Krížová cesta so svätými a mystikmi

Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista 

Meditácie k zastaveniam krížovej cesty s úryvkami zo Svätého Písma a myšlienkami svätých

 

1. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjelista Marek píše: Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ Pilát im vravel: “A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. (Mk 15,12-15)

Svätá sestra Faustína píše vo svojom Denníčku: Svet ešte nepozná všetko, čo Ježiš trpel. Sprevádzala som ho v Getsemani aj v žalári na súdnych vyšetrovaniach. Bola som s ním pri každom jeho utrpení. Mojej pozornosti neušiel ani jeden pohyb, ani jeden jeho pohľad. Spoznala som celú všemohúcnosť lásky a jeho milosrdenstva k dušiam. (č. 1054)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

2. zastavenie: Pán Ježiš berie ťažký kríž na svoje plecia

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjelista Ján píše: Pilát im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. (Jn 19, 16-17)

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová videla v jednej vízii: Keď bol kríž pred Ježišom položený na zemi, Pán si kľakol ku krížu, objal a trikrát ho pobozkal. Ticho šepkal nebeskému Otcovi ďakovnú modlitbu. Netrpezliví kati Ježiša zdvihli a surovo mu kládli ťažké bremeno na pravé plece. Keby mu nepomáhali anjeli, sám by kríž nebol zdvihol.

Páter Rupert Mayer, apoštol Mníchova, hovorí: Spasiteľ musel niesť svoj kríž sám. Ach, bolo tu tak veľa ľudí, ale nenašiel sa nikto, kto by mu bol ochotne pomohol… Tak je to ešte aj teraz. Slávnostného Spasiteľa chce sprevádzať každý, no nie každý ho chce nasledovať vtedy, keď nesie kríž.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

3. zastavenie: Pán Ježiš padá po prvýkrát pod ťarchou kríža

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Prorok Izaiáš hovorí: Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom. A neotvoril ústa. (Iz 53,7)

Sv. Páter Pio, ktorý bol hlboko zjednotený s utrpením Pána Ježiša a Panny Márie, radí svojim duchovným deťom:

Dbajte o to, aby ste sa nikdy nedali znechutiť, ani vtedy nie, keď je vo vás len samá vlažnosť! Keď Boh dovolí, aby ste padli do nedokonalosti, tak to nie je preto, aby vás opustil, ale len preto, aby vás upevnil v pokore a aby ste boli v budúcnosti bdelejší.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

4. zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjelista Lukáš píše: Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2,34-35)

Blahoslavená Euthymia z Münsteru píše v jednom zo svojich posledných zápiskov: Blahoslavený si, keď na vlastnej krížovej ceste nasleduješ Ježiša, ako Mária nasledovala svojho božského Syna! Blahoslavený si, keď ťa Mária sprevádza týmto životom! V Ježišovi nájdeš silu, v Márii  útechu. Keď sa stretáme s dušou, ktorá je skúšaná bolesťou, tak nám to v našom vlastnom utrpení dáva veľkú útechu. Preto keď sa nachádzaš na ceste utrpenia, obracaj sa často na Pannu Máriu, klop na jej srdce, ktoré bolo sedemnásobne prebodnuté. Tu dostaneš silu vstať a pocítiš takú útechu, ktorú zbytočne hľadáš u všetkých ľudí na zemi.

Mária, Matka moja, daj, aby som svoj život vedela odovzdávať Bohu s väčšou dôverou!

Daj, aby som znášala ťažkosti bez sťažovania sa a aby som bola taká trpezlivá ako ty!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

5. zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjelista Lukáš píše: Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. (Lk 23, 26)

Prorok Izaiáš opisuje Muža bolesti: Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. (Iz 53, 2-3)

Ctihodná Terézia Neumannová, stigmatizovaná mystička z Nemecka, vidí v jednej zo svojich vízií utrpenia: Kývnu na jedného cudzinca, že má niesť Ježišov kríž. Šimon z Cyrény sa energicky bráni, až kým ho jeden z vojakov neprinúti. Tu sa Spasiteľ obráti k Šimonovi a pozrie sa naňho svojím božským pohľadom. A práve pod týmto pohľadom sa stráca Šimonovo zdráhanie a odpor a on uchopí drevo kríža tak silno, že Spasiteľ nemusí niesť skoro žiadnu ťarchu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ctihodná Terézia Neumannová mala každý piatok, ale hlavne počas Veľkého týždňa účasť na Ježišovom umučení. Raz v jednej vízii vidí, ako Veronika podáva Ježišovi šatku: Prichádza žena s malým dievčatkom, ktoré nesie krčah s vodou. Ženinho srdca sa veľmi dotkne, keď vidí krvou zlepenú, znetvorenú tvár Spasiteľa; berie si šatku z pliec a podáva mu ju. On si jednou rukou pritlačí šatku k tvári a vracia jej ju späť. Je na nej viditeľný odtlačok jeho tváre.

Blahoslavená stigmatizovaná Alessandrina da Costa z Portugalska, ktorá veľa trpela kvôli zasväteniu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, hovorí: Nad týmto obrazom, ktorý vo svete nemá obdoby, budú rozjímať až do konca sveta. Ježiš nezanechal Veronike len odtlačok svojej tváre, ale jej dal ako dar svoje srdce zapálené láskou. Aká vďačnosť Pána Ježiša! Akú veľkú odmenu od neho dostala! Och, kiežby som dokázala milovať Ježiša tak, ako ho milovala Veronika!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

7. zastavenie: Pán Ježiš padá po druhýkrát

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Prorok Izaiáš opisuje Muža bolesti nasledovne:

Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. (Iz 53, 4-5

Svätý brat Konrád hovorí: Kríž je mojou knihou. Jeden pohľad na kríž ma učí, ako sa mám správať v každej situácii. Tu sa učím pokore, trpezlivosti a miernosti a neseniu každého kríža s trpezlivosťou. Áno, stáva sa mi príjemným a ľahkým.

Mám sa vždy dobre. Som vždy šťastný a spokojný v Bohu. Prijímam všetko s vďakou od milého nebeského Otca; či už je to utrpenie, alebo radosť. Veď on vie najlepšie, čo je pre nás dobré.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

8. zastavenie: Pán Ježiš utešuje plačúce ženy z Jeruzalema

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjelista Lukáš píše: Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ (Lk 23, 27-28)

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová píše: Na poľnej ceste pred bránou stála skupina plačúcich a lamentujúcich žien. Neboli všetky z Jeruzalema. Prišli na sviatky z Betlehema, z Hebronu a z blízkeho okolia. Ježiš tu od vysilenia klesol, ale nespadol celkom na zem, lebo Šimon sklonil kríž k zemi a Pána podoprel. …Keď ženy videli Ježiša v takomto stave, začali plakať a nariekať. Podľa židovského zvyku mu zo súcitu podávali šatky, aby si utrel krv a pot. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: Dcéry jeruzalemské, … váš plač bude odmenený.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

9. zastavenie: Pán Ježiš padá po tretíkrát

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Nemecká mystička Barbara Pfister, ktorá v dojímavých víziách videla a prežívala utrpenie Ježiša a Panny Márie, píše:

Videla som Ježiša celkom odovzdaného v jeho potupe. Ako červ sa nechal rozdrviť. Skutočne stúpali po Spasiteľovi ležiacom na zemi.

Tento pád ho tak oslabil a kríž ho tak veľmi tlačil, že ľudsky mal pocit nastávajúceho konca, pocit, že nebude môcť dovŕšiť svoju obetu na kríži. Opäť ho prenikla tá strašná smrteľná úzkosť ako v Olivovej záhrade. No láska mu dala silu opäť vstať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

10. zastavenie: Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjelista Ján píše: Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale ten odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.“ A vojaci to tak urobili. (Jn 19,23-24)

Anna Katarína Emmerichová vidí aj toto 10. zastavenie vo vízii: Kati strhli nášmu Pánovi plášť. Potom mu cez hlavu stiahli biele vlnené šaty. Nakoniec mu strhli z tela bedrové rúško. V hlbokom ponížení sa Ježiš schúlil, aby ukryl svoju nahotu. Jeho matka sa vrúcne modlila a už-už sa chcela vrhnúť k svojmu Synovi, aby ho zahalila vlastným závojom. Boh vypočul jej modlitbu. Z davu vybehol akýsi muž a hodil sa k Pánovým nohám, podávajúc mu šatku, ktorú si Ježiš vďačne ovinul okolo pása.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

11. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Žalmista píše: Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú. (Ž 22, 17-18)

Sv. páter Pio hovorí: Len sám Ježiš vie, akým utrpením je pre mňa, keď vidím pred sebou bolestiplnú scénu na Kalvárii. Aká je to pre Ježiša útecha, keď pri rozjímaní nad jeho bolesťami nielen pociťujeme súcit s ním, ale keď ho prosíme, aby sme sa z lásky k nemu mohli s ním podeliť aj o jeho bolesti!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

12. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjelista Ján píše:

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 25-27)

Známa talianska mystička Mária Valtorta vidí vo vízii ukrižovania: Počas posledného boja je Ježišovo telo ako trasúci sa, strašne vyzerajúci napnutý luk. Potom z tohto tela vytryskne nepredstaviteľne prenikavý, vzduch pretínajúci výkrik. Je to ten hlasný evanjelistami spomínaný výkrik, ktorý pripomína prvú slabiku slova „mama“ a -potom už nič viac. Hlava mu padá na hruď, telo sa nakláňa dopredu, triaška prestáva, dych sa zastavuje … Ježiš zomrel!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

13. zastavenie: Pána Ježiša snímajú z kríža a kladú do náručia jeho Matky

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjelista Ján píše: Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. (Jn 19, 38)

Svätá Edita Steinová, židovská konvertitka, sa neskôr ako karmelitánka modlila: Mária, dnes som stála s tebou pod krížom a pocítila som tak silno ako ešte nikdy predtým, že ty si sa  pod krížom stala aj našou Matkou. Nás všetkých si ako svojich vlastných prijala do svojho srdca a vykúpila si nás krvou svojho srdca a svojimi bolesťami.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

14. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Sv. Ján, učeník lásky, píše vo svojom evanjeliu: Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. (Jn 19,39-40)

Keď bol pápež Ján Pavol II. ťažko chorý, rozjímal Joseph kardinál Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI., počas krížovej cesty v Koloseu v roku 2005 pri 14. zastavení:

Ježiš, opovrhnutý a znevážený, je teraz s úctou položený do nového hrobu. Nikodém prináša sto libier zmesi myrhy z aloou, z ktorých prúdi príjemná vôňa. Je to nadmiera – ako pri pomazaní v Betánii, a nám pripomína hýrivú lásku – prebytok Božej lásky, ktorá sa ukazuje v odovzdanosti Syna. Boh „hýri“ sám sebou. Keď Božou mierou je prebytok, tak ani pre nás by nemalo byť nič priveľa, keď ide o Boha.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

Kríž a zmŕtvychvstanie sú nerozdeliteľné. Z kríža, z odovzdania sa Syna, prúdi Svetlo, prichádza pravé Svetlo pre svet.

Pápež Benedikt XVI.

Výber textov a úprava: Rodina Panny Márie, 2009

Preklad z nemeckého originálu, upravené vydanie, február 2014

Túto krížovú cestu si môžete objednať aj ako brožúrku na: Víťazstvo Srdca

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *