Ruženec k uctenie sĺz Panny Márie

Ruženec, odovzdaný Matkou Božou sestre Amálii, sa skladá zo 49 bielych zrniek, ktoré sú siedmimi bielymi väčšími zrnkami rozdelené na sedem desiatkov, podobne ako na ruženci sedembolestnom.

Sú na ňom ešte tri malé zrnká a medailón plačúcej Panny Márie. Tým máme byť vedení, aby sme uctievali Máriu, svoju Matku pre jej bolesti, pri ktorých prelievala hojné slzy.

Namiesto „Verím v Boha“ sa modlíme:

Ukrižovaný Spasiteľu! Kľačiac u Tvojich nôh obetujeme Ti Slzy Tej, ktorá Ťa sprevádzala vrúcnou a súcitnou láskou na Tvojej bolestnej krížovej ceste. Daj, ó, dobrý Učiteľu, aby sme porozumeli naučeniu, ktoré nám dávajú bolestné Slzy Tvojej svätej Matky, aby sme Tvoju vôľu plnili na zemi, a tak sa stali hodnými v nebi Teba po celú večnosť chváliť a velebiť. Amen.

Na veľkých zrnkách: 

„Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé Slzy a bolesťami prebodnuté Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala, a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.

Na siedmich malých zrnkách: 

„Ó, Ježišu, vyslyš naše prosby pre bolestné Slzy Tvojej najsvätejšej Matky!“

Na konci sa opakuje trikrát na malých zrnkách: 

„Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé Slzy a bolesťami prebodnuté Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala, a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.

Nakoniec modlitba: 

Ó, Mária, Matka lásky, bolesti a milosrdenstva!

Prosíme Ťa, spoj svoje prosby s našimi, aby Tvoj Boží Syn Ježiš, na ktorého sa pre Tvoje Slzy s dôverou obraciame, milostivo vypočul naše volanie a nám okrem milostí, ktoré týmto ružencom vyprosíme, ráčil tiež udeliť korunu večného života. Amen.

V Brazílii a v iných krajinách sa tvoria skupiny z 30-tich rodín. Každá rodina sa v určený deň o 19. hodine modlí v spojení s Bolestnou Matkou a z lásky k nej ruženec k ucteniu jej sĺz. Nemusia sa teda všetky rodiny modliť ruženec denne, ale každá len jeden večer v mesiaci a predsa sa táto modlitba koná po celý mesiac.

Boli ňou vyprosené už mnohé milosti. Božský Spasiteľ prisľúbil, že vypočuje prosby toho, kto ho bude prosiť pre slzy jeho presvätej Matky. Konečne, veď je známe, že Spasiteľ úctu bolestí svojej svätej Matky zvlášť odmeňuje. – Mnohí oznamujú, že sa im dostalo nápadných milostí a vypočutí takzvanou novénou ružencovou. Modlili sa ruženec k ucteniu sĺz Panny Márie po deväť dní, prijali sv. sviatosti a konali skutky lásky k blížnemu. – Od rehoľných osôb sme počuli, že sa im táto modlitba stala milým zvykom a že jej ďakujú za mnoho mimoriadnych milostí, ktoré dosiahli. Preto sa ju modlia aj niekoľkokrát denne, aby vyprosili milosti sebe, obrátenie hriešnikom, bludárom a neveriacim, prispeli misionárom a vyslobodzovali duše z očistca. – Veriaca, zbožná a horlivá duša vie, za čo môže a má dobrotivého Spasiteľa prosiť pre slzy jeho najsvätejšej Matky.

To všetko uvážiac, nedivme sa, že cirkevná vrchnosť tento spôsob úcty bolestí Matky Božej nielen blahovoľne pripúšťa, ale ho aj šíri, áno, i dovoľuje, aby sa slávil sviatok Sĺz Panny Márie 20. februára, ako tomu bolo v ústave misionárok Ukrižovaného Spasiteľa v Bahii.

Úcta k slzám Panny Márie je Pánovi veľmi milá. Po drahocennej Krvi, ktorú Spasiteľ vylial za nás, nie je nič vzácnejšieho pred Bohom nad bolestné slzy Jeho svätej Matky.

Pán Ježiš stále obetuje Otcovi Nebeskému svoje utrpenie a svoju Krv za našu spásu a praje si, aby sme ich aj my spolu s ním obetovali, ako to učil aj vo zvláštnych zjaveniach svoje vyvolené duše. Podobne si praje, aby sme si zbožne a vďačne pripomínali slzy jeho Matky a jemu ich obetovali. Slzy, tie sú naším pokladom, lebo pre nás boli vyliate. Sú najmilostivejšou modlitbou Svätej Panny za nás.

 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *