77 plodov svätej omše

Dôkazom našej ignorácie alebo ľahostajnosti by bola taká svätá omša, ktorú by sme neopatrne alebo z lenivosti neprežili. Svätá omša ukrýva veľké poklady; ak si prečítate tento článok, možno v budúcnosti budete vďační za túto perlu veľkej ceny, vysoko ju oceníte a budete ju horlivo vyhľadávať.

 

Skúste popremýšľať nad týmto:

 1. Za tvoju spásu posiela Otec svojho milovaného Syna z nebies.
 2. Za tvoju spásu premieňa Duch Svätý chlieb a víno na skutočné Telo a Krv Kristovu.
 3. Kvôli tebe prichádza Syn Boží z nebies a ukrýva sa v Najsvätejšej hostii.
 4. Sám sa ponižuje do takej miery, že je prítomný aj v najdrobnejšom úlomku Najsvätejšej hostie.
 5. Za tvoju spásu obnovuje zachraňujúci zázrak Vtelenia.
 6. Za tvoju spásu sa nanovo rodí pre tento svet mystickým spôsobom, kedykoľvek sa svätá omša slúži.
 7. Za tvoju spásu nám na oltári dokazuje tú istú úctu tak, ako to robieval, keď žil na zemi.
 8. Za tvoju spásu obnovuje svoje trpké umučenie, aby si ho s ním prežil.
 9. Za tvoju spásu mysticky obnovuje svoju smrť a obetuje svoj vzácny život za teba.
 10. Za tvoju spásu prelieva svoju krv mystickým spôsobom a ponúka ju za teba Božskej sláve.
 11. Touto vzácnou krvou kropí tvoju dušu a očisťuje ju od všetkých poškvrnení.
 12. Za teba sa Kristus sám ponúka ako skutočná zápalná obeta a vzdáva Božskosti najvyššiu úctu, aká jej prináleží.
 13. Úctou Bohu sa ti dostáva možnosť zadosťučiniť za slávu, ktorú si Bohu nebol schopný dať.
 14. Za teba sa Kristus ponúka Bohu ako obeta chvály, ako odčinenie za zanedbanie chvál jeho svätého mena.
 15. Sviatosťou oltárnou, ktorú Ježiš obetuje Bohu, dokážeš vzdať Najvyššiemu viac chvál ako svätí anjeli.
 16. Za teba sa Kristus ponúka ako dokonalá obeta vďakyvzdania ako náhrada za všetky tvoje zlyhania.
 17. Obetujúc Kristov akt vďakyvzdania Bohu získavaš hojnú odmenu a výhody, ktoré On získal pre teba.
 18. Za Teba sa Kristus obetuje, ako zmierna obeta Bohu, ktorého si urazil.
 19. Ospravedlní všetky tvoje všedné hriechy, za predpokladu, že si pevne rozhodnutý ich zanechať.
 20. On znovu dáva seba samého za mnohé tvoje hriechy, ktoré si spáchal zanedbávaním dobrého, za dobro, ktoré si mohol urobiť a zanedbal si ho.
 21. Odstraňuje všetky tvoje nedokonalosti, ktoré očistené pripája k tvojim dobrým skutkom.
 22. On ti odpúšťa hriechy, neuvedomené a zabudnuté, ktoré si nikdy nespomenul v spovedi.
 23. Kristus ponúka seba samého ako zmiernu obetu, aby zadosťučinil aspoň časti tvojich dlhov a prehreškov.
 24. Zakaždým, keď ideš na sv. omšu, urobíš tak viac pre odpustenie svojich hriechov, akoby si činil to najväčšie pokánie.
 25. Kristus ti dáva časť svojich zásluh a ponúka ich Bohu Otcovi, ako pokánie za tvoje urážky.
 26. Pre teba Kristus ponúka seba samého ako najúčinnejšiu zmiernu obetu, prihovára sa za teba tak vrúcne, ako prosil za svojich nepriateľov na kríži.
 27. Jeho vyliata presvätá krv prosí za teba v toľkých slovách, koľko kvapiek krvi vytieklo z jeho svätých žíl.
 28. Každá z jeho svätých rán, ktorú nieslo Jeho sväté telo je hlasom, ktorý prosí o milosť pre teba.
 29. Prosby a žiadosti, ktoré sú obetované na svätej omši, budú vypočuté oveľa skôr než tie, ktoré obetujeme mimo svätej omše.
 30. Nikdy sa nepomodlíš tak silnou modlitbou, ako počas svätej omše.
 31. Je tomu tak preto, že Kristus na svätej omši zjednocuje svoje modlitby s tvojimi a ponúka ich Nebeskému otcovi.
 32. On pozná všetky Tvoje potreby a nebezpečenstvá, ktorým si vystavený a Tvoja večná spása je v jeho osobitnom záujme.
 33. Na svätej omši sú prítomní aj Anjeli, prosia a prednášajú tvoje modlitby pred Boží trón.
 34. Keď kňaz prednáša v tvojom mene modlitby počas svätej omše, čnosti, ktoré tým získavaš, ťa chránia a diabol nemá moc sa k tebe priblížiť.
 35. Za teba a za tvoju večnú spásu hovorí Kristus v svätej omši, a ponúka svetu obeť Všemohúcemu Bohu.
 36. Na svätej omši Ty sám sa stávaš duchovným kňazstvom Ježiša Krista, aby si obetoval svätú omšu pre seba aj pre iných.
 37. Svätá omša je tým najlepším a najkrajším darom a obetou pre Najsvätejšiu Trojicu. Obetujúc svätú omšu sprítomňuješ Najsvätejšej Trojici, najkrajšiu zo všetkých obetí.
 38. Ponúkaš túto vzácnu obetu, ktorá má najvyššiu hodnotu zo všetkých vecí na zemi i na nebi.
 39. Ponúkaš túto naozaj vzácnu obetu, pretože nie je ňou nikto iný, než samotný Boh.
 40. Svätá omša je obetou tých, ktorí si ctia Boha, lebo Boh si zaslúži byť uctievaný.
 41. Svätá omša je najväčším zadosťučinením Najsvätejšej Trojici.
 42. Môžeš obetovať túto slávnu obetu, ako tvoj vlastný dar pre Krista, ktorý sa za teba obetoval.
 43. Keď sústredene počúvaš svätú omšu, je to najvyšší prejav úcty, aký môžeš Bohu venovať.
 44. Účasťou na svätej omši vzdáš najhlbšiu úctu svätosti nášho Pána a jeho ľudskej podstate.
 45. Svätá omša je najlepším prostriedkom, ako si uctiť umučenie Krista a získať tak účasť na ovocí Jeho obety.
 46. Svätá omša je tiež najlepším prostriedkom, ako si uctiť Preblahoslavenú Božiu Matku a prispieť tak k jej radosti.
 47. Zbožnou účasťou na svätej omši môžeš obohatiť svoju dušu viac, než čímkoľvek iným na svete.
 48. Oddaným počúvaním svätej omše môžeš vzdať väčšiu česť a slávu anjelom a svätým, než recitovaním mnohých modlitieb.
 49. Touto oddanosťou urobíš dobrý skutok, ktorý má najvyššiu hodnotu.
 50. Za tento úkon čistej viery, dostaneš odmenu nesmiernej ceny.
 51. Keď sa pokloníš pred posvätnou hostiou a svätým kalichom, vykonáš tak najvyšší akt úcty nášmu Bohu.
 52. Vždy keď sa s veľkou úctou pozrieš na posvätnú hostiu – telo nášho Pána, získaš hojnú odmenu v nebi.
 53. Každým úderom zo skutočnej ľútosti do svojej hrude v úkone kajúcnosti počas svätej omše, získaš odpustenie svojich všedných hriechov.
 54. Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave smrteľného hriechu, Boh ti dáva milosť obrátenia.
 55. Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave milosti posväcujúcej, Boh rozmnožuje milosti pre teba.
 56. Vo svätej omši môžeš duchovne prijímať Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista.
 57. V tomto momente máš milosť vidieť na vlastné oči Krista ukrytého v sviatostnom rúchu, tak ako On vidí teba.
 58. Na svätej omši dostávaš požehnanie od kňaza, ktoré je potvrdené samotným Kristom v nebi.
 59. Skrze kňaza získavaš na svätej omši požehnanie i pre svoje telesné a časné potreby.
 60. Požehnanie má moc ochrániť ťa pred mnohými nebezpečenstvami, ktoré by ťa mohli bez neho premôcť.
 61. V požehnaní získaš tiež posilu proti pokušeniam.
 62. Svätá omša je tiež prostriedkom získania milosti svätej smrti.
 63. Zosobnená Kristova láska na svätej omši ti zabezpečí špeciálnu pomoc anjelov a svätých v tvojich posledných chvíľach.
 64. Spomienka na svätú omšu bude veľkou útechou pre teba v hodine tvojej smrti, a bude posilou v dôveru v Božie milosrdenstvo.
 65. Nebudeš zabudnutý, keď budeš stáť pred prísnym sudcom, on ti ukáže svoju milosť a priazeň.
 66. Neboj sa dlhého a strašného Očistca, ak si svojim časným trestom za hriechy zadosťučinil vo svätej omši.
 67. Už jedna tvoja sústredená a oddaná účasť na svätej omši pomôže zmierniť bolesti tvojej duši v Očistci viac, než akýkoľvek úkon pokánia či veľký skutok.
 68. Už jedna tvoja oddaná účasť na svätej omši tu na zemi, má väčšiu cenu než tie, ktoré za teba budú slúžené po smrti.
 69. Získaš miesto v nebi, ktoré ti bude patriť po celú večnosť.
 70. Tvoje šťastie v nebi sa znásobí o každú jednu svätú omšu, ktorú nábožne prežiješ na zemi.
 71. Pre tvojich priateľov nebude žiadna modlitba natoľko účinná, ako jediná svätá omša, ktorú za nich obetuješ.
 72. Môžeš sprostredkovať množstvo požehnania pre svojich dobrodincov a priateľov, ak obetuješ svätú omšu na ich úmysel.
 73. Najlepšia pomoc a najväčšia útecha pre chorých, trpiacich a umierajúcich je vo svätej omši, ktorá je za nich slúžená a obetovaná.
 74. Svätou omšou obetovanou na určitý úmysel môžeš získať veľkú milosť obrátenia pre hriešnikov.
 75. Svätou omšou slúženou na určitý úmysel môžeš získať veľké milosti a požehnanie pre všetkých verných kresťanov.
 76. Pre duše v očistci môžeš získať prostredníctvom svätej omše hojné občerstvenie.
 77. Ak nie je v tvojej moci dať odslúžiť svätú omšu za svojich zosnulých, môžeš im pomôcť svojou zbožnou účasťou na najsvätejšej obete a uľaviť tak od trápenia v plameňoch očistca.

 

Čo si teraz myslíš o svätej omši, Kresťan? Je možné povedať, že na svete existuje iný spôsob získania toľkých milostí a darov, ktoré sú na dosah? Nie je možné pochybovať o pravdivosti slov otca Sancheza: Ak by Kresťania vedeli, ako úplne využívať dary svätej omše, mohli by získať väčšie bohatstvo, než sa nachádza vo všetkých veciach, ktoré Boh stvoril.

Máme naozaj vzácne bohatstvo vo svätej omši: šťastný ten, kto môže získať poklady tak úžasné, za cenu tak malej snahy! Kto by teraz chcel dobrovoľne vynechať svätú omšu? Kto by si ju teraz s radosťou nevypočul? Snažme sa nikdy nestratiť možnosť ísť na svätú omšu a plnohodnotne sa jej zúčastňovať. Ani naše každodenné povinnosti by nám nemali brániť, zúčastňovať sa jej.

Otec Martin von Cochem (1625-1712).

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *