Litánie ku Kristovi Kráľovi

Pane, zmiluj sa.     Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.   Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.     Pane, zmiluj sa.
Kriste, uslyš nás.   Kriste, vyslyš nás.

Kriste, Kráľ neba i zeme, zmiluj sa nad nami!
Kriste, Kráľ lásky, zmiluj…
Kriste, Kráľ pokoja, zmiluj...
Kriste, Kráľ jednoty,
Kriste, Kráľ rodiny,
Kriste, Kráľ Cirkvi,
Kriste, náš Kráľ, vylej na nás Ducha Svätého, ktorý z nášho domova učiní večeradlo a posvätí nás svojou prítomnosťou, zmiluj sa nad nami!
Kriste, náš Kráľ, požehnaj svojim Duchom naše telá, uzdrav ich z chorôb, ktorými nás trápi tvoj nepriateľ, zmiluj….
Kriste, náš Kráľ, požehnaj svojim Duchom naše duše a ducha, aby boli oslobodené od všetkých vplyvov zla,
Kriste, náš Kráľ, požehnaj svojim Duchom naše jazyky, aby sme slovom nespôsobovali bolesť blížnym a prinášali všade tvoj pokoj,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám dar pokory, aby sme vo svojich blížnych dokázali vidieť dar tvojej lásky a dobroty,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha čistej, obetavej lásky, akou si ty miloval,
Kriste, náš Kráľ, daruj našej rodine ducha jednoty, v ktorom budeš ty sám prebývať medzi nami,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha viery a zbožnosti, aby sme s dôverou odovzdávali svoje životy tvojej prozreteľnosti,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha modlitby, aby sme ani jediný deň nežili bez tvojej prítomnosti a tvojho požehnanie,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha zmierenia a odpustenia, v ktorom sa bude naša láska neustále upevňovať,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha pravdy a spravodlivosti, aby vniesol tvoje svetlo a istotu do nášho života,
Kriste, náš kráľ, vlož do nás svojho ducha vernosti a oddanosti, ktorý ničí všetky satanove plány proti láske,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha rozlišovania, aby sme v živote bezpečne rozpoznávali tvoje dary od satanových klamstiev,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha pokoja, ktorý ochráni naše duše od stresu a beznádeje,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha radosti, aby sme naplno objavili šťastie v dare života,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha nehy a láskavosti, ktorý lieči rany duše a srdca,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha proroctva, aby sme duchovné pravdy správne interpretovali vo všetkých okolnostiach života,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha čistoty a nevinnosti, aby sme vždy dokázali cítiť tvoju lásku,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha vďačnosti a chvály voči Bohu, ktorá nás zjednocuje s tebou,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha múdrosti a rozvahy, aby sme bez omylov prekonávali prekážky života,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha rady, aby sme sa dokázali vzájomne povzbudzovať v ťažkostiach,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha sily, aby nás životné kríže nikdy nezlomili,
Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha čestnosti a charakternosti, aby sme kráčali životom ako praví apoštoli tvojej nemennej Pravdy,
Od ducha rozdelenia, osloboď nás, Kriste, náš Kráľ!
od ducha modloslužby, osloboď
od ducha závisti,
od ducha zloby,
od ducha pýchy,
od ducha závislosti,
od ducha neposlušnosti a vzdorovitosti,
od ducha nepokoja,
od ducha otroctva,
od ducha sebazničenia,
od ducha smrti,
od ducha lakomstva,
od ducha hnevu a svárov,
od ducha neodpustenia,
od ducha zármutku,
od ducha nečistoty,
od ducha klamstva,
od ducha nezriadenej žiadostivosti,
od ducha bezcitnosti,
od ducha neprávosti,
od každej formy útlaku a nespravodlivosti,
od hmotnej biedy a straty domova,
od hladu a chorôb,
od každého démonského vplyvu a útoku,
od všetkých kliatieb a urieknutí,
od mágie a všetkých okultných praktík,
od falošných prorokov,
od nešťastí a živelných pohrôm,
od blesku a vody,
od viditeľných i neviditeľných škodcov,
od všetkých satanových klamstiev,
od duchovnej vlažnosti,


Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


Modlime sa: Ježišu, Kráľu lásky, daruj nám svojho ducha jednoty, aby naša rodina rástla vo svätosti. Upevňuj naše myšlienky v tvojej pravde, naše slová v tvojom milosrdenstve a naše skutky v tvojej obetavej láske. Amen

Teba, Pane Ježišu Kriste, uznávam za Kráľa sveta. Čokoľvek bolo stvorené, bolo stvorené pre Teba. Uplatňuj nado mnou všetky svoje práva!
Obnovujem svoje krstné sľuby:
zriekam sa zlého ducha a všetkej jeho pýchy i všetkých jeho skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som dopomohol k víťazstvu právam Božím i právam Tvojej svätej Cirkvi. Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje skromné skutky s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje kráľovstvo a tak sa na celom svete upevnilo kráľovstvo Tvojho pokoja. Amen.

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému srdcu

K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
zhliadni na nás, pokorne kľačiacich
pred tvojim oltárom:

Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať.

K. Aby sme sa mohli s tebou
ešte vrúcnejšie spojiť,

Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne
zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.

K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,
mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami
a odmietli ťa.

Ľ. Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu,
a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.

K. Pane, buď kráľom nielen svojim verným,
ktorí ťa nikdy neopustili,
ale aj márnotratným synom a dcéram;

Ľ. daj, aby sa čím skôr vrátili
do otcovského domu
a nezahynuli hladom a biedou.

K. Pane, buď kráľom i tým,
ktorých od teba odlúčili
mylné názory a rozkolníctvo;

Ľ. priveď ich naspäť do prístavu pravdy
a k jednote viery,
aby bolo jedno stádo a jeden pastier.

K. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť,
všetkým národom poriadok a pokoj;
nech zo všetkých končín zeme
zaznieva jeden hlas:

Ľ. Sláva Božskému Srdcu,
ktoré nám prinieslo spásu;
jemu česť a chvála naveky.

Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *