4. DEŇ (1. 2. 2015 – nedeľa) Boh je pôvodca manželského zväzku medzi mužom a ženou

DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
PRED KONANÍM REFERENDA O RODINE

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V: Amen.
K: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal.
Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen.

Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová knihy Genezis:
Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok, a keď zaspal,
vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal:
„Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa;
preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“
Preto muž opustí svojho otca i svoju matku
a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.“
(Gn 2, 18 – 24)

Úvaha:
Uvažujme:
Ku počiatku stvorenia siaha manželský zväzok. Boh nestvoril Adamovi priateľov, kamarátov ani spolupracovníkov.
Stvoril mu ženu, s ktorou jedinou môže vytvoriť ten hlboký intímny a trvalý zväzok, ktorý pomenúvame manželstvo. To je to dokonalé sväté spojenectvo, v ktorom jedinom postúpi partner na vyššie postavené miesto než majú rodičia.
Vytvárame aj iné vzťahy, mnohé Bohom požehnávané, ale jedine manželstvo medzi mužom a ženou je obdarované
zvláštnou sviatostnou milosťou. Manželstvo nie je len ľudským pomenovaním niečoho. Je božím pomenovaním vzťahu v ktorom muž opustí otca i matku a pripúta sa ku svojej manželke, aby sa stali dvaja jedným telom.

Prosby:
Modlime sa za dar útechy Ducha Svätého:
1. Často sa naše srdce pre pokušenia a duchovnú suchotu vzrušuje a strachuje. Príď Duchu Svätý a prebývaj v
našich srdciach.
Ľ. Príď Duchu Svätý a prebývaj v našich srdciach.
2. Mnohokrát sme pre protivenstvá smutní a nešťastní a nevieme sa ako apoštoli tešiť z utrpenia pre Ježišovo
meno.
3. Dúfame, že raz budeme vidieť Pána z tváre do tváre. Tento prísľub nás napĺňa radosťou.

K.: Pane Ježišu, ty nás potešuješ útechou Ducha Svätého a vkladáš do našich sŕdc svoj pokoj. Daj, aby sme boli
plní radosti a Ducha Svätého. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju, aby sme na jej príhovor
dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.: Amen.

Záverečné požehnanie

20130519_HolySpiritGifts_NB

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *