Život Cirkvi vo svete 39/2021

Obsah

Arcibiskup kritizuje reformu ústavy podľa medzinárodnej agendy

„Expert“ na Vatikán k reforme Cirkvi: „Biskupi majú strach“

Pfizer predpovedá nutnosť „každoročného preočkovania“!

Malajzia: Svätá omša iba pre zaočkovaných

Nové šialenstvo: Arcibiskup vyhlásil nezaočkovaných za hriešnikov!

Taliansko: Biskupi plánujú synodálny proces na päť rokov

Predseda Konferencie biskupov Nemecka: Cirkev v „epochálnej premene“

Napätie pred zhromaždením „synodálnej cesty“ v Nemecku

Biskup: „Väčšina v synodálnom fóre za zmenu sexuálnej morálky!

Nemecko: Biskup Overbeck súhlasí s vysviackou žien

Nový predseda CCEE – arcibiskup Gintaras Grušas z Litvy

Taliansko: Mediálna osobnosť o covid-pasoch a ‚veľkom resete‘

Buenos Aires: Patriarcha odsúdil útok na maronitskú katedrálu

Nemecká vláda: Vakcíny pre deti nebezpečnejšie ako covid

Arcibiskup Viganò žiada podporovať prenasledovaných kňazov

Archanjeli Michal, Gabriel a Rafael očami Panny Márie

Ochrana anjelov sa teraz v časoch veľkej skúšky a veľkej úzkosti zväčšuje

Zbrane démonov – zlo, hriech, nenávisť, nečistota, pýcha a vzbura proti Bohu.
Zbrane nebeských duchov – dobro, Božia milosť, láska, čistota, pokora a odovzdanosť do Božej vôle.
Moje Nepoškvrnené Srdce si želá, aby ste ku každodennej modlitbe Anjel Pána pripojili ešte modlitbu v Božiemu anjelovi. Vzývajte svojich strážnych anjelov utiekajte sa k nim v nebezpečenstvách, zverujte sa im so svojimi ťažkosťami, obracajte sa na nich v okamihoch pokušenia. Lebo teraz musia s vami tvoriť jednotu. (Don Gobbi 29.9.87)
Okrem nás sú s vami aj Pánovi anjeli. Som ich Kráľovná a oni sú ochotní plniť moje rozkazy, pretože Najsvätejšia Trojica zverila môjmu Nepoškvrnenému Srdcu dielo obnovy Cirkvi a sveta.
Sv. archanjel Michal je v čele tohto môjho nebeského vojska i pozemského, ktoré je teraz zoradené do šíkov k boju.
Sv. archanjel Gabriel je vám po boku, aby dal všetkým vám tú istú nezdolateľnú statočnosť od Boha.
Sv. archanjel Rafael vám vylieči početné rany, ktoré často utŕžite pre veľký boj, v ktorom ste nasadení.
Pociťujte vždy blízko seba Božích anjelov, často ich proste o pomoc a ochranu. Oni majú veľkú moc chrániť a vytrhnúť vás zo všetkých úkladov, ktoré vám strojí Satan – môj aj váš protivník.
Teraz sa ich ochrana ešte zväčší a budete ju zvláštnym spôsobom pozorovať, pretože časy veľkej skúšky prišli a čakáte, aby ste vstúpili do obdobia veľkej úzkosti, akej doteraz nikdy nebolo. Na moje rozkazy tušíte okolo seba Pánových anjelov, ktorí budú vašou ochranou a strážou, aby ste tak mohli splniť každý to, čo som určila pre triumf môjho Nepoškvrneného Srdca. (29.9.79)
V boji, do ktorého vám, milí synovia pozývam, bude vás podporovať a chrániť najmä anjel svetla. Toto je hodina Satana a temných duchov. … Preto vás pozývam, aby ste sa vždy viac zverovali Pánovým anjelom. Majte k nim úprimnú dôveru, lebo sú vám bližší ako vaši priatelia a najbližší. (29.9.81)
Pánovi anjeli sa veľmi podstatne zúčastňujú na mojom víťaznom pláne. Pod mojím velením vedú strašnú bitku so Satanom a všetkými zlými duchmi. Je to bitka, ktorá sa odohráva v oblasti ducha – s inteligenciou v dokonalom súlade s plánmi jedného z dvoch vodcov, ktorí bojujú proti sebe – Ženy odetej slnkom a červeného draka.

Úlohou sv. Michala je brániť vás pred zúrivými útokmi Satana. Satan na vás útočí v duchovnej sfére, … ale pokúša sa aj o fyzické úklady na váš život a na vašu bezpečnosť. Vzývajte ho denne krátkym exorcizmom Leva XIII.
Sv. archanjel Michal sa podujme najmä na boj proti Luciferovi, ktorý sa v poslednej hodine zjaví v celej temnej moci Antikrista. Jeho úlohou je poraziť ho, zahnať ho do jeho ríše temnoty a ohňa a podať vašej nebeskej Matke reťaz, ktorou ho spúta a kľúč, aby zamkla bránu priepasti, z ktorej už nebude môcť vyjsť, aby škodil svetu.

Úlohou sv. Gabriela je odievať vás do jeho vlastnej sily. Bojuje proti najnebezpečnejšej nástrahe Satana, ktorý vás chce oslabiť tým, že vás privádza k znechuteniu a únave, k pochybnostiam, neistote, strachu a zmätkom. … Archanjel Gabriel má za úlohu pomáhať vám rásť v dôvere, odieva vás Božou silou. Každý deň vás vyvádza na cestu odvahy a pevnosti, hrdinskej a čistej viery.

Sv. archanjelovi Gabrielovi je zverené veľké poslanie zvestovať návrat Ježiša v sláve, aby sa ustanovilo jeho kráľovstvo na svete. Tomuto archanjelovi, ktorý sa nazýva Božia pevnosť, bola daná táto úloha. (29.9.94)

Úlohou sv. Rafaela je liať do vašich rán balzam. Ako často sa Satanovi podarí poraniť vás hriechom, postihnúť vás svojimi ľstivými podvodmi! Takto vám dáva pocítiť váhu vašej úbohosti. … Sv. Rafael vás potom sprevádza po ceste, ktorú som vám vybrala a dáva vám liek, ktorý vás uzdravuje od vašich duchovných chorôb. Každý deň spevňuje vaše kroky, vaše predsavzatia robí stálejšími, skutky vašej lásky a apoštolátu udatnejšími, odpovede na moje priania rozhodnejšími a vášho ducha robí pozornejšieho k môjmu plánu. Takto budete bojovať posilňovaní jeho nebeským balzamom. (29.9.83)

* * * * * * *

Pápež: II. vatikánsky koncil – svetlo v otázke ľudského bratstva

Bratstvo – znamenie doby

„Starostlivosť o našu Matku Zem a záväzok budovať solidárnu spoločnosť“

Vatikán, 28.9.2021 (RV) 027 – Každý z nás môže prispieť k uskutočňovaniu diela Božieho kráľovstva vo svete, otvárať priestory spásy a oslobodenia, zasievať nádej, čeliť smrtonosnej logike sebectva evanjeliovým bratstvom, angažujúc sa s vľúdnosťou a solidaritou v prospech blížnych, najmä tých najchudobnejších.“ Takto píše pápež František v predslove ku knihe s názvom:

„Bratstvo – znamenie doby. Sociálna náuka pápeža Františka“.
Jej autormi sú kardinál Michael Czerny SJ a kňaz Christian Barone.
Autori knihy – podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Michael Czerny SJ a mladý taliansky teológ Christian Barone približujú pápežovu encykliku Fratelli tutti s cieľom ozrejmiť hlboké prepojenie medzi súčasným sociálnym magistériom a učením Druhého vatikánskeho koncilu.
Nová publikácia vyjde 30. septembra vo Vatikánskom vydavateľstve LEV, pápežov predslov však bol zverejnený už 28. septembra. Pápež v ňom okrem iného píše:
„Kráľovstvo, ktoré ohlasuje Ježiš, je … živou, dynamickou skutočnosťou, ktorá nás pozýva k obráteniu a žiada od našej viery, aby sa vymanila zo statickej povahy individuálnej religiozity alebo religiozity zredukovanej na legalizmus, aby sa naopak stala čulým a neustálym hľadaním Pána a jeho slova, ktoré nás každý deň vyzýva k spolupráci na Božom diele v rôznych životných a spoločenských situáciách.
Rôznymi spôsobmi, často tichými a anonymnými, často aj v dejinách našich zlyhaní a zranení, sa Božie kráľovstvo uskutočňuje v našom srdci a v dejinách okolo nás; ako malé semienko ukryté v zemi (porov. Mt 13,31-32), ako troška kvasu, ktorý prekvasí cesto (Mt 13,24-30), Ježiš vnáša do našich dejín znaky nového života, ktorý prišiel nastoliť, a žiada nás, aby sme s ním spolupracovali na tomto diele spásy:
Každý z nás môže prispieť k uskutočňovaniu diela Božieho kráľovstva vo svete, otvárať priestory spásy a oslobodenia, zasievať nádej, čeliť smrtonosnej logike sebectva evanjeliovým bratstvom, angažujúc sa s vľúdnosťou a solidaritou v prospech blížnych, najmä tých najchudobnejších.“
Pápež František pripomína, že „tento sociálny rozmer kresťanskej viery neslobodno nikdy neutralizovať“ a vysvetľuje:
„V tomto zmysle starostlivosť o našu Matku Zem a záväzok budovať solidárnu spoločnosť, v ktorej sme všetci «bratmi a sestrami», nielenže nie sú našej viere cudzie, ale sú jej konkrétnou realizáciou. To je základom sociálnej náuky Cirkvi. Nie je to akýsi jednoduchý sociálny aspekt kresťanskej viery, ale skutočnosť, ktorá má teologický základ: lásku Boha k ľudstvu a jeho plán lásky a bratstva, ktorý napĺňa v dejinách prostredníctvom Ježiša Krista, svojho Syna, s ktorým sú veriaci dôverne spojení prostredníctvom Ducha.“
Zámer autorov novej publikácie komentuje Svätý Otec týmito slovami:
„Čítajú a interpretujú sociálnu náuku, ktorú sa snažím rozvíjať, a vynášajú na svetlo niečo, čo je trochu ponorené medzi riadkami, teda učenie Koncilu ako základný východiskový bod, miesto, ktoré plodí otázky a myšlienky, a ktoré preto usmerňuje aj pozvanie, ktoré dnes adresujem Cirkvi a celému svetu v otázke bratstva. Pretože bratstvo, ktoré je jedným zo znamení čias, ktoré prináša na svetlo Druhý vatikánsky koncil, je to, čo náš svet a náš spoločný domov, v ktorom sme povolaní žiť ako bratia a sestry, veľmi potrebuje“.
„Na otázky a výzvy moderného sveta sa II. vatikánsky koncil snažil odpovedať v ‚Gaudium et spes‘. Ale dnes, pokračujúc v ceste vytýčenej koncilovými otcami, si uvedomujeme, že je potrebná nielen Cirkev v modernom svete a v dialógu s ním, ale predovšetkým Cirkev, ktorá sa dáva do služieb človeku, starajúc sa o stvorenie a hlásajúc a uskutočňujúc nové univerzálne bratstvo, v ktorom sú ľudské vzťahy vyliečené zo sebectva a násilia a sú založené na vzájomnej láske, na prijatí a na solidarite.“
Pápež František ocenil spoluprácu kardinála Czerneho s mladým talianskym teológom Christianom Baronem a dodal:
„Bratstvo bude dôveryhodnejšie, ak aj v Cirkvi začneme pociťovať, že sme «všetci bratia» a ak budeme žiť svoje jednotlivé služby ako službu evanjeliu i budovaniu Božieho kráľovstva a starostlivosti o spoločný dom.“ -zk-

Kardinál Raymond Burke má ťažšie následky covidu

Wisconsin, 26.9.2021 (kath.net) 027 – Kardinál Raymond Leo Burke (73) emeritný prefekt Apoštolskej signatúry sa v blogu poďakoval tým, ktorí ho podporovali modlitbou. Začiatkom septembra opustil kliniku a začal rehabilitáciu. Veriacim napísal 25. septembra tieto slová:
Milí bratia a sestry v Kristovi,
ešte raz vám z celého srdca ďakujem za vaše verné a veľkodušné modlitby za moje uzdravenie. Robím pokroky v rehabilitácii. Keď vám ďakujem, tak ďakujem predovšetkým nášmu Pánovi, že vypočul vaše modlitby a nechal ma pri živote. Ďakujem aj Guadalupskej Panne Márii a všetkým svätým, o príhovor ktorých ste sa modlili a ešte modlíte. Nemocnicu som opustil 3. septembra a išiel som do domu mojej rodiny. Dom sa dobre hodí na rehabilitáciu. Môj sekretár kňaz, prišiel z Ríma, aby ma podporoval. Budem potrebovať mnohé týždne, aby som sa úplne zotavil z choroby.
Hoci stále robím, ide to pomaly. Lekári ma ubezpečujú, že to tak je a že s ohľadom na môj stav sa mám celkom dobre. Pokúšam sa teda rásť v trpezlivosti a znova nadobudnúť schopnosti pre každodenný život a prekonávať únavu i problémy s dýchaním. Neviem kedy sa budem môcť vrátiť k normálnej činnosti. Zdá sa, že si to vyžiada viac týždňov. … Je mi ľúto, že nemôžem každému odpovedať, musím obmedzovať aj telefonáty – som vám vďačný za pochopenie. Náš Pán ma zachoval pri živote pre dielo, ktoré mám s pomocou jeho milosti a z lásky k nemu a k jeho mystickému telu – Cirkvi, vykonávať. Som rozhodnutý rehabilitáciu využiť na prípravu na realizovanie jeho diela. Stále sa utiekam pod ochranu Božej Matky, aby moje srdce v jednote s jej Nepoškvrneným Srdcom vždy bezpečne spočívalo v Najsvätejšom Srdci nášho Pána. Ako duchovný otec v Cirkvi som sa veľmi spoliehal aj na pomoc sv. Jozefa, na jeho najčistejšie srdce, na Srdce Panny Márie jeho pravej manželky a na Srdce Ježiša jej Božieho Syna, ktorý sa zveril do jeho otcovskej starostlivosti.
Prosím, modlite sa naďalej za moje úplné uzdravenie. Každý deň obetujem modlitby a utrpenia za vaše potreby. Neprestávajme sa modliť a obetovať za svet a za Cirkev, ktoré sú zaťažené toľkým zmätením a omylmi, ba dokonca smrteľným poškodením mnohých duší.
S prosbou o Božie požehnanie pre vás, vaše domy a všetky vaše snahy zostávam v Najsvätejšom Srdci Ježišovom, v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie a v najčistejšom srdci sv. Jozefa. Kardinál Raymond Leo Burke

+ Venezuela: Zomrel kardinál Jorge Urosa Savino

Caracas, 24.9.2021 (RV) 027 – Vo Venezuele zomrel vo štvrtok 23. septembra 79. ročný kardinál Jorge Urosa Savino, emeritný arcibiskup Caracasu. Od konca augusta bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti kvôli COVIDu-19. Pápež František zaslal v tejto súvislosti kondolenčný telegram, v ktorom ho nazýva „obetavým pastierom, ktorý roky a verne venoval svoj život službe Bohu a Cirkvi“.
Kardinál Urosa Savino propagoval jednotu vo venezuelskej spoločnosti i v Cirkvi. Tamojších politikov pozýval k pokojnému riešeniu závažnej sociálnej, politickej i ekonomickej krízy. Až do poslednej chvíle bol nablízku sužovanému obyvateľstvu krajiny. Koncom augusta pred nástupom na jednotku intenzívnej starostlivosti zanechal odkaz s vyjadrením svojej lásky k Bohu, k Cirkvi a k venezuelskému ľudu.
Jorge Liberato Urosa Savino sa narodil v roku 1942 v Caracase. Za kňaza bol vysvätený v roku 1967. V roku 1982 prijal biskupské svätenie a bol pomocným biskupom Caracasu, v roku 1990 sa stal arcibiskupom Valencie vo Venezuele. Benedikt XVI. ho v roku 2005 presunul do arcibiskupského sídla v Caracase a v nasledujúcom roku ho kreoval na kardinála.
Kardinál Urosa Savino bol členom Rady kardinálov pre štúdium organizačných a ekonomických problémov Svätej stolice. Zúčastnil sa na konkláve v marci 2013, na ktorom bol zvolený pápež František.

Vatikán: Nijaký plat pre zamestnancov bez „zeleného pasu“!

Vatikán, 27.9.2021 (KAP) 027 – Vatikán zostruje opatrenia proti covidu pre svojich zamestnancov. Kto od 1. októbra nebude mať taliansky „zelený pas“, nesmie prísť do práce, bude neospravedlnený a nedostane plat. Sociálne poistenie a podobné výkony sa však budú hradiť naďalej. Vyplýva to z dekrétu, ktorý podpísal kardinál Pietro Parolin a uverejnili ho v utorok. Kontrolovať to má príslušné oddelenie. Prípadné výnimky sa posúdia jednotlivo. K alternatívnym riešeniam ako napr. homeoffice – práca doma – nie sú nijaké informácie.
Vatikán tak rozširuje výnos z polovice septembra. Podľa neho sa musia byť všetci zamestnanci a návštevníci preukázať, že sú očkovaní, uzdravení z covidu alebo testovaní.
Podľa údajov governorátu sa prijímajú aj vatikánske potvrdenia, certifikáty EÚ, ako aj všetkých iných štátov v príslušnej forme. Predpis platí pre územie štátu Vatikán ako aj všetky exteritoriálne zariadenia v Ríme a v Castel Gandolfe. Kontroly robia vatikánski žandári. Výnimku majú účastníci na svätých omšiach no iba počas trvania omše. Tým Vatikán plní rozhodnutie talianskych biskupov, podľa ktorého na svätých omšiach a pútiach tento pas nie je potrebný.

Kanadský kardinál Lacroix sa infikoval covidom

Montreal, 30.09.2021 (KAP) 027 – V Kanade boli viacerí katolícki biskupi pozitívne testovaní na koronavírus. Je medzi nimi aj arcibiskup Quebecu, kardinál Gerald Cyprien Lacroix (64) aj diecézny biskup z Joliette, Louis Corriveau (57), ako informuje portál „Presence – information religieuse“.
Kardinál sa cez víkend sa zúčastnil na online podujatí na začiatok pastoračného roka vo svojej arcidiecéze a tam povedal, že je plne zaočkovaný a má iba ľahké symptómy ochorenia.
Hovorca cirkvi v stredu potvrdil aj ochorenie na covid u biskupa Corriveaua. Aj ten je plne zaočkovaný a pociťuje iba ľahké symptómy.
Kardinál Lacroix a biskup Corriveau sa zúčastnili na Eucharistickom kongrese v Budapešti. V dňoch 14.-17. septembra sa okrem toho konalo plenárne zasadnutie biskupov z Quebecu. Kde presne sa biskupi infikovali však nie je jasné.

Kanada: Kardinál Collins zavádza v arcidiecéze povinné očkovanie

Toronto, 24.9.2021 (LifeSiteNews) 027 – Kardinál Thomas Collins a Torontská arcidiecéza informovali klérus a zamestnancov, že budú musieť byť povinne zaočkovaní, alebo sa musia každý týždeň testovať.
„Od 8. októbra 2021 budeme vyžadovať, aby celý klérus aj zamestnanci boli plne zaočkovaní proti covidu-19, alebo mali každý týždeň potvrdenie o negatívnom teste, ktoré si budú sami hradiť vo výške 40 dolárov, inak nebudú môcť vykonávať svoje povinnosti. Ak niekto nebude súhlasiť s touto politikou, alebo bude mať falošné potvrdenie, pôjde na neplatené voľno, alebo sa s ním aj ukončí pracovná zmluva.“ …
Arcidiecéza tiež zakázala kňazom vystavovať potvrdenia o výnimke z očkovania pre výhrady vo svedomí kvôli vakcíne spojenej s potratmi. …

Benedikt XVI. prijal arcibiskupa Stanislava Gadeckého

Vatikán, 27.9.2021 (kath.net/pl) 027 – Emeritný pápež Benedikt XVI. (94) prijal predsedu Biskupskej konferencie Poľska arcibiskupa Stanisława Gądeckého. Informovala o tom biskupská konferencia na svojej stránke a uverejnila aj fotografiu zo stretnutia. Hovorí sa tam o „súkromnom stretnutí“ a konalo sa v prijímacej miestnosti Kláštora Mater Ecclesiae. Prítomný na prijatí bol aj kardinál Vincent Nichols, arcibiskup Westminsteru a predseda Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu.
Arcibiskup Gądecki pricestoval do Ríma na plenárne zasadnutie Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). Na tomto plenárnom zasadnutí bol v sobotu zvolený za nového predsedu CCEE predseda Biskupskej konferencie Litvy arcibiskup Gintaras Linas Grusas.

* * * * * * *

Arcibiskup kritizuje reformu ústavy podľa medzinárodnej agendy

Arcibiskup Escobar Alas: „Je to projekt nasledujúci medzinárodnú agendu na nanútenie nám legalizácie potratu maskovaného ako reproduktívne zdravie alebo prerušenie tehotenstva!“

San Salvador, 30.9.2021 (kath.net/Päpstliche Missionswerke Fides) 027 915 –
„Je smutné, že sú tu pokusy národnému zhromaždeniu predložiť projekt, ktorý nasleduje známe modely medzinárodnej agendy OSN a iných, aby nám nanútili legalizáciu potratov, ktorú ani nenazývajú pravým menom, ale označujú ako ‚reproduktívne zdravie‘, či ‚prerušenie tehotenstva‘. Cirkev má dôveru, že prezident Bukele dodrží svoje slovo. Bukele povedal 17. septembra, že neakceptuje nijaké reformy, ktoré podporujú potrat a eutanáziu.“
Týmito slovami kritizoval arcibiskup San Salvadora, José Luis Escobar Alas (foto) v nedeľu návrhy na reformu ústavy vzhľadom na potraty a eutanáziu.
„Aby neboli nijaké pochybnosti rozhodol som, že nenavrhnem nijakú reformu článku ústavy, ktorý sa týka práva na život od počatia, manželstva muža a ženy, alebo eutanázie,“ napísal prezident krajiny Nayib Bukele na sociálnych sieťach. Arcibiskup teraz dúfa, že prezident sľub splní, „inak by to bol veľký neúspech“.
O reforme ústavy môže v San Salvádore hlasovať 43 poslancov národného zhromaždenia (polovica poslancov + jeden poslanec). Aby sa reforma mohla zrealizovať je potrebná ratifikácia dvojtretinovou väčšinou poslancov – 56 hlasmi a reformu musia navrhnúť najmenej 10 poslanci.

„Expert“ na Vatikán k reforme Cirkvi: „Biskupi majú strach“

Linz/Rím, 30.09.2021 (KAP) 027 914 – „Na reformy pápeža Františka bude Katolícka cirkev potrebovať určite dlhší čas ako potrvá súčasný pontifikát.“ O tom je presvedčený taliansky vatikanista a spisovateľ Marco Politi:

„Väčšina biskupov má strach, alebo nechce nič meniť na náuke Cirkvi! František založil v Cirkvi isté staveniská, no musí brať do úvahy aj súčasný stav rozdelenia síl v Cirkvi. Nie je pravda, že pápež je samovládca a môže o všetkom rozhodovať tak, ako chce,“ povedal znalec Vatikánu pre rakúske katolícke noviny „KirchenZeitung“ v Linci vo štvrtok.
„Vo všeobecnej Cirkvi existuje naďalej veľmi silný konzervatívny prúd. František však v doterajších rokoch svojho pontifikátu zmietol zo stola o. i. napr. demonizáciu homosexuality z bývalých pontifikátov a na Synode biskupov o Amazónii umožnil slobodnú diskusiu biskupov o ženatých kňazoch. To je veľký skok vpred, ak pomyslíme na minulosť.“

V Cirkvi zúri podľa názoru Politiho už roky „občianska vojna“: „Začala sa na Synode biskupov o rodine v r. 2015, kde tradicionalistické a konzervatívne sily silne mobilizovali proti pápežovi. V Cirkvi možno pozorovať nenávisť. Táto agresivita je každým rokom horšia,“ vyhlásil Marco Politi.
Nedávno mu vyšla vo vydavateľstve „Herder-Verlag“ nová kniha s názvom „V oku búrka- František, mor a uzdravenie sveta“.
Zreteľné pokroky vidí Politi v pápežom podnecovanom úsilí o väčšiu transparentnosť vo vatikánskych financiách, ako aj v boji proti zneužívaniu v Cirkvi:
„Niekedy mám dojem, že v nemeckej oblasti zabúdame, koľko sa práve v nemeckých krajinách už urobilo. Aj v severnej Európe sa vytvorila dobrá štruktúra na spracovanie prípadov zneužívania. To sa darí povedzme len na 80 percent, ale štruktúra tu je (…) Pomyslime len na to, koľkým biskupom bol odobraný úrad. To nie sú slová, to sú činy,“ zdôraznil Politi.

Pfizer predpovedá nutnosť „každoročného preočkovania“!

Washington, 27.9.2021 (LifeSiteNews) 027 913 – Riaditeľ produkcie vakcíny Pfizer Dr. Albert Bourla v nedeľu vyhlásil:
„Varianty covidu sa pravdepodobne budú v budúcich rokoch rozvíjať a preto je najpravdepodobnejšie, že sa budeme musieť dať zaočokovať každý rok, aby sme sa mohli vrátiť k normálnemu životu.“
Povedal to v interview s Georgom Stephanopoulosom na ABC This Week. Bránil tak rozhodnutie vedúceho Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochella Walenského.
Dr. Bourla ešte dodal: „Toto rozhodnutie je veľmi dobré a spoločnosť zachránila vakcínami milióny životov.“
No množia sa prípady, ktoré dokazujú, že experimentálna vakcína mRNA od Pfizera je tá najnebezpečnejšia – u nej zaregistrovali 52 percent všetkých nežiadúcich účinkov od 14. decembra 2020 a z týchto 15 386 nahlásených prípadov bolo až 68 percent smrteľných! Napriek tomu sa tento farmaceutický gigant vystatuje:
„Niet nijakej spoločnosti, ktorá by urobila toľko dobra pre ľudstvo ako sme urobili my! Sme veľmi hrdí, na to, čo sme urobili. Normálny život by sa mohol vrátiť o rok, ale iba pre zaočkovaných, keďže očakávam, že sa varianty covidu budú nejaký čas po celom svete rozvíjať. Nemyslím si teda, že by sme boli schopní žiť náš život bez vakcinácie,“ povedal Dr. Bourla.

Malajzia: Svätá omša iba pre zaočkovaných!

Kuala Lumpur, 29.9.2021 (LifeSiteNews) 027 912 – V súlade s vládnou politikou arcibiskup Julian Leow (57- foto) v Malajzii vydal 28. septembra smernicu, v ktorou zakazuje plne nezaočkovaným katolíkom prístup na svätú omšu!
Arcidiecéza na otázku LifeSiteNews odpísala, že iba plnia nariadenia vlády v období národného lockdownu.
Avšak malajskí katolíci sa vyjadrili, že sú “ z vyhlásenia arcibiskupa veľmi zúfalí a znechutení a cítia sa ako stratené ovce bez pastiera“! …
Malajzia sa pomaly vymaňuje z národného lockdownu, ktorý sa začal začiatkom leta v štyroch fázach a väčšina štátov je v 2. fáze, ktorá dovoľuje stretávanie iba plne zaočkovaných alebo dvoch nezaočkovaných osôb. No arcibiskup nariadil dokonca aj vo farnostiach v najlepšej 4. fáze pustiť na omšu iba plne zaočkovaných. … Spovede sú ponechané na rozhodnutie kňaza.
Kancelár diecézy páter Michal Chua vyhlásil, že smernice arcibiskupa „sú iba pastoračným odporúčaním“, no dodal:
„Je to vládne nariadenie a bolo by trestným činom cirkvi, keby cirkev dovolila nezaočkovaným účasť na omši“! …

‘Ani jeden kňaz nepovstal, aby niečo namietol’
LifeSiteNews kontaktovala katolíkov v Malajzii, ktorí tvoria asi 3 percentá obyvateľstva, ktorí sa vyjadrili nasledovne:
„Jediné miesto – naša cirkev – kde môžeme načerpať, útechu a prijať Ježiša zaujíma ten istý postoj ako vláda, ktorá zakazuje nezaočkovaným prístup hocikam a to je naozaj skľučujúce! Ani jediný kňaz nepovstal, aby niečo namietol proti týmto nariadeniam! Skrývajú sa v podstate za tieto smernice už dva roky! Nijaká Veľká noc, nijaké Vianoce! A tento rok sme boli vylúčení z omší od apríla. Otvoria kostol iba na sväté prijímanie v autách! Viete si predstaviť ten výsmech!?“

USA: Manžel prepustenej zdravotnej sestry prehovoril

New York, 29.9.2021 (LifeSiteNews) 027 911 – Manžel jednej zo zdravotných sestier v New Yorku prinútených opustiť svoju prácu za odmietnutie povinného zaočkovania pre LifeSiteNews povedal:
„Narobili sa už veľké škody, aj keď sa chystáme podať vec na súd a zvrátiť to. Aj keby sme vyhrali, nič to nemení na veci, že sa už zničili životy mnohých zdravotných sestier.“
V nemocnici Lewis County General Hospital, kde jeho manželka pracovala, už zatvorili gynekologické oddelenie pre nedostatok sestier.
Najmenej 94 000 pracovníkov v zdravotníctve v New Yorku čelí výpovedi z práce, lebo odmietajú povinné očkovanie. Preto už bol v pondelok vyhlásený stav núdze, ktorý umožnil guvernérke povolať armádnu Národnú gardu, aby nahradila týchto pracovníkov. …
„V nemocnici pracujú štátni zamestnanci a prepustení nezaočkovaní nedokážu už jednoducho nájsť prácu inde. Ich povolanie a kariéra sú teraz zničené! Stratili aj právo na dôchodok!“ Dodal, že médiá a riaditeľ nemocnice by nikdy nepripustili, že medzi týmito prepustenými je čo len jediný lekár!

Nové šialenstvo: Arcibiskup vyhlásil nezaočkovaných za hriešnikov!

Džakarta, 29.9.2021 (KAP) 027 910 – Indonézsky arcibiskup Petrus Canisius Mandagi považuje odmietanie očkovania za hriech!
„Ak sa nechcete dať zaočkovať, ste vlastne hriešnik, pretože sa pre iných ľudí stávate zdrojom choroby,“ citovala ázijská tlačová služba „Ucanews“ minulý štvrtok z homílie arcibiskupa Arcidiecézy Merauke v Papuy. V Indonézii je veľa tých, ktorí odmietajú očkovanie. Prieskum inštitútu National Survey Media ukázal, že viac ako 45 percent Indonézanov stále váha dať sa zaočkovať – ich najvyšší počet je na východe krajiny ako aj v Papuy bojujúcej za autonómiu proti indonézskej armáde.
Katolícky kňaz a bojovník za ľudské práva John Djonga z Papuy povedal, že medzi Papuáncami vládne už dlho nedôvera voči vláde. A tak hľadia aj na vakcíny a táto nedôvera je o to väčšia, že vakcinačnú kampaň realizuje armáda. Povzbudzovanie náboženskými osobnosťami je dôležité, aby si farnosti uvedomili význam imunizácie.
Už koncom augusta indonézsky prezident Joko Widodo na stretnutí s vedúcimi duchovnými všetkých náboženstiev väčšinovo moslimskej krajiny vyzval spolupracovať so štátnymi orgánmi pri rozdeľovaní vakcín. Indonézia chce naočkovať najmenej 208 zo svojich 260 miliónov obyvateľov. Do 21. septembra dostalo prvú dávku asi 38 percent obyvateľov a 21,7 percent je plne zaočkovaných.

***************************
Synodálny proces
***************************

Taliansko: Biskupi plánujú synodálny proces na päť rokov

Rím, 30.09.2021 (KAP) 027 909 – Katolícka cirkev v Taliansku chce predĺžiť synodálny proces do r. 2025. Do októbra 2023 chcú talianski biskupi prevziať pápežom plánovaný program svetovej Synody biskupov (2021-2023), ako povedal generálny sekretár Biskupskej konferencie Talianska Stefano Russo, vo štvrtok v Ríme. Na to nadviaže orientačná fáza (2023-2024) na prijatie dosiahnutých výsledkov, a zhromaždenie v r. 2025, kde sa budú prezentovať niektoré prorocké a odvážne orientácie, ako povedal sekretár Russo.
Stála rada BKT sa od pondelka do stredy radila v Ríme o synodálnom procese talianskej cirkvi. Okrem časového plánu rozhodla aj o materiáloch, ktoré dajú k dispozícii diecézy farnostiach a reholiam.
Za synodou biskupov zvolanou pápežom chcú talianski biskupi v prvom roku zaradiť „naratívnu fázu“ na zhromaždenie skúseností, želaní, problémov a ideí od čo možno najviac ľudí. Od jesene 2022 sa majú témy prehĺbiť. O ďalších krokoch ako o obsadení národnej komisie pre synodálnu cestu, má rozhodnúť mimoriadne zasadnutie biskupov koncom novembra.

Kritika aktívnej eutanázie
Biskupi zopakovali aj kritiku plánovaného referenda o legalizácii aktívnej pomoci pri umieraní v Taliansku:
„Pomáhať ľuďom zomrieť nie je nijaký výdobytok civilizácie či slobody, ale nebezpečné potvrdenie myslenia o efektívnosti človeka a nihilizmu, ktoré sa v spoločnosti šíria. Už dnes sa spoločnosť zbavuje starých ľudí, keď im upiera potrebné lieky a terapie. Preto paliatívna medicína a terapie proti bolesti pre ťažko chorých a umierajúcich sa musia o to viac propagovať, vybudovať a aplikovať.“
Biskupi vyjadrili aj starosť zo situácie v Afganistane a ocenili ľudí, ktorí tam idú i vykonané opatrenia, letecké mosty a inú pomoc. Cirkev chce podľa ich slov poskytovať svoj podiel na prijímaní a integrácii utečencov.

Veľký „sociálny týždeň“ v októbri
Stála rada schválila aj program 49. „Sociálneho týždňa“ v Tarente. Na stretnutí sa tam zúčastní 142 biskupov a 670 delegátov z 218 diecéz. Od 21. do 24. októbra sa chcú v juhotalianskom prístavnom meste radiť o perspektívach sociálne aj ekologicky trvalo udržateľnejšej spoločnosti.
Stála rada sa v Ríme zaoberala aj stretnutím biskupov Stredomoria 23. až 27. februára 2022 vo Florencii, ktoré má nadviazať na podobné stretnutie z r. 2020 v Bari.

Predseda Konferencie biskupov Nemecka: Cirkev v „epochálnej premene“

Berlín, 28.09.2021 (KNA) 027 908 – Predseda Konferencie biskupov Nemecka biskup Georg Bätzing sa dramatický vyjadril o situácii v katolíckej cirkvi v Nemecku. V prítomnosti kancelárky Angely Merkelovej a prezidenta Wolfganga Schäubleho mal príhovor na tradičnej recepcii biskupov na sv. Michala archanjela v Berlíne. Hovoril o „epochálnej premene cirkvi s plazivou stratou dôležitosti“. Biskup Limburskej diecézy charakterizoval súčasnú krízu ako „fázu rozorvanosti s narušeniami, rozpadmi, otrasmi a prerušeniami“.
Na recepcii sa zúčastnili zástupcovia cirkvi, spoločnosti a politiky. Zdôraznila sa tam požiadavka cirkvi na obozretné zaobchádzanie s prírodou, solidarita s ľudskou rodinou ako aj budovanie sociálnej spravodlivosti.

Biskup Bätzing (foto) zdôraznil obrat v spoločnosti a citoval pápeža slovami:
„Prežívame teraz veci, aké sme si nikdy nedokázali predstaviť – rozpad životného prostredia, globálnu pandémiu, návrat populizmov. Patrí k úlohám politiky urobiť potrebné zmeny. Práve dnes, deň po voľbách, vás všetkých povzbudzujem spoločne čeliť týmto výzvam a pritom snáď aj čerpať silu a nádej z viery.
Počas krízy korony sa jasne prejavila otázka systémovej relevantnosti Cirkvi. To, že ani pre kresťanské strany sa očividne nezdalo problémom žiadať dobrovoľné vzdanie sa veľkonočných slávení, bolo na jar 2021 jasnou indíciou plazivej straty dôležitosti cirkví.“

„Zásadné narušenie dôvery“
Vonkajšiemu rozvratu zodpovedá vnútorný v zmysle „zásadného narušenia dôvery voči Cirkvi a cirkevným aktivitám“, ako povedal biskup. Ako podstatný dôvod uviedol „rozsah sexuálneho a duchovného zneužívania a prístup k jeho spracovávaniu“ a vyhlásil:
„Okrem toho vatikánske rozhodnutie proti žehnaniu párov rovnakého pohlavia viedlo k rozhorčeniu a krúteniu hlavou u mnohých ľudí a mnohí teológovia to nedokážu pochopiť! Vnútorná rozorvanosť katolíckej cirkvi a sčasti nezmieriteľné postoje proti sebe sú tu príznačné.“

„Nezmierená rôznosť“
„Cirkev sa pluralizuje veľmi rozdielnou rýchlosťou a sčasti s nezmierenou rôznosťou. Zatiaľ čo ‚synodálna cesta‘ katolíckej cirkvi v Nemecku požaduje reformy a zmeny, prichádzajú napomínajúce slová z Rímskej kúrie k otázkam, ktoré v našej osvietenej a slobodu milujúcej spoločnosti sú už dávno zodpovedané. To stupňuje nedostatok argumentov u mnohých veriacich.“
„Synodálna cesta je v tejto situácii veľkou šancou, s ktorou chcem dať odpoveď na výzvy súčasnosti. Podstatné je konkrétne životné podmienky znova spojiť s Evanjeliom Ježiša Krista. No mnohí naši súčasníci si ani len nekladú otázku o zmysle života a už vôbec nie o otázke Boha.“

Cirkev v službe ľuďom
Biskup ďalej žiadal „obrátenie v tom pravom zmysle a v náboženskom chápaní tohto slova“. „K tomu patrí úprimné uznanie, že Cirkev dnes nepatrí k vedúcim mocnostiam a silám ľudstva a že iba spoločné svedectvo o viere môže byť spoločensky účinné. Kľúčovým bodom je tu služba, ktorú určuje núdza ľudí. Ukázalo to aj nasadenie duchovných pastierov, charity a farností za obete záplav v Nemecku. Obrátenie cirkvi ako celku v službe človeku však predpokladá obrátenie jednotlivca a osobné rozhodnutie vo viere,“ zdôraznil biskup Bätzing.

Napätie pred zhromaždením „synodálnej cesty“ v Nemecku

„Iba ak Nemci do synody 2023 sformulujú svoje idey, ktoré aj v iných krajinách vzbudia nádeje a umožnia nové cesty, môžu byť ako pri veľkom reformnom koncile v Ríme pred 60 rokmi podnecovateľmi zmien v celej Katolíckej cirkvi.“ ???

Bonn, 29.09.2021 (KAP/KNA) 027 907 – Reformný projekt „synodálna cesta“ cirkvi v Nemecku, ktorý bol mesiace zatienený pandémiou, sa znova rozbieha. Vo štvrtok sa vo Frankfurte začína druhé synodálne zhromaždenie s 230 účastníkmi, ktorí budú pracovať na 14 konkrétnych návrhoch jednotlivých fór – teda skupín. Predsedníctvo chce dosiahnuť vypracovanie preambuly a orientačného textu.
A to napriek napomenutiu pápeža Františka, ktorý pri podobnom podujatí v Ríme povedal, že synody nemajú produkovať texty, ale vzbudzovať nádeje!

No Nemci pracujú na 40- stránkových „základných textoch“ a na „konkrétnych odporúčaniach pre konanie“! Veľa práce, lebo 20. septembra doručili viac ako 100 návrhov na zmeny! Výsledky sa teraz prezentujú vo Frankfurte.
Diskusia o ďalšom postupe „synodálnej cesty“ sa začala už začiatkom septembra, keď konzervatívny biskup Rudolf Voderholzer z Regensburgu s inými založili vlastnú stránku s alternatívnymi textami!

Moc, celibát, ženy a sexualita
Na jesennom zasadnutí vo Fulde sa biskupi dôkladne zaoberali dokumentom na tému moci v cirkvi, ktorý bude vo Frankfurte v prvom čítaní. Mnohí vyjadrili nevôľu z nového obrazu cirkvi, ktorý síce umožňuje demokraciu a kontrolu, no je príliš málo zakotvený v náuke Cirkvi a najmä v záväzných záveroch Druhého vatikánskeho koncilu!
„Niektoré demokratické štruktúry sú Cirkvi cudzie,“ uvádza sa v správe komisie pre vieru. A kritizuje sa aj úsilie o veľké oddelenie biskupského úradu od autority v Cirkvi, lebo ani toto nie je podložené náukou Cirkvi. Zatiaľ nie je jasné, koľkí biskupi dokument odmietnu. Ak by ich bolo 23 a viac, text by nedosiahol 2/3 väčšinu a musel by sa prepracovať.
Nielen preto sa vo vzduchu vznáša napätie. Frankfurtský mestský dekan Johannes zu Eltz, hostiteľ zhromaždenia, sa už vopred vyslovil za „dogmaticko-teologické odzbrojenie“!!!
„Všetkým musí byť jasné, že pri štyroch témach synodálnej cesty – moc, celibát, ženy a sexualita – hovoríme o otázkach, u ktorých nejde o posledné pravdy,“ povedal pre agentúru KNA.
Je tu aj otázka ako prediskutovať za dva a pol dňa obsiahly materiál. Po prvom čítaní textov môžu nasledovať ešte dve a plánujú sa ďalšie dve zhromaždenia v roku 2022.
No je tu aj medzinárodná dynamika, ktorú rozbehol pápež do Synody biskupov v r. 2023. Iba ak dovtedy Nemci sformulujú svoje idey, ktoré aj v iných krajinách vzbudia nádeje a umožnia nové cesty, môžu byť podobne ako pri veľkom reformnom koncile v Ríme pred 60 rokmi podnecovateľmi zmien v celej Katolíckej cirkvi.

Biskup: „Väčšina v synodálnom fóre za zmenu sexuálnej morálky!

Nemecký pomocný biskup Herwig Gössl z Bambergu: „Ak sa prepíše sexuálna morálka Cirkvi na základe vedy, opustíme veľmi dôležitý teologický základ!
Ak sa upevní dojem, že ciele sú už stanovené a ide iba o to ich presadiť, tak to nie je synodálny spôsob!

Bamberg, 30. 9.2021 (kath.net) 027 906
„Atmosféra na synodálnom fóre sa síce zdá byť pozitívna a nepotláčajú sa názory menšiny. Avšak na diskusii sa to stále viac rozpitváva a rozdrobuje. Nakoniec z toho už nezostane vôbec nič! Niekedy sa potom dosiahne bod, keď poviem: ‚Toto nie je moje presvedčenie, s tým nemôžem súhlasiť!‘“
Takto opísal biskup z Bambergu Herwig Gössl v interview pre „Heinrichsblatt“ dojmy z práce na Fóre IV synodálnej cesty s názvom: „Život vo vydarených vzťahoch“.
Biskup Gösl už podpísal alternatívny návrh diecézneho biskupa Rudolfa Voderholzera z bavorského Regensburgu, ktorý kritizuje túto platformu príspevkov na www.synodale-beitraege.de.
„Ak sa však upevní dojem, že ciele sú už stanovené a ide iba o to ich presadiť, tak to nie je synodálny spôsob! Naďalej vidím nebezpečie, že nakoniec príde veľké sklamanie. Samozrejme nedokážem odhadnúť ako sa to skončí.“ .
K téme homosexuality biskup Gössl povedal:
„U homosexuálov by sme napríklad mohli jednoducho akceptovať ako žijú bez toho, že by sme hovorili, že je to dobré a správne. Taký vzťah nezodpovedá nášmu chápaniu sexuality, pretože tá je zameraná na plodenie potomstva. To nemožno odškriepiť ani vedecky. To iste nie je jediný bod, ale celkom podstatný. Tu v každom prípade homosexualita míňa cieľ. Preto nemôžeme jednoducho povedať – že homosexuálne a heterosexuálne vzťahy sú to isté!“

Nemecko: Biskup Overbeck súhlasí s vysviackou žien

Bonn, 28.09.2021 (KNA) 027 905 – Nový predseda Komisie pre náuku viery pri Biskupskej konferencii Nemecka biskup Franz-Josef Overbeck, biskup z Essenu, sa vyslovil za vysviacku žien:
„Pre ľudí s hlbokým presvedčením o rovnosti všetkých ľudí je doterajšia prax udeľovania úradov v Cirkvi a prístupu k nim fakticky už nepochopiteľná. Nie je veľa ľudí, ktorí považujú doterajšiu prax ešte za správnu. Oveľa väčší podiel ľudí už nesúhlasí s tým, že kňazský úrad má byť vyhradený iba mužom,“ povedal biskup Overbeck v utorok v interview pre noviny „Rheinische Post“ (online).
Biskup Overbeck je aj druhým predsedom Fóra reformného procesu synodálna cesta, v ktorom sa nemecká cirkev zaoberá témami ako rozdelenie moci a kompetencií v cirkvi.

Vo štvrtok sa začína vo Frankfurte druhé synodálne zhromaždenie.
Biskup Overbeck schvaľuje viac práv rozhodovania laikov napríklad pri voľbe nového biskupa. Jeho fórum chce podnietiť účasť všetkých, ktorí patria k Božiemu ľudu. To, že na „synodálnej ceste“ sa vyskytujú mnohé názory, pociťuje biskup ako „úplne normálne“ a hovorí:
„Na konci má stáť spoločný výsledok. K otázkam cirkvi už nemožno vo svete poznačenom postmoderným spôsobom života pristupovať v jednom rozmere. Vo všeobecnej Cirkvi budeme musieť v budúcnosti dávať veľmi rozličné odpovede na podobné otázky už len preto, že kontext je odlišný.“
„Synodálna cesta“ môže podľa Overbecka viesť ku sklamaniu, ak sa napr. nebudú môcť realizovať demokratické štandardy.
„Na demokraciu sú ľudia v Nemecku zvyknutí! Kto si však je vedomý, že patrí do 2000 rokov starého spoločenstva veriacich, bude sa s múdrosťou a vyrovnanosťou tešiť z každého kroku vpred!“
Na „synodálnej ceste“ sa nemeckí biskupi a laici radia od r. 2019 o budúcnosti katolíckej cirkvi. Východiskom je dlhoročná kríza cirkvi, ktorú ešte zostril škandál zneužívania. V diskusii ide predovšetkým o témy ako moc, kňazstvo a sexuálna morálka, ako aj úloha žien v Cirkvi.

***************************

Nový predseda CCEE – arcibiskup Gintaras Grušas z Litvy

Vatikán, 26.9.2021 (RV) 027 904 – Radu európskych biskupských konferencií (CCEE) povedie v budúcich piatich rokoch Mons. Gintaras Grušas, litovský arcibiskup. Zvolený bol na plenárnom zasadaní CCEE, ktoré sa konalo 23.- 26. septembra v Ríme. Za podpredsedov boli zvolení kardinál Jean-Claude Hollerich z Luxemburgu a biskup Ladislav Német z Belehradu.
Nový predseda CCEE, 60-ročný Mons. Gintaras Grušas, je arcibiskupom Vilniusu a predsedom Litovskej biskupskej konferencie. Funkciu predsedu preberá od talianskeho kardinála Angela Bagnasca, ktorý viedol CCEE od roku 2016.

Viac na:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210926003

Taliansko: Mediálna osobnosť o covid-pasoch a ‚veľkom resete‘

Rím, 24.9.2021 (LifeSiteNews) 027 903 – Carlo Freccero je výrazná osobnosť v talianskych mediálnych kruhoch – žurnalista, spisovateľ, televízny kritik a bývalý vedúci pracovník. V národnej televízii aj v tlači teraz oslovil tému Great Reset – „veľký reset = veľká premena sveta“ a pápeža nazval „mužom resetu“.
Freccero roky pracoval pre štátnu televíziu RAI na vedúcich postoch. Zapájal sa aj do politiky a pôsobil ako profesor. Teraz účinkuje v talianskom hnutí za referendum o „zelenom pase“. Od 15. októbra bude povinný pre všetkých zamestnancov, inak môžu byť prepustení! V súčasnosti je potrebný na cestovanie, v zdravotníctve a školstve. Carlo Freccero je presvedčený, že teraz to talianska vláda prehnala. Ak sa v Taliansku získa 500 000 podpisov musí sa konať referendum. Freccero spolu s ďalšími hovoria, že ho iniciovali, lebo sú týmto manévrovaním Draghiho vlády porušované ústavné práva ľudí! Na webovej stránke kampane sa uvádza:
„Zelený pas vylučuje z ekonomického a spoločenského života ľudí pre ich vieru. Preto legislatíva ustanovujúca ‚zelený pas‘ protirečí 3. článku ústavy podľa ktorého:
„Všetci občania majú rovnakú sociálnu dôstojnosť a sú rovní pred zákonom bez ohľadu na pohlavie, rasu, jazyk, náboženstvo, politické názory a osobné a sociálne podmienky. Je úlohou republiky odstrániť všetky ekonomické a sociálne prekážky, ktoré obmedzovaním slobody a rovnosti občanov bránia plnému rozvoju ľudskej osobnosti a účinnému zapojeniu všetkých pracovníkov do politického, hospodárskeho a sociálneho organizovania krajiny.“
Freccero uverejnil otvorený list v novinách La Stampa, čím si získal celonárodnú pozornosť. V liste otvorene hovoril o „veľkom resete“ – Great Reset . Uviedol, že podľa neho je „zelený pas“ metódou zatvárania občanov do košiara a diskrimináciou istých skupín, čo vytvára priestor pre prípadný „reset“ – teda pripravovanú veľkú zmenu sveta a napísal:
„V mojej úlohe komunikačného experta som si nemohol nevšimnúť masívnu a dezinformačnú kampaň mainstreamových médií s bezprecedentnou jednohlasnosťou v histórii krajiny!“
Je presvedčený, že talianske médiá sú zapojené do plánu realizácie cieľov „veľkého resetu“, ktorý v TV interview opísal ako „súhlasný s čínskym komunistickým systémom“. V interview na hlavnej talianskej sieti Mediaset, Freccero vysvetlil aj systém „veľkého resetu“:
„Ľudia to môžu odbaviť ako konšpiračnú teóriu, no táto informácia je verejná! Je uverejnená v sérii kníh, ktoré napísal Klaus Schwab.“
Redaktorka súhlasila, že to nie je tajná konšpirácia. A Freccero vysvetlil:
„Cieľom ‚veľkého resetu‘ je budúcnosť, keď bude vládnuť nie politická strana, ale elita – finančná elita, technokratická elita … podľa amerického modelu big tech and big pharma. Táto elita vytvára svet, aký už vidíme na východe – v Číne.“ …
Freccero ďalej povedal, že sú tu „dva svety“ – jeden rozumných a racionálnych ľudí – a druhý, to je svet ľudí, ktorí akceptujú vládnu propagandu a zúčastňujú sa na „skupinovom myslení“. Tieto dva svety musia nejako spolu hovoriť a referendum o „zelenom pase“ je metóda, ako sa môžu Taliani stretnúť a diskutovať o príslušných otázkach znehodnocovania talianskych práv a slobôd. …
Pre taliansky Il Foglio Freccero zasa povedal:
„Ja nie som konšpirátor. To oni konšpirujú. Ja čítam a citujem dokumenty! Zistil som, že táto elita chce ustanoviť nové formy kontroly – zmeniť Západ na Čínu zdravotníckou politikou. A tým, že dokumentujem túto konšpiráciu sa automaticky stávam konšpirátorom! Je to neprípustný krok z hľadiska logiky.“
Povedal tiež, že pápež je v jednej lige s elitami z Davosu, ktoré chcú realizovať „veľký reset“. „Nie Benedikt XVI. ale Bergoglio. On prijíma tento systém súčasnosti. Všetko to má svoje následky. Všetko drží pospolu. Je to jasné.“
Na konci prišla reakcia, že taliansky premiér Mario Draghi vyjadril na OSN svoju túžbu, „aby svet založil spoločnú Ekonomickú a zdravotnícku radu, ktorá by reagovala na situáciu a zabránila globálnej pandémii“.
Freccero s redaktorkou za zasmiali a Freccero povedal:
„Ďakujem, Draghi, ďakujem. Vidíte, ako už napredujú so svetovládou? Draghi teraz iba dokázal to, čo som predtým povedal.“

Patriarcha odsúdil útok na katedrálu aj situáciu v Libanone

Bkerke/Buenos Aires, 26.09.2021 (KNA) 027 902 – Argentínsky maronitský patriarcha, kardinál Bechara Rai, v nedeľnej homílii odsúdil útok na maronitskú katedrálu v Buenos Aires.
„Spolu s arcibiskupom Youhannom Habibom Shamiyaom, libanonskými misijnými otcami a všetkými veriacimi odsudzujem toto zneuctenie a prestúpenie úcty k Pánovmu Telu a Božiemu chrámu a túto svätú obetu považujeme za odškodnenie a uzmierenie za toto profánne zlo.“
Neznámi páchatelia sa v sobotu ráno vlámali do Božieho domu a ukradli viaceré cenné náboženské predmety. Vylomili svätostánok, ukradli kalich a zničili Najsvätejšiu sviatosť! Podľa médií Biskupská konferencia Argentíny vyslovila svoju solidaritu: „Spájame sa v modlitbe a uzmierení Boha za pociťované škody pre spoločenstvo.“
Maroniti odvodzujú svoj názov od pustovníka Marona v 5. storočí, okolo ktorého sa zhromaždila skupina kresťanov aramejského pôvodu v strednej Sýrii. Po vpáde moslimov v 7. storočí sa vysťahovali do Libanonu. Táto východná cirkev sa považuje za nikdy neodlúčenú súčasť Katolíckej cirkvi a je jedinou východnou cirkvou, ktorá prijala plné spoločenstvo s Rímom. Rím potvrdil toto spoločenstvo formálne už v r. 1182.
Vo svete žije 3,2 milióna maronitov a viac ako polovica je mimo Libanonu v diaspore. Argentína s 750 000 veriacimi je najväčším takýmto spoločenstvom.

Kritika vyšetrovania výbuchu v bejrútskom prístave

Patriarcha Rai kritizoval aj spracovávanie katastrofy explózie v prístave v Bejrúte v r. 2020. Prišlo tam o život najmenej 2014 ľudí a 6500 bolo zranených:
„Odsudzujeme útoky na justíciu, ktoré majú za cieľ blokovať vyšetrovanie,“ povedal patriarcha.
V Libanone sa vyskytli hrozby proti vyšetrujúcemu sudcovi Tarekovi Bitarovi a aj požiadavky jeho prepustenia od bývalých ministrov, ktorých v tomto prípade vypočúval.
Patriarcha Rai vyzval libanonský štát, aby útoky odsúdil a sudcu podporoval pri hľadaní pravdy:
„Imunita zodpovedných sa musí rýchlo zrušiť, aby vyšetrovanie mohlo napredovať. Želali by sme si, aby sa jej sami vzdali a tak pomohli veci vyšetriť. Táto explózia je druhá globálna katastrofa po Hirošime,“dodal patriarcha.
Sudca žiadal zrušenie imunity viacerých politikov a pracovníkov bezpečnostných síl, aby ich mohol obžalovať za úmysel zabíjať, nedbalosť a porušenie ich povinností. Vyšetrovanie zatiaľ neprinieslo nijaké výsledky. Mnohí sa tiež odmietajú dostaviť na súd. Od vlády žiadal patriarcha rýchlu realizáciu reforiem, aby krajina dostala prisľúbenú zahraničnú pomoc. Vyjadril nádej, že nová vláda dodá väčší význam vzdelaniu a kultúre a podporí katolícke a súkromné školy.

Nemecká vláda: Vakcíny pre deti nebezpečnejšie ako covid

Berlín, 25.9.2021 (LifeSiteNews) 027 901 – Podľa správy Spolkového inštitútu pre vakcíny a biomedicínu v Nemecku počet hlásených prípadov s vážnymi následkami po očkovaní vakciou proti covidu u detí vo veku od 12 do 17 rokov prevýšil celkový počet detí hospitalizovaných s covidom od začiatku pandémie! Správu uverejnil 20. septembra Inštitút Paula Ehrlicha (PEI) – spolková agentúra pre bezpečnosť liekov. Údaje sa zbierali od začiatku vakcinačnej kampane do 31. augusta a ukazujú, že 1228 zaočkovaných detí malo nežiadúce účinky. To prichádza iba tri mesiace po začiatku kampane očkovania detí a iba dva týždne po odporúčaní vakcinácie vplyvnou Nemeckou komisiou pre očkovanie STIKO.
Celkový počet detí vo veku 12-17 rokov, ktoré boli hospitalizované od marca 2020 do júla 2021 je 1255. Inými slovami len za tri mesiace počet detí trpiacich na vedľajšie účinky vakcinácie za 16 mesiacov prevýšil počet detí hospitalizovaných na covid!
Najvážnejšie účinky boli na srdci – myocarditis a pericarditis, ako aj trombóza, pľúcna embólia a Guillain-Barrého syndróm – akútny zápal periférnych nervov a miechových koreňov.
Podľa inštitútu: „Tri z 1228 prípadov skončili smrťou za dva až 24 dní po zaočkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech.“
Ak sa očkovanie rozšíri aj na deti iného veku možno očakávať, že počet úmrtí sa strojnásobí vzhľadom na počet úmrtí detí počas celej pandémie.
„Teda vakcína je potencionálne nebezpečnejšia pre deti ako covid,“ uvádza analýza autorky Bonathovej na RT DE.
Správa tiež hovorí až o 15-násobnom náraste vážnych nežiadúcich účinkov u dospelých iba v auguste, keď sa ich počet zvýšil z 1094 na 15122! A možno pozorovať aj stály rast počet úmrtí po zaočkovaní. …
Hovorca nemeckého ministerstva zdravia Andreas Deffner odpovedal na otázku:
„Za 7 mesiacov sa počet nežiadúcich účinkov zvýšil dvojnásobne v pomere k ich počtu u všetkých iných vakcín za 20 rokov! Ako si vysvetliť takúto veľkú nezrovnalosť?
Deffner: „To bolo pravdepodobne zapríčinené presnejšími správami o vedľajších účinkoch u nových vakcín proti covidu.“
No v protiklade s touto výpoveďou hovorcu z mnohých strán počuť, že o vedľajších účinkoch po vakcinácii proti covidu sa uvádzajú iba chatrné údaje. Ako uvádza Susan Bonathová v analýze PEI, „Toto všetko je zrejme iba špička ľadovca!“
Dr. Antje Greve, člen medicínskeho tímu v Karlsruhe pre Berliner Zeitung v utorok povedal: „Som si celkom istý, že máme do činenia s veľmi nedostatočnými, úbohými správami o komplikáciách po očkovaní, vrátane úmrtí!“
Spomenul aj prípad opernej speváčky Bettiny Ranchovej, ktorá trpela viacerými vedľajšími účinkami vakcíny a v berlínskej opere musela zrušiť všetky vystúpenia. Odvtedy obviňuje lekárov, že neinformujú zdravotnícke orgány o vedľajších účinkoch. Lekár k tomu povedal, že ho to neprekvapuje, lebo lekári si v tomto neplnia svoju povinnosť!

Arcibiskup Viganò žiada podporovať prenasledovaných kňazov

Varuje tiež pred ‘epochálnym stretom’ v Cirkvi

USA, Dubuque, Iowa (LifeSiteNews) 027 900 – Arcibiskup Carlo Maria Viganò poslal videové posolstvo „Koalícii vyradených verných kňazov“:
„Takmer celý klérus a spoločenstvo Katolíckej cirkvi sa ukázalo ako spojenec nepriateľa. Pozývam verných laikov, aby podporovali kňazov, ktorí sú obeťami prenasledovania a zneužívania kánonického práva a hnaní do podzemnej cirkvi.“
Bývalý apoštolský nuncius vo Washingtone tak komentoval zhromaždenie viac ako 800 katolíkov v americkom Dubuque, v štáte Iowa, ktorí sa zišli 22. septembra, aby podporili neprávom odvolaných kňazov v USA.
„Sú to kňazi, ktorí jednoducho zostali verní hlásaniu pravej viery a pravej kompletnej náuky Cirkvi a pokúšali sa odporovať zneužívaniu moci zblúdilých biskupov a poskytovali podporu nevinným verným kňazských služobníkom svätej Matky Cirkvi.“
Jeden z týchto hrdinských kňazov páter James Altman hovoril o vážnej kríze zasahujúcej Cirkev a povedal, že katolícka hierarchia zlyhala vo vážnom záväzku svojho apoštolského poslania a najmä na Západe je do veľkej miery skorumpovaná.
Arcibiskup Viganò:
„Zrada týchto prelátov viedla epochálnemu stretu v Cirkvi. Títo biskupi ako súčasť tajnej cirkvi sa úplne podriadila tajnému štátu. Táto zrada si vyžaduje odvážnych kňazov a laikov. Čelíme vojne so zlom, epochálnemu stretu, v ktorom naši generáli nielen že nevedú armádu, ale v podstate prikazujú zložiť zbrane a bezpodmienečne sa podriadiť a odstraňujú odvážnych bojovníkov a trestajú najlojálnejších veliteľov. Celý personál Katolíckej cirkvi sa ukázal ako spojenec nepriateľa a je sám nepriateľom tých, ktorých by mal brániť, je nepriateľom Krista a tých, ktorí mu slúžia a oslavujú ho pod jeho vlajkou.“ … Odstránením tiary z hlavy mystického Tela a jeho námestníka urobili z Cirkvi istý druh parlamentnej republiky v mene kolegiality a synodality. Náš Pán Ježiš Kristus už nie je uznávaný ako Kráľ národov! Už nie je dokonca uznávaný ani ako Kráľ svojej Cirkvi, v ktorej cieľ – oslava Boha a spása duší – bol nahradený oslavou človeka s dôsledkom zatratenia duší.“
Arcibiskup potom opísal zvrátenosť v morálke vedúcej k tomu, že predošlé zlá sa vyhlásili za „cnosti“. Všetky súčasné akcie modernistickej cirkvi, zasahujúce diecézy sú charakterizované zvrátením toho, čo sa doposiaľ učilo a nám odovzdávalo:
„Veľká apostáza bola predpovedaná vo Svätom písme a nemala by nás zastihnúť nepripravených. Katolíci musia mať v prvom rade nadprirodzený pohľad, ktorým dokážu pochopiť, že súčasné udalosti dovolil Boh. A Cirkev nikdy nemôže byť premožená svojimi nepriateľmi,“ povzbudil arcibiskup. Poukázal na Zjavenie sv. Jána a na schválené súkromné zjavenia a povedal:
„Koniec časov je potrebný, aby sa nakoniec oddelilo zrno od kúkoľa a tak sa nám ukázalo, kto stojí s Kristom a kto proti nemu. Utrpenie verných katolíkov je aj spravodlivým trestom za storočia nevernosti katolíkov a časti hierarchie. Tie korenili v odklone od morálky a náuky Cirkvi a v kompromisoch so sekulárnou mentalitou a s nepriateľmi nášho Pána.“
„V rámci moderného prenasledovania a smerovania do podzemnej cirkvi vyhlasujú verných katolíkov za bláznov alebo chorých a verných kňazov zbavujú úradu a ich pastoračnej služby v Cirkvi.
Je naším právom nielen neposlúchať nelegitímne príkazy, ale aj ozývať sa a formovať iniciatívy na ochranu obetí pred vlkmi v ovčom rúchu. … Ak ste verní bratia v Kristovi, tak si budete navzájom pomáhať a vítať u seba prenasledovaných kňazov, ponúkať im ubytovanie a pripravíte domáci oltár, okolo ktorého sa môžete schádzať s priateľmi. …“
„Modlitby k Božiemu majestátu na príhovor Kráľovnej nebies a obety povedú k obráteniu nepriateľov Cirkvi. … Zasväcujme seba, svoje rodiny, spoločenstvá, národ a svätú Cirkev Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a tak privedieme Najsvätejšiu Trojicu k súcitu a ukončeniu tejto strašnej pohromy a trestu, alebo aspoň k jeho skráteniu a urýchleniu víťazstva Kráľa kráľov nad satanom – nepriateľom ľudského pokolenia,“ povedal na záver arcibiskup Viganò.

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *