Za Slovensko pred Eucharistiou, I. prikázanie (adorácia)

(I. PRIKÁZANIE)

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca:

Buď zvelebený a oslávený Ježišu Kriste, tu živý a prítomný v najsvätejšej Eucharistii. Oslavujeme veľkosť tvojej lásky, ktorá ťa priviedla na kríž, kde si kopijou dovolil prebodnúť svoje srdce, aby si nám v plnosti vyjavil lásku svojho srdca. Cez Margitu Máriu Alacocque nás pozývaš, aby sme odprosovali za nevďačnosť a zadosťučiňovali za chlad ľudstva. Kľačiac tu pred tebou, ťa chceme v tejto chvíli zjednotení po celom Slovensku odprosovať za všetky hriechy proti tvojmu božstvu.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 12, 28 – 30)

V tom čase pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý počúval, ako sa farizeji s ním hádajú.  A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“

K: Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, národ slovenský, sklonení pred tvojim oltárom, túžime ťa osobitnou pobožnosťou odprosiť za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými sme urážali a urážame tvoje najláskavejšie Srdce. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za nevšímavosť k tvojej láske, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • Za nevernosť tvojej láske k nám, OŤPJ
 • Za hriechy falošného klaňania sa iným božstvám v podobe peňazí, kariéry, či majetku, OŤPJ
 • Za opovážlivé spoliehanie sa na tvoju lásku a nekonanie pokánia OŤPJ
 • Za hriechy nevďačnosti nás i našich predkov za ponúknutú spásu OŤPJ
 • Za to, že sme ťa neuznávali za Pán svojho života OŤPJ
 • Že sme sa ti neklaňali a neuctievali ťa prítomnému v najsvätejšej Eucharistii OŤPJ
 • Za zanedbávanie viery a nezáujem o tvoje slovo OŤPJ
 • Za povrchnosť, ľahostajnosť a vlažnosť našich rodín i celého Slovenska OŤPJ
 • Za hriechy modloslužby akéhokoľvek druhu OŤPJ
 • Za hriechy ateizmu, odpadu od viery a nezávislosti od Boha OŤPJ
 • Za zbožšťovanie stvorených vecí a iných osôb OŤPJ
 • Za hriechy čarodejníctva, veštenia, mágie, astrológie a okultizmu OŤPJ
 • Za hriechy ezoteriky, liečiteľstva a jasnovidectva akéhokoľvek druhu OŤPJ
 • Za vieru v horoskopy, tarotové karty, amulety, kyvadlá, liečivé kamene, červené šnúrky a mnohé iné povery OŤPJ
 • Za vieru v reinkarnáciu, východné filozofie, bojové umenia, guruov, reiki, čakry, mandaly a im podobné OŤPJ
 • Za hriechy svätokrádeží, nehodných svätých prijímaní a zneužívania Eucharistie OŤPJ
 • Za hriechy materializmu, hedonizmu, ateistického humanizmu, členstva u slobodomurárov a iných bohu nepriateľských spolkov OŤPJ
 • Za hriechy spolupráce s nacizmom, fašizmom, komunizmom, liberalizmom a ostatnými bezbožnými ideológiami OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny  slovenského národa i každého z nás a daj, aby sme zostali verí tebe, tvojmu slovu i povolaniu ohlasovať ťa tomuto svetu. Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca, aby sme posilňovaní tvojou milosťou boli svedkami tvojej lásky v tomto svete.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *