Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Milosrdný Bože! Radosť napĺňa naše srdcia, že Ťa môžeme uprostred nás
privítať. Zhromažďujeme sa pred Tvojim obrazom v duchu vďačnosti za Tvoju nesmiernu lásku ku každému človekovi. Vítame Ťa.
Tešíme sa, že si tu s nami, lebo nie sme hodní čo len pozrieť na Tvoju tvár, plnú dobroty a lásky. O to vrúcnejšie Ťa všetci pozdravujeme.
Sestra Faustína ustavične Boha prosila o milosrdenstvo a ducha dôvery, zvlášť pre zúfalých ľudí: „Ó, večný Bože, v Tebe je nesmierne milosrdenstvo a nevyčerpateľný poklad ľútosti, milostivo zhliadni na nás a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme v ťažkých chvíľach neboli zúfalí ani aby sme neupadali na duchu, ale aby sme sa s veľkou dôverou podrobili Tvojej svätej vôli, ktorá je láska a milosrdenstvo.“
Najmilší Ježišu! Skladáme Ti vďaky za to, že si prítomný tu, uprostred nás. Spasiteľ sveta, Pán neba a zeme, my hriešnici Tebe prinášame svoje srdcia a odovzdávame sa pod Tvoju ochranu podľa zvyku starých otcov. Chceme Ti prejaviť úctu a zvelebovať Ťa na večné veky. Amen.

Pieseň JKS č. 233: Tisíc ráz buď pozdravené …

Ruženec Božieho milosrdenstva: (PRVÝ DESIATOK)

Otče náš… Zdravas Mária… Verím v Boha…

Na zrnkách Otčenáša:
Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista za odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta!
Na zrnkách Zdravasov:
Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Zvelebovanie Božieho milosrdenstva (litánie):
Láska Božia je kvetom a milosrdenstvo ovocím. Nech pochybujúca duša číta tieto myšlienky a začne dôverovať:
Milosrdenstvo Božie, prameniace z Otcovho lona, dôverujem v Teba!
Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť, dôverujem …
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo,
Milosrdenstvo Božie, prameň, tryskajúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné žiadnym ľudským ani anjelským rozumom,
Milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok život a každé šťastie,
Milosrdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesá,
Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov,
Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír,
Milosrdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet v osobe vteleného Slova,
Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrysklo z otvorenej rany Ježišovho Srdca,
Milosrdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci pre nás, ale zvlášť pre hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi,
Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježiša Krista,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš po celý život,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ zvlášť v hodine smrti,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každom okamihu života,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom,
Milosrdenstvo Božie, ktoré obraciaš zatvrdilých hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, ktoré privádzaš do úžasu anjelov a si nepochopiteľné pre svätých,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíhaš z každej biedy,
Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu,
Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel,
Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení,
Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc,
Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich,
Milosrdenstvo Božie, úľava a pokoj sŕdc uprostred pochybností,
Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svätých duší,
Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí, dôverujem v Teba!
Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná, zhliadni na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neklesali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a milosrdenstvom samým.
Ó, nepochopiteľné a nekonečné Božie milosrdenstvo, kto ťa môže dôstojne zvelebovať a oslavovať? Najvznešenejšia vlastnosť všemohúceho Boha, Ty sladká nádej hriešneho človeka!

Ruženec Božieho milosrdenstva: (DRUHÝ DESIATOK)

Prosby k Božiemu milosrdenstvu:
O živú vieru, detinskú dôveru a obetavú lásku – prosíme Ťa, Pane.
O dar modlitby, sústredenosti a plnenia Božej vôle.
O milosrdenstvo, odpustenie a záchranu v pokušeniach.
O silu povstať z hriechov a vyhýbať sa príležitostiam na zlé.
O apoštolskú horlivosť a zamilovanie si obety svätej omše.
O ducha pokánia, umŕtvovania a neprestajnú ľútosť.
O dôveru v Božie milosrdenstvo pre zúfajúce duše.
O víťazstvo nad vášňami.
O ustavičné pamätanie na Tvoju prítomnosť.
O milosrdenstvo Tvojho srdca pri skonávaní.
O lásku a úctu k nepoškvrnenému Máriinmu srdcu.
O kraľovanie Tvojho milosrdenstva v našej vlasti.
O obrátenie všetkých hriešnikov a odpadlíkov.
O horlivých a pobožných kňazov.
O nových blahoslavených a svätých v našom národe.
O útechu pre chorých, trpiacich a zúfajúcich.
O úľavu pre duše trpiace v očistci.
O potrebné milosti prameniace z Tvojho nesmierneho milosrdenstva pre všetky naše rodiny.
O pomoc pri plnení požiadaviek, ktoré si nám odovzdal prostredníctvom sestry Faustíny – prosíme Ťa, Pane.
Večný Otče, zhliadni očami milosrdenstva na nás tu zhromaždených a daj nám svoje milosrdenstvo podľa dôvery, ktorú v Teba skladáme, ako si prisľúbil, že nás budeš ochraňovať, a to zvlášť v hodine smrti. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva: (TRETÍ DESIATOK)

Odprosovanie milosrdného Boha:
Za nedostatok viery, lásky a dôvery v Tvoje milosrdenstvo, odprosujeme Ťa, Pane.
Za nestálych kresťanov, ktorí sa vzpierajú milosti a stavajú sa proti Božej vôli,
Za vlažnosť, nedbalosť a lenivosť v Božej službe,
Za zanedbávanie svätej omše vo sviatočné dni a v nedele,
Za porušovanie pôstov a nezachovávanie striedmosti v jedle a v pití,
Za neposlušnosť a znevažovanie rodičov i predstavených,
Za nedbalosť vo výchove detí,
Za zabíjanie nenarodených,
Za neviazanosť, nehanebnosť a nedostatok skromnosti v živote i obliekaní,
Za priestupky rodičov a manželov,
Za hriechy hnevu, nenávisti a závisti,
Za krivdy spáchané blížnym na majetku a dobrej povesti,
Za nedostatok lásky a ducha obetavosti,
Za pýchu, lakomstvo a hriešnu žiadostivosť,
Za nedostatok úcty k duchovným a posvätným miestam,
Za nedbalé vykonávanie sviatosti zmierenia,
Za zneucťovanie svätosti oltára,
Za ľahkovážnosť pri vysluhovaní a prijímaní svätých sviatostí,
Za nedostatok dôvery v Božie milosrdenstvo,
Za opovážlivé hriechy v nádeji na získanie Božieho milosrdenstva,
Za uspokojovanie vášní a nedostatok umŕtvovania,
Za slabosti a pády spravodlivých a pobožných, odprosujeme Ťa, Pane.
Večný Otče, zhliadni na nás očami milosrdenstva a skrze bolestné Kristovo umučenie udeľ nám a všetkým hriešnikom milosť odpustenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva: (ŠTVRTÝ DESIATOK)

Poďakovanie Božiemu milosrdenstvu:
Za povolanie nás z ničoty do bytia, ďakujeme Ti, Pane.
Za Tvoje jasle, svätý kríž a veľkonočné ráno,
Za zostúpenie Ducha Svätého s jeho siedmimi darmi,
Za kresťanských rodičov,
Za to, že si nás prijal za synov a dcéry a za dedičov Tvojho kráľovstva,
Za možnosť poznať svätú vieru,
Za zjavenie tajomstva Najsvätejšej Trojice,
Za prvé sväté prijímanie a právo každý deň k nemu pristupovať,
Za rozhrešenie na súde zmierenia vždy, keď po tom zatúžime,
Za milosť sviatosti birmovania ako znamenia Tvojho rytierstva,
Za moc a silu, ktorú vylievaš na vyvolených v sviatosti kňazstva,
Za neprestajnú nekrvavú obetu svätej omše,
Za svätý olej na spásu chorých a zmierňovanie ich bolestí,
Za vážnosť, česť a dôstojnosť sviatosti manželstva,
Za všeobecnú Cirkev, ktorá nás všetkých zjednocuje, dvíha a posväcuje,
Za Svätého otca a jeho neomylnosť vo veciach viery a mravov,
Za Kráľovnú neba a Matku milosrdenstva,
Za čistotu jej nepoškvrneného srdca,
Za jej ochranu nad nami a prostredníctvo v milostiach Božieho milosrdenstva,
Za anjela strážcu a jeho pomoc v boji s mocnosťami temnosti,
Za Tvoje skonávanie v Getsemanskej záhrade a preliaty krvavý pot,
Za rany Tvojich rúk a nôh ako zadosťučinenie za naše trestuhodné činy,
Za ranu Tvojho srdca a vodu i krv, ktoré z nej vytryskli,
Za nevyčerpateľný prameň Tvojho nekonečného milosrdenstva,
Za milosrdenstvo, ktoré preukazuješ najzatvrdilejším hriešnikom,
Za milosrdenstvo, ktoré preukazuješ spravodlivým a pobožným,
Za Tvoju prítomnosť vo Sviatosti oltárnej a milosrdné prebývanie s nami,
Za zjavenie Tvojho milosrdenstva a strelnej modlitby: „Ježišu, dôverujem v Teba!“,
Za udelené cnosti: vieru, nádej a lásku,
Za vlasť a materinskú reč,
Za voľbu syna slovanského národa za Tvojho viditeľného zástupcu na zemi,
Za Tvoju dobrotu, štedrosť a starostlivosť voči nám,
Za ukryté milosti Tvojho nekonečného milosrdenstva,
Za vypočutie všetkých prosieb ctiteľov Božieho milosrdenstva.
Bože, Tvoje milosrdenstvo je nepreniknuteľné a poklady Tvojho zľutovania sú nevyčerpateľné. Láskavo na nás zhliadni a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ruženec Božieho milosrdenstva: (PIATY DESIATOK)

Na zakončenie celého ruženca: (tri razy)
Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

Zasvätenie sa Božiemu milosrdenstvu:
Ó, najmilosrdnejší Ježišu, Tvoja dobrota je nekonečná a pokladnica milostí nevyčerpateľná. Dôverujem bezhranične Tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky Tvoje diela. Zasväcujem sa Ti celkom a bezvýhradne, aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti. Túžim šíriť Tvoje milosrdenstvo tak, že budem konať skutky telesného aj duševného milosrdenstva, zvlášť sa starať o obrátenie hriešnikov a prinášať útechu tým, ktorí potrebujú pomoc, chorým a utrápeným. Bdej teda nado mnou, ó, Ježišu, a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoju chválu. I keď sa niekedy chvejem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, mám zároveň bezhraničnú dôveru v Tvoje milosrdenstvo. Kiež by všetci ľudia spoznali včas nekonečnú hĺbku tvojho milosrdenstva, uverili mu a oslavovali ho na veky. Amen.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *