Čo je to porobenie?

Urieknutie, bosoráctvo, porobenie… Všetky tieto temné praktiky môžeme súhrnne vyjadriť jedným slovom: prekliatie. Mons. ThDr. František Tondra píše, že zlorobenie (z lat. maleficium, ľudovo nazývané porobenie) „…je pokus spôsobiť blížnemu telesné a hmotné zlo pomocou zlého ducha… Je to hriech nielen proti náboženstvu, ale aj proti láske k blížnemu, prípadne aj proti spravodlivosti.“ 1Podobne ho aj sv. Tomáš Aquinský zaraďuje medzi smrteľné hriechy (Suma Theologiae, II, IIae, q. 76, a . 3).
Vzývanie zlého ducha v takomto prípade môže byť výslovné alebo zahrnuté. Výslovné znamená, že niekto obradmi alebo slovami priamo vzýva diabla o pomoc. O zahrnutom vzývaní morálny teológ Albert Beneš OP píše: „ Zahrnuto vzýva démona ten, kto používa rôzne tajuplné praktiky, ktoré sú prirodzene svojou povahou nespôsobilé, aby sa nimi dosiahol zamýšľaný cieľ. Pretože tieto praktiky nemôžu dosiahnuť cieľ samy osebe, dáva sa tu Satanovi možnosť zasiahnuť; pomoc sa očakáva nie od prirodzených prostriedkov, ani od Boha a jeho anjelov, teda dáva sa priestor démonom. Aj keď človek nemá výslovný úmysel paktovať so Satanom, žiada vyriešenie problémov od tajomných okultných síl.; pre prirodzenú nespôsobilosť určitých prostriedkov je nutné hovoriť o zahrnutom veštení. Sv. Tomáš zdôvodňuje, že použitie prostriedkov, ktoré sú samy osebe nespôsobilé predpokladá tichú nevyjadrenú zmluvu so zlými duchmi“. 2
Známy exorcista rímskej diecézy páter Gabriele Amorth uvádza, že toto diabolské úsilie sa deje viacerými spôsobmi: pomocou čiernej mágie, zlorečením, urieknutím a predmetovým prekliatím.
•  Pomocou čiernej mágie, čarodejníctva alebo satanských obradov. Prekliatie sa uskutočňuje prostredníctvom magických formúl a obradov, pri ktorých sa vzýva diabol. O takýchto praktikách hovorí Sv. Písmo jednoznačne: „ Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi…“ (Dt 18, 12).
•  Zlorečením. Pôvod zla je v diablovi, a preto, ak niekto praje druhému zlo, zahrnuto vzýva zlého ducha, aby dotyčnému človekovi uškodil. Ak ten, kto zlorečí, je v príbuzenskom vzťahu s tým, komu zlorečenie adresuje, účinok kliatby je omnoho horší. Napríklad, keď zlorečia rodičia svojim deťom alebo starí rodičia vnúčatám.
•  Urieknutie. Nazývame ho aj prekliatie pohľadom. Nejedná sa o to, že niekto sa na nás škaredo pozrie a nám sa stane čosi zlé. To sú iba mylné domnienky ľudí. Pri urieknutí ide o skutočný úmysel škodiť druhému pomocou zlého ducha, pričom pohľad slúži ako prostriedok. Ľudia sa bežne domnievajú, že práve toto je príčinou určitých nevysvetliteľných chorôb alebo iných nepríjemností, ktoré sa im v živote prihodia. Vo väčšine prípadov sa po dôslednom preskúmaní ukáže, že išlo o nepodložené upodozrievanie nevinných osôb. Urieknutie pohľadom je v praktickom živote dosť zriedkavé.
•  Predmetové prekliatie. Je to najpoužívanejší prostriedok, pomocou ktorého sa na niekoho uvrhne kliatba. Už z názvu vyplýva, že na jeho uskutočnenie sa používajú určité predmety. Tie sú zhotovené zo zvláštnych materiálov, ktoré majú častokrát symbolický význam. Prekliaty predmet slúži ako viditeľné znamenie úmyslu škodiť a zároveň je prostriedkom, ktorý sa odovzdáva „do moci zlého ducha alebo pod jeho vplyv“. V podstate tu ide o napodobneninu sviatostí, ktoré majú viditeľný znak (napr. voda pri krste) naznačujúci pôsobenie neviditeľnej milosti. V  prípade predmetového prekliatia ide o viditeľný znak pôsobenia ničivej moci zlého ducha.
Napríklad: človekovi, ktorému sa chce uškodiť, sa podá jedlo alebo nápoj, do ktorého je zamiešaný prekliaty predmet, pripravený z rozličných zložiek: z kostí mŕtvych, popol zo spálených častí zvierat, rastlín apod., alebo sa prekliaty predmet (zrazenina krvi, pevne zauzlený chumáč vlasov a iné) umiestni niekde do jeho bytu, napríklad do vankúša.
Druhý spôsob je preklínať predmety, ktoré patria človekovi, ktorému sa chce uškodiť (jeho fotografie, šaty, veci) alebo preklínať predmety, ktoré ho predstavujú: figúrky, bábiky, zvieratá… 4 Známe je prepichovanie figuríny znázorňujúcu obeť z magických rituálov voodoo.
Cieľ prekliatia býva rozmanitý. Niekedy je to snaha rozbiť priateľské vzťahy alebo manželstvo, alebo naopak spôsobiť, aby sa dvaja zamilovaní vzali. Inokedy slúži na vyvolanie zdravotných problémov alebo dokonca sa jeho prostredníctvom usiluje zničiť druhého človeka. Spomínam si, ako sa raz Ibrahim Maiga vyjadril, že v jeho krajine nemajú mafiánov. Na vybavenie účtov slúžia ľuďom čarodejníci, ktorí pomocou mágie znemožnia človeka, alebo ho dokonca zničia, napríklad spôsobia, že dotyčný úplne ochrnie. 5
V tejto súvislosti mi prichádza na myseľ môj bývalý kamarát, ktorý takmer zabil otca jedného dievčaťa tým, že v magickom rituáli mrzačil voskovú figurínu, ktorá ho predstavovala. Našťastie včas celý proces ukončil a spomínaný otec sa postavil doslova zo smrteľnej postele.
Možno, že tieto skutočnosti vyvolávajú vo Vás strach a pýtate sa: „Môže mi teda niekto uškodiť, keď vyriekne na mňa kliatbu?“ Páter Elias Vella, exorcista z Malty, na túto otázku odpovedá: „V princípe hovorím, že áno, lebo ak existuje požehnanie, existuje aj kliatba. Závisí od toho, či sme pre kliatbu otvorení alebo nie… Ak nie ste preň otvorení, kliatba vám neuškodí“. 6 V pastierskom liste Konferencie biskupov Toskánsa sa píše: „…Pri takýchto praktikách nemožno vylúčiť, že porobenie má istú účasť na diabolskom svete a diabolský svet na porobení. Z toho dôvodu Cirkev vždy rozhodne odmietala čary a podobné konanie.“ 7
Ako sa môže niekto otvoriť pre kliatbu? Páter Vella hovorí, že je to možné dvomi spôsobmi: „Najprv hriechom, to znamená, že Kristus nie je stredobodom jeho života; alebo psychickým oslabením, zranením.“ A pokračuje: „Často sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú veľmi dobrí. Ale preto, lebo sú plní strachu, môžu absorbovať oveľa viac negativity ako ľudia, ktorí nie sú ustráchaní. Preto je v našom živote potrebné vnútorné uzdravenie. Ak sa však nebojíme a ak je Kristus stredobodom nášho života, potom nám nemôže uškodiť žiadna kliatba“. 8
Osobne si spomínam si na dvoch satanistov, ktorí ma preklínali, zatiaľ čo ja som v duchu modlil, aby ich kliatby nemali žiadnu silu a aby ich účinok Boh zmaril svojím požehnaním. Prosil som Boha aj o požehnanie tých, ktorí ma preklínali. A nič sa mi nestalo!
Vo Svätom Písme nachádzame viac ako tristokrát jedno krásne ubezpečenie, ktoré znie: „Nebojte sa!“ V tom duchu nás vyzýva aj sv. Jakub: „Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ“ (Jak 4, 7-8). My totiž máme mocného obrancu, ktorý nás zároveň naučil postaviť sa proti všetkým útokom diabla, a to aj cez mágiu. Odporúčam Vám pozrieť si nádhernú stať z listu sv. apoštola Pavla Efezanom 6, 10-18 o duchovných zbraniach, ktoré nás majú uchrániť pred zlými mocnosťami.
Čo máme teda robiť, keď vieme, že niekto na nás uvalil kliatbu? V prvom rade nebáť sa, pretože strach je znakom slabej dôvery v Boha a jeho ochranu. Ďalej nesmieme mať záľubu v nejakom hriechu a zotrvávať v ňom, lebo nás to robí zraniteľnými. Potom je potrebné zveriť sa do Božích rúk, odpustiť tomu, kto nám to spôsobil a modliť sa za neho s láskou. Akákoľvek nenávisť a pomstychtivosť by nás otvárali pre pôsobenie zla. Veď aj Ježiš povedal: „Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! (Lk 6, 27-28). Je dobré každý deň sa v modlitbe prikrývať krvou Ježiša Krista a zveriť sa pod ochranu Panny Márie, ktorá pošliapala hlavu „starému hadovi“, ktorým je diabol.
Ak nájdeme veci, ktoré súvisia s predmetovým prekliatím treba ich pokropiť svätenou vodou a spáliť niekde vonku, aby sa popol alebo nehorľavé predmety mohli vyhodiť do rieky alebo kanalizácie. Je dôležité, aby sme sa počas odstraňovania týchto predmetov aspoň v duchu modlili.
Na tomto mieste však potrebujeme osobitne zdôrazniť to, čo prízvukuje aj páter Gabriele Amorth: „Nesmieme si pri posudzovaní problémov uvádzaných jednotlivými osobami hneď myslieť, že sa jedná o nejaké prekliatie, hlavne predmetové. Sú to vždy vzácne prípady. Dôkladné skúmanie často krát odhalí psychické príčiny, sugescie a falošné strachy vyvolané problémami, na ktoré si ľudia sťažujú“. 9
Stáva sa, že keď si ľudia nevedia vysvetliť istú formu nezdaru, problémov alebo chorôb, ktoré sa v ich živote vyskytli, začnú hľadať ich príčinu v kliatbe, o ktorej sa domnievajú, že ju na nich niekto uvalil. Keďže to bežne nie je možné zistiť, obrátia sa s prosbou o radu na veštca. Ten im vo väčšine prípadov povie, že ich domnienka je správna. Buď sa spýta, či nemajú vo svojom živote niekoho, s kým dobre nevychádzajú, alebo to rovno zvalia na suseda, ktorý im vraj zo závisti a neprajnosti dal porobiť.
V týchto ľuďoch sa samozrejme prebudí upodozrievanie, nenávisť, pomstychtivosť a hnev, ktorý môže trvať niekedy celé roky. Veštec sa im samozrejme ponúkne, že im kliatbu „odrobí“. Keď sa po nejakom čase dotyční vrátia a potvrdia, že niektoré problémy prestali a vyskytli sa nové, veštec im zahlási, že susedia na jeho „odrobenie“ zareagovali ďalším porobením, a že je potrebné celý rituál zopakovať. A tak sa stále viac zamotáva nezmyselný kolobeh, z ktorého je čím ďalej, tým ťažšie, sa vymaniť.
Keď som podobné prípady skúmal podrobnejšie, zistil som, že nikto nikomu neporobil, ale že títo ľudia sa stali súčasťou jedného veľkého klamu, za ktorým je skrytá túžba zlého ducha rozbíjať vzájomné vzťahy a narušiť lásku medzi ľuďmi. A preto Vás prosím, nikdy sa nedajte zvábiť na upodozrievanie druhých ľudí!
Nikdy nechoďte so svojimi zdravotnými alebo psychickými problémami za veštcami, jasnovidcami a liečiteľmi. V Božom slove sa hovorí: „Nech niet medzi vami nikoho…, kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom!“ (Dt 18, 10-13).
Hľadajte radšej pomoc u skúsených lekárov, ktorí nepoužívajú vo svojich metódach magické prvky, neznáme sily či energie a čo nebude v ich silách, v dôvere odovzdajte do Božích rúk. Keďže Boh nám zakázal obracať sa na veštcov, hoci ste si to možno neuvedomili, vašu návštevu u dotyčného pána zahrňte do vyznania vo sviatosti zmierenia a raz navždy sa zrieknite všetkého, čo je s tým späté. Prerušte s ním kontakt, zničte veci, ktoré vám snáď dal a modlite sa zaňho, aby mu Pán dal pravdivé poznanie o praktikách, ktoré nie sú v súlade s kresťanstvom.


TONDRA F., Morálna teológia II., Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Sp. Kapitula – Sp. Podhradie 1996, s. 27.

BENEŠ A., Morální teologie, Krystal OP, 1994, s. 157.

Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska, Mágia, veštenie a démonské vplyvy , JAS, Zvolen 2001, s. 24.

Porov. AMORTH G., Exorcista vypráví, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 88-92.

Porov. AMORTH G., Exorcista vypráví, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 94-95

VELLA E., Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi, JAS, Zvolen 2002, s. 173.

Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska, Mágia, veštenie a démonské vplyvy , JAS, Zvolen 2001, s. 24.

VELLA E., Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi, JAS, Zvolen 2002, s. 173-174.

AMORTH G., Exorcista vypráví, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 94.

20 thoughts on “Čo je to porobenie?

 • 14. apríla 2023 at 22:17
  Permalink

  Prosím o modlitbu požehnania za rodinu, ktorej som ublížila, aby ju dobrotivý Boh požehnal pokojom, svornosťou a láskou. Zmiluj sa Pane na do mnou, pre svoje milosrdenstvo znič moju neprávosť AMEN

  Reply
 • 5. novembra 2021 at 23:50
  Permalink

  Potrebujem vašu pomoc som už hotová neviem čo ako som nešťastná

  Reply
 • 8. septembra 2021 at 19:38
  Permalink

  Ja si myslím ze niekto nam na urobil kladbu lebo to není možné roky a roky sa mi nič nedarí v mojom živote vzdy som problémoch .co mam robit som us psychicky zničená bojím sa o moje deti vzdy sa mi nedarí ket chcem pracovať tak nedarí sami mam peniaze tak hnet na druhí deň us ich nemám nič nemôžem mať normale .

  Reply
 • 8. septembra 2021 at 18:00
  Permalink

  Dobri večer ja potrebujem vašu pomoc ja us nevládzem prosím vás.

  Reply
  • 5. novembra 2021 at 23:48
   Permalink

   Potrebujem vašu pomoc som už hotová neviem čo ako som nešťastná

   Reply
 • 18. júla 2021 at 22:51
  Permalink

  Dobry večer mam svokru nahle nam ochorela chcela by som vediey ze ci nahodou nieje porobena

  Reply
 • 16. októbra 2019 at 1:13
  Permalink

  Dobry pisem o polnoci potrebujem pomoc vnimam.a vidim a snivam s duchmy niesu to dobry duchovia ci vobec Su to duchovia vidim veci ktory ini clovek nevidi.ma.ma oznaceny citim ho a vzdy ho vidim nebojim Sa ho a preto ten malo nedostatok strachu ma doviedol prilis daleko do temna.

  Reply
 • 30. novembra 2018 at 20:32
  Permalink

  Chcem sa opýtať moj priatel ma v izbe obrazi svojich mrtvich rodičov aje to normálne

  Reply
 • 19. apríla 2018 at 19:13
  Permalink

  Dobrý deň, môže niekto niekomu privodiť smrť ak niečo také vyriekol? Nie však pri Tom človeku ktorému to bolo adresované,ale v samote. Žiadne vzyvanie zlých duchov len skrátka hlúpy nápad typu: Kiež by radšej zomrel…môže to mať až takú moc že by sa to stalo? Veď náš život a smrť ma predsa v rukách Boh a nie myšlienky človeka alebo ako to je? Neumreli by takto už hádam všetci?

  Reply
  • 8. septembra 2021 at 19:40
   Permalink

   Dobrý večer chcem aby ste sa zamna pomodli prosím vás.

   Reply
 • 11. januára 2018 at 6:09
  Permalink

  Moze mat môj syn porobene?žil s jednou entú 5.rokov je.polovičná ciganka ušiel od nej nikdy sa tam už nechcel vrátiť lebo ho podvádzal A no a po 3 mesiacoch odlúčenia je opäť pri nej má porobene alebo čo sa deje ona mu stále vypisovala

  Reply
  • 7. februára 2023 at 21:10
   Permalink

   Dobrý večer precital som si tento článok a si myslím že až terás som pochopil tomu co sa so mnou deje to isté urobila moja bývalá a od vtedy som ochorel a apsoludne sa my nedary v živote stále mam problémy so zdravím do konca my zomrela aj nenarodené dieťa, ale čo chcem tým povedať je možné že som porobeny, pital som sa jedného známeho a on ostal prekvapený že ako je to možné že ovláda niečo také a on povedal že som, ale chcel by som vedieť vás názor a ako sa s toho zbavím.

   Reply
 • 13. apríla 2017 at 19:28
  Permalink

  Ja som prečítala o čom ste písali tak sa pýtam prečo sa dejú tak zlé veci mne a mojej rodine . Ďakujem a verím v Ježiša Krista .

  Reply
 • 13. apríla 2017 at 19:26
  Permalink

  Prajem krásny večer . neviem ako by som mala začať . Potrebovala by som pomoc nakoľko čo sa deje v mojeje rodine a s mojou rodinou nie je normálne .mnoho ľudí mi povedalo že ma musel niekto prekliať ,ale prečo ? moja dcérka je velmi ťažko chorá a Bohužiaľ už je ležiaca , môj vnúčik je ťažko postihnutý , Môj x je po srdcovom infarkte ja som tiež chorá a stáva sa mi že n ničoho nič spadnem a doudieram sa celá . Nemáme zdravie , nemáme peniaze hoci v minulosti sme mali všetko a hoci som mala nikdy som nebola lakomá alebo zlá . dejú sa mne ale aj mojej rodine zlé veci ako aj zdravotné problémy a ja neviem prečo . Ja verím v Boha a v Ježiša a aj Pannu Máriu denne sA AJ NIEKOľKO RáZ MODLíM PROSíM ABY páN VOšIEL DO MôJHO PRíBYTKU A VZAL OD NáS ZLO CHOROBU ALE AJ CHUDOBU . Prosím ho o odpustenie a ospravedlňujem sa a zároveň Ďakujem . Ja Verím že raz bude dobre a nechcem aby sa tomu čo ma preklial ak ma niekto preklial stalo niečo zlé len by som chcela aby už všetko zlo choroba a chudoba od nás odyšla . Niekto už si ani dobre nepametám mi zasa hovoril že je to preto že žijeme v dome kde umrel človek a ten sa hnevá na všetkých ludí ktorý žijú v dome ale ja neviem prečo a mnoho mnoho iného a preto sa pýtam ako to vlastne je . Ďakujem a verím že Ježiš nedovolí aby sa nám diali iba zlé veci lebo dáva na nás pozor a ja mu z celeho srdca a z celej mojej duše Ďakujem a Verím v Ježiša Krista a budem sa i naďalej k nemu modliť a uznávať ho . Ďakujem .

  Reply
  • 6. októbra 2017 at 0:59
   Permalink

   Dobry vecer mam podobny problem uz roky rokuce.
   Prosim Vas ak sa Vam chce kontaktujte ma na mail: [email protected]
   Ďakujem.

   Reply
  • 21. apríla 2019 at 12:03
   Permalink

   Veľmi dobre výsledky s odrobenim a očistou ma p.Rita skúste…Ja som mala podobný problém.. 0950285535 alebo [email protected]

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *