Boh, ktorý mi hovorí: „Neboj sa!“

Boh pozná náš strach a všetky naše každodenné obavy z veľkých a nebezpečných vecí, ktoré nás na prvý pohľad presahujú. Počas celých dejín spásy i celých ľudských dejín k nám prehovára s otcovskou láskavosťou a ubezpečuje nás o tom, že hoci sú niektoré veci nad naše sily, spolu s Ním ich zvládneme.
Dodáva nám odvahu a uisťuje nás, že je pri nás ako Ochranca, iba sa ho máme držať. Pokiaľ budeme pri ňom, nemusíme sa báť žiadneho nebezpečenstva.
Tieto vybrané verše zo Svätého písma nie je kompletný zoznam biblických citácií, v ktorých sa spomína Božie povzbudzovanie človeka, ale môžu nám poslúžiť na opätovné získanie odvahy vo všetkom, čo budeme v živote prežívať alebo čo práve prežívame: Neboj sa!

Starý zákon
Gn 15,1: Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto: „Neboj sa, Abram, ja som tvoj
štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!“
Dt 20,1: Keď vytiahneš do boja proti svojmu nepriateľovi a uvidíš tam kone a vozy a viac nepriateľského
vojska, ako máš ty, neboj sa ich, lebo s tebou bude Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta.
Dt 31,8: Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Joz 1,9: Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri
všetkom, čo podnikneš!
2 Kr 6,16: Odpovedal: „Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi!“
2 Kr 19,6: A Izaiáš im vravel: „Toto poviete svojmu pánovi: Toto hovorí Pán: Neboj sa rečí, ktoré si počul,
ktorými sa mi rúhali paholci asýrskeho kráľa.“
1 Krn 22,13: Lebo vtedy budeš mať úspech, keď budeš bedlivo plniť predpisy a ustanovenia, ktoré dal Pán
Mojžišovi pre Izrael. Buď pevný a mužný; neboj sa a neľakaj sa!
1 Krn 28,20: Potom Dávid povedal svojmu synovi Šalamúnovi: „Pevne a odhodlane sa chop diela! Neboj
sa a nestrachuj sa, lebo Pán, Boh, môj Boh, je s tebou; nenechá ťa a neopustí ťa, kým nedokončíš celé dielo
služby Pánovmu domu.“
Iz 10,24: Preto takto vraví Vládca, Pán zástupov: „Neboj sa, ľud môj, čo bývaš na Sione, Asýra, ktorý ťa bije
prútom a dvíha na teba svoju palicu ako Egypt.“
Iz 40,9: Vystúp na vysoký vrch, blahozvesť Siona, pozdvihni mocne svoj hlas, blahozvesť Jeruzalema!
Pozdvihni, neboj sa, povedz mestám Júdska: „Hľa, váš Boh!“
Iz 41,10: Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti,
držím ťa svojou spásnou pravicou.
Iz 41,13: Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Iz 43,1: Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po
mene ťa zavolám ty si môj.“
Iz 43,5: Neboj sa, veď som s tebou ja, od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždím.
Iz 44,2: Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti: „Neboj sa,
sluha môj, Jakub, miláčik, ktorého som si vyvolil!“
Jer 1,8: „Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ – hovorí Pán.
Jer 30,10: Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, hovorí Pán, nestrachuj sa – Izrael, lebo, hľa, ja ťa zachránim
z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny zajatia; i vráti sa Jakub a odpočinie si, v bezpečí bude, nezastraší ho
nik.
Jer 46,27: Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub, nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, ja ťa zachránim z diaľky a
tvoje potomstvo z krajiny zajatia; i vráti sa Jakub a odpočinie si, v bezpečí bude, nezastraší ho nik.
Jer 46,28: Ty sa neboj, sluha môj, Jakub, hovorí Pán, veď som s tebou ja; áno, zničím všetky národy, medzi
ktoré som ťa roztratil, iba teba nezničím, ale budem ťa karhať spravodlivo a bez trestu ťa nenechám.
Ez 2,6: Ty sa ich však, syn človeka, neboj ani ich rečí sa neboj, hoci budú pri tebe ako tŕnie a bodľač a budeš
bývať medzi škorpiónmi. Ich rečí sa neboj a ich samých sa nestrachuj, veď sú odbojný dom!
Ez 3,9: Ako diamant, tvrdším než kremeň urobím tvoje čelo, neboj sa ich a nestrachuj sa pred nimi, pretože
sú domom odbojným.
Dn 10,12: I riekol mi: „Neboj sa, Daniel! Od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval
sa pred svojím Bohom, sú vyslyšané tvoje slová a ja som prišiel pre tvoje slová.“
Dn 10,19: I povedal mi: „Neboj sa, miláčik, pokoj s tebou, posilni, posilni sa!“ A kým hovoril so mnou,
nadobudol som silu a vravel som: „Hovor, môj pane, veď si ma posilnil!“
Joel 2,21: Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, pretože Pán konal veľkolepo.
Sof 3,16: V ten deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!“
Tob 4,21: Neboj sa, syn môj, že sme schudobneli. Budeš mať veľké bohatstvo, ak sa budeš báť len Boha,
chrániť sa akéhokoľvek hriechu a robiť dobre pred Pánom, svojím Bohom.

Nový zákon
Mk 5,36: Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“
Mk 10,49: Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“
Lk 1,13: Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka
Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.“
Lk 1,30: Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“
Lk 5,10: Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal
Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“
Lk 8,50: Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“
Lk 12,32: Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
Jn 12,15: Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.
Sk 18,9: Pán povedal v noci vo videní Pavlovi „Neboj sa, len hovor a nemlč!“
Sk 27,24: A povedal: „Neboj sa, Pavol! Musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa s tebou
plavia.“
Zjv 1,17: Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal:
„Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný.“
Zjv 2,10: Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli
skúšaní; a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.
Nebojte sa!
Starý zákon
Ex 14,13: Tu Mojžiš povedal ľudu: „Nebojte sa! Len vytrvajte a uvidíte Pánovu záchranu, ktorú dnes
uskutoční pre vás. Lebo ako dnes vidíte Egypťanov, tak ich už neuvidíte naveky.“
Nm 14,9: Nedvíhajte sa proti Pánovi a nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ich môžeme zničiť! Ich ochrana ich
opustila, s nami je však Pán. Nebojte sa!
Dt 1,29: Povedal som vám: „Nebojte sa ich a nestrachujte sa!“
Dt 20,3: „Počuj, Izrael! Vy idete dnes do boja proti svojim nepriateľom! Nech sa neľaká vaše srdce, nemajte
strach, ani sa nebojte a nechvejte.“
Dt 31,6: Buďte statoční a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa
nenechá a neopustí.
Joz 10,25: Pritom im Jozue hovoril: „Nebojte sa a neľakajte sa! Buďte smelí a udatní! Lebo takto Pán urobí
všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete.“
1 Sam 12,20: Samuel odpovedal ľudu: „Nebojte sa! Vy ste popáchali všetko toto zlo, ale sa len neodďaľujte
od Pána a slúžte Pánovi celým svojím srdcom!“
2 Krn 20,15: A hovoril: „Dávajte pozor, všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema, i kráľ Jozafat: Toto vám
hovorí Pán: Vy sa nebojte a nestrachujte pred týmto veľkým zástupom, lebo ten boj nie je váš, ale Boží!“
2 Krn 20,17: Vašou úlohou nebude bojovať. Pevne sa postavte a pozerajte sa na pomoc, ktorú vám
poskytne Pán. Júda a Jeruzalem, nebojte sa a nestrachujte sa! Zajtra im vyjdite naproti a Pán bude s vami!
2 Krn 32,7: Buďte zmužilí a pevní, nebojte sa a nestrachujte sa asýrskeho kráľa ani celého zástupu, ktorý
je s ním, lebo s vami je ich viac ako s ním.
Iz 8,12: Nezvite sprisahaním všetko, čo tento ľud volá sprisahaním, a čoho sa on bojí, nebojte sa a
nestrachujte sa!
Iz 35,4: Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata,
sám príde a spasí vás.“
Jer 42,11: Nebojte sa babylonského kráľa, pred ktorým máte strach; nebojte sa ho – hovorí Pán, veď som
s vami ja, aby som vás chránil a aby som vás vyslobodil z jeho ruky.
Bar 6,64: Keďže teda viete, že nie sú bohmi, nebojte sa ich!
1 Mach 3,22: On sám ich rozdrví pred našimi očami. Vy sa ich teda nebojte!
1 Mach 4,8: Ale Júda hovoril svojim mužom: „Neľakajte sa ich množstva a nebojte sa ich útoku!“
Tob 12,17: Anjel im však povedal: „Nebojte sa! Pokoj vám! Zvelebujte Boha po všetky veky!“
Nový zákon
Mt 10,28: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu,
i telo zahubiť v pekle.
Mt 14,27: Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Mt 17,7: No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“
Mt 28,5: Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.“
Mt 28,10: Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma
uvidia.“
Mk 6,50: Všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte
sa!“
Lk 2,10: Ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“
Lk 12,4: Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť!
Lk 12,7: Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!
Jn 6,20: Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“
Boh je tu s nami, aby nás chránil a povzbudzoval. Pripomína nám svoju lásku a to, že sme neustále v jeho rukách. Hoci o tom takpovediac vieme, potrebujeme si to neustále pripomínať, aby sme to dokázali používať v jednotlivých skúškach nášho života. Nech sú nám tieto verše pripomenutím, že „ živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po
oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca (Hebr 4,12) a že má neustále čo povedať do nášho každodenného života.

o. Peter Olas

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *