Život Cirkvi vo svete 36/2018

Narodenie a meno Preblahoslavenej Panny Márie

Ja zostávam!

V Bratislave sa zišli biskupi strednej a východnej Európy

Biskup Zsifkovics: „Európa potrebuje volanie zvonov“

Hustý program pápeža: Cesta do Baltiku, synoda, svätí

Trump: Kríza zneužívania má negatívne následky pre Cirkev

Kardinál tvrdí: Prečiny McCarricka nám neboli známe

„Cirkev prechádza najťažšou krízou od reformácie“

„Aké zosmiešnenie obetí!“

Valli: Mlčanie namiesto odpovede – taktika Františka

USA: Katolíci zvyšujú tlak na Františka

USA: Katolíci zostávajú najväčším spoločenstvom

Kardinál Wuerl hovoril s pápežom o zatajovaní

Teológ: „Pápežská Cirkev morálne zbankrotovala“

Kňazi Cupicha zatknutí po verejnom orálnom sexe

Biskup Schneider: Klérus podporujúci LGBT pácha ‘apostázu’

Biskup: „Tabu homosexuálov je súčasť zamlčovania“

Kardináli a biskupi podporujú vyšetrenie Viganòvých obvinení

Katolíci kritizujú ministra pre „manželstvo pre všetkých“

Biskup vyzýva modliť sa po omši k sv. Michalovi archanjelovi

India: Štát chce „spovedné matky“ …

„Pastieri, ktorí nezohli kolená pred Bálom“

Rakúsko: Počet znásilnení vzrástol o 43,3 % !

Nikto z nich o ničom nevedel … či predsa?

„Milujem ťa, František, ale to nefunguje!“

František v homílii: Milosť rozlíšiť kedy mlčať a kedy hovoriť

Iniciatíva „Pro Pope Francis“ ide do finišu

Washingtonský kardinál Wuerl verbálne napadnutý

Nepozerajú do každej „našej“ králičej nory???

ZDF: Hovorí František žurnalistom pravdu?

Exkluzívne interview – svedectvo Carla M. Vigana

Sexuálna orientácia: A ak sa predsa dá zmeniť?

Castel Gandolfo má stále viac návštevníkov

Biskupské konferencie podporili pápeža

Väčšina moslimov ohrozuje spoločnosť

Arcibiskup vyzýva pápeža zrušiť Synodu o mládeži

Niektoré perspektívy k ‚Viganòvej bombe’

Viganò: Čo sa stalo s tajnými dokumentami Benedikta?

Halík: Táto kríza Cirkvi sa podobá dobe reformácie

USA: Hrozí kardinálovi D. Wuerlovi zatknutie?

Narodenie a meno Preblahoslavenej Panny Márie

Kedy a kde presne sa narodila Panna Mária, nevieme. Podľa tradície sa jej rodičia volali Joachim a Anna. O mieste narodenia sa tradujú tri rôzne mienky. Jedna z nich považuje za miesto narodenia Božej Matky Betlehem. Hovorí o tom spis „De nativitate S. Mariae“, ktorý bol priložený k dielam sv. Hieronyma.
Druhá tradícia lokalizuje Máriino narodenie do Seforu, asi 4 kilometre severne od Betlehema. Na tomto mieste bol totiž za čias cisára Konštantína vybudovaný chrám zasvätený sv. Joachimovi a Anne. Hovorí o tom aj sv. Epifanius. Mohlo to byť však len miesto, kde Panna Mária s rodičmi len bývala, miesto jej narodenia mohlo byť aj iné.
Tretia tradícia hovorí, že Panna Mária sa narodila v Jeruzaleme. Zakladá sa na svedectve sv. Sofronia, sv. Jána Damascénskeho a na objavoch v Probatike.
Je možné, že sviatok Narodenia Panny Márie sa začal sláviť po cirkevnom koncile v Efeze (431). Tam sa vtedy zhromaždili biskupi celého kresťanského sveta a vyhlásili Pannu Máriu za Božiu Matku proti bludárskemu učeniu Nestória, ktorý jej tento titul upieral. Z čias pápeža Leva Veľkého (440-461) a Sergia (687-701) sa zachovali omšové modlitby určené na túto slávnosť.
V Západnej Cirkvi sa tento sviatok sa začal sláviť asi až začiatkom 8. storočia. Spočiatku sa slávil iba jeden deň, no v roku 1245 ho pápež Inocent IV. nariadil sláviť osem dní (ako oktávu) vzhľadom na sľub, ktorý v roku 1241 dali kardináli, keď ich na konkláve tri mesiace väznil cisár Fridrich II. Dnes sa slávi v Cirkvi ako 8. septembra. – 022 836

Radostný sviatok mena Preblahoslavenej Panny Márie
ustanovil v roku 1684 pápež Inocent XI. z vďačnosti za skvelé víťazstvo kresťanských vojsk proti Turkom v boji pri Viedni. Celý katolícky svet sa modlil, aby Všemohúci Boh na príhovor Božej Rodičky daroval kresťanom víťazstvo nad nepriateľskými mohamedánmi. Poľský kráľ Ján Sobieski povzbudzoval svoje vojsko pred bojom:
„Dôverujme v Božiu pomoc a ochranu preblahoslavenej Panny Márie! Meno Mária nech je v boji našim heslom!“ A Boh zachránil Európu pred katastrofou tureckej expanzie.
Meno Mária si kresťania majú ctiť, lebo skrze ňu prišiel na túto zem náš Vykupiteľ a Spasiteľ, Ježiš Kristus, ktorý nám ju dal pod krížom za duchovnú Matku a Ochrankyňu na ceste spásy.
Meno Mária má viac významov. V sýrčine znamená pani. Iný výklad mena je morská hviezda. Ďalší význam Máriinho mena je horkosť, vzbura (voči hriechu), či Bohom milovaná. Svätý Richard od sv. Vavrinca píše:
„Tvoje meno, Mária, pochádza z pokladu božstva, lebo Najsvätejšia Trojica dala ti, Mária, toto meno, ktoré je po mene tvojho Syna nad všetky mená.“
Veľmi krásne opisuje silu Máriinho mena tiež svätý Bernard:
„´A meno Panny bolo Mária´, hovorí evanjelista. Chceme niečo povedať aj o tomto mene, ktoré v preklade znamená hviezda morská a veľmi priliehavo pristane panenskej Matke. Veď ju možno tak výstižne prirovnať k hviezde! Lebo ako hviezda vysiela lúč a neporuší sa, tak aj Panna porodila Syna bez porušenia svojho panenstva. Lúč neumenšuje jasnosť hviezdy, ani Syn Panny jej neporušenosť. Ona je teda tá vznešená hviezda, ktorá vyšla z Jakuba, a jej lúč osvecuje celý svet a jej jas sa skvie na nebesiach, preniká do hlbín a rozjasňuje celú zem. Ale ona rozohrieva viac myseľ ako telo, podporuje čnosti a spaľuje neresti. Ona je, hovorím, tá prejasná, neobyčajná hviezda, nevyhnutne vyvýšená nad týmto veľkým a šírym morom, kde sa trbliece svojimi zásluhami a osvetľuje svojím príkladom.“
„Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť, alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu.
Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu.“
„V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: A meno Panny bolo Mária.“
Ako Boh zachránil vtedajšiu Európu pred Turkami na príhovor Prečistej Bohorodičky, tak Pán Ježiš túži i dnes zachraňovať tých, ktorý ho skrze Máriin príhovor žiadajú o vypočutie konkrétnych prosieb v ťažkostiach. – 022 835

http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/sviatok-mena-preblahoslavenej-panny-marie–12.-september-.html

Ja zostávam!

Badať to na mne – som smutná. Nechcem tu rozvádzať, akú vinu na seba uvalil Svätý Otec a koľko z nej. Rovnako sú mi známi inteligentní a zbožní katolíci, ktorí vydávajú zo seba protirečivé výpovede, z ktorých každá o sebe znie rozumne. Stále znova sa pokúšam utvoriť si zmysluplný úsudok a stále znova zlyhávam, lebo vec je taká zmätená.
Ježiš Kristus sľúbil, že ani pekelné brány Cirkev nepremôžu. Usilujem sa veriť, že ani brány Cirkvi našu Cirkev nepremôžu! Väčšinou sa mi to darí.
To, čo Katolícka cirkev učí, je stále ešte správne! Je správne veriť v Trojjediného Boha a milovať Ježiša Krista ako Pána a Mesiáša. Je správne Božie a cirkevné prikázania dodržiavať a ctiť si svätcov. Cirkev so svojou liturgiou, so sviatosťami, mnohorakými bohoslužbami cez cirkevný rok od Adventu po slávnosť Krista Kráľa, so svojou bohatou kultúrou a svojím sociálnym významom nie je iba mne Matkou a Učiteľkou.
Falošná cirkev vychádzajúca z ľudí, ktorí svoj pastiersky úrad zneužívajú na hnusné mocenské hry, sa preklopila na viditeľnú Cirkev, takže na mnohých miestach vyzerá znetvorená a strašná.
No ja naďalej verím kňazom, ktorých zažívam ako hodných dôvery, aj verným rehoľníkom a laikom. Viem, že Pán je prítomný vo sviatosti Eucharistie, že On hovorí cez rozhrešenie kňaza, že On „žije a pôsobí vo svojej Cirkvi“, ako to cítime, aj keď sa modlíme ruženec.
Ja neviem prečo Pán niečo také strašné vo svojej Cirkvi dopúšťa?
Milujem neviditeľnú Cirkev, mystickú Kristovu nevestu a milujem ešte aj veľkú časť viditeľnej Cirkvi, ktorá je domovom ľudí, aj keď je tento domov niekde zavšivený a špinavý.
Ale ja zostávam! Ku komu by som išla? Tu je Cirkev, tu je Ježiš Kristus.
Možno zažijem, že apoštolská následnosť sa skončí a tak vymrú aj biskupi a kňazi, že sviatosti sa už nebudú môcť udeľovať (okrem krstu, ktorý v núdzi môže udeliť každý kresťan, ba aj človek dobrej vôle ak má svätenú vodu a potrebný text), že my laici sa budeme musieť usilovať prežiť v modlitbových skupinách, pri bohoslužbách slova a pobožnostiach. Neviem, či Boh aj toto dopustí na svoju viditeľnú Cirkev a do akej miery by potom ešte Cirkvou bola.
Neviditeľná, mystická, nádherná Cirkev sa však nepominie. Ježiš Kristus si ju vinie na svoje Srdce. V to ja dôverujem tak dobre, ako sa mi len darí. (Claudia Sperlich, blog–krátené ) 022 834

Ako národ máme za sebou víkend dvoch mega udalostí. Možno popri blahorečení Anky Kolesárovej vám unikla nedeľná biskupská vysviacka redemptoristu o. Mariána Pacáka. Odporúčame si z nej vypočuť brilantnú homíliu arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Skvelé a aktuálne, hodnotné – každé slovo, ako vždy:

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2018-09/michalovce-vysviacka-biskup-marian-andrej-pacak.html?eco=mail&utm_source=ecomail&utm_campaign=36/2018&utm_medium=email&utm_term=886&ecmid=886

V Bratislave sa zišli biskupi strednej a východnej Európy

Bratislava, 6.9.2018 (TK KBS) 022 833 – Na pozvanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského pricestovali do Bratislavy biskupi strednej a východnej Európy. Jedenásť predsedov a zástupcov biskupských konferencií, medzi ktorými je päť kardinálov, a viacerí hostia debatujú na tému „Pravda a kultúra života“. Stretnutie nadväzuje na tri podobné akcie z minulosti, dve boli v Bratislave a jedna v Budapešti. Hlavné mesto privítalo zástupcov zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Čiech, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Talianska a Chorvátska. Sú medzi nimi piati kardináli: Péter Erdő, Vinko Puljič, Angelo Bagnasco, Dominik Duka a Josip Bozanič. Pricestovali aj predstavitelia Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Biskup Zsifkovics: „Európa potrebuje volanie zvonov“

Eisenstadt-Bratislava, 6.9.2018 (KAP) 022 832 – „Európa potrebuje volanie zvonov,“ zdôraznil rakúsky diecézny biskup z Eisenstädtu Ägidius Zsifkovics pri posviacke zvonov v slovenskej farnosti s chorvátskou menšinou v Jarovciach (Hrvatski Jandrof) pri Bratislave.
„Harmonický súzvuk zvonov je zrkadlový obraz vydareného spolužitia generácií, ako aj rôznych spoločenských a kultúrnych skupín,“ povedal biskup Zsifkovics na slávnostnej svätej omši v obci pri rakúskych hraniciach v nedeľu. „Taký súzvuk spája individuálnu autonómiu a sociálnu súdržnosť práve v otvorenosti pre základný transcendentný tón ľudského bytia.“
V chorvátskej homílii biskup spomenul román „Čas bez zvonov“ sliezskeho spisovateľa Horsta Bieneka. V ňom spracováva vojnový čas bez Boha, keď sa zvony roztápali na výrobu kanónov.
„Obe svetové vojny 20. storočia vzali Jarovciam zvony. V prvej svetovej vojne, aby z nich urobili nástroje zabíjania a v druhej svetovej vojne boli zvony zničené ostreľovaním. Želám Jarovciam, aby už nikdy nemali čas bez zvonov,“ povedal biskup pri posviacke dvoch nových 700 a 500 kilogramových zvonov.
Eisenstadtského biskupa a rakúskeho „európskeho biskupa“ poprosil bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, aby ho zastúpil pri posviacke zvonom v Jarovciach. Pozvanie, ktoré biskup Zsifkovics rád prijal.
„Skutočná práca v zmysle povedomia pre Európu vzniká iste menej vyhlasovaním programov a ideológií, ako skôr stretávaním sa a rozhovorom človeka s človekom,“ vyhlásil rakúsky biskup. –zg-

Hustý program pápeža: Cesta do Baltiku, synoda, svätí

Vatikán, 5.9.2018 (KAP) 022 831 – Na pápeža Františka čaká v ďalších
týždňoch hustý program: V septembri to budú dve cesty na Sicíliu a do baltských krajín. V októbri sa koná Synoda biskupov o mládeži, no budú aj „prominentné“ svätorečenia – medzi nimi pápeža Pavla VI. (1963-1978) a arcibiskupa mučeníka Oscara Romera (1917-1980). Vatikán potvrdil tieto plány v stredu zverejnením liturgických slávení s pápežom do konca októbra.
František odcestuje 15. septembra do sicílskych diecéz Piazza Amerina a Palermo. Tam navštívi sicílske hlavné mesto na počesť kňaza čeliaceho mafii, ktorý sa staral najmä o mladistvých – bol to Giuseppe „Pino“ Puglisi. Kňaz chcel uchrániť mladých od drog a organizovaného zločinu a preto ho presne pred 25 rokmi – 15. septembra 1983 – zastrelili dvaja mafiánski vrahovia.
V dňoch 22. až 25. septembra navštívi pápež baltské štáty Litvu, Lotyšsko a Estónsko pri príležitosti 100. výročia nezávislosti v r. 1918. Návšteva pápeža povedie do významnej mariánskej svätyne Aglona a do hlavných miest Vilniusu, Rigy a Tallinu. Ako prvý pápež v histórii navštívi František aj litovské mesto Kaunas. Počas tejto 25. zahraničnej cesty bude pápež slúžiť tri sväté omše, bude mať dve veľké ekumenické stretnutia a stretne sa s mladými, pracovníkmi charitných zariadení, ako aj s hlavami štátov troch krajín.
Dňa 3. októbra otvorí pápež František Synodu biskupov o mladých na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ svätou omšou v Bazilike sv. Petra. V centre troch týždňov zasadnutí, ktoré uzavrie svätá omša 28. októbra, má byť svet a život 1,8 miliardy mladých ľudí od 16 do 29 rokov. Bude sa diskutovať najmä o životných rozhodnutiach mladých ľudí, o ich vzťahu ku viere a Cirkvi. Na synode sa zúčastní asi 250-300 biskupov a expertov ako aj 40 mladých audítorov.
Ešte počas synody bude pápež sláviť 14. októbra na Námestí sv. Petra slávnostnú svätú omšu s viacerými svätorečeniami. Okrem Pavla VI. a arcibiskupa Romera budú svätorečení: zakladateľka sestier „Dernbacher Schwestern“ nemecká rehoľníčka Katarína Kasperová (1820-1998) a Talian Nunzio Sulprizio (1817-1836), ako aj ďalší traja blahoslavení. –zg-

Trump: Kríza zneužívania má negatívne následky pre Cirkev

Washington DC., 7.9.2018 (kath.net) 022 830 – V USA sa teraz prihlásil o slovo k prípadom zneužívania a ich zatajovania aj prezident Donald Trump. Pre „Daily Caller“ to označil ako „ničivú tragédiu“ a povedal:
„Je také smutné toto pozorovať. Myslím, že to bude mať skutočne negatívne následky pre Katolícku cirkev. Pre mňa je to smutný príbeh, lebo Cirkev skutočne rešpektujem. Je to pre mňa veľmi smutný príbeh.“
U katolíckej cirkvi v USA by mohol pre mnohé diecézy, ktoré zneužívanie zatajovali, vzniknúť aj finančný problém, pretože na sociálnych sieťach už nemálo katolíkov ohlásilo, že biskupov a diecézy, ktoré prípady zatajovali, alebo ich nevyšetrujú, už nebudú podporovať.
No tento finančný bojkot však pocíti aj Vatikán. Jedno katolícke hospodárske združenie už oznámilo, že ročný príspevok vo výške 1 milióna dolárov Vatikánu zruší. Tento legát založil Tom Monaghan, vlastník podniku „Domino’s Pizza“. Možno predpokladať, že aj iné skupiny príspevky Vatikánu zreteľne zredukujú, alebo zrušia úplne.

Newyorský generálny prokurátor predvolal osem diecéz

Generálna prokuratúra štátu New York si vo veci prípadov zneužívania predvolala zástupcov všetkých ôsmych diecéz štátu New York. Informovala o tom agentúra AP. Podľa správy sa má vyšetriť, či cirkevné vedenie zatajovalo prípady zneužívania katolíckym klérom. Tým naďalej rastie tlak na katolícku cirkev. A podobné opatrenia hrozia aj v iných amerických štátoch. –zg-

Kardinál tvrdí: Prečiny McCarricka nám neboli známe

Rím, 7.9.2018 (kath.net/KAP) 022 829 – Vatikánsky kardinál Kevin Farrell sa postavil proti tvrdeniu, že sexuálne prečiny bývalého kardinála Theodora McCarricka (88) museli byť známe už počas jeho obdobia ako arcibiskupa vo Washingtone. Počas tých rokov sa neozvala „ani jediná sťažnosť“, povedal bývalý pomocný biskup vo Washingtone a dnes predseda Dikastéria pre laikov, rodinu a život pre internetovú stránku „Vatican Insider“. Ani ako spolubývajúci McCarricka sa Farrell, nedozvedel nič o prečinoch arcibiskupa. McCarrick bol arcibiskupom vo Washingtone v r. 2001-2006. Koncom júna ho pápež zbavil hodnosti kardinála pre sexuálne kontakty so seminaristami a zneužitie najmenej dvoch maloletých.
Kardinál Farrell vyhlásil, že McCarricka spoznal až pri jeho menovaní za arcibiskupa v novembri 2001. Od novembra 2002 býval Farrell, ako pomocný biskup s McCarrickom a ďalšími piatimi duchovnými v arcibiskupskej rezidencii. Farrell tam zostal aj po penzionovaní McCarricka za jeho nástupcu Donalda Wuerla až po jeho menovanie za biskupa Dallasu v máji 2007.
Farrell povedal, že počas obdobia pobytu v arcibiskupskom sídle nikdy nekonštatoval „neprimerané správanie“ McCarricka. Ani si nespomína, že by kedy videl seminaristov v rezidencii. McCarrick mal pri nástupe do Washingtonu 70 rokov.
Narážku na homosexuálne správanie McCarricka počul Farrell podľa jeho slov po prvý raz v januári 2003, keď sa bývalý pracovník z Diecézy Newark opýtal, či McCarrick chodí so seminaristami na pláž. Ani táto otázka nebola pre neho náznakom zlého správania, ako povedal Farrell podľa „Vatican Insider“ a dodal, že o tej poznámke „vôbec nejako zvlášť nepremýšľal“.
Rovnako málo robili podľa kardinála nejaké narážky bývalí nunciovia v USA, Gabriel Montalvo (1998-2005) a Pietro Sambi (2005-2011). K prístupu k prípadom sexuálneho zneužívania vo Washingtone pod vedením McCarricka Farrell povedal, že arcidiecéza bola jedna z prvých v USA, ktorá zriadila kontrolné grémium laikov. –zg-

„Cirkev prechádza najťažšou krízou od reformácie“

Washington D.C., 6.9.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 828 – Bývalý kandidát na amerického prezidenta Pat Buchanan v komentári na internete žiadal dôkladné vyšetrenie obvinení, ktoré vzniesol arcibiskup Carlo Maria Viganò. „To sa nesmie zastaviť ani pred pápežom. Závažnosť obvinení arcibiskupa Vigana zaväzuje Vatikán, aby k tomu zaujal stanovisko,“ napísal Buchanan. „Cirkev prechádza v súčasnosti pravdepodobne najťažšou krízou od reformácie. Vatikán potrebuje očistenie. Všetci biskupi, arcibiskupi a kardináli, ktorých zlé správanie umožnilo tieto škandály, musia byť odstránení alebo emeritovaní. Súvislosť s homosexualitou sa nesmie prehliadať,“ zdôrazňuje Buchanan. „Všetci páchatelia sú muži a rovnako veľká časť obetí chlapci, mladiství a mladí seminaristi. Seminaristi sa musia v budúcnosti preverovať tak prísne, ako kandidáti na posty v Národnej bezpečnostnej rade. Kandidátom s homosexuálnymi sklonmi treba objasniť, že kňazstvo pre nich nie je.“
„Sekulárna spoločnosť nebude mať pre to porozumenie,“ pokračuje Buchanan a píše: „Ale keď si chce Cirkev zostať verná, protiklad ku spoločnosti, ktorá homosexualitu už považuje za prirodzenú a normálnu, sa ešte zväčší.“
Pat Buchanan je katolík. Bol spolupracovníkom prezidentov Nixona, Forda a Reagana. V r. 1992 a 1996 bol kandidátom vo voľbách amerického prezidenta za Republikánsku stranu. V r. 2000 vystúpil ako kandidát Reformnej strany. Potom sa stiahol z politiky a teraz je spisovateľom a komentátorom. –zg-

„Aké zosmiešnenie obetí!“

Frankfurt a. M., 6.9.2018 (kath.net) 022 827 – „Aké zosmiešnenie obetí!“ Takými jasnými slovami kritizoval aj veľký nemecký denník „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ spornú pondelňajšiu kázeň pápeža Františka, na ktorej chcel de facto svoje mlčanie k obvineniam ospravedlniť biblickou exegézou.
„Je jedno, aké polievočky a vo Vatikáne varia – pápežovo mlčanie uprostred škandálov zneužívania pôsobí zničujúco,“ napísal Christian Geyer a uviedol, že nikto vo Vatikáne nie je v pozícii, aby vydával heslo „Mlčať!“ po tom, čo v ostatných desaťročiach boli odhalené desaťtisíce prípadov zneužívania kňazmi a ich zatajovania. Pápež musí preto dať na jednoduché otázky jednoduché odpovede, aby konkrétne proti nemu vznesené obvinenia objasnil, ako píše Geyer.
Na záver kladie otázku: „Pokračuje teraz v tomto odmietaní odpovede model, pod ktorým museli trpieť už obete zneužívania v Buenos Aires, keď tam bol Bergoglio arcibiskupom?
V televízii ZDF zasa premietali dokumentárny film pod názvom ‚Mlčanie pastierov‘, ktorý sa týmto bližšie zaoberá. –zg-

Valli: Mlčanie namiesto odpovede – taktika Františka

Niektorí žurnalisti by si mali položiť otázku, či sa už stali komplicmi zatajovania sexuálneho zneužívania!

Vatikán, 6.9.2018 (kath.net/pl) 022 826 – „Kto nie je verný súčasnej línii, kto nevstúpi do Františkovho tímu, je automaticky tým, kto nehľadá pravdu, ale zameriava sa na škandál a rozkol.“ Takto interpretuje známy taliansky žurnalista Aldo Maria Valli v blogu informačnú politiku pápeža Františka vzhľadom na škandály zneužívania a ich zamlčovanie, ktoré maximálne rozbúrili USA, Čile a ďalšie krajiny. Valli je už mnohé roky vatikanista TG1, spravodajského kanálu verejno-právnej talianskej televízie Rai. Intenzívne sprevádzal už pontifikát sv. pápeža Jána Pavla II.
Množstvo tých, čo nepatria do „Františkovho tímu“, stále rastie, ako píše Valli ďalej a rekapituluje:

– „Štyria kardináli mu posielajú svoje dubia k Amoris laetitia? Mlčanie.“
– „Veľký počet katolíkov mu pošle correctio filialis, v ktorom pranierujú chyby Amoris laetitia? Mlčanie.“
– „Upozornia ho na to, že za preláta vatikánskej banky IOR a zodpovedného akurát za Dom sv. Marty zvolil monsignora, ktorý v Montevideu žil s veliteľom Švajčiarskej gardy? Mlčanie.“
– Pýtajú sa: „Prečo nikdy nenavštívite Argentínu? Mlčanie.“
– „Je naozaj konštruktívny prístup ku konfliktu nereagovať, alebo využívať záhadné posolstvá a tón narážok, ako pri lete z Dublinu?

Valli prevzal aj myšlienky z komentárov Damiana Thompsona v týždenníku „The Spectator“: „Ako médiá zatušujú veci pre pápeža Františka“ a pátra Johna Zuhlsdorfa v blogu „Otec Z“.
Damian Thomspon obvinil médiá, že veci „zamlčujú“ v prospech pápeža Františka: „Vedúca osobnosť každej inej organizácie by bola zoči voči takýchto obvineniam prinútená odstúpiť. Je deprimujúce, že katolícke, ako aj sekulárne médiá pápeža pred explozívnymi obvineniami bývalého nuncia Carla M. Vigana chránia,“ napísal Thompson. Pripomenul tiež správanie Františka (čo Viganò nespomenul) voči belgickému kardinálovi Godfriedovi Daneelsovi, dôležitému voličovi Františka v konkláve 2013, ktorý bol odsúdený na pokutu 500 000 frankov [asi 13 000 eur), lebo chránil vinného farára a napriek tomu ho František v r. 2014 pozval na synodu biskupov. Valli v súvislosti s komentárom Thompsona tiež upozornil, že nikto z tlače si nechce spomenúť na to, ako dlho arcibiskup Bergoglio – pápež František – bránil čilského biskupa Barrosa. Bolo to až kým „Associated Press“ neuverejnil list z r. 2015, ktorý dokazoval, že František bol o všetkom informovaný už v r. 2015.
Niektorí žurnalisti by si mali položiť otázku, či sa už stali komplicmi zatajovania sexuálneho zneužívania! Medzitým totiž väčšina sekulárnych médií sa lenivo pridržiava legendy „veľkého reformátora“ Františka, ako píše Valli.

Link: Aldo Maria Valli: Quando il silenzio non è d’oro

USA: Katolíci zvyšujú tlak na Františka

Washington DC., 6.9.2018 (kath.net) 022 825 – Tlak laikov z USA na pápeža Františka a biskupov sa stále zvyšuje. Najnovšie sa stovky prominentných katolíckych mužov obrátili na pápeža Františka s volaním o pomoc a v liste žiadali od Františka očistenie Cirkvi od škandálov zneužívania. Ako katolícki laici, ktorí milujú Krista a jeho Cirkev, chcú, aby František očistil Cirkev od korupcie, ako vyhlásili.
„Súčasný škandál priviedol do nebezpečenstva naše manželky, sestry, bratov a deti. Preto Vás chceme slovami sv. Kataríny Sienskej požiadať, aby ste už dlhšie nespali a odvážne usilovali o Kristovu predstavu o jeho Cirkvi. Cirkev potrebuje očistu skrze cnosť Vášho úradu ako nášho pastiera, lebo nikto nie je viac kvalifikovaný na začatie tejto očisty.“
Katolícki muži sa odvolávajú na prípady zneužívania Pensylvánii, ale aj na podobné prípady v Hondurase a Čile a na mnohé správy o homosexuálnych aktivitách medzi klérom.
„Čítali sme dôkladne svedectvo arcibiskupa Vigana a aj obvinenia proti Vám. Očakávame, že sa tieto obvinenia vyšetria a že ich oslovíte. Vzhľadom na veľmi rozšírené prípady zneužívania, ich zamlčovania a zlyhania cirkevnej hierarchie chceli by sme sa Vás teda opýtať: Čo proti tomu podniknete, aby ste chránili Boží ľud?“
Muži ďalej napísali, že chcú od pápeža na to jednoduchú odpoveď, keďže následky tejto biskupskej korupcie sú medzitým už katastrofálne.
„V súčasnosti mnohé rodiny odmietajú poslať svojich synov do kňazských seminárov. Všetko úsilie evanjelizácie je riadne poničené. A nedôvera darcov zredukuje možnosti Cirkvi pomáhať chudobným a konať skutky milosrdenstva. Jedna matka povedala, že táto kríza Cirkev alebo obnoví, alebo spôsobí exodus.“
Muži tiež ohlásili, že aj sami chcú konať očistu svedomia a obnoviť si záväzok čistoty. Okrem toho chcú začať od 7. septembra do konca roka každý piatok sa postiť. „Nechceli by sme sa vzdať!“ uvádzajú americkí muži.
„Chceme sa tiež postaviť na stranu tých biskupov, ktorí požadujú vyšetrovanie v cirkevnej hierarchii ako v USA, tak aj vo Vatikáne. Toto vyšetrovanie musia však realizovať veriaci laici.“
List zverejnili v stredu a pripojil sa k nemu okrem iných aj Jeb Bush, bývalý guvernér štátu Florida na Twitteri. K signatárom patrí napríklad svetoznámy profesor teológie, otec rodiny a spisovateľ Scott Hahn, aj ďalší profesori teológie zo známej františkánskej univerzity Steubenville v USA. –zg-

USA: Katolíci zostávajú najväčším spoločenstvom

Washington, 05.09.2018 (KAP/KNA) 022 824 – Napriek poklesu členov zostáva katolícka cirkev v USA s viac ako 17 000 farnosťami najväčším náboženských spoločenstvom krajiny. V situácii odhalení sexuálnych škandálov prezentoval inštitút pre verejnú mienku Pew Research Center v utorok aktuálny katalóg faktov dokumentujúcich situáciu katolíkov v štáte a spoločnosti.
Podľa neho sa pozitívny postoj veľkej väčšiny amerických katolíkov voči pápežovi Františkovi výrazne zmenil. No už pred odhalením prípadov zneužívania býv. washingtonského arcibiskupa Theodora McCarricka (88) a zverejnením správy z Pensylvánie videli najmä konzervatívni katolíci liberálny kurz Františka veľmi kriticky.
Na druhej strane však mnohí americkí katolíci podporujú zmeny v Cirkvi a vyslovujú sa za uznanie homosexuálnych manželstiev, ako aj za povolenie ženatých kňazov. No praktizujúci katolíci také niečo požadujú zriedka.
S 51 miliónmi dospelých predstavujú katolíci pätinu amerického obyvateľstva. Ich podiel v minulých rokoch poklesol z 24 percent v r. 2007 na 21 percent v r. 2014. Inštitút to odôvodňuje aj konverziou 13 percent katolíkov do iných náboženstiev alebo zostali bez vyznania.
Cirkev sa zväčšuje najmä prostredníctvom Latino-američanov, ktorí predstavujú tretinu katolíkov v USA. A ich podiel bude aj naďalej rásť. Medzi mladými je počet bielych a hispánskych katolíkov už rovnaký. Kvôli prílivu mexických občanov sa centrum katolíkov presúva pomaly na juhozápad USA. Politicky hlasujú katolíci za obe strany. No podpora demokratov je u hispánskych katolíkov zreteľne vyššia ako u bielych. Naopak, bieli katolíci zasa väčšinovo hlasujú za republikánov. –zg-

Kardinál Wuerl hovoril s pápežom o zatajovaní

Washington, 05.09.2018 (KAP/KNA) 022 823 – Washingtonský kardinál Donald Wuerl (77) podľa médií minulý štvrtok predsa len odcestoval do Vatikánu, aby sa s pápežom Františkom poradil o obvineniach proti nemu kvôli zatajovaniu prípadov zneužívania. Podľa CNN to potvrdil aj hovorca Washingtonskej arcidiecézy, Edward McFadden, bez uvedenia podrobností.
V pondelok sa potom Wuerl vo Washingtone rozprával so 100 kňazmi svojej arcidiecézy. Pápež to mal Wuerlovi na stretnutí vo štvrtok v Ríme poradiť. Podľa portála „Il Sismografo“ sa pritom od kňazov ozvali aj výzvy k odstúpeniu Wuerla. Vcelku však mal kardinál vraj širokú podporu, ako cituje Portál hovorcu McFaddena.
Arcibiskupa Washingtonu obviňujú, že o sexuálnom zneužívaní býv. kardinála Theodora McCarricka (88) vedel, ale ho zamlčoval. Okrem toho ako biskup Pittsburghu 18 rokov nezasahoval dôsledne proti kňazom, ktorí páchali pedofíliu, iba ich preložil na iné miesta. Súd v Pensylvánii opisuje viaceré také prípady.
Wuerl poprel, že by o McCarrickových zločinov vedel. No vzhľadom na svoje obdobie v Pittsburghu pripustil „chybne úsudky a nedôslednosti“ a v otvorenom liste prosil veriacich koncom augusta o odpustenie.
Viacerí prominentní katolíci v USA vyzvali Wuerla nedávno k odstúpeniu. Kardinál už prekročil hornú hranicu biskupa v úrade 75 rokov, no pápež – ako je v jeho kompetencii – jeho dostúpenie odmietol a úrad mu predĺžil.
Rad amerických biskupov požaduje dôkladné vyšetrenie obvinení, ktoré zverejnil býv. nuncius v USA, arcibiskup Carlo Maria Viganò. Mnohí pozorovatelia a prívrženci pápeža Františka za tým vidia kampaň prísne konzervatívnych kruhov proti reformnému kurzu pápeža. –zg-

Teológ: „Pápežská Cirkev morálne zbankrotovala“

Mníchov, 5.9.2018 (kath.net) 022 822 – Nemecký teológ Alexander Görlach v novinách „Focus“ ostro kritizoval pápeža Františka v súvislosti so škandálom zneužívania v Katolíckej cirkvi.
„Ak súhlasí, že kardinála Theodore McCarricka nechal páchať tie veci, tak by bolo poškodenie Cirkvi enormné a už by sa už nedalo napraviť,“ uviedol teológ. „Františka považujú vo Vatikáne za človeka, ktorý si nedá poradiť a je tvrdohlavý. Považujú ho aj za emocionálneho človeka, ktorý sa nerád zaoberá štúdiom spisov.“
Podľa Görlacha je teraz na arcibiskupovi Viganòvi nájsť dôkazy pre jeho tvrdenia. Görlach opisuje Vatikán ako miesto intríg a zrady a píše: „Pápežská cirkev, ktorá je morálne zbankrotovaná, sa tak nevymaní zo svojej životu nebezpečnej krízy.“

Kňazi Cupicha zatknutí po verejnom orálnom sexe

Florida, 5.9.2018 (kath.net) 022 821 – Dvaja kňazi z Arcidiecézy Chicago boli v pondelok zatknutí, keď ich na verejnosti v ich aute prichytili pri orálnom sexe. Kňaz Diego B. má 39 rokov a Edwin M. G. 30 rokov. Diego je duchovný vedúci a duchovný asistent mládežníckej skupiny. Obaja kňazi sú rehoľníci z Misijnej spoločnosti sv. Juana Diega.
Už v r. 2015 bol zatknutý prvý kňaz tohto spoločenstva za vlastníctvo detskej pornografie. Arcidiecéza Chicago a predovšetkým jej ľavicovo-liberálny arcibiskup, kardinál Blase Cupich, sú už dlhšie pod paľbou kritiky, že v spojení s prípadmi zneužívania vždy popierajú súvislosť s homosexualitou, napriek príslušným správam o stále väčšom počte kňazmi zneužitých obetí mužského rodu. Aj emeritný nuncius Viganò v správe z augusta Cupicha obvinil, že vždy popieral, čo je očividné – že 80 percent prípadov zneužívania páchajú homosexuáli.
Cupich sa v minulosti stále znova zvlášť priaznivo vyjadroval o homosexuáloch. Sporného homosexuálneho kňaza – jezuitu Jamesa Martina označil ako „popredného hlásateľa Evanjelia“ pre mládež. Martin opakovane vyzýval homosexuálnych kňazov, aby svoju orientáciu verejne priznali, aby farníci mohli vidieť, aké „normálne“ je byť gejom.
Jeden z oboch zatknutých kňazov prichádza mimochodom z tzv. programu arcidiecézy s názvom „Casa Jesus“. Týmto programom sa najmä potenciálnym seminaristom z Južnej Ameriky usilovali priaznivo priblížiť kňazstvo. Program arcidiecézy založili v r. 1987 a v r. 2016 ho znova zrušili. To je rok, v ktorom lokálni reportéri odhalili homosexuálne aktivity účastníkov programu a niektorých prichytili v bare gejov.
V r. 2016 bol zatknutý aj páter Munoz, dlhoročný rektor domu za vlastníctvo detskej pornografie. Arcidiecézu už vtedy kritizovali, lebo políciu informovala až potom, keď pátra už zbavili úradu. Ale už rok predtým bol zatknutý prvý kňaz arcidiecézy páter Clovis Vilchez-Parra za vlastníctvo detskej pornografie a odsúdený na štyri roky väzenia. –zg-

Biskup Schneider: Klérus podporujúci LGBT pácha ‘apostázu’

Dublin, 4.9.2018 (LifeSiteNews) 022 820 – „Kresťanská rodina čelí novému Goliášovi v ideológii homosexuality a rodovej rovnosti.“ Povedal to pomocný biskup z kazachstanskej Astany Atanáz Schneider.
„A nanešťastie niektorí v radoch kléru sa stali aktivistami a napomáhateľmi tzv. ideológie LGBT, ktorá je v skutočnosti istým druhom odpadu od kresťanskej viery.“
Biskup Schneider to povedal na videovom príhovore k účastníkom konferencie katolíckych rodín (COCF), ktorá sa konala v Dubline minulý mesiac. Účastníkov konferencie vyzval, aby hlásali pravdu o manželstve a rodine a povedal:
„COCF má záslužnú odvahu odolávať totalitnej a celosvetovej ideológii rodovej rovnosti v protiklade k iným stretnutiam katolíckych rodín, ktoré podľahli tejto ideológii alebo ju vedome prijali. Takéto podľahnutie ideológii gender a jej prijatie znamená zradu Krista, odpad od integrálnej a Bohom zjavenej katolíckej a apoštolskej viery.“ –zg-

Biskup: „Tabu homosexuálov je súčasť zamlčovania“

Chur, 4.9.2018 (kath.net/pbc) 022 819 – Kath.net dokumentuje vyhlásenie pomocného biskupa švajčiarskej Diecézy Chur Mariana Elegantiho:

Správa Johna Jaya z r. 2010 o sexuálnom zneužívaní v Cirkvi v USA ukazuje nasledovné: V období 60 rokov bolo 81% všetkých obetí mužského rodu. Teda u prevažnej väčšiny páchateľov ide o homosexuálov. Konečná správa Kráľovskej komisie v Austrálii z r. 2017 dospela k podobným výsledkom.
To sú fakty, ktoré sa verejne nesmú vysloviť – tabu – ktorému sa mnohí zodpovední v Cirkvi podrobujú a ako koreň javu vyťahujú klerikalizmus. Nikto nepopiera, že klerikalizmus v Cirkvi hrá úlohu, napriek tomu ide v Cirkvi, ako je dokázané, väčšinou o homosexuálnych páchateľov. Zatajovanie tejto skutočnosti je ďalšou formou zamlčovania, ktorej sa dopúšťajú žiaľ aj zodpovední vo švajčiarskej cirkvi. Každý, kto túto skutočnosť verejne vysloví, toho zhanobia a vyhlásia za homofóbneho psychopata.
V dokumente uverejnenom v r. 2016 pápež František ustanovuje, aby sa do kňazských seminárov neprijímali nijakí muži, ktorí homosexualitu praktizujú, majú hlboké homosexuálne sklony, alebo podporujú tzv. „homosexuálnu kultúru“. Toto usmernenie bolo ustanovené už za pápeža Benedikta XVI. v r. 2005.
Očakávam, že zodpovední v Cirkvi sa budú tejto smernice držať a urobia príslušné opatrenia. K tomu patrí aj verejné priznanie, že v klére Cirkvi máme už desaťročia do činenia väčšinou s homosexuálnymi páchateľmi. Pri všetkom rešpekte voči homosexuálne založeným ľuďom, ktorí nepáchajú nijaké sexuálne zločiny, nám nepomôže, ak budeme pri spracovávaní sexuálnych útokov zatvárať oči pred faktami. Bez úplnej transparentnosti a pravdivosti nebude nijaké vierohodné vyšetrenie prípadov ani účinná prevencia. + Marian Eleganti, pomocný biskup z Churu

Kardináli a biskupi podporujú vyšetrenie Viganòvých obvinení

USA, 4.9. 2018 (LifeSiteNews) 022 818 – LifeSiteNews rád poskytuje stále sa rozširujúci zoznam kardinálov a biskupov, ktorí vyjadrili verejnú podporu vyšetreniu obvinení arcibiskupa Carla Máriu Vigana. Mnohí z nich vyjadrili podporu Viganòvi osobne a ocenili jeho integritu a označili ho ako čestného a lojálneho. Tento zoznam je chronologický a priebežne aktualizovaný.

Biskup Atanáz Schneider, Astana, Kazachstan: 22.8.2018:
„Niet rozumného dôvodu pochybovať o obsahu dokumentu arcibiskupa Carla Máriu Vigana. Nemilosrdnosť a transparentnosť v odhaľovaní a priznávaní zla v živote Cirkvi pomôže začať proces duchovnej a morálnej očisty a obnovy.“ A podobne sa vyjadrili:

Biskup Joseph Strickland, Diecéza Taylor, Texas, 26.8.2018.
Kardinál Raymond Burke, 27.8.2018.
Biskup Robert Morlino, Diecéza Madison, Wisconsin, 27.8.2018.
Kardinál Daniel DiNardo, Archbishop of Galveston-Houston,Texas, 27.8.2018.
Arcibiskup Allen Vigneron, Arcidiecéza Detroit, Michigan, 27.8.2018.
Biskup Jaime Soto, Diecéza Sacramento, Kalifornia, 27. 8. 2018.
Biskup Larry Silva, Diecéza Honolulu, Havaj,27.8.2018.
Pomocný biskup Robert Barron, Arcidiecéza Los Angeles, 27.8.2018.
Biskup Thomas J. Olmsted, Diecéza Phoenix, Arizona, 28.8.2018.
Biskup Thomas Paprocki, Diecéza Springfield, Illinois, 28.8.2018.
Arcibiskup Paul Coakley, Arcidiecéza Oklahoma City, Oklahoma, 28.8.2018.
Biskup Carl Kemme, Diecéza Wichita, 29.8.2018.
Arcibiskup Salvatore Cordileone, Arcidiecéza San Francisco, 29.8.2018.
Biskup Kevin Vann, Diecéza Orange, Kalifornia, 29.8.2018.
Pomocný biskup Timothy Freyer, Diecéza Orange, Kalifornia, 29.8.2018.
Pomocný biskup Thanh Thai Nguyen, Diecéza Orange, Kalifornia, 29.8.2018.
Arcibiskup Samuel Aquila, Arcidiecéza Denver, Colorado, 30.8.2018.
Biskup Thomas Tobin, Diecéza Providence, Rhode Island, 30.8.2018.
Arcibiskup Joseph Naumann, Arcidiecéza Kansas City, Kansas, 31.8.2018.
Biskup Daniel Thomas, Diocese of Toledo, Ohio, 31.8.2018.

Katolíci kritizujú ministra pre „manželstvo pre všetkých“

„Európsky súdny dvor pre ľudské práva (EGMR), v r. 2014 potvrdil manželstvo ako zväzok muža a ženy. Nijaký štát teda nie je povinný otvoriť manželstvo aj pre homosexuálne páry.“

Viedeň, 04.09.2018 (KAP) 022 817 – Spoločenstvo katolíckych zväzov Rakúska (AKV) vyjadrilo „prekvapenie a sklamanie“, že minister spravodlivosti Josef Moser ohlásil otvorenie manželstva, ako aj registrovaného partnerstva, pre páry rovnakého aj rôzneho pohlavia.
„Tento postoj, ako dúfame, nebude posledným slovom,“ poukázal prezident AKV Kukacka na relativizujúce vyjadrenia predsedu klubu Ľudovej strany ÖVP Augusta Wögingera, ale aj hovorcu vlády Petra Launského-Tieffenthala, k tomu, ako chce vláda realizovať výnos ústavného súdu.
„Moserovo vyjadrenie preto nemôže byť iba začiatok a ani koniec diskusie,“ uviedol Kukacka vo vyhlásení minulú stredu.
Ústavný súd vo výnose z decembra 2017 uviedol, že doterajšie obmedzenie registrovaných partnerstiev na páry rovnakých pohlaví by mohlo viesť k diskriminácii – lebo by sa museli nútene verejne prejaviť. Národnej rade dal súd lehotu na novelizáciu príslušného zákona do konca roka. AKV k tomu uvádza:
„Výhrady ústavného súdu by sa mohli vyriešiť už otvorením registrovaných partnerstiev pre všetky pohlavia,“ povedal Kukacka a pripomenul, že vládne strany vo volebnom boji vyhlasovali odmietnutie „manželstva pre všetkých“. „Môžeme očakávať, že tieto volebné sľuby sa neodsunú nabok pokiaľ výnos ústavného súdu pripustí inú úpravu ako tú, ktorú navrhuje minister spravodlivosti.“
Kukacka argumentoval aj Európskym súdnym dvorom pre ľudské práva (EGMR), ktorý v r. 2014 potvrdil manželstvo ako zväzok muža a ženy: „Nijaký štát teda nie je povinný otvoriť manželstvo aj pre homosexuálne páry. Právo párov rovnakých pohlaví na súkromný a rodinný život rieši možnosť uzavrieť registrované partnerstvo.“
„Právna nivelizácia“ pojmu manželstva, ktoré sa chápe ako sociálne aj kultúrne hlboko zakorenené, preto podľa neho nie je potrebná. „Manželstvo by sa malo rozhodne zachovať ako jediný zväzok muža a ženy a malo by zostať zachované paralelne k registrovanému partnerstvu. Nijaký iný zväzok ako takto chápané manželstvo nie je lepšie vhodný na privedenie detí na svet a zabezpečenie ďalších generácií,“ uzavrel Kukacka. –zg-

Ludovico Gimignani: Oltárny obraz sv. Michala archanjela,
Bazilika di Sant Andrea delle Fratte, Rím

Biskup vyzýva modliť sa po omši k sv. Michalovi archanjelovi

Bridgeport, 4.9.2018 (LifeSiteNews) 022 816 – Biskup z amerického Connecticutu požiadal svojich kňazov, aby sa po každej omši modlili s veriacimi k sv. Michalovi archanjelovi ako reakciu na krízu sexuálneho zneužívania Katolíckej cirkvi. Biskup Frank Caggiano z Bridgeportu si želá, aby sa to realizovalo od 15. septembra – slávnosti Sedembolestnej Božej Matky – keď bude viesť pobožnosť „svätej hodiny s ružencom“ a bude sláviť svätú omšu uzmierenia Boha a očisťovania so všetkými kňazmi svojej diecézy.
Biskup žiada, aby sa modlitba k sv. Michalovi archanjelovi konala po každej svätej omši od toho dňa a vyzval katolíkov, aby sa ju aj osobne modlili:
„Ako reakciu na zneužívanie a hriechy páchané kňazmi, biskupmi a inými členmi Cirkvi, budem viesť svätú hodinu s ružencom a omšou uzmierenia Boha a očisťovania 15. septembra v Katedrále sv. Augustína.
Tiež vyhlásim, aby sa modlitba k sv. Michalovi archanjelovi konala po každej svätej omši. –zg-

India: Štát chce „spovedné matky“ …

Národná komisia pre ženy požadovala zakázať spoveď zákonom.

New Dillí, 04.09.2018 (KAP/KNA) 022 815 – V Indii chce štátna komisia pre justičnú reformu pripustiť ženy ku spovedaniu.
„Ženy sa lepšie hodia na vypočutie spovedí o sexuálnom zneužívaní. Možné je napríklad nasadenie rehoľníčok,“ cituje ázijská tlačová služba Ucanews z utorka z vyhlásenia komisie.
Generálny sekretár Biskupskej konferencie Indie, biskup Theodore Mascarenhas, požiadavku odmietol ako neprípustné vmiešavanie sa štátu do cirkevných záležitostí. „Komisia a iné grémiá by sa mali vystríhať prekračovania hraníc svojho mandátu!“ povedal biskup.
Požiadavka vyplynula z kontroverznej diskusie o sexuálnom zneužívaní a spovedi. V júli Národná komisia pre ženy v Indii požadovala zakázať spoveď zákonom. Komisia kňazov obviňuje, že ženy výpoveďami zo spovedí vydierajú. Počiatkom augusta najvyšší súd v štáte Kerala zamietol petíciu proti spovedi, v ktorej sa spoveď označuje ako porušenie ústavy! –zg-

„Pastieri, ktorí nezohli kolená pred Bálom“

Petra Lorleberg

Vatikán, 4.8.2018 (kath.net/pl) 022 814 – To, že Cirkev bola už vždy aj hlboko hriešna, pripomenul kardinál z Vatikánu pre kath.net v situácii ničivých správ o bezbrehom škandále zneužívania americkej cirkvi a aj ďalších.
„V tejto temnote by sme však nemali zabúdať, že práve tejto „cnostnej neviestke“ vďačíme za našu vieru a ona sama ju aj dnes udržuje. Nahrával tak pojem známy už z časov starých cirkevných otcov „castra meretrix“: neviestka, ktorá svoju vernosť Ženíchovi Kristovi stále znova zrádza a napriek tomu je ním milovaná a očisťovaná od svojich hriechov. Tento pojem sa aj v modernej teológii stále znova pripomína, napríklad u Karla Rahnera a Hansa Ursa von Balthasara.
Okrem toho vždy dobre informovaný kardinál Rímskej kúrie pripomenul, že aj dnes je „množstvo vysvätených pastierov, ktorí ‘nezohli kolená pred Bálom‘“ (Rim 11,4).
Kardinál súčasne varoval pred tým, aby sme fakty, ktoré aj jeho šokujú a zahanbujú, neinterpretovali príliš jednostranne, napríklad zdôrazňovaním problému homosexuality bez zohľadňovania tejto situácie aj u iných skupín spoločnosti – ako napr. športové kluby. Treba tiež pripomenúť, že vedecké analýzy ukázali, že oproti častým výrokom v médiách pedofília sa neviaže ani na homosexualitu, ani na celibát. Okrem toho učiteľský úrad Cirkvi doteraz „v nijakom prípade nezostal nemý“. Ako dôkaz uviedol „Persona humana“ z 29. 12. 1975 a vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery z 3. 6. 2003. Pápeži a zodpovední pastieri naozaj nehľadeli všade na tieto veci nečinne.
Starosť mu robí, že s týmto zlyhaním kňazského a biskupského úradu a neustálymi útokmi sa stále viac ohrozuje sviatosť kňazstva. Poukázal na útoky na spovedné tajomstvo prostredníctvom nových zákonov v Austrálii. Dokonca aj tí „zbožní“ mudrlanti si myslia, že Čierny Peter je teraz u biskupov bez toho, že by čo len tušili o ich zápase s Bohom. Nedávne dni chaosu ničia tak ešte viac príklon ku Kristovi ako Pánovi Cirkvi a jeho služobníkov. Kardinál, ktorý nechcel byť menovaný, pre kath.net však vyjadril aj tušenie, že tento problém sa v Nemecku ešte na jeseň postará o titulky v médiách. –zg-

Rakúsko: Počet znásilnení vzrástol o 43,3 % !

Viedeň, 4.9.2018 (kath.net) 022 813 – Počet sexuálnych zločinov v Rakúsku v r. 2017 vzrástol v porovnaní s rokom 2016 až o 43,3 percent! V porovnaní kroku 2014 dokonca o 52,6 percent. O týchto aktuálnych číslach z rakúskeho ministerstva vnútra informoval denník „Die Presse“. Ako protiopatrenie vláda rozhodla, že už nebudú iba podmienečné tresty pre sexuálnych násilníkov. Prinajmenšom časť trestu si budú musieť odsedieť vo väzení. Okrem toho sa má zvýšiť najnižší trest ako kritériá vynášania trestov. –zg-

Nikto z nich o ničom nevedel … či predsa?

Newark, 4.9.2018 (kath.net) 022 812 – Kardinál Joseph Tobin 31. augusta po prvý raz žurnalistovi priznal, že už v r. 2017, krátko po svojom príchode, počul fámy o obvineniach McCarricka zo zneužívania. Informoval o tom lokálny reportér Mike Kelly v novinách „North Jersey Record“. Tobin ďalej vysvetlil, že tieto fámy však vtedy nehodnotil ako vierohodné a povedal: „Hanba mi, že som sa na to skôr nepýtal.“
Obvinenia kardinála Tobina z toho, že vedel o zločinoch zneužívania McCarricka a zamlčoval to, tak získavajú novú živnú pôdu. Arcibiskupstvo Newark (New Jersey/USA) nechcelo podať nijaké informácie o tom, odkedy Tobin o veci vedel. Kardinál McCarrick bol Vatikánom verejne potrestaný až koncom júla 2018. –zg-

„Milujem ťa, František, ale to nefunguje!“

Páter Thomas Reese, jeden z najznámejších amerických jezuitov, kritizoval Františkovu kázeň z 3. augusta – Už predtým páter Reese povedal, že odmietnutie odpovede neprispieva k vierohodnosti pápeža Františka.

Washington DC., 4.9.2018 (kath.net) 022 811 – Dokonca už aj u jezuitov sa šíria pochybnosti o stratégii pápeža Františka obvinenia zamlčovania prejsť mlčaním a čakať, že sa to samé vyrieši.
„Milujem ťa, František, ale to nefunguje!“
S takouto nezvyčajnou kritikou sa teraz ozval jeden z najznámejších jezuitov v USA, páter Thomas Reese a kritizoval pondelňajšiu kázeň Františka v Dome sv. Marty. František tam hovoril o „zúriacej svorke psov“, ktorá len striehne po škandále a plánuje rozkol. Tomu by sa chcel pápež postaviť „mlčaním“.
Páter Reese je žurnalista a o. i. aj analyzátor v „Religion News Service“, aj bývalý vydavateľ ľavicovo-liberálneho magazínu „America“.
Reese už po spornej tlačovej konferencii pri lete pápeža z Dublinu do Ríma v príspevku pre „Religion News Service“ napísal, že odmietnutie jasnej odpovede neprispieva k vierohodnosti Františka. Páter k tomu vyhlásil, že Vatikán podobne ako diecézy v USA musí odhaliť, čo bolo známe a čo nie. „Nič iné neprispeje k tomu, aby sa znova dosiahla vierohodnosť Cirkvi. –zg-

František v homílii: Milosť rozlíšiť kedy mlčať a kedy hovoriť

Vatikán, 3.9.2018 (RV) 022 810 – Svätý Otec František dnes prvý krát po letnej prestávke slávil svätú omšu v Dome sv. Marty spolu s veriacimi z farností Rímskej diecézy.
„Nech nám dá Pán milosť rozlíšiť, kedy máme hovoriť a kedy máme mlčať,“ vyprosoval vo svojej homílii.
Pápež František v rannej homílii komentoval rozprávanie Evanjelia podľa Lukáša (Lk 4,16-30) o Ježišovom príchode do Nazareta, kde na jeho slová rodáci reagujú prudkým prechodom od záujmu k záchvatu hnevu.
Na Ježišovom príklade Svätý Otec vysvetlil, že pravda sa vyznačuje miernosťou, je tichá. Ježišova skúsenosť z Nazaretskej synagógy nás pozýva zamyslieť sa nad tým, ako sa zachovať v každodennom živote, keď dôjde k nepochopeniu. Pozýva nás vnímať spôsob, akým koná otec lži, žalobca, diabol, aby zničil jednotu. Na zlomyseľné snahy o škandalizáciu a rozdelenie možno podľa Svätého Otca reagovať len mlčaním a modlitbou.

Žiaden prorok nie je vítaný vo svojej vlasti
Po príchode do synagógy Ježiša prijímajú s veľkým záujmom, všetci chcú vidieť na vlastné oči veľké činy, ktoré konal na iných miestach. On však používa čisto „Božie slovo“, podobne ako pri inej príležitosti, v zápase s diablom. Reakcia Ježišových rodákov bola mimoriadne nenávistná, konštatoval pápež:
„Neboli to ľudia, bola to svorka psov, ktorá ho hnala von z mesta. Neargumentovali, kričali. Ježiš mlčal. Vyviedli ho na zráz vrchu, aby ho zhodili dolu. Tento úsek evanjelia sa končí takto: «Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.» Je tu Ježišova dôstojnosť: svojím mlčaním porazí tú divokú svorku a odíde. Ešte totiž neprišla jeho hodina. To isté sa udeje vo Veľký piatok, ľudia, ktorí na Kvetnú nedeľu Ježišovi pripravili oslavu a hovorili mu «Požehnaný, Syn Dávidov», zrazu hovoria «Ukrižuj», zmenili sa. Diabol im zasial do srdca lož. A Ježiš mlčal“.

Pravda je nenásilná, mlčanie víťazí skrze kríž
Ako ďalej uviedol Svätý Otec, „toto nás učí, že ak je tu takáto reakcia slepá k pravde, ostáva len mlčať“.
„Mlčanie, ktoré zvíťazí, ale skrze kríž. Ježišovo mlčanie. Nuž, koľkokrát sa v rodinách začínajú hádky o politike, o športe, o peniazoch a tu i tam tieto rodiny skončia rozbité, v týchto hádkach, kde vidno, že je tam diabol, ktorému ide o deštrukciu… Mlčanie. Povedať svoje a potom mlčať. Pretože pravda je nenásilná, pravda je tichá, pravda nie je hlučná. Nie je to ľahké, to čo spravil Ježiš. Ale je tu dôstojnosť kresťana, ktorá je zakotvená v Božej sile. Voči ľuďom, čo nemajú dobrú vôľu, ľuďom, čo hľadajú len škandál, ktorí hľadajú len rozdelenie, ktorým ide len o deštrukciu, aj v rodinách: mlčanie. A modlitba.“

Milosť rozlíšiť kedy mlčať a kedy hovoriť
Pápež František svoju homíliu zakončil modlitbou:
„Nech nám dá Pán milosť rozlíšiť, kedy máme hovoriť a kedy máme mlčať. A to v celom živote, v práci, doma, v spoločnosti… v celom živote. Tak sa budeme viac podobať Ježišovi.“ -ab-, -jb-

Iniciatíva „Pro Pope Francis“ ide do finišu

Viedeň, 3.9.2018 (KAP) 022 809 – Iniciatíva „Pro Pope Francis“, ktorá vznikla presne pred rokom, ide do finišu. Viedenský teológ Paul Zulehner, ktorý spolu s pražským religionistom Tomášom Halíkom sformuloval list solidarity s cirkevným kurzom pápeža Františka a založil stránku www.pro-pope-francis.com , podporovateľom iniciatívy oznámil, že vyjdú publikácie o akcii a na jeseň to odovzdajú osobne pápežovi.
Na celom svete podľa neho podporilo otvorený list pápežovi 75 000 ľudí a vyjadrili, že zdieľajú jeho „sen o Cirkvi ako Matky a Pastierky“. Na prieskume na internete sa zúčastnilo 5500 ľudí. A 150 odborníkov z celého sveta poskytlo teologické príspevky, ktoré majú teraz vyjsť v zborníku.
Akcia sa začala v októbri 2017 listom na internete s oslovením „Veľavážený pápež František“:
„Týmto verejným listom vyjadrujeme, že sme vďační za vaše odvážne a teologicky dobre odôvodnené vedenie pápežského úradu. Vaša pastoračná kultúra predstavuje prístup k človeku, pri ktorom má mať posledné slovo nie legislatívne, ale milosrdne interpretovaný zákon. Vy snívate o Cirkvi ako Matke a Pastierke. Tento sen zdieľame aj my,“ ubezpečili prívrženci iniciatívy.
Vo vydavateľstve Patmos vyjde 17. septembra elektronická kniha so všetkými 150 článkami s názvom „My zdieľame tento sen. Teológovia celého sveta argumentujú ProPopeFrancis“. K týmto 1200 stránkam napísal Zulehner úvodný prehľad.
Súčasne vyjde aj nemecká kniha „Pro Pope Francis. Celosvetová podpora pápeža z Božieho ľudu“ od Zulehnera a Halíka. V nej sa opisuje už uzatvorená iniciatíva. Zhŕňa najdôležitejšie výsledky zo 150 expertíz a je tam aj dotazník, ktorý sa pýta na aktuálne výzvy príp. znamenia doby, na význam Evanjelia pre zdolanie výziev, ako aj potrebnej premeny Cirkvi. Podľa Zulehnera sa tak dosiahol hlavný cieľ akcie, a síce „poskytnúť pápežovi silnú emocionálnu a argumentačnú podporu“. …
„Dúfame, že to pápežovi Františkovi urobí radosť a posilní jeho rozhodnosť naďalej odvážne pokračovať na vytýčenej ceste,“ vyhlásil Zulehner. Podľa neho bude k tomu Synoda o Amazónii 2019 dôležitý krok. … –zg-

Washingtonský kardinál Wuerl verbálne napadnutý

Washington, 03.09.2018 (KAP/KNA) 022 808 – Vo Washingtone sa vyskytol verbálny útok na kardinála Donalda Wuerla (77). Slovami ako „Hanba ti!“ konfrontoval návštevník nedeľnej svätej omše arcibiskupa hlavného mesta USA. Ako informuje denník „Washington Post“, muž to zakričal pri modlitbe za pápeža Františka vo farskom kostole na severozápade Washingtonu.
V súvislosti so škandálmi zneužívania je Wuerl už celé týždne kritizovaný. Obviňujú ho, že ako biskup v Pittsburghu vedel o sexuálnych útokoch v Pensylvánii. A na obvinenia príslušne nereagoval.
Verbálne útoky z nedele sú dokumentované aj na videu. Jeden farník podľa správy povedal, že niečo také sa za ostatných 40 rokov nikdy nestalo. Vo vyhlásení Washingtonskej arcidiecézy sa uvádza, že niekto vyjadril svoj „hnev“ na kardinála. Iní farníci však kardinála podporili potleskom. –zg-

Nepozerajú do každej „našej“ králičej nory???

Chicago, 3.8.2018 (kath.net) 022 807 – Po pohoršujúcom vystúpení v televízii pred niekoľkými dňami a po masívnej kritike jeho výpovedí sporný kardinál z Chicaga, Blase Cupich (na obr. vľavo s kardinálom McCarrickom) , v nedeľu požiadal svojich kňazov, aby pri omšiach prečítali vyhlásenie, v ktorom príspevok v televízii odsudzuje a tvrdí, že bol zle zostrihaný.
Kardinál Cupich v interview de facto zhadzoval dôležitosť prípadov zneužívania a doslova povedal:
„Pápež má väčšiu agendu – napríklad ochranu ovzdušia a ochranu migrantov. My nehľadíme do každej králičej nory.“
Potom kardinál dokonca vytiahol kartu rasizmu a tvrdil, že ľudia sú proti pápežovi, lebo je Juhoameričan.
Miestna televízia odmieta tvrdenia Cupicha, že relácia bola zle zostrihaná a oznámila:
„Náš príbeh o interview s kardinálom Cupichom bol primeraný. Ten príbeh je v plnom a nezostrihanom znení toho interview na našej webovej stránke a každý si ho môže prečítať.“ –zg-

ZDF: Hovorí František žurnalistom pravdu?

Vatikán, 3.9.2018 (kath.net) 022 806 – Pápež František sa dostáva stále viac pod tlak. Hlavu Katolíckej cirkvi v dokumentárnom filme nemeckej televízie ZDF obvinili, že v Argentíne chránil páchateľov zneužívania a s obeťami tam nechcel mať nič do činenia. Vo filme sa kritizuje Katolícka cirkev a ukazuje sa ako na celom svete páchatelia zneužívania sú stále znova presúvaní z jednej diecézy do druhej. Kritizuje sa konkrétne aj Spoločenstvo sv. Jána a na konci filmu aj sám František. Vo filme si kladú otázku: „Prečo František toleruje konanie svojich kardinálov? Možno že rovnaké obvinenia boli vznesené aj voči nemu dlho pred jeho zvolením?“ A potom sa uvádza známy prípad pátra Grassiho, pedofilného kňaza jeho diecézy, skúma sa a hľadá sa odpoveď na otázku, prečo František tohto kňaza chránil. V jednej knihe mal vtedajší arcibiskup dokonca tvrdiť, že v jeho arcidiecéze nikdy neboli pedofilní kňazi, čo je očividná nepravda. Niektoré obete zneužívania z jeho arcidiecézy zneužité kňazmi vo filme hovoria: „Prijíma všetkých tých slávnych ako Leonardi di Caprio a otvára im svoje dvere. Pre nás nemal ani pár riadkov, aby nám povedal, že je mu to ľúto.“ Alebo: „Od neho nič neočakávam a neverím mu… Pápež ako arcibiskup tu u nás nič nepodnikol.“
Všetky obete zneužívania sa pokúšali kontaktovať arcibiskupa Bergoglia, no nikto nedostal odpoveď. Vo filme Františka obviňujú, že pátra Grassiho, ktorý už roky sedí vo väzení a ktorý dostal 15 rokov, vždy chránil a že jeho arcidiecéza podnikla všetko pre to, aby zabránila jeho obvineniu. Bergoglio vtedy nechal pripraviť 2600 strán odbornej štúdie pre internú potrebu. V tej knihe sa deti, obete Grassiho obviňujú, že podali falošné výpovede, že klamali a podvádzali. František vtedy osobne poslal tú knihu posudkov sudcom, aby Grassimu pomohol. Jeden zo sudcov vo filme vyhlásil, že Cirkev chcela vtedy veľmi jemne vplývať na sudcov, no bez úspechu. A prehovorila aj hlavná obeť kňaza, že verí iba jednej vete pátra Grassiho: „Bergoglio ma nikdy nenechá padnúť.“
Brizantné potom na konci filmu je stretnutie žurnalistov s Františkom priamo na Námestí sv. Petra. Žurnalisti sa pápeža pýtali, či sa v prípade Grassiho pokúsil ovplyvniť argentínsku justíciu a prečo zadal úlohu vypracovať tú štúdiu. Odpovede Františka na dve otázky zneli ohromujúco: „Chránili ste Grassiho?“ – „ NIE!“ „A dali ste vypracovať štúdiu na jeho obranu?“ „NIKDY!“ Dokážu nakoniec Františkovi klamstvo?

Video v nemčine: http://www.kathtube.com/player.php?id=46198

Exkluzívne interview – svedectvo Carla M. Vigana

Exkluzívne na kath.nete – svedectvo Carla M. Vigana. Pápež František sa stretáva súkromne s Kim Davisovou a čo sa naozaj stalo! Copyright prekladu kath.net.

Rím, 2.8.2018 (kath.net) 022 805 – Dňa 28. augusta 2018 uverejnili noviny „New York Times“ časti údajného rozhovoru pápeža Františka s Juanom Carlosom Cruzom, najznámejšou obeťou sexuálneho zneužívania pátrom Karadimom a biskupom Barrosom v Čile.
Nevysvetliteľné je, že pápež mal v rozhovore s Cruzom hovoriť o svojom stretnutí s Kim Davisovou, počas návštevy vo Washingtone 24. septembri 2015, a mal tvrdiť, že pred stretnutím nič o prípade Davis nevedel.
Po tom, čo som bol teraz konfrontovaný s výpoveďou pápeža, cítim povinnosť udalosti opísať tak, ako sa skutočne stali:

Na konci večere 23. septembra 2015 na nunciatúre vo Washingtone som pápeža požiadal, aby mi venoval pol hodiny času, lebo som s ním chcel hovoriť o delikátnej a predsa ľahko uskutočniteľnej mojej iniciatíve – chcel som požiadať o súhlas. Išlo o osobné a úplne dôverné stretnutie bez médií, s Kim Davisovou, zamestnankyňou Rowan County v Kentucky, ktorá ako prvá americká štátna občianka bola odsúdená z dôvodu uplatnenia výhrady vo svedomí na týždeň väzenia.
Pápežovi som predložil písomne jednu stranu zhrnutia prípadu Davisovej. Pápež sa zdal okamžite za túto iniciatívu, no dodal, že také stretnutie má politické účinky a povedal: „Ja o týchto veciach nič neviem, bolo by dobré, keby si si vypočul názor kardinála Parolina.“
Keďže bolo už 21.30 hod., odišiel som v sprievode dvoch poradcov nunciatúry (Taliana a Litovca) do hotela, kde boli ubytovaní sprievodcovia pápeža. Telefonicky som ohlásil príchod a J. E. arcibiskup Paul Gallagher, vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a vedúci oddelenia pre politiku na Štátnom sekretariáte ma čakal v hotelovej hale. Okamžite mi oznámili, že kardinál Parolin sa už odobral do izby a že by nebolo vhodné ho rušiť, keďže mu môžu oznámiť naše stretnutie aj ráno.
Tak sme sa potom stretli piati v malej miestnosti. Dal som im materiál ako pápežovi a uviedol dôvod mojej návštevy na želanie pápeža.
Arcibiskup Becciu prípad zvážil a bol za to, aby pápež Davisovú súkromne prijal pred odletom do New Yorku.
Arcibiskup Gallagher to síce podporil, lebo je dôležité brániť právo na výhradu vo svedomí. No povedal, že by bolo vhodné preveriť, či sú z právneho hľadiska proti stretnutiu námietky – či je súdny proces uzavretý, alebo nie. Tak som mu dal k telefónu profesora cirkevného práva na nunciatúre, ktorý bol pred vysviackou za kňaza sudcom. Keďže neboli námietky, biskup Gallagher bol za stretnutie pápeža s Davisovou.
Ráno po omši, ktorú pápež slávil s nami na nunciatúre, som o tom pápežovi povedal a dodal som, že bol informovaný aj kardinál Parolin. Na to pápež súhlasil a ja som zorganizoval príchod Davisovej na nunciatúru bez toho, že by si to niekto všimol. Všetko bolo veľmi jednoduché, lebo už bola vo Washingtone. Dostala od „Family Research Council (FRC)“ „Cenu učeníka“.
Pred stretnutím som fotografa Osservatore Romano upozornil, že nesmie robiť fotky bez povolenia predstavených. On sa toho prirodzene držal, no urobil mnoho fotiek, ktoré sa nikdy nezverejnili. Sú v archíve novín Osservatore Romano. Od Davisovej som vopred žiadal, aby mi sľúbila, že nedá správu tlači, kým sa pápež nevráti z pastoračnej návštevy v USA do Ríma. Svedomite to dodržala.
Popoludní 24. septembra pápež vstúpil do miestnosti, kde čakala Davisová s manželom. Srdečne ju pozdravil, poďakoval sa jej za odvahu a vyzval ju, aby vytrvala. Davisová bola veľmi dojatá a začala plakať. Potom ju pápežský úradník sprevádzaný americkým monsignorom a zamestnancom nunciatúry znova odviezli do hotela.
Po tom, čo sa pápež po Svetovom stretnutí rodín vo Filadelfii vrátil do Ríma, správu o stretnutí pápeža s Davisovou uverejnila tlač. Na nunciatúru vo Washingtone a do Tlačovej kancelárie Vatikánu prišla lavína telefonátov, faxov a mailov, mnohé z nich boli urážky a protesty, ale mnohé aj v prospech stretnutia pápeža s Davisovou.
V článku z 30. septembra „New York Times“ napísali, že „oficiálne miesta vo Vatikáne najprv nechceli pripustiť, že sa stretnutie konalo, no v stredu bolo potvrdené, ale nechceli hovoriť o podrobnostiach.“
Tlačová kancelária Vatikánu potom vydala vyhlásenie bez konzultovania ľudí na Štátnom sekretariáte a uviedla, že pápež Davisovú nikdy na súkromnej audiencii neprijal a že ju nanajvýš s mnohými inými ľuďmi pred odletom do New Yorku pozdravil.
Páter Rosica a Páter Lombardi k týmto lžiam pridali ďalšie a 2. októbra 2015 ich „New York Times“ citovali nasledovne“:
„Ale ctih. Thomas Rosica, tlačový hovorca Vatikánu, v piatok vyhlásil, že pani Davisovú pozvala Viganova administratíva a pápež pravdepodobne o jej prípade nebol informovaný. A ctih. Frederico Lombardi, hlavný hovorca Vatikánu, to opísal ako krátke stretnutie uprostred mnohých iných.“
Tak teda vyzerá transparentnosť Svätého stolca za pápeža Františka!

Ráno asi o 6.00 hod. vo Washingtone – práve som vstúpil do kaplnky nunciatúry – a tu som dostal hektický telefonát od kardinála Parolina, ktorý mi povedal: „Musíš okamžite prísť do Ríma, pretože pápež je na teba veľmi rozzúrený!“ Rýchlo som odletel a večer 9. októbra asi o 19.00 hod. po zasadnutiach druhej synody o rodine ma pápež prijal v Dome sv. Marty.
Pápež sa mi hodinu venoval, bol veľmi srdečný a otcovský. Hneď sa mi ospravedlnil za nepríjemnosti cestovania do Ríma a zahrnul ma veľkou pochvalou za organizáciu cesty v USA a neuveriteľné privítanie v Amerike – také prijatie vraj nikdy nečakal. K môjmu veľkému prekvapeniu pápež ani jediný raz nespomenul audienciu s Davisovou! Po audiencii som zavolal kardinálovi Parolinovi a povedal som mu: „Pápež bol ku mne taký dobrý. Ani jediná výčitka, iba chvála za úspech jeho cesty v USA.“ Na to kardinál Parolin odvetil: „To nie je možné, pretože voči mne prejavil veľký hnev na teba!“
To je opis udalostí.

Na začiatku som povedal, že „New York Times“ uverejnili 28. augusta interview s Juanom Carlosom Cruzom. V ňom Cruz hovorí, že pápež s ním v apríli 2018 hovoril o prípade Davisovej. Podľa Cruza pápež povedal: „Ja som vôbec nevedel, kto bola tá žena a on (Mons. Viganò) ju tam vpašoval, aby ma pozdravila. A prirodzene sa to rozsiahlo publikovalo. Bol som zdesený a toho nuncia som vyrazil!“
Niekto tu teda klame … Jedno je isté – pápež vedel veľmi dobre, kto Davisová je a jeho spolupracovníci súkromnú audienciu schválili.
Žurnalisti to môžu preveriť, keď sa opýtajú prelátov Becciu, Gallaghera a Parolina, ako aj samého pápeža.
Na každý prípad je jasné, že pápež František chcel súkromnú audienciu s prvou občiankou USA odsúdenou a zatvorenou za výhrady vo svedomí zakryť.
+ Carlo Mária Viganò,
titulárny arcibiskup di Ulpiana, apoštolský nuncius
30. 8. 2018 na sviatok sv. Jeanne Jugan a bl. Alfreda Ildefonsa Schustera

Sexuálna orientácia: A ak sa predsa dá zmeniť?

Dominik Lusser, Nadácia Budúcnosť, CH.

Engelberg, 2.8.2018 (kath.net) 022 804 – Hneď dva hollywoodske filmy tento rok opisujú hrôzy homosexuálnych tínedžerov, ktorých rodičia nútia k terapii zmeny pohlavia, ako informuje austrálsky internetový magazín MercatorNet. Film „The Miseducation of Cameron Post“ beží teraz v amerických a anglických kinách. Film sa obracia na mladých dospelých a ukazuje výchovný tábor zmeny pohlavia, kde sa používajú všetky možné techniky na zmenu k heterosexualite. Zlovoľný temný „hetero“ vo filme je, čo nás sotva prekvapí – kresťanský pastor. Rovnako ako vo filme „Boy Erased“ s Nicole Kidmanovou a Russellom Croweom, ktorý príde do nemeckých kín v novembri 2018 a už sa hovorí o Oskarovi. Lucas Hedges tam hrá tínedžera, ktorý miluje svojich rodičov, ale chce si zostať verný a byť naďalej homoseuxálom.

Mýtus nezmeniteľnosti
Na takých filmoch, ktoré čoskoro uvidia milióny ľudí, možno vidieť, ako sa prostý názor pomaly zabetonováva ako „dogma“ postmodernej spoločnosti. Ťažko spochybniteľná téza oboch scenárov znie, že sexuálna orientácia je pevne daná a nemeniteľná. A že všetky metódy na jej zmenu – či už je to reparačná, konverzná terapia, terapia zmeny orientácie, alebo „vymodlenie zmeny geja“ sú zásadne zlé a psychologicky deštruktívne. Tak znie Hollywoodom propagovaný mýtus našej súčasnej kultúry.
No je to naozaj tak, že nijaké pokusy zmeniť sexuálnu orientáciu nemajú medicínske, či vedecké základy? A prečo vlastne homosexuáli, ktorí si želajú zmenu svojho cítenia, sa nesmú pokúsiť ho zmeniť?
MercatorNet poukazuje na to, že dokonca aj Americká psychologická asociácia (APA) sa vyjadruje opatrne. Kategoricky síce odmieta reparačné terapie, no najtvrdšia kritika, ktorú si trúfa vyjadriť znie skromne – „že poznatky nestačia na použitie psychologickej terapie na podporu zmeny sexuálnej orientácie“. „A niet dôkazov, že všetky formy terapie tohto druhu treba odmietnuť ako pseudovedu.“
Samozrejme sú ponuky pre homosexuálov, ktorí sú problematickí. A aj „konverzná terapia“ je problematická, lebo sa môže zle chápať. To je pojem kritikov re-orientačnej terapie. Ním sa podsúva, že pri týchto ponukách ide o vymývanie mozgov, manipuláciu, nátlak či „prepólovanie“ človeka. Predstavu, že homosexuálov možno ako tlačidlom zmeniť na heterosexuálov preto považuje aj Rolf Rietmann zo švajčiarskeho „wuestenstromCH“ za zásadne zlú. V máji 2016 povedal v interview: „Kto vychádza zo stuhnutej génmi a pudmi riadenej sexuality, ktorú treba vyžiť, bude všetky zmeny považovať za „pre-pólovanie“. No sexualita sa podľa skúseností terapeutov nedá tak priamo zmeniť, ale skôr v zmysle vedľajšieho efektu práce na hlboko spočívajúcich, nesexuálnych konfliktoch.

Ani neúčinné, ani škodlivé
Nová štúdia z júla 2018 v medicínskom odbornom časopise „The Linacre Quarterly“ prezentuje „Sexual orientation change efforts“ (SOCE) – úsilie o zmenu sexuálnej orientácie – ako sa seriózne metódy zmeny odborne označujú – ako rozhodne merateľný úspech.
Pod titulkom „Úspechy terapie u veriacich mužov s nechcenou homosexuálnou príťažlivosťou“ informujú novozélandskí a americkí vedci o prieskume u 125 praktizujúcich kresťanov, mužov, ktorí sa podrobili terapiám na zmenu orientácie. Zo 125 mužov 68 uviedlo ústup homosexuálnych sklonov a rast pocitov náklonnosti k ženám. Asi 14 percent uviedlo, že ich orientácia sa zmenila z výlučne homosexuálnej na výlučne heterosexuálnu, čo je veľká šanca. Paralelne k tomu hovoria vedci o veľkom ústupe depresií, užívania drog, sklonu k samovražde, aj o zlepšení sebavedomia v sociálnom správaní. Vedci tu vyhlásili, že terapie nie sú ani neúčinné, ani škodlivé.

Presne prispôsobené jednotlivcovi
MercatorNet uvádza: „Autori štúdie nehovoria, že všetkých homosexuálov možno zmeniť. Oni len hovoria, že mnohí veriaci muži sa naozaj zmeniť môžu a že tí, čo to skúsia, nezávisle od úspechu, neutrpia nijaké škody, nehovoriac už o ‚psychologickom mučení‘.“ Vedci v závere štúdie vyvodili, že „koncepciu nezmeniteľnosti sexuálnej orientácie treba odmietnuť“. …
Zdôrazňujú, že aby bola psychoterapia úspešná, musí byť presne prispôsobená jednotlivcovi. Teda iba výskum, ktorý zohľadňuje aj škodlivé a pozitívne účinky môže zabezpečiť, že pomoc dostanú všetci, ktorí si to naozaj želajú.
Nové zistenia teda prinášajú závažné otázky vzhľadom na úsilie v Európe (napr. Vo Veľkej Británii) terapiu pre homosexuálov zakázať zákonom. V USA trestá tieto terapie pre maloletých už 14 štátov a aj vo Švajčiarsku sa už vyvíja podobné úsilie. Samozrejme, že sa nemá nikoho k tomu nútiť, ale zakázať tieto terapie takisto porušuje slobodu človeka.

Smieme ešte klásť otázky?
Zákaz terapií pre homosexuálov by nebol iba útok na ich slobodu, ale aj na vedu. Americkí vedci Lawrence S. Mayer a Paul R. McHugh v štúdii „Sexuality and Gender“ (The New Atlantis, 2016) konštatujú:
„Ani sexuálna túžba, ani príťažlivosť a ani sexuálna orientácia nie sú nemeniteľné natrvalo stanovené biologické, či psychické vlastnosti človeka. To ukazujú už spontánne prechody homosexuality na heterosexualitu, ktoré veda potvrdzuje najmä pri dospievaní.
Autori, ktorí vyhodnotili dostupné biologické, psychologické a sociálno-vedné znalosti o sexuálnej orientácii, udávajú, že sexuálna príťažlivosť je ovplyvňovaná mnohými faktormi prostredia a k tomu patrí aj emocionálne, či sexuálne zneužívanie, alebo fyzické násilie. Na vývoj celostného obrazu sexuálnych záujmov, príťažlivosti a túžby je potrebné zohľadniť faktory vývoja, skúseností a sociálneho prostredia, ale aj osobnej vôle.
Ako spoločnosť by sme sa teda mali pýtať, či pri tomto vedecky neudržateľnom alebo kultúrne účinnom mocnom mýte nemeniteľnosti sexuálnej orientácie vôbec ešte dovolíme, aby homosexuáli a lesby vzali svoj osud do vlastných rúk.
MercatorNet upozorňuje, že „Q“ ako označenie nekonvenčnej sexuality („LGBTIQ“) znamená questioning = kladenie otázok. Tým sa opisuje podľa Wikipedie sexuálna orientácia a identita ako „proces skúmania“. Prečo by sa teda nemalo homosexuálom dovoliť pracovať na svojich pocitoch, keďže nemálo z nich tým trpí, je nepochopiteľné. Tabuizovať otázky o jadre vlastnej identity neznamená homosexuálov chrániť, ale brániť im v slobodnom vývoji.

Autor je vedúci Oddelenia hodnoty a spoločnosť v nadácii Budúcnosť CH – nadkonfesionálnej kresťanskej nadácii so sídlom vo švajčiarskom Engelbergu. Zasadzuje sa za hodnoty pre budúcnosť ako: ľudské práva a manželstvo a rodina. www.zukunft-ch.ch

Castel Gandolfo má stále viac návštevníkov

Vatikán, 2.8.2018 (kath.net/ KAP) 022 803 – Až 110.000 návštevníkov zavítalo minulý rok do pápežského letného sídla Castel Gandolfo v Albánskych vŕškoch pri Ríme. Informoval o tom riaditeľ Osvaldo Gianoli vatikánske noviny „L´Osservatore Romano“ 31. augusta. Počet návštevníkov je tak štvornásobný oproti otváraciemu roku 2015, keď zaregistrovali viac ako 28 400 hostí. V tomto roku očakáva Gianoli ďalší nárast. Palác Castel Gandolfo, ku ktorému patria rozľahlé záhrady a farma, bol prestavaný na letné sídlo pápežov v 17. storočí. Benedikt XVI. (2005-2013) ho ešte pravidelne využíval na letný pobyt. Jeho nástupca František sa toho vzdal. Od r. 2014 sú možné prehliadky Barberiniho záhrad a v r. 2015 otvorili v Castel Gandolfe Galériu portrétov pápežov. Od jesene 2016 sú prístupné na prehliadku aj bývalé pápežské komnaty. –zg-

Biskupské konferencie podporili pápeža

Brusel – Vatikán, 01.09.2018 (KAP) 022 802 – Po vlne šokov, ktorú v Cirkvi vyvolala požiadavka arcibiskupa Carla Mariu Vigana, aby pápež František odstúpil, teraz nasledujú prejavy solidarity.
Európska komisia biskupov COMECE sa demonštratívne postavila za pápeža: „Vzhľadom na vážne útoky na Cirkev a na Svätého Otca COMECE potvrdzuje svoju podporu, svoju vernosť a svoju dôveru v pápeža Františka,“ vyhlásil predseda COMECE arcibiskup Jean-Claude Hollerich 31. augusta v Bruseli. Odsudzujeme pokusy „o rozkol Kristovej cirkvi“ a „vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby pracovali na vývoji sveta spravodlivosti, pravdy a pokoja,“ ako vyhlásil luxemburský arcibiskup.
Ďalšie vyhlásenia solidarity prichádzajú zo Španielska, Argentíny, Peru, Paraguaja a z USA.
V sobotu rakúsky biskup Benno Elbs v liste vyzval veriacich diecézy k modlitbám za pápeža. …
V sobotu vyzval tiež prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Giovanni Angelo Becciu, Cirkev k jednote a poslušnosti voči pápežovi:
„Od pápeža dostávame všetky usmernenia, rady a slová a prijímame ich. Keď sme teda zjednotení s pápežom, tak bude Cirkev zachránená. Ak však vytvárame rozkoly, nuž potom riskuje Cirkev vážne následky,“ povedal kardinál pre vatikánsky portál „Vatican News“.

„Bezohľadný útok“
Prvá biskupská konferencia, ktorá sa po Viganovom liste ozvala, bola americká: „Toto sú ťažké dni a my vyjadrujeme pápežovi našu bratskú náklonnosť,“ vyjadril sa jej predseda kardinál Daniel DiNardo. Pápeža požiadal o audienciu, aby získali podporu pre podrobný akčný plán amerických biskupov. Navrhujú zjednodušiť hlásenie zneužívania a chybného správania biskupov a zlepšenie procesov riešenia sťažností proti biskupom.
Dňa 30. augusta podporili pápeža aj argentínski biskupi: „Prežívate v súčasnosti bezohľadný útok, v ktorom sa spájajú rôzne a úzkoprsé svetské záujmy,“ uvádza v liste na Twitteri Biskupská konferencia Argentíny. Podobne sa vyjadrila aj Rada latinskoamerických biskupov CELAM 26. augusta a poďakovala sa pápežovi za jeho „rozsiahlu službu sebaobetovania sa Cirkvi“.
Biskupi z Peru zdôraznili „bratskú a biskupskú podporu pre jasnú, odvážnu a pevnú cestu“, ktorou má pápež viesť „Kristovu loď“ a píšu: „Táto podpora je dôležitá vzhľadom na želanie destabilizovať Cirkev a vašu službu.“
Aj biskupi Paraguaja ďakovali pápežovi za jeho vedenie a za to, že pokračuje „v práci svojich predchodcov s veľkou pokorou a s rozhodnosťou“ v boji proti zneužívaniu.
V Európe vyjadrila solidaritu Biskupská konferencia Španielska. „Svätý Otec, nie ste sám. Cirkev sa za vás modlí, ako to robila v raných časoch za Petra,“ napísal predseda BKŠ, kardinál Ricardo Blazquez v liste na internete.

Demonštratívny pokoj vo Vatikáne
Dôrazný pokoj medzitým prejavujú vo Vatikáne: Pápež František je napriek obvineniam „pokojný a rozvážny“, ako zdôraznil štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin v interview pre magazín „Vatican Insider“. Napriek tomu spôsobilo konanie arcibiskupa Vigana „veľkú bolesť“, ako pripustil. K obvineniam sa však Parolin v interview vyjadriť nechcel. Len opakoval, že pápež František v lietadle z Dublinu k Viganovmu dokumentu povedal: „Ten dokument hovorí sám za seba.“ –zg-

Väčšina moslimov ohrozuje spoločnosť

Berlín, 1.9.2018 (kath.net) 022 801 – Nemecký publicista Thilo Sarrazin, člen strany SPD, vydal novú knihu kritickú voči islamu „Nepriateľ to preberá. Ako islam zabraňuje pokroku a ohrozuje spoločnosť“. Informovali o tom rakúske noviny „Krone“.
Sarrazin varuje pred migrantami a kritizuje správanie moslimov:
„Nábožensky zafarbená kultúrna inakosť väčšiny moslimov a ich rastúca pôrodnosť ohrozuje otvorenú spoločnosť, demokraciu a blahobyt.“ Publicista varuje pred tým, že podiel moslimov zreteľne narastá. Prisťahovalectvo moslimov treba preto prísne regulovať, ako hovorí.
V knihe zastáva Sarrazin tézu, že islam pri konzervatívnej viere praktizovanej väčšinou moslimov bráni slobodnému mysleniu, rovnoprávnosti, kontrole pôrodnosti, hospodárskym úspechom a integrácii. Liberálni moslimovia sú „maličkou beznádejnou menšinou“. Preto sú islamské štáty v priemere zaostalé v porovnaní so západným svetom v hospodárstve, vzdelaní, kultúre a demokracii.
Sarrazin súčasne poukázal na to, že moslimské štáty ako aj moslimské skupiny v Európe vykazujú nadpriemerný rast obyvateľstva. Veľký počet súčasných prisťahovalcov do Európy tvoria moslimovia. Podiel moslimského obyvateľstva v Európe preto v ďalších rokoch zreteľne narastie. „V priemere budú v r. 2050 až 14 percent Európanov tvoriť moslimovia a v Nemecku to bude až 20 percent,“ píše Sarrazin. Kvôli veľkosti moslimských skupín a tendenciám uzatvárania sa do seba sa integrácia darí horšie, ako u východných Európanov a ľuďoch z Ázie. –zg-

Arcibiskup vyzýva pápeža zrušiť Synodu o mládeži

Pracovný dokument na synodu o mládeži z marca – údajne pripravený mladými ľuďmi — konštatuje, že katolícka náuka o „antikoncepcii, potrate, homosexualite a spolužití bez sobáša“ je zvlášť kontroverzná a že „mládež by mohla chcieť zmeniť náuku Cirkvi“!

Filadelfia, 31.8.2018 (LifeSiteNews) 022 800 – Arcibiskup Charles Chaput z Filadelfie na konferencii, ktorá sa zišla, aby diskutovala o mladých ľuďoch vo svetle krízy zneužívania v Katolíckej cirkvi, povedal, že požiadal Františka aby zrušil Synodu biskupov o mládeži, ktorá sa má konať 3.-23. októbra v Ríme:
„Biskupi by nemali absolútne nijakú vierohodnosť na synode o mládeži,“ povedal arcibiskup Chaput na výročnom stretnutí o akademickej formácii seminaristov a ďalšom vzdelávaní laikov 30. augusta.
Diskusia, ktorá sa konala v Seminári sv. Karla Boromejského mala názov: „Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolaní“ a zišlo sa na ňu 300 ľudí. Arcibiskup Chaput sa doslova vyjadril:
„Napísal som Svätému Otcovi a vyzval som ho zrušiť synodu o mladých ľuďoch. Práve teraz by biskupi nemali absolútne nijakú vierohodnosť, keby hovorili na túto tému. Vyzval som pápeža, aby namiesto toho začal robiť plány na synodu o živote biskupov.“
Chaputova výzva pripraviť synodu o biskupoch odráža podobnú výzvu biskupa Philipa Egana z Portsmouthu v Anglicku. Biskup Egan tiež napísal pápežovi Františkovi a požiadal ho o „mimoriadnu synodu“, ktorá by sa zaoberala kňazským životom a krízou sexuálneho zneužívania duchovnými.
„Navrhujem, aby sa synoda venovala identite kňaza a biskupa, poskytla vedenie v životnom štýle, podporila celibát, navrhla pravidlá života kňazov a biskupov a stanovila vhodné formy kňazskej a biskupskej zodpovednosti a dohľadu.“ Biskup Egan to napísal v otvorenom liste.
„Kríza zneužívania, zamlčovania a strata vierohodnosti spôsobuje veľké škody,“ napísal zasa pápežovi biskup texaského Dallasu Edward Burns. Navrhol synodu v Ríme, ktorá by sa mala okrem ochrany detí a prístupu k obetiam zaoberať aj zneužívaním moci a klerikalizmom, zodpovednosťou a transparentnosťou v Cirkvi. Na poradách synody by mali byť zastúpení predovšetkým aj laici, uvádza sa v liste z 30. augusta.

Výzva arcibiskupa Chaputa zrušiť synodu o mládeži prichádza v čase obvinení členov hierarchie Cirkvi vrátane pápeža Františka. …
Pracovný dokument na synodu o mládeži vydaný v marci – údajne pripravený mladými ľuďmi — konštatuje, že katolícka náuka o „antikoncepcii, potrate, homosexualite a spolužití bez sobáša“ je zvlášť kontroverzná a že „mládež by mohla chcieť zmeniť náuku Cirkvi“!
Verní katolíci vyjadrili starosť, že táto synoda rovnako ako dve synody o rodine boli použité kľúčovými postavami v Cirkvi na podkopanie náuky Cirkvi o manželstve a Eucharistii, takže sa obávajú že synoda o mládeži by mala analogickú agendu. –zg-

Niektoré perspektívy k ‚Viganòvej bombe’

Manassas, 1.9.2018 (kath.net/jg) 022 799 – „Uverejnenie 11-stánkového vyhlásenia arcibiskupa Carla Mariu Vigana je najdôležitejšou správou od odstúpenia pápeža Benedikta XVI. Rozhodujúcou otázkou je, či sú Viganove obvinenia pravdivé, alebo nie. Nehrá úlohu, či má vlastné ciele, alebo či odmieta pápeža,“ píše americký žurnalista Phil Lawler. A zhrňuje niektoré reakcie na dokument.
Ak sú Viganòve obvinenia pravdivé, tak sa pápež František previnil rovnakým správaním, ako boli tie, ktoré opakovane odsudzoval.
Lawler odmieta odstúpenie pápeža, aj keby boli obvinenia pravdivé.
„Veriaci majú pápeža vyzvať, aby dostál svojim povinnostiam a Cirkev očistil od korupcie, ktorú – ak obvinenia súhlasia – sám toleroval. To navrhuje katolícky žurnalista Ross Douthat v New York Times.
„Viganove odhalenia by boli aj kritikou štýlu vedenia Benedikta XVI. Ten mal sankcie voči vtedajšiemu McCarrickovi v Cirkvi zverejniť,“ uvádza Gerald Murray vo First Things. Pripomenul tiež, aký význam má vytrvalé kladenie otázok: „Juan Barros by bol zrejme ešte stále biskupom Osorna v Čile, keby laici netrvali na tom, aby sa odpovedalo na niektoré otázky vzhľadom na zakrývanie sexuálneho zneužívania,“ ako píše Gerald Murray.

Pre každého zostáva modlitba a pokánie.
Robert Reed, pomocný biskup Bostonského arcibiskupstva ohlásil, že bude konať 24 hodín modlitby a pôstu. Kostol bude 24 hodín otvorený a každý je pozvaný pridať sa. Biskup Reed to neohlásil vo veľkom, ale iba vo farskom liste, ktorý sa mu dostal do rúk, ako píše Lawler.
Phil Lawler je žurnalistom 30 rokov. V r. 1995 založil Catholic World, prvú anglickú katolícku spravodajskú agentúru na internete. –zg-

Viganò: Čo sa stalo s tajnými dokumentami Benedikta?

Rím, 30.8.2018 (LifeSiteNews) 022 798 – Arcibiskup Carlo Maria Viganò sa ozval z neznámeho miesta, kam odišiel po uverejnení svedectva o Mc Carrickovi a iných. V interview s Aldom Maria Vallim, talianskym žurnalistom, ktorý pomáhal Viganòvi s publikáciou svedectva, bývalý nuncius nechcel hovoriť o úteku pred pomstou. Namiesto toho povedal, že sa ozval, lebo „korupcia už dosiahla vrcholné úrovne hierarchie Cirkvi“. Pýta sa tiež žurnalistov, prečo investigatívne neskúmajú, čo sa stalo s tajnými dokumentami, ktoré Benedikt XVI. odovzdal pápežovi Františkovi, ktoré môžu potvrdiť jeho svedectvo. Uvádzame preklad interview z „LifeSiteNews“:

Monsignor, ako sa máte?
Vďaka Bohu veľmi dobre, s veľmi dobrým pocitom a pokojom svedomia. To je odmena za pravdu. Svetlo vždy zvíťazí nad temnotou. Nemožno ho potlačiť, najmä u tých, ktorí majú vieru. Preto mám veľkú dôveru a nádej pre Cirkev.

Čo si myslíte o reakcii na uverejnenie vášho memoranda?
Ako viete, sú protichodné reakcie. Sú takí, ktorí neváhajú používať jedovaté útoky, aby zničili moju dôveryhodnosť. Niekto dokonca napísal, že som bol dvakrát povinne hospitalizovaný za užívanie drog! Sú takí, ktorí si predstavujú konšpirácie, aj politické, každého druhu atď. Ale je aj veľa článkov ocenenia a videl som posolstvá kňazov a veriacich, ktorí mi ďakovali, lebo moje svedectvo im prinieslo záblesk novej nádeje pre Cirkev.

Ako reagujete na tých, čo tvrdia, že ste motivovaný osobným odporom voči pápežovi a preto ste to napísali?
Možno som naivný a vždy zvyknem myslieť o ľuďoch dobre — no zvlášť si uvedomujem, že je to dar, ktorý mi dal Pán – a preto som nikdy nemal pocity pomsty či hnevu v mnohých rokoch, keď som bol skúšaný toľkým hanobením a falšou proti mne. Ako som napísal na začiatku svedectva, vždy som veril, že hierarchia Cirkvi sama nájde riešenie všetkej tej korupcie. Tiež som napísal v liste trom kardinálom menovaným pápežom Benediktom, aby vyšetrili prípad vatileaks: „Mnohí z vás ste to vedeli, ale mlčali ste. Aspoň teraz, keď ste dostali od Benedikta toto poverenie, majte odvahu verne informovať, čo ste odhalili v toľkých prípadoch korupcie.“

Prečo ste sa rozhodli vydať svedectvo?
Prehovoril som, lebo v tomto bode korupcia už dosiahla vrcholné úrovne hierarchie Cirkvi. Pýtam sa žurnalistov, prečo neskúmajú, čo sa stalo s tajnými dokumentami, ktoré, ako sme všetci videli, pápež Benedikt odovzdal pápežovi Františkovi v Castelgandolfe? Bolo to všetko nanič? Stačilo by sledovať moju správu a verbálne svedectvo, ktoré som vydal predtým, než traja kardináli menovaní, aby vyšetrili vatileaks (Julian Herranz, Jozef Tomko a Salvatore De Giorgi), začali trocha čistiť kúriu. Ale viete, čo mi odpovedal kardinál Herranz, keď som mu zavolal z Washingtonu, prečo ma po takom dlhom čase po menovaní komisie ešte nekontaktovali?
Opýtal som sa ho: „Nemyslíš, že mám čo povedať k témam v listoch, ktoré boli uverejnené bez môjho vedomia?“ On odpovedal: „Ó, a ty to naozaj chceš?“

Ako odpoviete tým, ktorí hovoria, že podrývate ako krt skrývajúci sa za prípad vatileaks?
Ja – a krt? Ako vidíte v mojom svedectve – ja zvyčajne robím veci za svetla dňa! V tom čase som už bol dlhšie vo Washingtone a iste som mal iné veci na starosti. Na druhej strane, vždy bolo mojím zvykom úplne sa vnoriť do nového poslania. A to som robil, aj keď som bol poslaný do Nigérie. Už som ani nečítal talianske správy. Po šiestich rokoch, keď som bol povolaný na štátny sekretariát sv. Jánom Pavlom II., zabralo mi to niekoľko mesiacov, kým som sa preorientoval, hoci som tam už pôsobil 11 rokov – 1978-1989.

Čo poviete tým, čo hovoria, že cítite hnev a máte túžbu po pomste, lebo vás odvolali z governorátu?
Ako som už povedal – také pocity nepoznám. Len som cítil hlbokú nespravodlivosť z rozhodnutia, ktoré nezodpovedalo vôli pápeža Benedikta, ako mi on sám odhalil. Aby ma odstránil, kardinál Bertone viackrát zneužil svoju autoritu: rozpustil komisiu troch kardinálov, ktorú menoval Benedikt na vyšetrenie obvinení, ktoré som vyjadril. … Namiesto komisie kardinálov ustanovil disciplinárnu komisiu, ako alternatívu ku governátorátu. A mňa informoval že Svätý Otec ma menoval za nuncia v USA! Napriek tomu, že komisia v r. 2011 prepustila vinníka Mons. Paola Nicoliniho, on rozhodnutie protiprávne zrušil a zabránil publikovaniu tohto trestu! Tak mi zabránil pokračovať v odhaľovaní korupcie vo vedení governorátu.

Čo poviete tým, čo hovoria o vašej posadnutosti byť kardinálom a tvrdia, že preto teraz útočíte na pápeža, lebo vás ním nemenoval?
S celou úprimnosťou pred Bohom môžem povedať, že v skutočnosti som odmietol byť kardinálom! Po prvom liste kardinálovi Bertonemu, ktorý som poslal aj pápežovi, aby mohol urobiť to najlepšie, čo myslí, pápež Benedikt mi zavolal a prijal ma na audiencii 4. apríla 2011 a okamžite ma oslovil: „Verím, že post, na ktorom môžete najlepšie slúžiť Svätému stolcu, je predseda Prefektúry ekonomických záležitostí namiesto kardinála Velasia De Paolisa.“ Poďakoval som sa pápežovi za dôveru a dodal som: „Svätý Otec, prečo nepočkať aj rok? Ak ma navrhnete teraz, tím, ktorý mi dôveruje, že napravím situáciu v governoráte bude už rozptýlený a prenasledovaný – ako sa aj naozaj stalo. …
Diane Montagna, LifeSiteNews.

Halík: Táto kríza Cirkvi sa podobá dobe reformácie

Viedeň, 31.08.2018 (KAP) 022 797 – „Súčasnú krízu Cirkvi možno v jej dramatickosti a hĺbke porovnať s dobou reformácie, alebo aj s Francúzskou revolúciou.“ Vyhlásil to český religionista Tomáš Halík pre „Kathpress“. “ Aktuálne odhalenia prípadov zneužívania sú pritom „iba jeden aspekt zlyhania určitého typu Cirkvi“, ako povedal. „Aj diskusie o celibáte, nedostatku kňazov, otázkach moci a autority sú iba symptómy tejto oveľa hlbšej krízy. Potrebná je ďalekosiahla reforma, ktorá sa neobmedzí na otázky štruktúry, ale zasiahne hlbšie. Cirkev sa musí predovšetkým naučiť sama počúvať a učiť sa,“ vyhlásil Halík.
Pápež František uviedol „potrebnú, ďalekosiahlu reformu“. „Tak sa stal v dobe celosvetovej neistoty a hrozieb súčasne hlasom nádeje, ktorý je účinný na celom svete aj ponad hranice Cirkvi,“ povedal Halík ďalej. Svojimi zásahmi však vyvolal „paniku“ v istých kruhoch Cirkvi, ktoré teraz prešli k protiútoku. Preto Halík vidí „povinnosť biskupov, kňazov a teológov, aby dosvedčovali svoju vernosť pápežovi a boli mu oporou“.
Na čele takejto obrannej línie si Halík želá katolícku cirkev Južnej Ameriky – „veď z jej kruhov pápež pochádza a jej charizmu argentínsky pápež do všeobecnej Cirkvi prináša“. „Ak by sa mal hlas pápeža Františka umlčať, tak by to malo katastrofálne následky nielen pre vierohodnosť Katolíckej cirkvi, ale aj pre všetkých, ktorí v našom svete, ktorý je plný strachu, násilia a nenávisti, bojujú o nádej proti pokušeniu rezignácie.“
Halík sa takto vyjadril pre prednáškovým turné po Južnej Amerike na pozvanie Pápežskej univerzity v Parana, na ktorú sa vydáva 1. septembra.
Nedávno Halík spolu s viedenským teológom Paulom Zulehnerom inicioval akciu solidarity „Pro Pope Francis“, ktorú už podpísalo 75 000 ľudí, ,medzi nimi 150 teológov zo štyroch kontinentov. –zg-

USA: Hrozí kardinálovi D. Wuerlovi zatknutie?

USA, 31.8.2018 (kath.net) 022 796 – Uteká americký kardinál Donald Wuerl (77) z USA pred možným zatknutím, ktoré mu hrozí v rámci procesu o zneužívaní? Informuje o tom spravodajská stránka „Church Militant“ v odvolaním sa na „spoľahlivé zdroje“. Podľa správy pápež František uvažuje o tom, že kardinála povolá do Vatikánu.
Podľa amerických médií americké ministerstvo spravodlivosti by mohlo onedlho začať vyšetrovanie proti Katolíckej cirkvi. Jedným z hlavných obvinených by bol kardinál Donald Wuerl, ktorému by hrozilo dokonca zatknutie. Podľa „Church Militant“ by mohli čoskoro Wuerlovi odobrať pas, takže by už nemohol s diplomatickým pasom vycestovať od Vatikánu. Vo Washingtone DC. boli už podľa správy odrieknuté všetky podujatia s Wuerlom v následnej dobe.

Chce Wuerl ujsť pred zatknutím do Vatikánu?
(LifeSiteNews) – Nástupca bývalého kardinála Theodora McCarricka a bývalý biskup Pittsburghu, o ktorom správa z Pennsylvánie hovorí, že pomáhal zakrývať sexuálne zneužívania kňazov, sa skrýva a „pripravuje sa jeho tajný odchod z USA“, ako informoval žurnalista Michael Voris. Podľa Vorisa dostal informácie zo spoľahlivých zdrojov, že ministerstvo spravodlivosti USA začne proces proti katolíckej cirkvi v zmysle zákona o organizovanom zločine a korupcii. Wuerl by bol hlavným cieľom tohto procesu a preto ho chce pápež František podľa Vorisa dostal von z krajiny, aby nevypovedal všetko, čo vie, pretože jeho výpovede by viedli do Vatikánu.
„Pokúšajú sa ho tajne dostať z krajiny diplomatickou cestou. Wuerl odriekol viaceré verejné podujatia po tom, čo sa dostala na verejnosť správa z Pensylvánie a zrejme sa skrýva v hoteli vo Washingtone.
Viganò vo svojom svedectve uviedol, že Wuerl „nehanebne klame“ keď popiera, že by vedel o McCarrickovom zneužívaní. Niektorí špekulujú, že Wuerl už môže byť v Ríme.

Wuerl napísal list svojim kňazom
Kňazi z arcidiecézy dostali od Wuerla list, ktorý uverejnili diecézne noviny „Catholic Standard“vo štvrtok. Kardinál v ňom priznal svoje chyby pred kňazmi arcidiecézy a napísal:
„Prosím o odpustenie za moje chybné rozhodnutia a moje nedostatky. Cítim ľútosť pre každé utrpenie, ktoré som spôsobil.“
Duchovných požiadal, aby spolu s ním spoločne hľadali „cesty uzdravenia“.
„Nech bude naša odpoveď na túto duchovnú krízu akákoľvek, musí sa začať pri oltári – a v modlitbe,“ napísal kardinál. Kňazov poprosil, aby cez víkend na omšiach veriacim oznámili, že ich bolesť chápe a zdieľa ju.
„Dal by som, ako všetci z nás, všetko za to, keby som mohol hodiny pretočiť naspäť, aby cirkev mohla urobiť všetko správne,“ uviedol.
Pre svoju nedeľnú omšu 2. septembra ohlásil „podnety k reforme, aby sa spolu s cirkvou mohlo zodpovedne a transparentne vstúpiť do novej éry“. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *