Deviatnik k svätej Faustíne

1. deň: Poznávanie tajomstva Božieho milosrdenstva

Pán Ježiš: „Váš život má byť podľa môjho vzoru, od jasličiek až po smrť na kríži. Prenikni do mojich tajomstiev a spoznáš priepasť môjho milosrdenstva voči stvoreniam a moju nepreniknuteľnú dobrotu – a tú dáš poznať svetu“ (Den. 438).

Sestra Faustína: „Ó, Bože, ako veľmi túžim, aby Ťa poznali duše, že si ich stvoril z nepochopiteľnej lásky. Ó, Stvoriteľ môj a Pane, cítim, že odchýlim závoj neba, aby zem nepochybovala o Tvojej dobrote“ (Den. 483).

Svätá Faustína, vypros mi milosť, aby som stále hlbšie prenikal do tajomstva Božieho milosrdenstva v diele stvorenia, spásy a slávy, aby som ho ako ty ohlasoval svetu.

Litánie k sv. Faustíne (na záver každého dňa)

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj s nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami.

Sv. Mária, oroduj za nás.

Sv. Faustína, pravý svedok milosrdenstva nebeského Otca

Sv. Faustína, pokorná služobnica Ježiša, Vteleného milosrdenstva

Sv. Faustína, poslušný nástroj Ducha potešiteľa

Sv. Faustína, dôverujúca dcéra Matky Milosrdenstva

Sv. Faustína, dôverníčka posolstva o Božom milosrdenstve

Sv. Faustína, verná tajomníčka slov Milosrdného Ježiša

Sv. Faustína, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva

Sv. Faustína, správkyňa Boha bohatého na milosrdenstvo

Sv. Faustína, dar Boha pre celý svet

Sv. Faustína, pozorujúca dobrotu Stvoriteľa v každom stvorení

Sv. Faustína, zvelebujúca Boha v tajomstve Vtelenia

Sv. Faustína, účastníčka Pánovho utrpenia a zmŕtvychvstania

Sv. Faustína, sprievodkyňa na ceste Ježišovho kríža

Sv. Faustína, stretávajúca sa s Ježišom so svätých sviatostiach

Sv. Faustína, zjednotená zo Ženíchom vo svojej duši

Sv. Faustína očarená Božím milosrdenstvom v živote Márie

Sv. Faustína, milujúca Cirkev – Kristovo mystické telo

Sv. Faustína, mocná v pravdivej viere

Sv. Faustína, stála v nezlomnej nádeji

Sv. Faustína, horiaca vrúcnou láskou

Sv. Faustína, pekná skutočnou pokorou

Sv. Faustína, jednoduchá v detskej dôvere

Sv. Faustína, vzor v plnení Božej vôle

Sv. Faustína, príklad obetavej služby

Sv. Faustína, starostlivá ochrankyňa kňazských a rehoľných duší

Sv. Faustína, ochrana detí a mladých ľudí pred zlom

Sv. Faustína, nádej padajúcich a zúfalých

Sv. Faustína, posila chorých a trpiacich

Sv. Faustína, podporujúca nádej v srdciach umierajúcich

Sv. Faustína, obetujúca sa za hriešnikov

Sv. Faustína, ustarostená o spásu všetkých ľudí

Sv. Faustína, orodovníčka trpiacich v očistci

Sv. Faustína, prosiaca o Božie milosrdenstvo pre celý svet

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – zmiluj sa nad nami.

V.: Oroduj za nás sv. Faustína
R.: Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu posolstvo Milosrdenstva.

Modlime sa:
Milosrdný Bože, prijmi naše vďakyvzdanie za dar života a poslania sv. Faustíny a na jej orodovanie nám pomôž vzrastať v dôvere voči Tebe i v milosrdenstve voči blížnym. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

2. deň: Kontemplácia Milosrdenstva v každodennom živote

Pán Ježiš: „Keď uvažuješ o tom, čo ti hovorím v hĺbke tvojho srdca, je to pre teba osožnejšie, než keby si prečítala veľa kníh. Ó, keby duše chceli počúvať môj hlas, keď sa im prihováram v hĺbke srdca, v krátkom čase by dosiahli vrchol svätosti“ (Den. 584).

Sestra Faustína: Bože, nehľadám šťastie inde ako vo svojom vnútri, v ktorom prebývaš. Teším sa z Teba vo svojom vnútri. Tu s Tebou ustavične prebývam, tu s Tebou prežívam najväčšiu dôvernosť, tu s Tebou prebývam bezpečne, tu nesiaha ľudský pohľad. Najsvätejšia Panna ma nabáda k takému prebývaniu s Tebou (porov. Den. 454).

Svätá Faustína, nauč ma prebývať s Pánom vo svojej duši, nauč ma počúvať jeho hlas a všetky okamihy života prežívať s ním. Vypros mi milosť, aby som dokázal kontemplovať Milosrdenstvo v každodennom živote.

3. deň: Postoj dôvery k Pánu Bohu

Pán Ježiš: „Dcéra moja, keď cez teba žiadam od ľudí úctu k môjmu milosrdenstvu, tak ty sa prvá musíš vyznačovať dôverou v moje milosrdenstvo“ (Den. 742). „Zabezpečujem ti stály príjem, z ktorého budeš žiť. Tvojou povinnosťou je úplná dôvera v moju dobrotu a mojou povinnosťou je dať ti všetko, čo potrebuješ. Robím sa sám závislým od tvojej dôvery. Ak tvoja dôvera bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná” (Den. 548).

Sestra Faustína: „Bože, vo Svätej Trojici jediný. Túžim Ťa tak milovať, ako Ťa ešte žiadna ľudská duša nemilovala. Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti Tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti ničoho sa nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky“ (Den. 283).

Vypros mi, svätá Faustína, milosť detskej dôvery, aby som vždy a vo všetkom verne plnil Božiu vôľu, ktorá je pre mňa samým milosrdenstvom.

4. deň: Postoj milosrdenstva k blížnym

Pán Ježiš: „Dcéra moja, (…) žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Vždy a všade máš preukazovať milosrdenstvo svojim blížnym, nemôžeš sa tomu vyhýbať, ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie – modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nezvratným dôkazom lásky ku mne. Takto duša oslavuje moje milosrdenstvo a vzdáva mu česť“ (Den. 742).

Sestra Faustína: „Ježišu môj, prenikni ma celú, aby som Ťa mohla odzrkadľovať v celom svojom živote. Zbožšti ma, aby moje skutky mali nadprirodzenú hodnotu. Daj, aby som mala pre každú dušu bez výnimky lásku, súcit a milosrdenstvo. Ježišu môj, každý z Tvojich svätých odzrkadľuje jednu z Tvojich čností. Ja túžim odzrkadľovať Tvoje ľútostivé Srdce plné milosrdenstva, chcem ho oslavovať. Nech je Tvoje milosrdenstvo, ó, Ježišu, vtlačené do môjho srdca a duše ako pečať a to bude mojím znamením v tomto aj v budúcom živote“ (Den. 1242).

Svätá Faustína, oroduj za mňa u Pána, aby sa aj môj život premenil na milosrdenstvo preukazované blížnym skutkom, slovom a modlitbou. Nech moje oči, uši, ústa, ruky, nohy a srdce sú milosrdné.

5. deň: Hlásanie posolstva Milosrdenstva

Pán Ježiš: „V Starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu so svojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť na svoje milosrdné srdce. Tresty používam len vtedy, keď ma sami k tomu nútia. Moja ruka neochotne berie meč spravodlivosti; pred dňom spravodlivosti posielam deň milosrdenstva“ (Den. 1588).

Sestra Faustína: „Ó, môj Bože, všetko, čo je vo mne, nech Ťa zvelebuje, Stvoriteľ môj a Pán, každým úderom svojho srdca túžim oslavovať Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Túžim hovoriť dušiam o Tvojej dobrote a povzbudzovať ich k dôvere v Tvoje milosrdenstvo – to je moje poslanie, ktoré si mi predurčil, Pane, v tomto i budúcom živote“ (Den. 1325).

Podľa tvojho príkladu, svätá Faustína, chcem hlásať svetu posolstvo o Božom Milosrdenstve svedectvom svojho života i slovom, aby sa tak dostalo ku všetkým ľuďom a naplnilo ich srdcia nádejou. Nech sa aj v mojom života splní Ježišovo prisľúbenie: „Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom“ (Den. 1075).

6. deň: Vyprosovanie Božieho milosrdenstva pre svet

Pán Ježiš: „Dcéra moja, naklonil som svoje srdce k tvojim prosbám. Tvojou úlohou a povinnosťou tu na zemi je vyprosovať milosrdenstvo pre celý svet“ (Den. 570). „Modlitby, pôsty, umŕtvovania, prácu a všetky utrpenia budeš spájať s mojou modlitbou, pôstom, umŕtvovaním, prácou a utrpením. Vtedy budú mať moc pred mojím Otcom“ (Den. 531). „Ustanovujem ťa za správkyňu svojho milosrdenstva“ (Den. 570).

Sestra Faustína: „Bože môj, som si vedomá svojho poslania vo svätej Cirkvi. Mojím neprestajným úsilím je vyprosovať milosrdenstvo pre svet. Úzko sa spájam s Ježišom a som postavená ako obeta prosiaca za svet. Boh mi neodmietne nič, keď ho pokorne prosím hlasom jeho Syna. Moja je ničím obeta sama osebe, ale keď ju spájam s obetou Ježiša Krista, stáva sa všemohúcou a má moc odčiniť Boží hnev. Boh nás miluje vo svojom Synovi. Bolestné umučenie Božieho Syna je ustavičným zmierňovaním Božieho hnevu“ (Den. 482).

Svätá Faustína, s tebou chcem prosiť o milosrdenstvo pre celý svet, zvlášť pre zaťatých hriešnikov, kňazov a rehoľné osoby, aby žili sväto, a aby viedli Boží ľud po cestách spásy.

7. deň: Láska k Cirkvi, tajomnému Kristovmu telu

Pán Ježiš: „Dcéra moja, rozjímaj o Božom živote, ktorý je obsiahnutý v Cirkvi pre spásu a posvätenie tvojej duše. Zamysli sa, ako využívaš tieto poklady milostí, túto námahu mojej lásky” (Den. 1758).

Sestra Faustína: Ježišu, „usilujem sa o svätosť, lebo takto budem užitočná Cirkvi. Neustále sa usilujem o čnosti. Snažím sa verne nasledovať Ježiša, a to množstvo každodenných tichých čností, ukrytých, takmer nebadaných, ale konaných s veľkou láskou, vkladám do pokladnice Božej Cirkvi na úžitok všetkých duší. Vnútorne cítim, akoby som bola zodpovedná za všetky duše. Dobre viem, že nežijem len pre seba, ale pre celú Cirkev“ (Den. 1505).

Z vďaky za dary Božieho milosrdenstva, ktoré pre mňa Pán zanechal vo svätej Cirkvi, chcem tak ako ty, svätá Faustína, čerpať z nich, aby som sa stal svätý a mohol priťahovať iné duše k prameňom Božieho milosrdenstva.

8. deň: Stretnutie s Ježišom vo sviatostiach

Pán Ježiš: „Ach, ako ma bolí, že duše sa vo sv. prijímaní tak málo spájajú so mnou. Čakám na duše, a ony sú voči mne ľahostajné. Milujem ich tak nežne a úprimne, a ony mi nedôverujú. Chcem ich zahrnúť milosťami – ony ich nechcú prijať. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvym, a predsa mám srdce plné lásky a milosrdenstva. Aby si poznala aspoň trochu moju bolesť, predstav si najnežnejšiu matku, ktorá veľmi miluje svoje deti, avšak tieto deti pohŕdajú matkinou láskou. Rozjímaj nad jej bolesťou, nikto ju nepoteší. To je slabý obraz a [slabé] podobenstvo mojej lásky“ (Den. 1447).

Sestra Faustína: „Ježišu, v mojom živote je ešte jedno tajomstvo – najhlbšie, ale aj najsrdečnejšie – si to Ty sám v podobe chleba, keď prichádzaš do môjho srdca. Tu je celé tajomstvo mojej svätosti. Tu moje srdce spojené s Tvojím, stávajú sa jedno, tu už neexistujú žiadne tajomstvá, lebo všetko Tvoje je moje, a moje Tvoje. Hľa, všemohúcnosť a zázrak Tvojho milosrdenstva (Den. 1489). Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím sv. prijímaniu. Cítim, že tento svätý oheň ma celkom premenil. Ó, ako sa teším, že som Tvojím príbytkom, Pane, moje srdce je chrámom, v ktorom ustavične prebývaš“ (Den. 1392).

Svätá Faustína, vypros mi milosť živej viery, aby každá sviatosť bola pre mňa privilegovaným stretnutím s Ježišom, a aby sa Eucharistia stala stredobodom celého môjho života a premenila ho na lásku.

9. deň: Úcta k Panne Márii

Pán Ježiš: „Váš život má byť podobný môjmu životu, tichý a ukrytý. Máte sa neustále zjednocovať s Bohom, prosiť za ľudstvo a pripraviť svet na druhý Boží príchod” (Den. 625).

Sestra Faustína: „Ó, sladká Panna Mária, Ty si mojím vzorom, Ty si pre mňa žiarivá zornička, v Tebe celá toniem s úžasom. Ó, Matka, nepoškvrnená Panna, v Tebe sa odráža Boží lúč. Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána, Ty si mojím štítom a ochranou pred nepriateľom“ (Den. 1232).

Svätá Faustína, najvernejšia dcéra Matky milosrdenstva, skry ma pod jej plášť, aby ma viedla k Ježišovi, naučila žiť jeho životom a poslaním, ktorým je ukazovať svetu milosrdenstvo nebeského Otca. Tak ako Mária, chcem aj ja ľuďom dávať Vtelené milosrdenstvo a pripravovať svet na jeho druhý príchod.

Zdroj: modlitba.sk, Obrázok: redemptoristi.sk

Zdieľať

One thought on “Deviatnik k svätej Faustíne

  • 13. januára 2024 at 11:08
    Permalink

    Vrúcne prosím o modlidby, aby náš Otec Nebeský a naša Matka Nebeská, vypočuli moje prosby, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo, SV. Faustína prosím Ťa s celého srdca pomôž mi a zachráň všetko

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *