Modlitba za rodiny

(Krížová cesta Edwarda Stanieka)

Otče, túto krížovú cestu ti obetujeme ako prosbu o milosti potrebné pre naše rodiny. Do tvojich rúk odovzdávame všetky rodiny našej vlasti a osobitným spôsobom naše rodiny našich blízkych.

I. Pán Ježiš prijíma rozsudok smrti

Pane Ježišu, stojíš pred súdom, na mieste vyhradenom pre odsúdených, a prijímaš rozsudok smrti. Pri tomto zastavení myslíme na rodiny, ktoré prešli cez súdne siene a počuli rozsudok o rozvode. Často hľadajúc ľahšiu životnú cestu putovali na civilný súd. Krížovou cestou došli až na súd, netušiac, že potom, keď odtiaľ vyjdu, začne sa pre nich ešte ťažšia cesta. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj, aby sa na tejto ceste rozvodového konania, napriek tomu, že často vedie ďaleko od teba, skôr alebo neskor všetci s tebou ako Vykupiteľom.

II. Pán Ježiš prijíma kríž

Vykupiteľ náš, vystieraš svoje ruky k drevu kríža. Túžime ťa prosiť o požehnanie pre šťastné rodiny, ktoré pochopili, že treba prijať kríž a niesť ho spoločne. Požehnaj všetkých, ktorí odhalili, že aj najťažší kríž treba prijať ochotne, dobrovoľne a s odvahou. Pane, prosíme ťa, daj, aby manželia vytrvali v nesení svojho kríža v spojení s tebou až do stretnutia s tebou na prahu večnosti tak, ako to sľubovali, keď si vysluhovali sviatosť manželstva.

III. Pán Ježiš padá pod ťarchou kríža

Pane, vstávaš po prvom páde. Prosíme ťa o zvláštne požehnanie pre mladé rodiny, ktoré robia prvé kroky na ceste realizácie manželského povolania a prežívajú prvú krízu. Trápia sa, lebo im chýba byt, boria sa s neschopnosťou milovať a prijať svokrovcov, s finančnými ťažkosťami, s nedostatkom zhody svojich pováh, učia sa nasmerovať svoje kroky k tebe, Pane, i k sebe navzájom. Pane podrž ich a pozdvihni, pomôž im, aby ich ťažkosti, ktoré prežívajú, nerozdeľovali, ale spájali.

IV. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Dobré matky sú oporou rodiny. Práve ony dokážu vo veľmi ťažkých chvíľach zachovať pokoj. Silu hľadajú jedine v Bohu, tak ako to na krížovej ceste robila tvoja Matka, Pane. Pane, Ježišu, ďakujeme ti zvlášť za naše matky. Prosíme ťa daj, aby každá matka bola dobrou matkou.

V. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

Šimon, otec Alexandra a Rúfa… Pane Ježišu, hľadíme na teba, ako prijímaš pomoc z rúk dobrého otca Šimona, ktorý sa po práci ponáhľa k svojej rodine. Prosíme ťa, daj, aby otcovia dokázali voviesť svoje deti do sveta dobra. Nech im otvoria oči, aby videli silu zla a jeho metódy jestvujúce vo svete. Zvlášť ti ďakujeme za našich otcov. Daj, aby každý otec bol dobrým otcom.

VI. Veronika utiera Kristovu tvár

Musela mať dobrých a múdrych rodičov, ktorí z nej vychovali odvážnu dcéru. Pane, obdivujeme Veroniku a prosíme ťa, aby kresťanské rodiny boli školou výchovy k múdrej odvahe. Tak veľmi dnes potrebujeme kresťanov, ktorí sú múdro odvážni. Naplň srdcia rodičov odvahou pri obrane veľkých morálnych a náboženských hodnôt. Nech oni sami aj ich deti dokážu utierať znetvorenú tvár dnešného človeka.

VII. Pán Ježiš padá druhý raz

Pane Ježišu, znova padáš na zem. Prijmi naše prosby za rodiny, ktoré ležia v prachu zeme pre alkoholizmus otca alebo matky. Je to bolestný pád a je ťažké z neho povstať. Zachráň, Pane, deti z rúk opitej matky alebo otca. Zachráň ženy z rúk opitého manžela. Zachráň rodičov z rúk opitých synov a dcér. Zachráň každého, kto v dome alkoholika trpí, hoci on sám nepije. Vo svojom milosrdenstve uzdrav tých, ktorí ležia na zemi, pretože ich zvalil démon alkoholizmu. Zachráň ich, Pane!

VIII. Pán Ježiš teší plačúce ženy

„Neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi.“ Sú hodnoty, ktoré od chvíle, keď podľahli ničeniu, môžu byť očistené len slzami opravdivej ľútosti. K týmto hodnotám patrí materinská láska, láska manželská, láska detí k rodičom. Ak boli tieto hodnoty zničené, krása a harmónia sa nevráti bez sĺz skutočnej ľútosti. Nauč nás, Pane, pomocou sĺz opravdivej ľútosti napraviť omyly, ktorých sme sa dopustili v našom živote.

 

IX. Pán Ježiš padá tretí raz

Pane, pri tvojom treťom páde ťa chceme odprosiť za stratu náboženského života v našich rodinách, za každú ľahostajnosť voči rannej a večernej modlitbe, za zanedbávanie účasti na nedeľnej svätej omši, za ľahostajnosť voči sviatosti zmierenia a svätému prijímaniu aspoň vo veľkonočnom období. Sú to znaky ťažkej anémie náboženského života, znaky pozvoľného umierania. Stačí jedna vážnejšia kríza a nebude síl prekonať ju. Dôjde k rozpadu rodiny a o povstaní z tohto pádu nebude ani reči. Pane Ježišu, uzdrav naše rodiny z anémie náboženského života.

X. Pánu Ježišovi strhli šaty

Chudoba. Všetko je čoraz drahšie, zdá sa, že je čoraz ťažšie chudobnej rodine viesť život hodný človeka. Pane, dávaš všetko, dokonca aj svoje šaty. Prosíme ťa o pochopenie veľkej pravdy, že materiálna chudoba je príležitosťou k hľadaniu duchovného bohatstva. Nech ťažká ekonomická situácia mnohých súčasných rodín im pomôže odhaliť hodnoty, ktoré nedokáže zničiť žiadna hospodárska kríza.

XI. Pán Ježiš je pribitý na kríž

Pane Ježišu, pribíjajú ťa na kríž. Prijmi naše prosby za rodiny, ktorých sa dotýka utrpenie. Stáva sa, že všetci v dome sú chorí, že choroba je vážna a najbližší stoja bezradne pri lôžku bolesti. Môžeme sa stretnúť s domami, ktoré sa zmenili na nemocnicu. Nauč nás, Pane, hodnotiť utrpenie mierou tvojho kríža. Tvojím krížom musíme merať hĺbku, šírku a dĺžku tajomstva utrpenia. Ak to urobíme, odhalíme, že sú to rozmery nie utrpenia, ale skutočnej lásky. Daj silu prijať utrpenie, ktoré sa dotýka našich rodín.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera

Pane, tvoja Matka stála vedľa kríža, a do konca bola s tebou. Spolu ste prežívali ťažký moment rozlúčky. Možno, keď videla, ako veľmi už hodiny trpíš, prosila nebeského Otca, aby ukončil tieto muky. Pri zastavení tvojej smrti ťa prosíme o zrelosť pri rozlúčke s našimi blízkymi, o schopnosť pomáhať im v duchu evanjelia prekročiť prah smrti. Smrť v rodine je slávnostnou chvíľou, v ktorej jeden z jej členov prechádza do Otcovho domu. Pane, daj nám všetkým milosť dobrej smrti a pomôž nám hľadieť na smrť ako na hodinu milosti.

XIII. Ježišovo telo je zložené do rúk Matky

Matka plače nad telesnými pozostatkami svojho dieťaťa. Pozorujeme slzy jej bolesti, ale aj hrdosť matky na postoj Syna, ktorý dokonale vyplnil Otcovu vôľu, ktorý miloval všetkých až do konca. Pane Ježišu, pozorujúc tvoju bolestnú Matku, myslíme na tie matky a otcov, ktorí vo svojom živote stáli nad telesnými pozostatkami svojho dieťaťa, ktoré zabili vlastným rozhodnutím. Daj, aby z ich očí tiekli slzy bolesti a utrpenia. To oni nedovolili dieťaťu urobiť nič dobrého, neumožnili mu vyplniť tvoju vôľu na zemi. Odpusť, Pane, hriechy rodičov, ktorí krvou vlastných detí poškvrnili svoje srdce.

XIV. Ježišovo telo je pochované

Nejde tu o rodinné hroby, nejde o to, aby sme sa stretli so svojimi blízkymi truhla pri truhle. Ide o rodinné zmŕtvychvstanie. Nejde o vence, kvety a sviečky, ale o modlitby a obety, o tie hodnoty, ktoré rozhodujú o podiele na slávnom zmŕtvychvstaní Vykupiteľa. Pane, ty si vstal z hrobu, prosíme ťa, daj, aby nikto z členov našich rodín nebol raz vylúčený zo slávneho zmŕtvychvstania. Dovoľ nám v rodinnom kruhu stretnúť sa v dome tvojho Otca.

Pre súkromnú pobožnosť z poľštiny preložila sr. Alžbeta

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *