Slávnostný ruženec – Žalmy

1. tajomstvo: Kristus slávne vstal zmŕtvych.

„Pánova pravice mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla.“
Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.
Prísne ma Pán potrestal, on nevydal ma smrti napospas.
Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.
Toto je brána Pánova; len spravodliví ňou vchádzajú.
Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil.
Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. (Ž 118,16-24)

2. tajomstvo: Kristus vystúpil do neba a sedí po pravici Otca.

Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici,
kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“
Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: panuj uprostred svojich nepriateľov.
Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere.
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.
Pán prisahal a nebude ľutovať: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“
Pán je po tvojej pravici, v deň svojho hnevu kráľov porazí. (Ž 110,1-5)

3. tajomstvo: Duch Svätý zostúpil na apoštolov a oni hlásajú evanjelium všetkým národom.

Základy má na posvätných vrchoch; brány Siona miluje Pán nad všetky stany Jakuba.
Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú;
Filištínci, Týrčania a Etiópčania: tí všetci sa tam zrodili.
A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“
Pán zaznačí do knihy národov: „Títo sa tam zrodili.“
A spievajú ako pri tanci: „V tebe sú všetky moje pramene.“ (Ž 87,1-7)

4. tajomstvo: Pannu Máriu pre jej zásluhy Boh vzal i s telom do neba.

Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach.
Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet.
Ledva ho vietor oveje, už ho niet, nezostane po ňom ani stopa.
No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu,
čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Pán si pripravil trón v nebesiach; kraľuje a panuje nad všetkými. (Ž 103,13-19)

5. tajomstvo: Panna Mária v nebi kraľuje po boku svojho Syna.

Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť,
vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena.
Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu.
Chvej sa pred ním, celá zem, hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“
Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy.
Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa,
nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.
I zajasajú všetky stromy lesa pred tvárou Pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy. (Ž 96,7-13)

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *