Akatist k presvätej Bohorodičke

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.  3 razy.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Pane, zmiluj sa.  3 razy.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Kondak 1
Tebe, Bohorodička, mocná vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!
Raduj sa, panenská Nevesta!

Ikos 1
Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza!
Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina!
Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské!
Raduj sa, nádherný trón kráľovský!
Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíra!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje!
Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!
Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie!
Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame.

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 2
Najsvätejšia Panna, istá si svojím panenstvom, smelo povedala Gabrielovi: ­ Záhadne sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, – lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem matkou, pričom voláš: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja! 

Ikos 2
Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: – Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn? – A on ju s bázňou a úctou pozdravil:

Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevýslovného tajomstva!
Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich!
Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov!
Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy!

Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil!
Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza!
Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani anjeli!
Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať!

Raduj sa, lebo si porodila svetlo zázračné!
Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo!
Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov!
Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých veriacich!

Raduj sa, panenská Nevesta!
Kondak 3
Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, – jej nepoškvrnené lono sa stalo úrodnou pôdou pre všetkých, čo túžia po spáse – a takto jej spievajú: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 3
Panna, ktorá v živote Boha nosila, ponáhľala sa k Alžbete. – Dieťa v Alžbetinom lone hneď rozpoznalo Máriin pozdrav, – zaplesalo a pohybmi namiesto spevu odpovedalo Bohorodičke:

Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života!
Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia!
Raduj sa, ty, ktorá si urobila Stvoriteľa milovníkom ľudí!
Raduj sa, lebo si porodila rozsievača života!

Raduj sa, úrodná vinica, ktorá rodí bohatstvá milosti!
Raduj sa stôl, ktorý ponúka hojnosť zmierenia!
Raduj sa, lebo ty si raj, čo zakvitol do bohatej úrody!
Raduj sa, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty!

Raduj sa, ľubovonné kadidlo modlitieb!
Raduj sa, zmierenie sveta celého!
Raduj sa, lebo sprostredkúvaš Božie milosrdenstvo hriešnikom!
Raduj sa, lebo cez teba majú ľudia v Bohu dôveru!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 4
Panický Jozef umáral sa pochybnosťami, chvel sa a trápil sa, – pozeral na teba, Nepoškvrnená, a snoval plán, že ťa tajne prepustí, – ale poučený Svätým Duchom o tvojom počatí zvolal: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 4
Keď pastieri počuli spev anjelov o Kristovom narodení, ponáhľali sa k nemu. – ­Našli ho ako nepoškvrneného baránka v bezpečnom Máriinom lone, – preto jej spievali hymnus:

Raduj sa, Matka baránka a pastiera!
Raduj sa, košiar duchovných ovečiek!
Raduj sa, postrach neviditeľných nepriateľov!
Raduj sa, lebo brány raja otváraš!

Raduj sa, lebo nebo so zemou sa raduje!
Raduj sa, lebo pozemšťania s nebešťanmi plesajú!
Raduj sa, podobná ústam apoštolov, čo neúnavne hovoria!
Raduj sa, pre mučeníkov neporaziteľná dôvera!

Raduj sa, našej viery pevná opora!
Raduj sa, jasné poznanie ľúbosti!
Raduj sa, lebo si pokorila podsvetie!
Raduj sa, ty, ktorej slávou sme sa obliekli!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 5
Traja mudrci uzreli jasnú hviezdu a nasledovali ju, – svietila im na cestu a zas­tavila sa nad miestom, kde našli mocného kráľa. – A keď sa približovali k Neprístupnému, klaňali sa mu a volali: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 5
Keď chaldejskí synovia uvideli, že ten, ktorý stvoril ľudí a prijal na seba podobu služobníka, spočíva v panenskom náručí, – ochotne mu odovzdali svoje dary a Blahoslavenej volali:

Raduj sa, Matka hviezdy, ktorá nehasne!
Raduj sa, zora dňa tajomného a večného!
Raduj sa, lebo ty si oheň pokušení zhasila!
Raduj sa, lebo ty osvecuješ ctiteľov Najsvätejšej Trojice!

Raduj sa, lebo skrze teba bol neľudský tyran svojej moci zbavený!
Raduj sa, lebo si Krista milujúceho ľudí zrodila!
Raduj sa, lebo si nás vyslobodila z otroctva pohanstva!
Raduj sa, snímajúca z nás blato nerestí!

Raduj sa, lebo si urobila koniec modlárstvu!
Raduj sa, lebo ty hasíš utrpení plamene!
Raduj sa, vodkyňa veriacich po cestách panenstva!
Raduj sa, všetkým ľudským pokoleniam veselosť!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 6
Keď sa traja mudrci vrátili do Babylonu, – ohlasovali ľudom, že sa splnilo pro­roctvo o príchode Krista Vykupiteľa, – ale Herodesa obišli, lebo ti nechcel spie­vať: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 6
Spasiteľ ty si svetlom svojej pravdy ožiaril Egypt a odohnal si preč temnoty bludu. – Jeho modly nemohli odolať tvojej múdrosti, preto padli. A tí, čo sa vyslo­bodili z ich zajatia, volali Bohorodičke:

Raduj sa, všetkých ľudí obnova!
Raduj sa, víťazstvo nad démonmi!
Raduj sa, lebo si porazila bludárske kráľovstvo!
Raduj sa, lebo si odhalila márnosť modlárstva!

Raduj sa, more, v ktorom sa potopil pyšný faraón!
Raduj sa, skala, z ktorej pijú tí, čo túžia po živote!
Raduj sa, ohnivý stĺp, ktorý nás vedie v temnotách!
Raduj sa, ochranný plášť sveta širší ako obloha!

Raduj sa, ty, ktorá prinášaš chlieb nad mannu cennejší!
Raduj sa, služobníčka sladkého a svätého pokrmu!
Raduj sa, krajina zasľúbená!
Raduj sa, lebo medom a mliekom oplývaš!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 7
Keď sa Simeon chystal opustiť tento svet a zatúžil po večnom živote, – položili ťa na jeho ruky ako dieťa, a1e on v tebe spoznal skutočného Boha. – Plný údivu nad tvojou nevýslovnou múdrosťou volal: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 7
Svoju moc zjavil Stvoriteľ, nové stvorenie nám ukázal a my skrze neho jestvujeme. – On z nepoškvrneného lona vyklíčil, ale ho neporušil, – a my, keď sme tento zázrak spoznali, oslavujeme ho a voláme:

Raduj sa, kvet, ktorý nikdy nevädne!
Raduj sa, veniec striedmosti!
Raduj sa, jasný vzor nášho vzkriesenia!
Raduj sa, lebo nám zobrazuješ anjelov!

Raduj sa, sladké ovocie stromu, ktoré živí veriacich!
Raduj sa, košatý strom, v ktorého tieni mnohí oddych nachodia!
Raduj sa, lebo si v živote nosila vykupiteľa zajatých!
Raduj sa, lebo si porodila vodcu zblúdených!

Raduj sa, uprosenie spravodlivého sudcu!
Raduj sa, lebo vyprosuješ odpustenie mnohým hriešnikom!
Raduj sa, láskavé zahalenie našej nahoty!
Raduj sa, láska, ktorá prevyšuje všetko poznanie!

Raduj sa, panenská Nevesta!
Kondak 8
Na neobyčajné stvorenie sme hľadeli. – Zabudnime aj my na tento svet a naše mysle obráťme k nebu. – Najvyšší Boh preto prišiel v pokore na svet ako človek, aby priviedol k sebe všetkých, čo k nemu volajú: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 8
Ó, neopísateľné Slovo, ty celé v nebi aj na zemi prebývaš, – svojím príchodom na zem nezmenilo si svoju božskú podstatu, narodilo si sa z bohumilej Panny, ktorá počúva naše hlasy:

Raduj sa, nekonečnému Bohu príbytok!
Raduj sa, brána presvätého tajomstva!
Raduj sa, ustavičné volanie neverných k obráteniu!
Raduj sa, nekonečná chvála veriacich!

Raduj sa, ohnivý a svätý voz toho, ktorý na cherubínoch spočíva!
Raduj sa, preslávny príbytok toho, ktorému slúžia serafíni!
Raduj sa, nepriateľov zmierenie!
Raduj sa, lebo v tebe sa spojilo panenstvo s materstvom!

Raduj sa, prostredníčka odpustenia priestupkov!
Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj otvára!
Raduj sa, kľúč od Kristovho kráľovstva!
Raduj sa, nádej večných radostí!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 9
Všetky anjelské zbory žasli nad veľkým tajomstvom vtelenia. – Videli, neprístupný Bože, ako si sa stal pre všetkých prístupným človekom. – Medzi nami prebývaš a počúvaš naše volanie: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 9
Pred tebou, Bohorodička, slávni rečníci zmĺkli ako nemé ryby. – Nedokázali pochopiť, že si aj po pôrode zostala pannou, – lež my obdivujeme toto tajomstvo a s vierou voláme:

Raduj sa, príbytok Božej múdrosti!
Raduj sa, poklad Božej prozreteľnosti!
Raduj sa, lebo múdrosť sveta sa v tebe vidí nemúdrou!
Raduj sa, lebo pre tebou aj slávni rečníci zamĺkli!

Raduj sa, veď pred tebou sú nevedomí aj mudrci!
Raduj sa, lebo pred tebou zhasla sláva básnikov!
Raduj sa, lebo si odhalila všetky výmysly!
Raduj sa, lebo si naplnila siete rybárov!

Raduj sa, lebo ty vytrhávaš duše z priepasti ničoty!
Raduj sa, lebo ty obohacuješ mnohých poznaním!
Raduj sa, archa pre tých, čo túžia po spáse!
Raduj sa, prístav na ceste životom!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 10
Obetoval seba samého, aby spasil svet. – Preto prišiel ako pastier a ako Boh v ľudskej podobe. – Všetkých nás volá k sebe a počúva naše volanie: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 10
Bohorodička, Panna, ty si vzorom panien a všetkých, čo ťa vzývajú a utiekajú sa k tebe. – Stvoriteľ neba a zeme ťa ozdobil, Nepoškvrnená, – a prebývajúc v tvojom lone, naučil všetkých vzdávať ti slávu:

Raduj sa, pilier panenstva!
Raduj sa, brána spasenia!
Raduj sa, začiatok duchovnej obrody!
Raduj sa, prostredníčka Božích milostí!

Raduj sa, lebo obnovuješ v hriechu počatých!
Raduj sa, učiteľka sklamaných!
Raduj sa, lebo si zvodcu duší zahnala!
Raduj sa, lebo si porodila rozsievača čistoty!

Raduj sa, palác zásnub prečistých!
Raduj sa, lebo posilňuješ duše verné Pánovi!
Raduj sa, ochrankyňa panien láskavá!
Raduj sa, nevesta, svätých duší ozdoba!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 11
Presvätý Bože, ani najkrajšia pieseň nemôže ospievať veľkosť tvojho zmilovania. – Hoci by sme ti ich venovali toľko, ako je piesku na zemi, nikdy neoceníme to, čo nám dávaš, – preto ti spievame: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 11
Najsvätejšia Panna, zjavuješ sa nám v temnotách ako svetelná pochodeň. – Zažíhaš duchovné svetlo a všetkých vedieš k poznaniu Boha. – Svojím leskom osvecuješ naše mysle, preto ťa ctíme a voláme:

Raduj sa, lúč duchovného slnka!
Raduj sa, žiara neuhasínajúceho svetla!
Raduj sa, blesk, čo ožaruje duše!
Raduj sa, búrka, čo desí nepriateľa!

Raduj sa, lebo si zjavila najjasnejšieho svetla záplavu!
Raduj sa, prameň rieky mohutnej !
Raduj sa, predobraz liečivého prameňa!
Raduj sa, čo škvrny hriechov umývaš!

Raduj sa, voda, v ktorej sa omýva svedomie!
Raduj sa, čaša naplnená radosťou!
Raduj sa, plnosť ľúbeznej vône Kristovej!
Raduj sa, život plný svätej radosti.

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 12
Pán milosrdenstva sa rozhodol odpustiť ľuďom všetky tresty. – Sám zostúpil k tým, čo opovrhli jeho láskou, – otvoril nám brány neba, preto počuje zo všetkých úst: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 12
Velebíme tvojho Syna i teba, Bohorodička, – Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, ­posvätil ho, oslávil ťa a všetkých nás naučil prespevovať:

Raduj sa, Bohu i Slovu vhodný príbytok!
Raduj sa, lebo si väčšia ako svätyňa svätých!
Raduj sa, archa pozlátená Svätým Duchom!
Raduj sa, nevyčerpateľná pokladnica života!

Raduj sa, spravodlivým kráľom veniec nádhery!
Raduj sa, zbožným kňazom víťazná odmena!
Raduj sa, Božej cirkvi pevná opora!
Raduj sa, bezpečná hradba kráľovstva!

Raduj sa, lebo s tvojou pomocou sa dosahujú víťazstvá!
Raduj sa, lebo skrze teba naši nepriatelia padajú!
Raduj sa, môjho tela uzdravenie!
Raduj sa, mojej duše záchrana!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 13
Nekonečne velebená Bohorodička a Matka najsvätejšieho Slova, – prijmi ako dar túto našu oslavu, – chráň nás od všetkých pokušení a vysloboď od večných múk, aby sme ti vždy spievali: Aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja!

Tento kondak sa opakuje tri razy.
A opäť ikos 1:

Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza!
Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie.
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina!
Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské!
Raduj sa, nádherný trón kráľovský!
Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíra!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje!
Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!
Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie!
Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame!

Raduj sa, panenská Nevesta!

A opäť kondak 1:

Tebe, Bohorodička, mocná vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!
Raduj sa, panenská Nevesta!

Modlitba:
Prijmi, najblaženejšia, prečistá Pani a Vládkyňa, Bohorodička, tieto vznešené dary, ktoré patria jedine tebe, od nás, tvojich nehodných služobníkov. Ty si vyvolená zo všetkých pokolení, svojou vznešenosťou prevyšuješ všetko nebeské a pozemské tvorstvo, veď skrze teba k nám zostúpil Pán zástupov. Tvojím prostredníctvom sme poznali Božieho Syna a mohli sme prijať jeho presväté telo a prečistú krv. Preto si blažená z pokolenia na pokolenie, od Boha požehnaná. Jasnejšia si ako cherubíni a vznešenejšia ako serafíni. A teraz, presvätá starostlivá Bohorodička, neprestaň za nás ustavične orodovať, hoci sme iba tvojimi nehodnými služobníkmi, aby sme boli zbavení zla a súženia a ochráň nás krehkých od všetkých jedovatých mámení démonov. Pomôž nám vytrvať v dobrom až do konca, aby sme boli spasení s tvojou pomocou a aby sme oslavovali, chválili, velebili, dobrorečili a klaňali sa v Trojici jedinému Bohu a Stvoriteľovi všetkého teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Diakon: Premúdrosť!
Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez poškvrnenia si porodila Boha Slovo. Ako opravdivú Bohorodičku ťa zvelebujeme.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, nádej naša, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.

Koniec.
Text podľa oficiálneho tlačeného slovenského vydania.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *