5. DEŇ (2. 2. 2015 – pondelok) Boh dal svojmu Synovi pozemského otca

DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
PRED KONANÍM REFERENDA O RODINE

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V: Amen.
K: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a
Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen.

Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová evanjelistu Matúša:
S narodením Ježiša Krista to bolo takto:
Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno
Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.
(Mt 1, 18 – 25)

Úvaha:
Uvažujme:
Ježiš bol správny muž. Ale nenarodil sa tak. Narodil sa ako malé dieťa, ktoré sa muselo všetko naučiť. Preto mu dal
Boh Otec ľudský mužský vzor, aby z neho vyrástol správny muž. Nebolo to preto, lebo v Ježišovej dobe bolo neprípustné byť slobodnou matkou. Ježiš sa mohol narodiť kedykoľvek, mohol sa narodiť aj dnes. Ale aké ťažké by bolo byť správnym mužom, keby to nikdy nevidel u toho najbližšieho pri ktorom
vyrastal – pri Jozefovi. Boh sa cez Jozefa postaral, aby Ježiš vedel pristupovať ku každej žene, s čistou láskou a nežnosťou, bez náznaku telesnosti a chlipnosti. Takto sa chce starať o každé dieťa. Každému chce dať správneho otca, ktorý ho bude chrániť, vychovávať a odovzdávať mu to najposvätnejšie duchovné dedičstvo.

Prosby:
Modlime sa za dar Ducha svätosti:
1. V krste a v birmovaní sme dostali Ducha Svätého. On chce naše činy prečistiť, preniknúť celý náš život. Príď
Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
Ľ. Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
2. Božia vôľa je, aby sme boli svätí. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k láske a svätosti.
3. Duch Svätý nepôsobí len v jednotlivcoch, ale všetky spoločenstvá vedie k tomu, aby konali dobro a žili sväto.
K.: Pane Ježišu, naplň nás svojím Svätým Duchom, aby sme žili na tomto svete sväto a bohabojne a aby si nás
našiel nepoškvrnených a bez úhony, keď prídeš v sláve so svojimi svätými. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju, aby sme na jej príhovor
dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.

K.: Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.: Amen.

Záverečné požehnanie

HolySpirit-with-Trinity

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *