ADORÁCIA ZA RODINU – PRED REFERENDOM –

Na úvod sa spieva pieseň pred vyložením Eucharistie.
ÚVODNÉ ZVOLANIA
V Klaniame sa ti, Pane Ježišu.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu.
V Ježišu, ty, Boh, z lásky k nám si sa stal človekom.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu.
V Narodil si sa ako slabé dieťa vo všetkom odkázané na nás ľudí.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu.
V Bol si Božím darom pre rodinu Jozefa a Márie.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu.
V Posvätil si manželstvo, ustanovené Otcom od počiatku.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu.
V Chceš, aby sa každé dieťa narodilo milujúcim rodičom.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu.
V Tebe zverujeme všetky svoje rodiny.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu.
V Teba prosíme za všetky naše deti.
R Klaniame sa ti, Pane Ježišu.
ČÍTANIE SVÄTÉHO PÍSMA Rim 8, 31 – 35. 38 – 39
Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?
Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás? Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka,
ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
ÚVAHA
Pápež František sa takto prihovoril kresťanom v Manile na Filipínach na slávnosť Santo Nińo:
„Boh si nás vyvolil a požehnal nás za týmto účelom: aby sme boli v jeho očiach svätí a nepoškvrnení (porov. Ef 1,4). Vyvolil si nás, aby sa každý z nás stal v tomto svete svedkom jeho pravdy a spravodlivosti.
Boh stvoril svet ako nádhernú záhradu a nám dal za úlohu starať sa o ňu. Človek ale hriechom prirodzenú krásu znetvoril; skrze hriech človek zničil aj jednotu a nádheru našej ľudskej rodiny, vytvoriac sociálne
štruktúry, ktoré urobili z chudoby, ignorancie a korupcie permanentnú realitu. Niekedy, keď hľadíme na problémy, ťažkosti a neprávosti okolo nás, sme v pokušení to všetko vzdať. Takmer sa zdá, že evanjeliové
prisľúbenia sa nedajú uskutočniť; že sú nereálne. Ale Biblia nám hovorí, že veľkým ohrozením Božieho plánu s nami vždy bola a stále aj je lož. Otcom lži je diabol. Ten svoje nástrahy často schováva za zdanlivú
dômyselnosť, láka nás stať sa „modernými“, „ako sú všetci ostatní“. Odvádza našu pozornosť výhľadom prchavých potešení a plytkých kratochvíľ. A takto márnime naše dary, ktoré sme dostali od Boha, na hrajkanie sa s technickými výstrelkami, plytváme peniazmi na hazard a na alkohol; uzatvárame sa do seba samých. Zabúdame byť sústredení na to, čo skutočne zaváži. Toto je hriech: zabudnúť vo svojom srdci byť
Božími deťmi. Pretože deti, ako nám hovorí Pán, majú svoju vlastnú múdrosť, ktorá nie je múdrosťou tohto sveta. Práve preto je posolstvo Svätého Dieťaťa tak dôležité. Ono sa mocne prihovára ku každému z nás. Pripomína nám našu najhlbšiu totožnosť, to, čím sme povolaní byť ako Božia rodina.“
SPOLOČNÉ PROSBY
Bratia a sestry, Pán Ježiš nám sľúbil, že ak budeme o niečo prosiť v jeho mene, on to urobí, aby bol Otec oslávený (porov. Jn 14, 13). V tejto chvíli, keď sme vo viere v jeho eucharistickú prítomnosť medzi nami zhromaždení ako jedna rodina, prednesme mu svoje prosby:
1. Ježišu, prosíme ťa za Cirkev na celom svete, aby bola navždy neohrozeným svedkom pravdy o rodine, právach detí a skutočných hodnotách života.
2. Prosíme ťa za pracovníkov ministerstiev, ktorí pripravujú zákony, aby rešpektovali ľudský život ako najvyššiu hodnotu a považovali jeho ochranu za svoju základnú povinnosť.
3. Prosíme ťa za všetky deti, aby boli v našich rodinách prijímané ako nezaslúžený Boží dar a vyrastali v úprimnej materinskej a otcovskej láske.
4. Prosíme ťa za nás všetkých, aby sme mali odvahu zastať sa v nachádzajúcom referende rodiny a rodinného života ako spoločenstva, ktoré tvorí základ nášho národa.

MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU
Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok. Ty si stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v celoživotnej jednote tela a srdca plnili svoje poslanie, a tak verne zobrazovali tvoju lásku. Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu. S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok. Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie, ktorá neraz odmieta chrániť a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
V Z neba si im dal chlieb.
R Ktorý má v sebe všetku slasť.
V Modlime sa.
Pane Ježišu,
vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku
svojho umučenia a zmŕtvychvstania;
prosíme ťa, pomáhaj nám
uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou,
aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R Amen.

monstrance

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *