Za Slovensko pred Eucharistiou, IV. prikázanie (adorácia)

(IV. PRIKÁZANIE)

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 6.5.:

Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi! Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu.   (Kol 3,13 – 25) 

Ďakujeme ti Bože, že už v raji si stvoril a povolal človeka do rodiny a v Kane Galilejskej si ukázal, že manželstvo je hodné úcty a povýšil si ho tým na sviatosť. Ty sám si dal človeku rodinu ako prostriedok záchrany a povýšil si spolužitie muža a ženy na manželstvo. Chceme Ťa v tejto chvíli odprosovať, ak sme dostatočne nedbali na tieto Tvoje prikázania a dovolili sme nepriateľovi našej spásy aby postupne ničil naše rodiny svojimi prekrútenými pravdami. Chceme v tejto chvíli pred Tvojou prítomnosťou odprosovať a konať pokánie za naše rodiny, ako zadosťučinenie za hriechy, ktorými sme ich postupne ničili.  

 • za to, že sme si dostatočne nevážili rodinu, OŤPJ
 • za to, že sme rodinu nechránili pred rôznymi ideológiami, OŤPJ
 • za nejednotu v našich rodinách, OŤPJ
 • za každé neláskavé a neúctivé správanie a za našu nevďačnosť voči rodičom, starým rodičom a príbuzným, OŤPJ
 • za posudzovanie, ohováranie a osočovanie rodičov, OŤPJ
 • za náš hnev a nenávisť voči rodičom, OŤPJ
 • za to, že sme častokrát rodičov zarmucovali svojim správaním, OŤPJ
 • za to, že sme sa o nich nestarali, keď to potrebovali, v starobe, chorobe či inej núdzi, OŤPJ
 • za to, keď sme svojím rodičom fyzicky ublížili, OŤPJ
 • za neposlušnosť a nerešpektovanie rodičovských príkazov, OŤPJ
 • za našu lenivosť, neohľaduplnosť či egoizmus vo vzťahu k rodičom, keď sme im nepomáhali, keď to potrebovali, OŤPJ
 • za to, že sme prechovávali hnev voči rodičom, pre rozdelenie dedičstva či majetku, OŤPJ
 • za súrodenecké hádky a rozbroje, OŤPJ
 • za zlé, neohľaduplné správanie voči nevestám a zaťom i voči svokrovcom, OŤPJ
 • za to, že ako rodičia sme neprejavovali dostatok lásky, úcty, vďačnosti a porozumenia svojim deťom, OŤPJ
 • za to, že sme si dostatočne neuvedomovali veľký dar otcovstva či materstva, OŤPJ
 • že sme deti považovali za samozrejmosť a zabúdal sme za nich ďakovať, OŤPJ
 • za to, že v mnohých rodinách na Slovensku otcovia či matky opustili svoju rodinu, OŤPJ
 • za to, že častokrát máme pomýlené hodnoty a za dôležitejšie ako je naša rodina pokladáme kariéru, peniaze, sebarealizáciu, kamarátov, šport či oddych, OŤPJ
 • za to, že častokrát tie najväčšie rany na duši sme spôsobili my rodičia našim deťom, OŤPJ
 • za všetky neprimerané telesné tresty, OŤPJ
 • za všetky zlorečenia, nadávky a prekliatia ktoré sme vyriekli nad našimi deťmi, OŤPJ
 • za to, že sme naše deti vychovávali príliš tvrdo, či sme im naopak ublížili voľnou výchovou, OŤPJ
 • za to, že sme uprednostňovali niektoré dieťa pred ostatnými, OŤPJ
 • za to, že sme ako rodiny nenasledovali príklad Svätej rodiny, OŤPJ
 • za to, že sme pohoršili svojim správaním naše deti a neboli im dobrým príkladom, OŤPJ
 • za to, že sme zanedbali kresťanskú výchovu našich detí, OŤPJ
 • že sme ako rodičia neodovzdávali živú vieru naším deťom, OŤPJ
 • za to, že ako žiaci, študenti sme boli neúctiví ku svojmu učiteľovi, OŤPJ
 • za to, že ako učitelia, pedagógovia sme boli nespravodliví voči žiakom, študentom a častokrát sme neboli ani dobrým vzorom, OŤPJ
 • že sme naše rodiny i štát dostatočne nechránili pred liberalizmom a prijímali sme pomýlené pseudohodnoty dneška a presadzovali ich, OŤPJ
 • za konzumizmus, ktorý pohltil naše rodiny, OŤPJ
 • že sa ako rodina nevieme spoločne modliť, OŤPJ
 • za ochladnutie vzťahov v rodinách a sekularizmus, ktorý sa vkradol aj do nich, OŤPJ
 • že sme hriešne rešpektovali “voľné spolužitie” našich detí, pre pokoj v rodinách, OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Daj, aby sme nanovo zatúžili po tvojej blízkosti medzi nami i vo svätom prijímaní a posilňovali naše rodiny tvojou prítomnosťou v nich. Nech tvoj Svätý Duch zapáli naše srdcia novou láskou, aby sme mali sväté rodiny a takto svedčili o Božej láske tomuto svetu.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *