Segatašja – vizionár z Kibeho. Rozhovor s Ježišom o konci časov.

Segatašja sa veľakrát rozprával s Ježišom o konci časov. Väčšina rozhovorov prebehla behom Segatašjových zjavení v období od 2. júla 1982 do 2. júla 1983. Vizionár neskôr  zopakoval obsah týchto rozhovorov do záznamu robeného členmi biskupskej vyšetrovacej komisie. Nižšie uvádzam výňatok z týchto mnohohodinových interview.

Ježiš: „V posledných dňoch sa slnko neobyčajne rozpáli a nespočetné množstvo ľudí zomrie hladom a v dôsledku ďalších katastrof, ktoré budú po hladomore nasledovať. V tej dobe sa objaví rad diabolských zvodov, pretože zem zažije také utrpenie, aké svet doposiaľ nepoznal. Keď ľudia rozpútajú medzi rôznymi svetovými náboženstvami vojny, poznáte, že sa môj návrat blíži. Až na vlastné oči poznáte náboženské vojny, budete vedieť, že som na ceste. Ako náhle náboženské vojny vypuknú, nič na svete boje nezastaví. Pred koncom sa bude bojovať, národy povstanú proti sebe navzájom, a náboženstvá začnú medzi sebou vojnu. I rodiny povstanú proti sebe – rodičia proti vlastným deťom, synovia a dcéry budú bojovať jeden proti druhému. Mnoho biedy a utrpení zavládne na zemi, ak sa svet odmietne kajať.“

Segatašja: „Pane, prečo spolu budú bojovať náboženstvá, keď všetky pracujú pre teba?“

Ježiš: „To preto, že vo všetkých náboženstvách je príliš mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že veria v Božiu lásku, zatiaľ čo v skutočnosti neveria. Vojna príde, pretože je príliš mnoho tých, ktorí hovoria, že milujú, ale  v ich srdciach nie je láska ani k Bohu, ani k ľuďom.“

Segatašja: „Ako je možné, že spolu budú bojovať proti sebe rodičia a deti, keď je medzi rodičmi a dieťaťom tak silné puto?“

Ježiš: „Rodiny budú bojovať proti sebe navzájom, akonáhle ľudí unaví žiť vo svete, v ktorom panuje tak veľké utrpenie. Ľudia budú mať  sveta plné zuby a svet bude mať po krk ľudí. Hriech človeka nadobudne takých rozmerov, že z biedy a utrpenia povstane len ďalšia bieda a utrpenie. Matky si budú priať byť radšej neplodné, než aby privádzali deti do tak bolestného sveta. Dospelí muži budú tak unavení životom, že budú plakať a prosiť o smrť, ktorá by život uprostred násilia ukončila. Vo všetkých kútoch planéty budú zúriť zemetrasenia. Na niektorých miestach bude slnko sálať tak nemilosrdne, že vysuší pôdu, a tá prestane na dlhé roky rodiť. Vietor potom všetku pôdu odnesie a neutíchajúce dažde spôsobia veľké záplavy. Mnoho národov bude strádať hladom. Mnohé budú medzi sebou zvádzať boje o potravu, a mnoho ľudí zomrie hladom.“

Segatašja: „Keď vieš, Pane, že budúci svet tak zhreší a stanú sa také hrozné veci, prečo si vlastne človeka stvoril s jeho slabosťami a silným sklonom páchať hriechy? Si vševedúci, a tak si musel pri stvorení Adama a Evy dobre vedieť, že všetky nasledujúce ľudské generácie nebudú dostatočne silné, aby odolali zvodom.“

Ježiš: „Človek bol stvorený so slabosťami, ale nemusel zostať slabý. Na zem som prišiel a narodil som sa z mäsa a kostí, aby som sa stal pre ľudstvo žijúcim príkladom toho, aké možnosti mal človek k dispozícii. Ukázal som človeku, akú cestu by sa mal počas života uberať, a ukázal som mu cestu vedúcu do neba. Prišiel som na svet ako človek a vo všetkom som ľuďom ukázal, ako znášať bolesť sveta a ako milovať Boha. Prišiel som človeka zachrániť, pretože som videl, ako je pre neho namáhavé snažiť sa žiť svätý a bohabojný život. Zostúpil som z nebies, aby som vyliečil svet z hriechu, a ľudia videli, čo som kvôli týmto hriechom podstúpil: vyzliekli ma, bili ma a ukrižovali; a ľudia boli schopní sa tomu prizerať. Zomrel som pre spásu človeka, takže aby človek mohol byť spasený, musí ma pozvať do svojho srdca ešte pred posledným dňom. A posledný deň nastane nie preto, že sú ľudia zlí, ale preto, že Boh tento svet stvoril s vedomím, že jedného dňa skončí. Svet skončí i s človekom alebo bez neho, ale všetka bieda a utrpenie, ktoré budú tento posledný deň sprevádzať, všetky tieto strasti povstanú skrze ľudské hriechy. Každému, kto prijíma moju lásku a ľutuje všetky svoje hriechy, budú všetky hriechy odpustené a on pocíti moju lásku. Tým, ktorí sa odmietnu kajať za svoje hriechy, prischnú hriechy ako znamenie na dušu a ja im ukážem svoj hnev. Z tohto dôvodu budem pri svojom návrate súdiť behom súdneho dňa najprv tých, ktorí sa odmietli kajať. Tí budú nesmierne zarmútení, lenže ich zármutok sa dostaví príliš neskoro – a ja na nich zošlem súženie. Bez zmilovania na nich vylejem svoje rozhorčenie. Jeho vykonávateľom bude mojich sedem archanjelov, ktorí ho vylejú do štyroch uhlov planéty. Moji archanjeli vylejú moje rozhorčenie na všetkých ľudí, ktorí sa odmietli kajať za svoje hriechy, a nastane veľké utrpenie a súženie. Avšak v dôsledku súženia, ktoré postihne hriešnikov, budú moje deti za vieru vo mňa vystavené veľkej nenávisti. Hriešnici budú prenasledovať ľudí verných Bohu, vyženú moje deti z ich chrámov a budú ich biť na uliciach. Svoje deti však nabádam, aby ma nezapreli, bez ohľadu na to, ako budú bité a ako budú trpieť… v ich útrapách ich nikdy neopustím, zostanem pri nich. Situácia vo svete sa zhorší kvôli tým, ktorí sa odmietnu kajať. Srdce ľudí budú tak slepé voči Božej pravde, že zemský povrch obsadí armáda démonov, z ktorých mnohí sa budú vydávať za mňa, budú sa nazývať Pán. Budú sľubovať koniec všetkej biedy a odstránenie všetkého utrpenia. Majte sa pred týmito démonmi na pozore, lebo ich jedinou túžbou je zvádzať človeka k zlu.“

Segatašja: „Ako týchto démonov rozpoznáme a ako máme na konci časov v tak ťažkých podmienkach prežiť?“

Ježiš: „Až uslyšíte niekoho prehlasovať, že je mnou alebo že koná mojim menom, ale jeho slová sa budú líšiť od toho, čo som povedal v Biblii, poznáte, že patrí k démonom a pokúša sa vás odviesť od svetla Božieho. Aby ľudí tieto sily porazili, musia sa modliť, vyznávať svoje hriechy a kajať sa. Povedz všetkým ľuďom na svete, že od tohto dňa musia činiť pokánie, lebo do príchodu satana, ktorý bude na zemi človeka zvádzať z cesty spravodlivosti, príliš času neostáva. Povedz všetkým ľuďom, aby čítali Bibliu a hľadali moje slová, povedz im, aby verili každému slovu, ktoré som kedy predniesol, a aby podľa týchto slov žili. Posledný deň má dva aspekty a dva významy. Prvý sa týka duše jednotlivca – pre každého človeka je posledný deň dňom jeho vlastná smrť. Posledný deň ľudstva je dňom môjho druhého príchodu. Na sklonku každého dňa sa pre každého človeka o deň približuje jeho stretnutie s Bohom.“

Segatašja: „Keď sa toho, čo príde na konci časov, obávam ja, nebude sa toho desiť každý?“

Ježiš: „Neobávaj sa, ale maj vieru! Lebo tí, ktorí milujú Boha a majú dobrú vôľu, so mnou odídu do neba a už nikdy nebudú pokúšaní. Ale pohni sa, neostáva veľa času. Povedz ľuďom, že pokiaľ ma prechovávajú vo svojich srdciach, nemusia sa utrpenia konca časov obávať. Stačí, keď zachovajú vernosť Bohu a zostanú bdelí, aby sa nenechali zmiasť klamstvami a podvodmi, ktoré na nich satan bude skúšať v snahe zviesť ich ku hriechu a ceste do temnoty. V oných dňoch príde satan a bude sa vychvaľovať, že je veľkým vodcom ľudstva, že dokáže zastaviť sucho i záplavy a že dokáže vyliečiť milióny nemocných. Môže činiť zázraky, bude sa chvastať svojimi veľkými činmi a ľudia z celého sveta sa k nemu pohrnú a budú ho nazývať Kristom… on však nie je  Kristus, ale prestrojený satan. Bude prehlasovať, že činí to, čo činil v minulosti Kristus – že uzdravuje nemocných a sýti hladných – bude to však lož. Mnohých ponajprv svojimi falošnými zázrakmi oslní a snáď niektorých nemocných uzdraví a niektorých hladných nasýti – lenže jeho zázraky budú pascami k dolapeniu ľudských sŕdc a duší. Behom konca časov urobí satan všetko, čo je v jeho silách, aby odviedol pozornosť ľudí od mojej pravdy a zviedol ich z cesty do neba. V oných dňoch budú niektorí ľudia pre satana pracovať a snažiť sa ostatných zmiasť tvrdením, že všetky rozdiely medzi Bohom a satanom nie sú dôležité, že Boh a satan sú bratia a že problémy, ktoré riešia v nebi, sú len rodinné rozpory, ktoré človeka nemusia zaujímať. Neverte tomu! Boh je Všemohúci a žiadneho brata nemá… verte iba Božiemu slovu, ktoré nájdete v Biblii. Neverte nikomu, kto príde s tvrdením, že je Ježiš, alebo že skrze neho nastáva druhý príchod Krista. Nech to bude tvrdiť ktokoľvek, bude to luhár. Mnohí budú šíriť falošné zvesti, že Kristus prišiel, a budú ukazovať na kohosi, kto sa bude vydávať za mňa… neuctievajte ho. Zostaňte mi verní a vzývajte ma v modlitbách; nech budete kdekoľvek, nájdem si vás. Až sa budem pohybovať medzi ľuďmi, neučiním to s veľkými fanfárami a chvastaním. V tichosti budem liečiť nemocných, vracať zrak slepým a sluch hluchým. Nasýtim národy bez nároku na velebenie; budem prechádzať svetom nepozorovaný a budem si všímať tých, ktorí mi zostanú verní. Modlite sa ku mne a dôverujte mi, a ja si vás nájdem, kdekoľvek budete – ak budete stáť na horskom vrchole, vyhľadám vás; pokiaľ budete pod mostom, nájdem si vás. Až nadídu temné časy, žiadajte si odo mňa silu a odvahu, a ja vám dodám sily. Bude sa diať mnoho falošných zázrakov, ale neverte im, pretože na konci časov nevzídu od Boha. Všetky zázraky, ktoré vzídu odo mňa, budú zázraky srdca. Až prídem, naplním srdce mužov a žien, ktorí mi zostanú verní, láskou. Všade po svete sa ľuďom o mne začne snívať a budú naplnení Duchom Svätým. Hriešnici však Duchom Svätým naplnení nebudú, tí budú vyhľadávať démonov, ktorí sa budú vydávať za Boha.  Satan rýchlo príde k vyhladovaným národom s množstvom potravín, lenže s očakávaním, že ho za to budú na oplátku uctievať. Potraviny, ktoré si od neho vezmete, aby ste nasýtili telo, vám neposkytnú výživu, ale otrávia dušu – neberte si ho; také jedlo nejedzte. Takým jedlom sa oslepí zrak srdca, takže ľudia prestanú vidieť Božiu pravdu a lásku. Toto jedlo podporí ľudskú chamtivosť a zaseje do ľudských sŕdc nenávisť – postaví sa národ proti národu, sused proti susedovi. Je lepšie hladovať než uctievať falošného boha. Ak vám bude škŕkať v bruchu, nenechajte sa živiť niekým, kto za to chce byť uctievaný – modlite sa ku mne a ja vás nasýtim.“

Segatašja: „Pane, hovoríš, že na konci časov nastane veľké trápenie a veľké množstvo démonov sa bude snažiť ľudí oklamať a zviesť na cestu hriechu a zatratenia – ako ochrániš tých, ktorí pre teba po celý život oddane pracovali a ktorí na konci časov uviaznu v diablových osídlách? A čo sa stane tým, ktorí boli vždycky dobrí, ale na samotnom konci časov budú satanom zaslepení? Nezdá sa mi fér, keď sa niekomu, kto bol vždycky oddaným služobníkom Božím, odoprie večnosť v raji na základe ukĺznutia v posledných dňoch.“

Ježiš: „Som Všemohúci, mám moc nahliadať do ľudských sŕdc. Až nadíde súdny deň, nahliadnem do srdca každého človeka, a zistím, či bol skutočným veriacim, ktorý ukĺzol vo vojne medzi Bohom a satanom na konci časov… pokiaľ zostal pravým veriacim až do konca, zachránim ho.“

Segatašja: „A čo ľudia, ktorí páchali zlo a celý život si ťa nevpustili do srdca, ale v posledných dňoch sa nezúčastnia vojny proti Bohu? Pôjdu do neba?“

Ježiš: „Tí ľudia celý život pracovali pre satana, nie pre Pána, a pre takých nie je v nebi miesto. Pre takých by mohlo byť príliš neskoro; len preto, že niekto nepracoval pre satana na konci časov, ešte neznamená, že sa jeho srdce obrátilo k Bohu.“

Segatašja: „Čo sa stane v úplne poslednom dni?“

Ježiš: „V posledný deň sa zem zachveje a radosť spravodlivých bude úplne nespochybniteľná. Oblohu pretne obrovská dúha nespočetných farieb a na nebesiách sa sformuje biely oblak. V tej chvíli ma uzriete vystupovať z oblaku, ako nesiem svoj kríž. Všetkých svojich anjelov vyšlem po zemi, aby zhromaždili všetkých ľudí sveta. Pred mojím krížom sa roztrasú spravodliví i hriešni. A potom vynesiem súd nad všetkými dušami pred sebou, posúdim, kto pracoval oddane pre Pána a kto nie, a každému určím miesto, aké si vo večnosti zaslúži. Všetko utrpenie na konci časov skončí, všetok boj o život zmizne z povrchu zemského. Nikto sa už nikdy nebude musieť kajať. Spravodliví, ktorí prejavovali ľútosť po celý život, sa teraz budú môcť radovať v nebi. A pre hriešnikov bude na pokánie už príliš neskoro. Duša nikdy neumiera, a každá duša patrí Bohu. Posledného dňa tie duše, ktoré si zaslúžili miesto v kráľovstve Božom, opustia Zem, bez toho, aby si so sebou čokoľvek vzali. Tie, ktoré odmietali Boha a budú posúdení ako zatvrdilí hriešnici, zostúpia do pekla, kde budú trpieť večnou smrťou. Tie duše, ktoré milovali Boha a slúžili mu, vystúpia na nebesia, kde ich čaká večný život v raji. Potom, čo budú všetky Bohom vyvolené duše odvedené do neba, vyšľahne z hlbín zeme mohutný oheň, svet bude pohltený plameňmi a všetci tí, ktorí sa zriekali Boha a odmietali veriť, budú spálení v ohni.“

Segatašja: „Dostanú sa po skončení časov ešte niektoré duše z očistca?“

Ježiš: „Akonáhle svet skončí, očistec prestane existovať. Očistec je pre tých, ktorí boli za života dobrí a zomreli len s nepatrnými hriechmi na duši, ktoré je nutné pred vstupom do neba očistiť. Všetko utrpenie, ktoré takí dobrí ľudia podstúpia počas konca časov, však na očistu ich duší postačí, takže do neba vstúpia okamžite. Očistec preto už nebude za potreby. Po skončení súdneho dňa budú všetky duše už naveky v raji, alebo v pekle.“

Segatašja: „Prečo proste neoznámiš ľuďom, kedy príde súdny deň, aby sa mohli obrátiť teraz a získať istotu, že vstúpia do neba?“

Ježiš: „Presne, neviem, ktorý deň to bude. Presný deň, kedy svet skončí, pozná len sám Boh Otec. I keby som však vedel, ktorý deň bude posledný, neoznámil by som to ľuďom vo svete. Keby ľudia vedeli, kedy svet skončí, obrátili by sa zo  strachu, nie z lásky k Bohu. Nebo je len pre tých, ktorých srdcia sú naplnené láskou Božou. Nie je však treba uvažovať o spoločnom poslednom dni. Najdôležitejšie je, aby sa ľudia zaujímali o svoj individuálny posledný deň, pretože ten môže prísť kedykoľvek. Každý človek na svete sa musí starať o to, aby jeho duša bola pripravená na stretnutie s Pánom. Lebo osoba, ktorá zomrie s hriechom, bude vzkriesená s hriechom… a osoba, ktorá zomrie bez hriechu, bude vzkriesená bez hriechu.“

Pozn.: Čo sa týka tohto súkromného zjavenia úplne sa podriaďujeme konečnému úsudku Cirkvi. 

Zdroj: Úryvok z knihy Chlapec, který se setkal s Ježíšemk zakúpeniu TU

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *