Krížová cesta „Kto chce ísť za mnou… “

Úvod

Pane, Ty nám vravíš: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16,24) Pane, kto by za Tebou nechcel ísť?
My, ktorí sme prijali radostnú zvesť Tvojho evanjelia, vydávame sa na cestu Tvojho nasledovania. Vieme, že táto cesta nie je ľahká, je úzka, strmá a kamenistá, je to cesta odriekania, sebapremáhania a sebaprekonávania, ale je to cesta lásky, radosti a pokoja. Pane, pomôž nám, aby sme odolali vábeniam širokej a pohodlnej cesty sebectva, pýchy, lakomstva, márnivosti, nemravnosti a lenivosti. Aby sme Ťa celý život dokázali nasledovať.

I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Každý z nás sa o niečo usiluje, každý sa snaží v niečom vyniknúť, niečo dosiahnuť, v niečom sa zdokonaliť – v škole, na ihrisku, v športe, v učení i v práci. Mnohým z nás – školákom, študentom, dospelým i deťom, sa však stalo, že sme boli posudzovaní, zosmiešňovaní, prenasledovaní a súdení preto, že sme kresťania.
Pane, pomôž nám všetkým, aby sme podobné príkoria a nespravodlivosti dokázali pretrpieť s Tebou a z lásky k Tebe. Veď i Ty si bol nespravodlivo posudzovaný, prenasledovaný a odsúdený. A my sme sa rozhodli nasledovať Ťa.

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Vziať a niesť kríž ulicami mesta nebolo ľahké, o posmech nebola núdza. Bola to namáhavé a vyčerpávajúce.
Pane Ježišu, pomôž aj nám, ktorí sme prijali Tvoje meno, aby sme s Tvojou pomocou dokázali vziať kríž a niesť ho napriek námahe a výsmechu, aby sme ho dokázali niesť medzi ľuďmi, v škole, v triede, na pracovisku, z lásky k Tebe a teda s radosťou. Daj nám k tomu silu.

II. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Kristus padol a svet sa tešil. Nevedeli, že padol ten, ktorý pozdvihol celý svet. Aj dnes sa svet teší, keď vidí kresťana padnúť alebo zaváhať. Áno, to sú oni, tí kresťania, veriaci …
Pane, prosíme Ťa o silu, aby sme po každom páde dokázali vstať a ísť ďalej, aby sme neodmietli Tvoj kríž, ale pokračovali na ceste za Tebou.

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Veľa detí, chlapcov i dievčat, sa hanbí za svojich rodičov. Mnohým sa zdá, že rodičia majú staromódne názory, že nie je dobré ich počúvať a že človek by si mal zariadiť život podľa svojho názoru, svojich kamarátov, aby si užil. Pre mnohých sa i pomoc rodičom a domáce práce stávajú bremenom a z ich konania sa vytráca láska.
Pomôž nám, Pane, aby sme mali vždy taký vzťah k svojim rodičom, ako si mal Ty k svojej Matke.

V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Častokrát je veľmi ťažké priznať sa k tomu, ktorého vysmievajú, ktorým pohŕdajú, koho ostatní neuznávajú alebo prehliadajú. Za týchto okolností je ľahšie pridať sa k väčšine, smiať sa a baviť sa s nimi na účet niekoho iného. Nie je jednoduché pridať sa k menšine, vyžaduje to odvahu a statočnosť.
Pane Ježišu, daj nám silu, aby sme dokázali pomôcť tým, ktorými ostatní pohŕdajú, ktorým ubližujú, z ktorých sa smejú. Aby sme v nich videli Teba a Tvoju smutnú trpiacu tvár. Pane, daj nám odvahu, aby sme sa k Tebe dokázali hlásiť v ťažkých situáciách a niesli kríž s Tebou.

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Niekedy sa podobáme tomu slepcovi pri Jerichu, sme akoby slepí. Nevidíme, že okolo nás je plno tých, ktorí potrebujú pomoc. Potešiť zarmútených, povzbudiť skleslých, rozveseliť smutných, navštíviť chorých, pomôcť bezradným. Denne sa nám ponúka veľa možností. V škole, v práci, na ulici…
Pane, nauč nás všímať si núdznych a daj nám odvahu pomôcť im. Veď vieme, že služba druhým je službou Tebe.

VII. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Plní nadšenia sme sa vydali na cestu nasledovania Krista. Bolo to ako na Kvetnú nedeľu – Hosana Synovi Dávidovmu. Prišli však všedné dni a objavila sa únava. Modlitba nás neteší, skôr nudí. Svätú omšu nejako presedíme, myslíme pri nej na všetko možné. Sebazápor, sebapremáhanie sa nám protiví a máme sto chutí prispôsobiť sa tým, ktorým sa podľa našej mienky lepšie darí bez Boha.
Pane Ježišu, ktorý si vstal aj po druhom páde pod krížom, pomôž nám. Podaj nám ruku, aby sme povstali a načerpali v Tebe životodarnú silu, aby sa naše srdcia rozhoreli láskou k Tebe, aby sme v Tebe našli zmysel svojho života. Pomôž nám, aby sme nechodili nevšímavo okolo Tvojho kríža, aby sa pohľad na kríž stal prameňom sily k tomu, aby sme konali všetko s Tebou, skrze Teba a pre Teba.

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Život nie je len zábava a veselosť. Prichádzajú často ťažké chvíle. Denne sa rozhodujeme. Denne volíme medzi dobrom a zlom, medzi cnosťou a hriechom, denne prebieha náš zápas o vieru, nádej a lásku.
Pomôž nám, Pane, aby naša úvaha oTvojom utrpení neviedla len k ľútosti nad Tebou, ale k veľkej premene celého nášho života. Daj nám silu, aby sme sa s Tvojou pomocou stali soľou zeme a svetlom sveta.

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Na ceste za Tebou, plnej dobrých predsavzatí, nás odrádzajú naše opakované chyby a nedokonalosti. Naša dobrá snaha často poľaví a výsledkom sú opakované pády.
Daj nám, Pane, silu, aby sme vždy vstali a našli pomoc v Tvojom veľkonočnom dare – sviatosti zmierenia. Pomôž, aby sme svoje hriechy z lásky k Tebe ľutovali, úprimne a riadne ich vyznali a svoje predsavzatia lepšie plnili.

X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

V dnešnom svete sa často dostaneme do prostredia, ktoré sa hemží hrubými výrazmi, oplzlými vtipmi, dvojzmyselnými žartami. Často nie je ďaleko od slov k činom. Ten, kto stojí bokom a nezúčastňuje sa aktívne nemravnej zábavy, stáva sa terčom opovrhnutia a posmechu. Preto bývajú niekedy aj mladí kresťania strhnutí svojím okolím.
Pane, daj mi bdelosť, aby som bol na seba prísny a nezľavoval. Daj mi odvážne a statočné srdce, aby som dokázal zostať odvážnym a čistým, nezávislým na názoroch a uznaní spolupracovníkov a kamarátov. Veď aj Tebe sa smiali, potupovali Ťa. To čaká často i nás, ktorí sme sa rozhodli nasledovať Ťa. Ale stojí to za to, pretože kto vytrvá až do konca, bude spasený.

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Keď sme účastní na eucharistickej obete, sme účastní Kristovej obety na Kalvárii. To, čo deň predtým uskutočnil nekrvavým spôsobom, teraz sa deje spôsobom krvavým. Kristus sa z lásky k nám dáva ukrižovať, dáva Otcovi svoju dokonalú obetu za záchranu a oslobodenie sveta, za každého z nás. Spojme svoju obetu s jeho obetou. Prinesme a obetujme všetky svoje práce, učenie, úlohy, šport a hry, svoje radosti a bolesti.
Pane, daj, aby som sa pri svätej omši nepodobal tým, ktorí len nečinne a nezúčastnene prihliadajú, alebo tým, ktorí sa bavia a robia si posmech. Daj, nech patrím k Tvojim verným spoločne s Pannou Máriou, svätým Jánom a ďalšími statočnými a odvážnymi. Daj mi k tomu silu a vytrvalosť.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Obeť je dokonaná, smrť porazená, otvára sa Božie kráľovstvo. Je už tu, ale stále ešte v boji so zlom. Jeho budovanie je úlohou každého kresťana. Musíme byť silní. Kristus nám ponúka posilu, pozýva nás k svojej obete, ponúka nám svoje telo za pokrm vo sviatosti lásky. Ponúka nám slovo života, slovo Božie.
Pane, posilni našu vôľu, aby sme Tvoje pozvania neodmietali, ale ochotne ich prijímali, aby sa svätá omša stala hlavným prameňom nášho napredovania, stredom nášho života.

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža

Naším poslaním tu na zemi je zdokonaľovať seba i svet a priviesť ho ku Kristovi. Máme byť naplnení duchom evanjelia, vierou, nádejou a láskou ku Kristovi. Raz náš pozemský život skončí. Smrť je hranicou pozemského a večného života. Podľa toho, ako splníme svoj podiel na tomto poslaní ľudstva, akú máme lásku k Bohu a k ľuďom, podľa toho bude vyzerať i náš ďalší život.
Pane, daj, aby som s Tvojou pomocou po skončení svojho života na zemi spočinul v náručí Tvojej Matky, Panny Márie. Ona je orodovnicou, prostredníčkou všetkých milostí, Kráľovnou a Matkou nás všetkých.

XIV. Pána Ježiša pochovávajú

Po smrti sa ľudské telo premení v prach, nie však navždy. Pane, Ty si povedal: „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.“ (Zjv 22,12.13)
Pomôž mi, Pane, aby som celý život pracoval pre Tvoj príchod a pre Tvoje kráľovstvo, aby som Ťa očakával s radosťou a nádejou. Daj, aby som s Tvojou pomocou stál na strane Tvojich verných a počul Tvoje slová: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.“ (Mt 25,34)

Záver

Pane, pomôž nám, aby sme Ťa nasledovali nielen pri tejto pobožnosti krížovej cesty, ale cez celý život. Aby sme z Tvojho utrpenia a z Tvojej obety denne čerpali silu k plneniu všetkých našich povinností a nasledovali Ťa ochotne a s láskou.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *