Jasnovidci, médiá, telepati a postoj Katolíckej Cirkvi

Aký je postoj  katolíckej cirkvi k ľuďom nazývajúcim sa „médiami, ľudom čítajúcim myšlienky a sledujúcim životné energie, jasnovidcom?“

Theresa Caputo a televízna reality show „Long Island Medium“ – aká je kresťanská perspektíva a postoj?
Autor článku: Glenn Dallaire

„Keďže mám taký veľký záujem o všetko, čo sa týka autentických mystických javov (ako je zrejmé z tejto rozsiahlej webovej stránky o Mystike cirkvi), pri mnohých príležitostiach som hľadal odpovede  vo svojich  myšlienkach na otázky týkajúce sa Theresy Caputo a populárnej televíznej show TLC –  Long Island medium.“ (TLC- televízna stanica sídliaca v Silver Spring, Maryland, USA). Zatiaľ čo údajné dary jasnovidcov alebo médií sú mimo sféry autentického kresťanského mysticizmu a nie sú v zornom uhle pohľadu tejto webovej stránky, téma zostáva stále zaujímavá a znepokojujúca, pretože Theresa sa zaoberá konkrétne duchovnými skutočnosťami týkajúcimi sa posmrtného života. Tiež nie je v rozsahu tohto článku posúdiť údajný dar Theresy Caputo, či môže alebo nemôže skutočne hovoriť s mŕtvymi, či jej dar je autentický alebo falošný. Katolícka cirkev je počas stáročí plná príkladov, keď svätí a duše z očistca sa objavili rôznym mystikom Cirkvi a ostatným nespočetným jednotlivcom, takže možnosť v skutočnosti existuje v rámci prijateľnej katolíckej viery, že duchovia zosnulých môžu prísť a dajú správy Therese. Čo sa týka podnetov, môžem úprimne povedať, že so záujmom som sledoval niekoľko epizód v prvej sérii, a tak v tomto článku predstavím najprv (a čo je najdôležitejšie) postoj katolíckej cirkvi o takýchto záležitostiach spolu s mojimi vlastnými myšlienkami a zároveň akúsi perspektívu vo svetle učenia Katolíckej Cirkvi. Po prvé, pre tých, ktorí nevideli žiadnu z epizód, pani Theresa Brigandi Caputo je 50-ročná žena žijúca na Long Island (Hicksville, NY). Je to manželka a matka dvoch detí, ktorá má záujem dostávať a reprodukovať správy od zosnulých. Je praktizujúca katolíčka so silnou vierou, ktorá sa zúčastňuje svätej omše každý týždeň, ako sama uvádza v rozhovoroch. Ešte predtým, ako bola po prvýkrát vysielaná jej reality show, schôdzky s ňou boli rezervované na takmer 2 roky dopredu, takže jej popularita začala ešte predtým, než začalo vysielanie show. Po niekoľkých epizódach som osobne vyhľadal Theresu, ktorá naozaj pôsobí veľmi úprimne, a bolo by veľmi ťažké argumentovať proti tomu, že často urobí niekoľko úžasne pozoruhodných vyhlásení o ľuďoch a udalostiach, o ktorých nemohla vedieť prirodzene. V každej epizóde „Long Island Medium“ sama Theresa tvrdí, že je to „duch“, ktorý ju informuje o všetkom. Čo potom nás, privádza priamo k najdôležitejšej otázke v srdci celej veci – teda čo alebo kto presne je „duch“, ktorý dáva Therese informácie a určité osvietenie?

Postavenie katolíckej cirkvi o médiách, jasnovidcoch, ľuďoch čítajúcich naše energie.

Oficiálny katechizmus katolíckej cirkvi je veľmi jasný, pokiaľ ide o postoj Cirkvi týkajúci sa médií.

Bod 2115 Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. Nepredvídavosť však môže byť nedostatkom zodpovednosti.

Bod 2116 Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu. Navyše kniha Deuteronómium v Starom zákone je tiež celkom jasná v tejto veci: Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. (Dt 18, 10-12)

A tak môžeme jasne vidieť, že Boh silne odsudzuje akcie vyvolávania duchov alebo volanie na mŕtvych. Aktívne volanie, vyvolávanie a evokovanie mŕtvych alebo duchov je hriech nekromancie a je prísne zakázaný. V Starom aj v Novej zákone Svätého písma zisťujeme, že v celej histórii spásy Boh daroval veľké množstvo prorokov a mystikov ako Abrahám, Mojžiš, Daniel, Jeremiáš atď. Dialo sa tak v celej histórii katolíckej cirkvi a deje sa tak i v súčasnosti. Katolícka cirkev v skutočnosti kanonizovala nespočetné množstvo mystikov a vizionárov po celé stáročia a mnohí z týchto mystických svätých ako sv. František z Assisi, sv. Katarína zo Sieny, sv. Terézia z Avily atď. sú „korunnými šperkmi“ katolíckej cirkvi. Katolícka cirkev veľmi obdivuje svätých prorokov a mystikov, ktorí boli zvolení Bohom za hovorcov a poslov Jeho svätých slov a Jeho túžby po ľudskosti. Preto môžeme jasne rozpoznať a uviesť, že katolícka cirkev nie je nepriaznivá ani proti autentickým mystikom, prorokom a vizionárom. Cirkev ctí prorokov, mystikov a vizionárov za ich hrdinskú poslušnosť vo vôli a naplneniu  „Božích túžob.“ Takéto osoby sú nástrojmi Božej svätej vôle. V čítaniach o takýchto osobách v celej histórii (najmä v Starom zákone) zisťujeme, že proroci, mystici a vizionári boli často prenasledovaní a čelili vážnym odsúdeniam a hrozbám smrti. V skutočnosti sám Pán Ježiš poukazuje na to, že väčšina prorokov bola „potrestaná“ smrťou. V Mt 23, 37 Ježiš hovorí: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste! A vo svetle toho musíme byť veľmi, veľmi rozvážni a opatrní, aby sme rýchlo neodsudzovali tých, ktorým Boh dal zvláštne dary alebo charizmy. Ale potom, aký je rozdiel medzi autentickým mystikom a médiom? Po prvé, autentickí mystici sa zvyčajne nesústredia vôbec na správy od mŕtvych a určite nie na dennej báze, zatiaľ čo médiá tvrdia, že majú tento dar alebo schopnosť a niektorí ako Theresa Caputo často denne aj používajú tento údajný dar. Často si za to účtujú i poplatok. To, čo Boh striktne odsudzuje ako hriech nekromancie, je akt vyvolávania alebo volania na mŕtvych alebo duchov jednotlivcom. Ak sa osoba alebo duša zjavia človeku bez toho, aby ich osoba, aktívne volala, usmerňovala alebo ich vyvolávala, nebolo by to v žiadnom prípade hriechom, pretože osoba nie je pôvodcom činnosti, to znamená, nie sama aktívne vyhľadávala tieto skúsenosti.

Problém s niektorými „čítaniami“ Theresy Caputo z kresťanskej perspektívy

Theresa Caputo v show „Long Island Medium“

A tak sme sa dostali k možnému vážnemu problému s niektorými „čítaniami“ Theresy Caputo  v show „Long Island Medium.“ Keď osoba, na ktorú Theresa hovorí ako na „klienta“, prichádza k nej na sedenie a Theresa sa potom aktívne usiluje o odkaz od jej blízkych – potom týmto môže veľmi dobre prechádzať cez linku do záhrobia a mať priamo hriech nekromancie. Zo strany Theresy to znamená, že sa aktívne usiluje o nasmerovanie a vyvolanie duchov mŕtvych a to je to, čo Boh konkrétne odsúdil v Starom zákone a v Katechizme katolíckej cirkvi, ako bolo uvedené vyššie. A to, čo ešte viac znepokojuje, je, že Theresa vyberá peniaze od osoby (osôb) zúčastnenej na týchto hodinových stretnutiach. Ak človek dostane dar alebo charizmu od Boha, mal by dar darovať slobodne, bezplatne, no myslím si, že v niektorých prípadoch by bolo možné aj akceptovať slobodnú vôľu, keď niekto peniaze daruje skutočne ako dar. V tom istom vysielacom čase, show často uvádza situácie, kde Theresa pristupuje k osobe na ulici alebo v reštaurácii atď.. Spontánne začína vťahovať túto náhodnú osobu do deja nejakým veľmi osobným údajným posolstvom od zosnulého milovaného človeka. V týchto prípadoch neexistuje zjavné vyvolanie alebo aktívne volanie mŕtvych alebo duchov, takže v týchto prípadoch sa mi zdá, že takéto konanie nezodpovedá hriechu nekromancie. Navyše v týchto situáciách si Theresa neúčtuje žiadny poplatok. Treba však poukázať na to, že tieto „spontánne čítania na ulici“ tvoria len malú časť show. Inými slovami, je potrebné zisťovať, odkiaľ je „kanál“ aktívne otvorený. Ak človek volá mŕtvych alebo duchov, potom je to hriech nekromancie a je odsúdený Bohom v Svätom písme. Navyše, ak človek dostane od Boha autentický dar alebo charizmu, dostal ho bezplatne a bezplatne by mal byť používaný a dávaný ostatným. Vidíme to napríklad v živote rakúskej mystičky Márie Simmy. Mária Simma bola často navštevovaná dušami z očistca iba za účelom duchovnej pomoci a ona vždy striktne trvala na tom, že nikdy ani raz nepožiadala o návštevy týchto duší. Ďalšie obavy z katolíckeho hľadiska keď som sledoval mnohé epizódy, ktoré mi okamžite prídu na myseľ, je skutočnosť, že (údajne) odídené duše nikdy neďakujú Bohu ani Ježišovi za svoju spásu. A tiež katolícka dogma a koncept očistca – čiže očisťovanie duší v príprave na večný život v nebi – sa nikdy nespomína ani nevysvetľuje žiadnym z duchov alebo duší. Duše mŕtvych, ktoré údajne prichádzajú prostredníctvom „čítania u Theresy“ nikdy neuvádzajú Ježiša, nikdy tiež nepožiadajú o modlitby. Navyše ďalšia dogma v Cirkvi, ako je realita pekla, existencia démonov, konečný súd a iné vážne záležitosti týkajúce sa posmrtného života, sú tiež úplne absentujúce u duší, ktoré prichádzajú za osobami v tejto show. Najviac znepokojujúce veci, ktoré chýbajú v show, sú skutočnosti, že duše zosnulých nikdy neďakujú Bohu ani nedávajú žiadnu slávu Ježišovi za svoju spásu alebo za Jeho lásku a Jeho milosrdenstvo prejavenú voči nim samotným. To všetko robí z tejto show niečo udivujúce, že existuje pravdepodobnosť, že duše, ktoré sú v nebi alebo prinajmenšom nejakým spôsobom viazané na nebo, podľa tejto show nikdy z celého srdca neďakovali Ježišovi za svoju spásu a za Božiu nekonečnú lásku a odpustenie voči nemu ? Jeden by si myslel, že by to malo byť hlavným posolstvom, ktoré by odchádzajúci milovaný chcel zdieľať ako dôležitú lekciu a povzbudenie pre tých, ktorí tu žijú na zemi.

Dôležité porovnania

Sv. Páter Pio (1887-1968) bol mystik a stigmatik, ktorého často navštevovali anjeli a tiež duše z očistca.

Mária Simma (1915-2004) bola katolícka žena z nedávnej minulosti, ktorú často navštevovali duše z očistca. Odporúčam vynikajúcu knihu s názvom „Dostaňte nás odtiaľto“ – rozhovor Márie Simma s Nickym Eltzom z roku 2002, ktorá pozostáva zo série rozhovorov s Máriou, ktorá opisuje návštevy duší, no z katolíckeho hľadiska. V prípade Pátra Pia i Márie Simmy je najdôležitejšie, že aj keď boli často navštevovaní dušami zomrelých, tieto návštevy nikdy nepožadovali ani netúžili po takom niečom, a ako im bolo povedané, samotné duše tých, ktorí odišli, dostali osobitné povolenie od Boha prísť k nim z určitého dôvodu. Zvyčajným dôvodom bolo požiadať o ich modlitby a obete, aby sa čas strávený v očistci skrátil. V skutočnosti sa počas jedného rozhovoru pýtali Márie Simmy:

„Čo si myslíte o praktikách špiritizmu? Napríklad: vyvolávanie duchov zomrelých, špiritistických Ouija-doskách, atď?“

Nie je to dobré. Je to vždy zlé. Je to diabol, ktorý  hýbe vecami.. (Tu sa Mária zmieňuje o fenoméne pohybu stola, keď ľudia spoja ruky nad stôl s nádejou, že duchovia môžu presunúť stôl.) Je to podobný fenomén, aký sa prejavuje pri tabuľke – doske Ouija, na ktorej sa pohybuje „ lodička s lupou„ zatiaľ čo prítomní ju držia. Je zaujímavé, že fenomén pohybu stola sa stal aj Therese Caputo v jednej z „Long Island Medium“ epizód. A pokiaľ ide o podivný jav pohybujúceho sa stola, Theresa povedala: „Pozri, povedala som to predtým, že duch môže robiť pozoruhodné veci.“ Zdá sa, že Theresa nevie, že javy pohyblivých tabuliek sú bežným javom zlých duchov, v skutočnosti je tento jav vždy pripísaný zlému. Tieto fenomény často vidieť na stretnutiach s Ouija doskou a dosť často v prípadoch posadnutia démonom  – (viď napr. Prípad st. Louis v roku 1949 – poznámka redaktora.)

„Aký je rozdiel medzi  tým, že ste navštevovaná dušami mŕtvych  a praktikami špiritizmu?“

Nemali by sme vyvolávať duše zosnulých – ja sama sa nesnažím, aby prišli. V špiritizme sa ich ľudia pokúšajú vyvolať. „Tento rozdiel je celkom jasný a musíme to brať veľmi vážne. Ak ľudia uveria hoc len jednej veci,  čo som povedala, chcela by som, aby vedeli toto: tí, ktorí sa zapájajú do špiritizmu (pohyblivé tabuľky a iné praktiky tohto druhu) si myslia, že vyvolávajú duše mŕtvych. V skutočnosti, ak dostanú odpoveď na ich volanie, vždy a bez výnimky je to Satan a jeho anjeli, ktorí odpovedajú. Ľudia, ktorí praktizujú špiritizmus (veštci, čarodejnice, médiá atď. .) robia niečo veľmi nebezpečné pre samých seba a pre tých, ktorí k nim prichádzajú po radu. Sú až po krk v klamstve. Je zakázané, striktne zakázané vyvolávanie mŕtvych. Pokiaľ ide o mňa, nikdy som to neurobila, a ani to nikdy neurobím. “ Mali by sme sa jasne vyhýbať všetkým skúsenostiam a stretnutiam s médiami a jasnovidcami. Jedným zo zjavných dôvodov, prečo Boh odsudzuje nekromanciu, je skutočné a vážne nebezpečenstvo, že médium alebo jasnovidec je zavádzaný zlým duchom (duchmi) a tým aj vážne zavádzajú iné osoby. Démoni blúdia po celom svete a snažia sa oklamať a zničiť duše. Zanedbávať túto skutočnosť je potenciálna katastrofa pre dušu. A potom sú tu samozrejme aj takí jasnovidci a médiá, ktorí sú čistý podvod a ktorí úmyselne klamú za peňažný zisk. Tiež osoby, ktoré aktívne vyhľadávajú správy od mŕtvych prostredníctvom organizovania stretnutí s médiami a tí, ktorí vyhľadávajú rady jasnovidcov, spúšťajú možné riziko hriechu  tým, že sponzorujú a povzbudzujú čary duchov vyvolaných médiami a jasnovidcami.  Okrem toho, sú obeťou klamu, hoc by mali dobrý a úprimný úmysel. Tak či tak  je to vlastne hriech nekromancie. Preto by sa mali všetky osoby vyhýbať vyhľadávaniu osobných stretnutí s médiami a jasnovidcami. Ale čo potom veľké „skupinové čítania“? Vzhľadom na to, čo bolo uvedené vyššie, populárne „skupinové čítania“, ktoré Theresa a iné médiá často pripravujú pre veľké množstvo ľudí, sú tiež rovnako veľmi veľkým problémom ako osobné čítanie. Takýmto udalostiam by sme sa mali vyhnúť. Zatiaľ čo sa zdajú byť podobné spontánnemu stretnutiu „cudzinca na ulici“ – je tu veľký rozdiel. Cudzinec na ulici neplatí za údajné posolstvá. Účastníci veľkých skupinových akcií za ne platia značné poplatky a čo je dôležitejšie, Theresa a ďalšie médiá pri takýchto akciách aktívne hľadajú duchov mŕtvych, tých, ktorí sú tu prítomní.

Nakoniec, či je pre vašu dušu nebezpečné jednoducho sledovať televíznu reláciu, ako je „Long Island Medium“?

Samozrejme, nie som kňaz alebo teológ, preto osobne nemôžem odpovedať na túto otázku z pozície autority v cirkvi, ale myslím si, že vzhľadom na biblické zákazy týkajúce sa nekromancie, ako som už uviedol a s ohľadom na vyhlásenia v Katechizme Katolíckej cirkvi týkajúce sa médií, jasnovidcov.., je zrejmé, že sa treba vyhnúť všetkým takýmto interakciám vzhľadom na vážne duchovné nebezpečenstvo. Niektorí môžu argumentovať: „Nuž, čo je ma po nejakých závažnostiach v čítaniach Theresy z“ Long Island Medium ?“ sú predsa len veľmi inšpiratívne a povznášajúce.“  A potom existuje aj názor, že majú doma pri sledovaní týchto „čítaní“ aj nejaký zábavný čas, vzhľadom na príťažlivú osobnosť Theresy, a tiež jej rodiny, ktorá sa často objavuje v programe. A potom otázka  života po smrti je inšpiratívna a v centre show  sa divák  znovu a znovu opäť stretáva so silným dôkazom pretrvávajúcej väzby lásky ktorá existuje medzi živým a zosnulým, čo je samo o sebe veľmi potešujúce. Na povrchu sú to dobré veci, ale napriek tomu sa musíme zamerať predovšetkým na biblické zákazy týkajúce sa nasmerovania duchov a tiež na dôležitú otázku celej záležitosti – od akého ducha získava Theresa informácie a osvietenie? Je to v skutočnosti nielen možné, ale pravdepodobné, že takíto duchovia nie sú zosnulými ľuďmi, ale sú v skutočnosti zlými duchmi, ktorí sa maskujú a predstierajú, že sú milované duše zomrelých.

Samotné Písmo nás varuje, aby sme bdeli, pretože „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.“ 2 Kor 11,14. V skutočnosti niektorí z najväčších svätých moderných čias boli často navštevovaní démonmi v rôznych maskách, a to všetko v snahe ich oklamať. Nakoniec, zatiaľ čo si ja osobne myslím, že pani Theresa Caputo je veľmi láskavá a milujúca osoba, ktorá je veľmi úprimná v túžbe pomáhať druhým, neznamená to však, že nenesie vinu za to, ako využíva svoj údajný dar, najmä počas osobných stretnutí, v ktorých sa hľadajú a usmerňujú konkrétni duchovia mŕtvych (tj. členovia rodiny a priatelia klientov) a týmto osobám (účastníkom) účtuje za to aj poplatok.

Jednoduchý spôsob, ako „otestovať duchov“ a „sprievodcov duchov“

Neobyčajná mystička sv. Gemma Galgani používala veľmi jednoduchý, ale veľmi účinný spôsob, ako určiť pravosť jej nebeských „návštevníkov“. Bola k tomu viac menej prinútená, pretože už v jej ranom veku sa jej démoni často pokúšali zjaviť ako anjeli a dokonca aj v podobe Ježiša, aby sa ju pokúšali oklamať. Pri jednej príležitosti sa jej démon dokonca zjavil ako jej spovedník, ktorého Gemma poznala už od detstva, a on sa objavil v tak autentickej podobe, že si Gemma ani neuvedomila, že je to vlastne démon. Našťastie duchovný vodca  Gemmy, otec Germanus, veľmi múdry starší kňaz, ktorý bol vzdelaný v rôznych aspektoch mystických javov, jej povedal, ako ľahko a presne otestovať duchov: Keď sa pred ňou objaví zjavný „nebeský“ duch, musí ho prinútiť, aby jej okamžite povedal: „Požehnaný Ježiš a Mária!“ Ak by bol duch vyslaný alebo mal súhlas od Boha, vždy by odpovedal: „Blahoslavený buď, Ježiš a Mária!“ Ak by však nebol duch z Boha, neodpovedal by na jej zvolanie, alebo by povedal jednoducho „Blahoslavený!“. Jednoduchým dôvodom je fakt, že démon nikdy, skutočne nikdy nevysloví sväté mená Ježiša a Márie s oddanosťou. S týmto, sv. Gemma bola potom vždy schopná okamžite identifikovať pravosť svojich „návštevníkov“.

Prečo sa obťažovať všetkými týmito „Ježišovými vecami“, ak sú všetci moji zosnulí príbuzní šťastní a vo svetle?

Primárnym cieľom démonov je oklamať a pokúšať. Ak vás démoni môžu presvedčiť, že všetci tvoji zosnulí príbuzní sú „veľmi šťastní“ a „vo svetle“, aká je potreba evanjeliového posolstva pokánia za hriech? Prečo sa potom obťažovať chodením do kostola a všetkými „Ježišovými vecami“ a potrebou pokánia a odpúšťania hriechov? Aká je potom potreba dokonca milovať a modliť sa k Bohu, ak je dokonca aj váš „strýko Fester“, rúhavý domáci alkoholik, teraz šťastný a vo svetle? Prečo by mal človek potrebovať Ježiša a Jeho odpustenie a milosrdenstvo?

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *