Za Slovensko pred Eucharistiou, VI. prikázanie (adorácia)

(VI. a IX.PRIKÁZANIE)

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 1.7.:

 Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele“ Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy.

                                                                                            (1Kor 6,15-20; 3,16-17)

 Buď oslávený a zvelebený Bože za lásku, ku ktorej si nás stvoril a povolal. A aj keď skrze hriech sme sa ju rozhodli vymeniť za túžbu a žiadostivosť, predsa si nás neodvrhol a skrze príchod svojho Syna na zem si nám znova ukázal jej skutočnú hodnotu a tvár. Neodsúdil si Samaritánku, ale ponúkol jej živú vodu, ktorá uhasí jej smäd po láske. Nezatratil si cudzoložnicu, aj keď ju Izraeliti chceli kameňovať, ale povedal si jej: „Choď a viac nehreš.“ So skrúšeným srdcom plným pokory aj my chceme v tejto chvíli vyznať, že nie našu dcéru, ale nás samých trápi neuhasiteľný smäd po skutočnej láske, ktorú zaháňame telesnosťou a nie sme ju schopní naplniť. Preto prichádzame k Tebe, prameň živej vody, aby sme Ťa v tejto chvíli adorácie odprosili zvlášť za hriechy, kvôli ktorým mnoho duší prichádza do pekla. Sme slabí a hriešni, ale prijmi naše úprimné odprosenie ako náhradu za hriechy, ktoré sú dnes tak zvlášť rozšírené v našej kultúre hedonizmu a vďaka ktorým človek dneška zabúda na večný cieľ, pre ktorý bol stvorený a povolaný.

 

 • že sme zabudli na čistotu ako nádhernú čnosť a ponorili sa do bahna nečistoty, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
 • že sme sexualitu povýšili na bôžika, ktorému sa klaniame, OŤPJ
 • že sme lásku a sexualitu zredukovali len na pocity a potreby tela, OŤPJ
 • za každú chlipnosť a nezriadenú túžbu po rozkoši a pôžitok z nej bez skutočnej lásky, OŤPJ
 • že sme oddelili sexualitu od plodivého rozmeru a vyhľadávali ju pre ňu samú, OŤPJ
 • že sme dieťa vnímali ako prekážku pohodlného života, OŤPJ
 • za hriechy masturbácie a sebaukájania, OŤPJ
 • že sme sa ako spoločnosť nepostavili proti pornografii, ale ju tolerujeme, OŤPJ
 • za hriechy pornografie, jej rozširovanie a distribúciu, OŤPJ
 • že ako spoločnosť ospravedlňujeme nezriadenú sexualitu a ospravedlňujeme ju, OŤPJ
 • že si zakrývame oči pred smilstvom a nehovoríme o ňom ako o ťažkom hriechu, OŤPJ
 • že tzv. „život nadivoko“ ospravedlňujeme a zľahčujeme, OŤPJ
 • že manželstvo „bez papiera“ sa stalo prirodzenou vecou v našej spoločnosti, OŤPJ
 • že prostitúciu podporujeme a akože nevidíme , OŤPJ
 • za všetky hriechy znásilnenia a vynútenej pohlavnej rozkoše, OŤPJ
 • za hriechy zneužívania detí a mladistvých, zvlášť zástupcami cirkvi, OŤPJ
 • za schvaľovanie a podporovanie homosexuality na všetkých úrovniach, OŤPJ
 • za nepochopenie, že homosexuálne skutky sú z prirodzenosti zlé a hriešne, OŤPJ
 • za každý homosexuálny skutok a hriech, OŤPJ
 • že sme nedokázali pomôcť homosexuálne cítiacim nachádzať Krista, OŤPJ
 • že sme zľahčovali tieto hriechy a schvaľovali ich, OŤPJ
 • za budovanie novopohanského kultu tela, ktorý zabúda na dušu, OŤPJ
 • za promiskuitu, ako riešenie sexuality človeka, OŤPJ
 • za každú manželskú neveru a cudzoložstvo, OŤPJ
 • za telesnú neveru a cudzoložstvo s inými osobami, OŤPJ
 • za emocionálnu a citovú neveru v myšlienkach, pohľadoch a skutkoch, OŤPJ
 • že manželia zabúdali na plodnosť ako dar a cieľ manželstva, OŤPJ
 • že namiesto prirodzených metód plánovania používali antikoncepciu ako riešenie, OŤPJ
 • že túžbu po dieťati povýšili nad boží plán, OŤPJ
 • za krvismilstvo a zneužívanie detí rodičmi či vychovávateľmi, OŤPJ
 • za hriešne túžby po iných osobách, OŤPJ
 • že sme nepestovali mravnosť a cudnosť v našich rodinách, OŤPJ
 • že čistota srdca pre nás nebola dôležitá, OŤPJ
 • za necudné obliekanie v chrámoch aj bežnom živote, OŤPJ
 • za nepestovanie miernosti a čistoty srdca vo vzťahoch a postojoch, OŤPJ

 

 Milosrdný Ježišu, ktorý si celý svoj život ukazoval a upriamoval človeka k skutočnej láske a svoju presvätú krv na kríži si prelial za našu spásu a večný život, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Daruj nám silu mravne a čisto žiť v dnešnej presexualizovanej dobe, na svedectvo tomuto svetu o skutočnej láske a hodnote čistoty. Obnov čistotu našich sŕdc i tiel a vdýchni do nás nanovo svojho Svätého Ducha, ktorého chrámom sme sa stali pri svätom krste. Stvor v nás srdce čisté a obnov v nás ducha pravého.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, najčistejšie a uchránené od akéhokoľvek hriechu, tebe zasväcujeme a odovzdávame naše túžby, pohľady, telá i duše a prosíme ťa, veď nás týmto životom, aby sme sa stali účastníkmi večnej radosti a blaženosti

 

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen. Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *