Novéna k Sedembolestnej Panne Márii

Tieto modlitby sa modlia každý deň po texte novény príslušného dňa

1. Zdravas Mária..

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

2. Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Ó, najsvätejšia a najbolestnejšia matka, kráľovná mučeníkov, ty, ktorá si stála pri svojom Synovi, keď trpel na kríži; utrpením svojho života, mečom bolesti, ktorý ti prerazil srdce, tvojou dokonalou radosťou v nebi, na mňa milostivo vzhliadni, keď kľačím pred tebou, súcitím s tvojimi bolesťami a s detskou dôverou ti odovzdávam moju prosbu. Drahá Matka, pretože tvoj Syn ti nič neodmieta, popros Jeho Najsvätejšie Srdce, aby mi milosrdne udelil to, o čo prosím, zásluhou Jeho posvätného umučenia, spolu s utrpením na úpätí kríža. Matka najmilosrdnejšia, ku komu pôjdem vo svojej biede, ak nie k tebe, ktorá sa v tomto slzavom údolí zľutuje nad nami úbohými hriešnymi vyhnancami? V našom mene ponúkni Ježišovi iba jednu kvapku Jeho najvzácnejšej krvi, jednu bolesť Jeho milujúceho srdca. Pripomeň mu, že ty si naša sladkosť, náš život a naša nádej a tvoja modlitba bude vyslyšaná. Amen

3. Spomeň si..

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

 

Prvý deň

Simeonovo proroctvo

Najbolestnejšia Matka, tvoje srdce bolo naplnené zármutkom, keď si obetovala svojho božského Syna v chráme a sv. Simeon predpovedal, že tvoju dušu prenikne meč bolesti. Tam i neskôr po celý čas  si vedela, že budeš trpieť s Ježišom. Kráľovná mučeníkov, dovoľ mi, aby som v tejto bolesti spojil svoje srdce s tvojím a poprosil o milosť, aby si myslela na čas mojej smrti, aby som sa vždy vyhýbal hriechu.

Zdravas´ Mária..

Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Spomeň si..

 

Druhý deň

Útek do Egypta

Najsmutnejšia matka, tvoje materinské srdce prekypovalo žiaľom nad nenávisťou Herodesa voči tvojmu nevinnému Synovi. Aby si ho zachránila pred kráľovou žiarlivosťou, musela si s ním utiecť do Egypta. Tvoje srdce trpelo pri pohľade na utrpenie tvojho svätého manžela, svätého Jozefa, pri vízii vziať božské dieťa a teba, svoju jemnú manželku, do púšte a neznáma. Kráľovná mučeníkov, dovoľ mi v tomto smútku spojiť svoje srdce s tvojím a získať pre mňa milosť vyhýbať sa tým, ktorí mi želajú zlo, predovšetkým zlo do mojej duše. Daj mi silu vyhýbať sa pokušeniam a nikdy neopúšťať ťažkú, ale kráľovskú cestu do neba.

Zdravas´ Mária..

Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Spomeň si..

 

Tretí deň

Strata dieťaťa Ježiš v chráme

Najsmutnejšia Matka, smútok a úzkosť naplnili tvoje nepoškvrnené srdce, keď si zistila, že ťa pri odchode z Jeruzalema oddelili od tvojho Syna. Tri dni zostal stratený pre teba a pre tvojho svätého manžela. Tri dni ste hľadali Toho, ktorý bol svetlom vášho života. A tri dni si Ho nedokázala nájsť. Dovoľ mi pripojiť sa k vám v tejto bolesti, Kráľovná mučeníkov, a získaj pre mňa milosť nikdy nestratiť Ježiša hriechom, ale zostať s Ním zjednotený pomocou Jeho milosti. Ak budem mať to nešťastie, že spadnem, nech nikdy nepochybujem o jeho milosrdenstve a vždy sa vrátim prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorú ustanovil.

Zdravas´ Mária..

Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Spomeň si..

 

Štvrtý deň

Stretnutie Márie a Ježiša na ceste na Kalváriu

Najsmutnejšia Matka, ktorá ľudská bytosť dokáže pochopiť zármutok tvojho srdca, keď si videla svojho Syna padajúceho, zraneného a krvácajúceho pod drvivou ťarchou kríža, na ceste na Kalváriu? Kráľovná mučeníkov, dovoľ mi v tomto smútku zjednotiť svoje srdce s tvojím a získať pre mňa milosť trpezlivo znášať každý kríž, ktorý Boh uzná za vhodné, aby mi poslal.

Zdravas´ Mária..

Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Spomeň si..

 

Piaty deň

Ukrižovanie a smrť Ježiša

Najsmutnejšia Matka, keď si stála pri Ježišovom kríži, tvoje srdce bolo jedným veľkým trápením. A predsa si nesedela, ani si sa nenaklonila, ale stála si, keď si ho sledovala, ako trpí za hriechy celého sveta – za moje hriechy. Rovnako ako Abrahám si prinášala obetu v stoji, vedome a ochotne. V tvojom prípade si to ponúkla za mňa a za každého hriešnika. Napriek tomu, na rozdiel od Abraháma tvoj dokonalý Syn nebol ušetrený. Kráľovná mučeníkov, dovoľ mi pripojiť sa k tebe v tomto smútku, a získaj pre mňa milosť bojovať proti pokušeniu a hriechu za cenu námahy, utrpenia a dokonca života. Keď na mňa príde rad, daruj mi, Matka, Ježišovou smrťou a svojou obetou milosť zomrieť v Jeho svätej Milosti – milosti šťastnej smrti.

Zdravas´ Mária..

Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Spomeň si..

 

Šiesty deň

Prepichnutie Ježišovho boku a jeho zostúpenie z kríža

Najsmutnejšia matka, keď bolo telo tvojho Syna zložené z kríža a vložené do tvojho náručia, smútok naplnil tvoje srdce. Aké bolestivé bolo pre teba pozerať sa na to telo, predtým sídlo dokonalého života, zdravia a krásy, strašne zjazvené, bledé a bez života. Matka, kráľovná mučeníkov, dovoľ mi, aby som v tomto žiali spojil svoje srdce s tvojím srdcom a daj, aby som prijal Ježiša do svojej duše skôr, ako zomriem, aby som sa k Nemu mohol navždy pripojiť.

Zdravas´ Mária..

Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Spomeň si..

 

Siedmy deň

Ježišov pohreb

Najbolestnejšia Panna, smútok opäť naplnil tvoje srdce, keď ti bolo z rúk vzaté posvätné telo tvojho Syna a uložené do studeného hrobu. Napriek tomu si nepochybovala, že On znova vstane. Kráľovná mučeníkov, dovoľ mi, aby som sa k tebe pridal v tvojom smútku a udeľ mi svoju vlastnú hlbokú a dôverujúcu vieru v slovo tvojho Syna. Verím, že aj v utrpení, aj keď sa všetko zdá byť stratené, s Ježišom vždy existuje východisko. Vypros aj pre mňa úprimný zármutok za všetky moje hriechy, horúcu lásku k môjmu Bohu, nežnú oddanosť tebe, aby som jedného dňa zomrel v Jeho milosti a spolu s ním vstal do večného života.

Zdravas´ Mária..

Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Spomeň si..

 

Ôsmy deň

Sviatok Povýšenia svätého kríža, 14. september

Sladká Matka smútku, prozreteľnosť si priala, aby Svätá Helena, matka kráľa, ako ty, našla kríž tvojho Syna a my sme si ho mohli uctievať ako relikviu. Daj, bolestná kráľovná a matka, aby som ako Svätá Helena vždy ctil kríž ako symbol našej spásy. A podobne ako Cirkev, nech ho držím vysoko, vystavujem a nosím s vďačnosťou a hrdosťou. Predovšetkým by som chcel zjednotiť svoje utrpenie s Ježišom na kríži a niesť svoje kríž nie v hanbe, ale vo viere, láske a trpezlivosti, ako to urobil on. Cirkev učí, že takto nesené a zjednotené utrpenie s Pánom Ježišom nie je nikdy márne, ale je to silná a vykupiteľská modlitba. Nech tomu vždy verím, aby môj život mal vždy zmysel.

Zdravas´ Mária..

Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Spomeň si..

 

Deviaty deň

Sviatok Panny Márie Sedembolestnej

Ó, najsvätejšia Panna, Matka nášho Pána Ježiša Krista: z ohromujúceho zármutku, ktorý si zažila, keď si bola svedkom mučeníckej smrti, ukrižovania a smrti svojho božského Syna, na mňa láskavo vzhliadni a prebuď v mojom srdci nežný súcit s utrpením nášho Pána . Udeľ mi úprimnú ľútosť nad mojimi hriechmi, aby som sa mohol bez večnej náklonnosti k súčasným radostiam zeme zamerať vyššie, na večné radosti neba. Nech všetky moje myšlienky a všetky moje činy smerujú k tomuto jednému veľkému cieľu. Česť, sláva a láska nášmu božskému Pánovi Ježišovi a svätej a nepoškvrnenej Matke Božej. Amen

Zdravas´ Mária..

Modlitba k našej Bolestnej Matke za osobitnú milosť..

Spomeň si..

 

Zdroj: modlitba.sk, www.tfp.org/novena-to-our-lady-of-sorrows, Obrázok: Bystricoviny.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *