolí, nemôžeme a aby sme sa nebáli priniesť obetu, pre dobro svojich blížnych.

VII. Zastavenie: Ježiša bičujú a korunujú tŕním

‘ Pilát dal Ježiša zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pre ním na kolená a posmievali sa mu: Buď pozdravený, židovský kráľ! Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. ‚ /Porov. Mt 27, 28-30/
Pane, Tvoju svätú a pokornú hlavu, na ktorej sa mala skvieť najvzácnejšia koruna, ľudská pýcha ozdobila korunou z tŕnia. Pane, Tvoje sväté Božie Telo, Tvoje čisté a nevinné Telo, ktoré si zasluhuje najväčšiu úctu a poklonu, ľudská zmyselnosť a akákoľvek nečistota sfarbila hlbokými krvavými ranami. Prosíme Ťa, Pane Ježišu, vysloboď súčasného človeka z bahna pýchy a zmyselnosti a znič jeho ukrutnosť, aby sa stal pokorný a čistý, a tak získal Boží život v sebe.

VIII. Zastavenie: Ježiš berie kríž na plecia

‘ Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. ‚ /Jn 19, 17/
‘ Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. ‚ /1 Pt 2, 24/
Pane, Ty si z lásky k nám zobral na seba ťažké bremeno a vydal si sa s ním na cestu, o ktorej si vedel, že sa končí smrťou. Prosíme Ťa, pomôž aj nám, aby sme dokázali niesť naše každodenné kríže a nasledovať Ťa.

IX. Zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

‘ Pán Ježiš zavolal k sebe zástup učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ „Vojaci viedli Ježiša, aby ho ukrižovali. Stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby niesol kríž.“ ‚ /Porov. Mt, 27,32/
Pane, nedovoľ, aby som sa niekedy v živote svojimi hriechmi stal prekážkou šírenia tvojho kráľovstva na zemi.

X. Zastavenie: Ježišovo ukrižovanie

‘ Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. ‚ /Lk 23, 33/
Dráma vrcholí. Ježiša pribíjajú na kríž! Aby bol obraz dokonalejší, visí medzi zločincami! Zahľaďme sa na ukrižovaného Ježiša s hlbokou túžbou a prosme o bolesť s Kristom skrúšeným, vnútorné muky nad toľkými mukami, ktoré Kristus pretrpel za nás, za každého jedného z nás. Modlime sa aj o hlboké precítenie, že týmto hrozným trestom berie na seba vtelený Boží Syn všetko zlo v každej nočnej podobe.

XI. Zastavenie: Ježiš a matka

‘ Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja Matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. ‚ /Jn, 19, 26-27/
Božia Matka, chceme byť tvojimi synmi. Daj, aby sme si toto synovstvo uvedomovali. Nech nám v tomto pomáha spomienka na udalosť, pri ktorej sme sa nimi stali.

XII. Zastavenie: Ježiš zomiera na kríži

‘ Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče do tvojich rúk porúčam svojho Ducha.“ Po týchto slovách vydýchol. ‘ /Lk, 23, 44-46/
Mohol nás vykúpiť jedinou prosbou svojich úst, slzou svojho oka, alebo kvapkou svojej krvi. To však nestačilo jeho nekonečnej láske. Pane Ježišu, ty si zomrel na kríži za mňa i za celý svet; daj aby som tebe umieral a tvojím bol naveky.

XIII. Zastavenie: Ježiša pochovávajú

‘ Istý muž menom Jozef zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Keď ho sňal z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu. ‚ /Porov. Lk, 23, 50-53a/
Pane Ježišu, ty vieš, že sa naše hroby nerozlišujú podľa pomníkov ani podľa mien, čo sú na nich napísané, ale líšia sa podľa nádeje, ktorá sa v nich tají. Prosím Ťa, daj, nech sa aj môj hrob podobá Tvojmu práve v tejto fantastickej nádeji na vzkriesenie.

XIV. Zastavenie: Zmŕtvychvstanie

‘ V prvý deň týždňa zavčas rána prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: “Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“ /Lk 24, 1-6a/
Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje zmŕtvychvstanie, ktorým si premohol smrť a otvoril si nám prístup do večného života. Prosíme Ťa o milosť, aby sme neustále rástli v poznaní Teba a v prehlbovaní nášho vzťahu k Tebe, aby sme všetko zamerali iba na Teba a tak raz mohli získať večný život.

Záverečná modlitba:

Pane Ježišu, sprevádzali sme Ťa na tvojej krížovej ceste od Stola poslednej večere až po Vzkriesenie. Prosíme Ťa, daj aby sme ako pútnici do nebeskej vlasti mali plnú účasť na tvojom veľkonočnom tajomstve. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen .

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *