Tajomstvá Melánie spájané so Zjavením Panny Márie v La Salette

Vyhlásenie o tzv. lasalettských tajomstvách

Melánia, to, čo ti teraz poviem, nezostane navždy tajomstvom: môžeš to zverejniť v roku 1858. Kňazi, služobníci môjho Syna, svojím zlým životom, svojou neúctou a bezbožnosťou pri slávení svätých tajomstiev, svojou láskou k peniazom, láskou k poctám a rozkošiam sa stali kloakami nečistoty. Áno, kňazi privolajú odvetu a odveta visí nad ich hlavami. Beda kňazom a zasväteným osobám, ktoré svojou nevernosťou a hriešnym životom znova križujú môjho Syna! Hriechy zasvätených osôb volajú k Bohu a k nebu a privolávajú trest a tento trest je už predo dvermi, pretože nie je nikoho, kto by vzýval milosrdenstvo a odpustenie pre ľud; nie je veľkodušných duší, nie je nikoho, kto by prinášal Večnému nepoškvrnenú Obeť za svet. Boh zasiahne nevídaným spôsobom!

Beda obyvateľom tejto krajiny! Boh dá priechod svojmu hnevu a nikto nebude schopný utiecť pred toľkými pohromami naraz. Hlavy a vodcovia Božieho ľudu zabudli na modlitbu a na pokánie, démon zatemnil ich myseľ; stali sa bludnými hviezdami, ktoré starý had svojím chvostom zmetie do záhuby. Boh dovolí starému hadovi rozsievať rozdelenie medzi tých, ktorí vládnu, aj do všetkých spoločností, do všetkých rodín; dopadnú na ne fyzické i morálne tresty. Boh prenechá ľudí im samým a bude zosielať tresty jeden za druhým po dobu viac ako 35 rokov.

Spoločnosť sa nachádza v predvečere hrozných trestov a ťažkých udalostí; ľudia môžu očakávať, že budú spravovaní železným prútom a budú piť z kalicha Božieho hnevu. Nástupca môjho Syna, pápež Pius IX., nech neopúšťa Rím po roku 1858; nech zostane pevný a veľkodušne bojuje zbraňami viery a lásky a ja budem s ním. Pozrite na Napoleona: má rozdvojené srdce a až bude chcieť byť súčasne pápež i cisár, Boh ho opustí. On je onen orol, ktorý túži vzlietnuť stále vyššie, ale dopadne na meč, ktorý chcel použiť a prinútiť národy, aby ho zbožňovali. Taliansko bude potrestané za svoje ambície striasť jarmo Pána pánov; tak v ňom prepukne vojna, krv potečie zo všetkých strán; chrámy budú zatvorené alebo znesvätené; bude sa organizovať hon na kňazov a rehoľníkov; budú posielaní na krutú smrť. Mnohí opustia vieru a počet kňazov a rehoľníkov, ktorí opustia pravú vieru, bude veľký. Budú medzi nimi dokonca biskupi. Pápež nech je na stráži proti tým, ktorí budú konať zázraky, pretože nastala doba, keď sa budú na zemi i na nebi diať mimoriadnej divy.

V roku 1864 bude Lucifer spolu s veľkým počtom démonov vypustený z pekiel; postupne vyhladí vieru, a to aj u osôb Bohu zasvätených; oslepí ich do tej miery, že bez zvláštnej milosti prevezmú ducha týchto zlých anjelov; určitý počet rehoľných domov úplne stratí vieru a spôsobí tak záhubu mnohých duší. Zlé knihy zaplavia krajinu a duchovia temnôt rozšíria zo všetkých strán ochabnutie všetkého, čo slúži Bohu. Budú mať veľkú moc nad prírodou, vzniknú chrámy týchto zlých duchov. Budú prepravovať ľudí z jedného miesta na druhé.

Ani kňazi nebudú žiť podľa dobrého ducha evanjelia, ktorý je duchom pokory, lásky a horlivosti pre Božiu slávu. Mŕtvi vstanú a nadobudnú svoje podoby, akú mali na zemi, aby ľahšie zviedli ľudí. Budú to diabli v ľudskej podobe, ktorí budú hlásať iné evanjelium, než aké hlásal Ježiš Kristus.

Budú sa diať obdivuhodné zázraky, pretože pravá viera vyhasne a svet zaplaví falošné svetlo. Beda cirkevným hodnostárom, ktorí sa budú zaoberať len tým, ako získavať bohatstvo, autoritu, a budú pyšne panovať! Námestník môjho Syna bude musieť veľa trpieť, pretože cirkev bude vystavená veľkému prenasledovaniu. Bude to hodina temnôt. Cirkev bude prechádzať strašnou krízou. Zabudne na pravú vieru v Boha, každý jedinec bude chcieť byť sám sebe vodcom a povyšovať sa nad seberovných. Civilná i cirkevná autorita bude znevážená, poriadok a spravodlivosť budú pošliapané. Budú sa diať len vraždy, prejavy žiarlivosti, klamstiev a nesvornosti, bez lásky k vlasti a k ​​rodine. Svätý Otec bude veľa trpieť. Budem s ním, aby som nakoniec prijala jeho obeť. Zlí ľudia budú podnikať atentáty na jeho život, ale nebudú schopní ukrátiť jeho dni. Ale ani on, ani jeho nástupca neuvidí triumf Boha a Cirkvi. Všetci vládcovia sveta budú mať rovnaký cieľ, zničiť a vyhladiť všetko náboženstvo, aby uvoľnili cestu materializmu, špiritizmu a nerestiam všetkého druhu. V roku 1865 dôjde k spustošeniu na mieste Božom. Kláštory, kvety cirkvi, sa stanú hnojiskom a diabol sa stane vládcom všetkých sŕdc. Predstavení kláštorov nech si dávajú pozor na tých, ktorých prijímajú, pretože diabol využije všetkej zloby, aby uviedol do reholí hriech. Po celom svet sa rozšíri neprístojnosť a láska k telesným rozkošiam. Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Anglicko budú vo vojne. Krv potečie ulicami. Francúz bude bojovať proti Francúzovi, Talian proti Talianovi. Potom bude všeobecná, veľmi strašná vojna.

Nejakú dobu Boh opustí Francúzsko aj Taliansko, pretože už nepoznajú evanjelium Ježiša Krista. Zlí budú šíriť všetku svoju zlobu, aj v domoch sa budú diať vraždy a vzájomné masakre. Pri prvom bleskovom údere meča sa budú hory a celá príroda triasť hrôzou, pretože neprístojnosti a zločiny ľudí budú volať k nebu o pomstu: Paríž zničí oheň a Marseille utíchne; veľký počet miest bude zničený zemetrasením. Bude sa zdať, že všetko je stratené. Všade budú mŕtvoly, bude počuť rachot zbraní a kliatby. Spravodliví mnoho vytrpia; ich modlitby, pokánia a slzy budú stúpať k nebu a všetok Boží ľud bude prosiť o zmilovanie, pomoc a záchranu. Preto Ježiš Kristus pre svoju veľkú spravodlivosť a pre svoje veľké milosrdenstvo voči spravodlivým prikáže svojim anjelom, aby poslali smrť na ich nepriateľov. Jediným úderom zahynú prenasledovatelia Cirkvi a Ježiša Krista a všetci ľudia oddaní hriechu. Potom nastane pokoj, zmierenie s Bohom a s ľuďmi, ľudia budú slúžiť Kristovi, budú sa mu klaňať a oslavovať ho. Všade rozkvitne láska. Noví panovníci budú pravou rukou Cirkvi, ktorá bude silná, pokorná a zbožná, chudobná a horlivá a bude nasledovať Ježiša Krista. Všade sa bude hlásať evanjelium a ľudia budú robiť veľké pokroky vo viere, pretože bude jednota medzi robotníkmi Ježiša Krista a ľudia budú žiť v bázni Božej.

Ale tento pokoj medzi ľuďmi nepotrvá dlho. Po 25 rokoch bohatej žatvy ľudia zabudnú na tie, ktorých hriechy sú príčinou všetkého, čo postretlo krajiny. Prenasledovateľ Antikrist so svojimi vojskami zajme mnoho národov, zavedie vojnu proti Kristovi, jedinému Spasiteľovi sveta. Preleje veľa krvi a bude sa snažiť, aby zničil úctu k Bohu a aby bol sám pokladaný za boha. Zem bude postihnutá trestami všetkého druhu, okrem iného morom a hladom, ktoré sa veľmi rozšíria; nastanú vojny až do poslednej vojny, ktorú vyvolá desať kráľov Antikristových, ktorí budú mať spoločný zámer a budú jedinými vladármi na svete. Ľudia budú myslieť na zábavu, zlí sa oddajú hriechom všetkého druhu. Ale synovia svätej Cirkvi, praví synovia viery, mojou praví nasledovníci, porastú v láske k Bohu a v čnostiach, ktoré sú mi najdrahšie. Šťastné pokorné duše vedené Duchom Svätým!

Budem bojovať spolu s nimi až k dosiahnutiu úplnej zrelosti. Príroda si bude žiadať odvetu a bude sa triasť hrôzou pred tým, čo postihne krajinu poškvrnenú hriechom. Tras sa, zem, a ty, ktorý vyznávaš, že slúžiš Ježišovi Kristovi, ale vo vnútri sa klaniaš len sám sebe! Tras sa! Pretože Boh ťa označí za svojho nepriateľa, lebo sväté miesta budú miestom skazy: mnoho kláštorov nebude už Božími domami, ale pastiera Asmodeja a jeho ľudu.

Bude to obdobie, kedy sa z židovskej rehoľníčky, falošnej panny, zrodí Antikrist, ktorý bude v spoločenstve sa starým hadom. Bude učiteľom nečistoty; jeho otcom bude biskup. Pri zrodení bude zo seba chrliť rúhanie, bude mať zuby, jedným slovom, bude to vtelený diabol: Bude vydávať strašné škreky, robiť divy, žiť v nečistote: Bude mať bratov, aj keď to nebudú vtelení diabli ako on. Budú to synovia zla: vo veku dvanástich rokov budú známi pre podivuhodné víťazstvá, akých dosiahnu; budú na čele vojsk tvorených légiami pekla. Zmení sa ročné obdobie, krajina bude plodiť len zlé plody. Nebeské telesá stratia pravidelnosť svojich pohybov. Mesiac bude vydávať len slabé červenkasté svetlo. Voda a oheň budú tvoriť na zemeguli desivé prúdy a pohltia hory a mestá. Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista. Démoni spolu s Antikristom budú konať veľké divy na zemi a vo vzduchu, ľudia budú ešte viac zvrátení. Boh sa bude starať o svojich verných a o ľudí dobrej vôle; všade sa bude hlásať evanjelium, všetky národy spoznajú pravdu.

Obrátim sa k zemi s naliehavou výzvou, vyzvem pravých učeníkov Boha, ktorý žije a kraľuje na nebi; vyzvem nasledovníkov Krista, ktorý sa stal človekom, jediným Spasiteľom ľudstva; vyzvem svoje deti, naozaj zbožné, tých ktorí sa mi zasvätili, aby som ich mohla priviesť k svojmu Božiemu Synovi, tie, ktoré nesiem, ako by boli v mojej náruči a žili podľa môjho ducha, ktorí pohrdli svetom a sebou, žili v pokore, odriekaní , mlčaní a modlitbe, v utrpení, nepoznaní svetom. A teraz im dám, aby sa vynorili a osvietili krajiny.

Choďte a ukážte sa, že ste moje drahé deti, ja som s vami a vo vás, aby vaša viera svietila v týchto zlých časoch. Kiež vaša horlivosť vám dá hladovať po sláve a cti Ježiša Krista. Bojujte, synovia svetla! Vy, a tých niekoľko málo, ktorí vidia, že sa priblížil čas časov a koniec časov. Cirkev bude zatienená, svet strnie hrôzou. Ale sú tu Henoch a Eliáš, plní Božieho Ducha, budú kázať s Božou mocou a ľudia dobrej vôle uveria v Boha, mnoho duší bude posilnených, urobia veľký pokrok v čnostiach Ducha Svätého a odsúdia diabolské bludy Antikrista. Beda obyvateľom krajiny! Nastanú krvavé vojny a hlad, mor a nákazlivé choroby, budú prudké lejaky a zvieracie epidémie, búrky, ktoré zničia mestá, zemetrasenia, ktoré spustošia krajiny. Vo vzduchu bude počuť hlasy; ľudia budú hlavou udierať o stenu a vzývať smrť, ale smrť bude znamenať ich trápenie. Odvšadiaľ potečie krv. Kto by to mohol vydržať, keby Boh neskrátil dobu skúšky? Slzy a prosby spravodlivých obmäkčia Boha; Henoch a Eliáš budú usmrtení: pohanský Rím zmizne.

Z neba spadne oheň a zničí tri mestá. Celý vesmír bude naplnený strachom a mnohí sa dajú zviesť, pretože sa neklaňajú pravému Kristovi, ktorý žije uprostred nich. Potom sa slnko zatmie, len viera prežije. Čas je blízko, otvára sa priepasť. Prichádza kráľ kráľov temnôt, šelma a jej poddaní, domnelá záchrankyňa sveta. V pýche sa vznesie až k nebu, aby vstúpila do raja. Ale zmetie ju dych archanjela Michala. Spadne na zem, ktorá sa tri dni bude stále premieňať, otvorí svoju ohnivú hruď. Šelma bude zvrhnutá navždy spolu so všetkými svojimi nasledovníkmi do večnej priepasti pekla. Potom oheň a voda očistí krajiny a strávi diela ľudskej pýchy a všetky veci budú obnovené. Všetci budú slúžiť Bohu a oslavovať ho.

Zdroj: Lumendelumine.cz, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *