Čisté srdce

6.január 2022
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Drahí bratia a sestry,

Náš každodenný život v našom Pánovi Ježišovi Kristovi je ťažký zápas medzi hľadaním pravého šťastia, ktoré nám dobrovoľne ponúka, a oklamaním falošným šťastím, ktoré nám ponúka svet zaťažený účinkami dedičného hriechu za cenu našej slobody. 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo nás denne uisťuje, že iba neprestajná a nesmierna láska prúdiaca z Jeho slávneho prebodnutého Srdca do našich sŕdc nám prináša radosť v tomto živote, zachraňuje nás od hriechu a bezpečne nás vedie k nášmu pravému určeniu, večnému životu, plnosti radosti a pokoja v Jeho spoločnosti navždy.Napriek tomu, zostávajúc dedičmi hriechu našich Prarodičov, dedičmi padlej povahy, trpíme neustálym pokušením uzavrieť svoje srdcia, odmietajúc prijať spasiteľnú lásku, prúdiacu z Jeho slávneho Najsvätejšieho Srdca. Keď dáme priechod pokušeniu, dopúšťame sa priestupku, ktorý Božie deti opakovali v každom veku. Vo Svätom písme čítame nárek nášho Pána nad našou hriešnosťou: „Štyridsať rokov som sa pohoršoval nad týmto pokolením a povedal som: Títo sa vždy mýlia v srdci. A títo muži nepoznali moje cesty, preto som vo svojom hneve prisahal, že nevojdú do môjho odpočinku“ (Ž 95, 10-11; porov. Hebr 3, 10). Výčitky, nekorektnosť, spievané počas liturgie umučenia nášho Pána na Veľký piatok, odrážajú obzvlášť nápadným spôsobom našu pýchu a nevďak pred čistou a nezištnou Božou láskou, stelesnenou v utrpení, smrti, zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení vteleného Boha, Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Pripomíname si slová nášho Pána svätej Margaréte Márii, keď jej ukázal svoje Najsvätejšie Srdce: „Hľa, toto Srdce, ktoré tak milovalo ľudí, že nešetrilo nič, dokonca sa pohltilo, aby bolo svedkom jeho lásky. A na oplátku dostávam od väčšiny z nich iba nevďačnosť, ich neúctu a svätokrádež a chlad a pohŕdanie, ktoré ku Mne majú v tejto sviatosti lásky [Najsvätejšej sviatosti Najsvätejšej Eucharistie]…“ (Náš Pán Svätej Margaréte Márii Alacoque, jún 1675).Jedovatý a v konečnom dôsledku smrteľný omyl uzavretia nášho ľudského srdca pred Najsvätejším Srdcom Nášho Pána, pred Jeho neustálym a nesmiernym výlevom lásky, nás vedie k hľadaniu šťastia na miestach, kde ho nikdy nenájdeme. Vedie nás k opusteniu svätosti života v Kristovi, bezpečnej cesty k šťastiu, aby sme sa usilovali o naplnenie na nesvätých miestach, na miestach, kde sme okradnutí o slobodu a nakoniec zničení. Súčasná kultúra, tak silne poznačená závislosťami – zneužívanie alkoholu a drog, chamtivosť, zneužívanie autority a moci, sexuálna promiskuita a tak ďalej – prejavuje smrteľne jedovaté ovocie nášho opustenia Pána a Jeho cesty blaženosti. Domnelé šťastie, ktoré je úplne oddelené od zdroja Božskej Lásky, nie je žiadnym šťastím. Je to oklamanie Satana, ktorý, ako nás učí samotný Náš Pán, je „vrah od počiatku“ a „otec lži“ (Jn 8, 44). Lákadlo opustiť nášho Pána a Jeho Cestu nám môže len uškodiť. V skutočnosti je to diabolské.

Spoločnosť, ktorá sa búri proti Božiemu plánu so svetom a pre nás a tvrdí, že nám poskytuje bezpečnosť a pokoj bez Božieho zákona, nám ponúka len nešťastie a násilie. Je proti životu, proti manželstvu a proti rodine, odmieta ctiť nedotknuteľnú dôstojnosť nevinného a bezbranného ľudského života a integritu jeho kolísky v manželstve a rodine, ktorú tvorí. Otec lži je predovšetkým zvodný. Objavuje sa v mnohých príťažlivých podobách. Používa atraktívny jazyk, ktorý je v skutočnosti duplicitný. Ak sme takí hlúpi, že sa necháme očariť jeho falošným pôvabom, nenájdeme pokoj ani šťastie. Jeho agenti, ktorí sú sami bez pokoja a radosti, neustále zasievajú semená zmätku a omylov o prirodzenej túžbe po šťastí, ktorú Boh vložil do ľudského srdca, aby pritiahol všetkých ľudí k sebe (Katechizmus Katolíckej cirkvi , č. 1718). Svätý Augustín, muž dobre oboznámený so smrteľnými následkami nasledovania bludných ciest sveta, adresoval nášmu Pánovi na začiatku svojich Vyznaní tieto slová : „Podnecuješ nás, aby sme ťa chválili; lebo si nás stvoril pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe“ (prvá kapitola). Je potrebné, aby sme, ako nás učí náš Pán, držali svoju myseľ a srdce na pozore pred zmätkom a omylom: „„Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.“ (Lukáš‬ ‭12:35-36‬)

Dobrý poriadok, ktorý Boh vložil do ľudského srdca, nám odkrýva naše volanie k šťastiu, k životu v blaženosti. Toto šťastie či blaženosť sa nám naplno zjavuje vo vykupiteľskom vtelení Boha, Syna, v Ježišovi Kristovi, ktorý nás učí realite nášho každodenného povolania k obráteniu života v Ňom, na „úzku cestu“ (Mt 7, 13- 14), ktorá nás neomylne vedie k plnosti blaženosti na konci našej pozemskej púte. „Úzka cesta“ v žiadnom ohľade neznižuje našu povahu ani neobmedzuje našu slobodu. Skôr dovoľuje našej prirodzenosti prejaviť svoju plnosť, zaisťuje nám slobodu a pokoj, vedie nás k nášmu večnému určeniu, nášmu trvalému domovu u Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého – v nebi, v spoločnosti anjelov a všetkých svätých. Jedine Kristus je „cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6). Pokoj nájdeme len životom v Kristovi. Jedine Kristus nám dáva pokoj (Jn 14, 27) počas našej pozemskej púte, predzvesť dokonalého pokoja nášho domova s ​​Ním v nebi. „Krv a voda“, ktorá prúdi z Jeho slávneho prebodnutého Srdca do našich sŕdc, predovšetkým prostredníctvom sviatostí, nás očisťuje od všetkého falošného, ​​nenávistného a smrteľného (Jn 19, 34). Oživuje nás Božskou Pravdou a Láskou, aby z našich sŕdc tiekli „rieky živej vody“, ako nám Pán prisľúbil (Jn 7, 38) ako požehnanie pre druhých a pre svet. nenávistné a smrteľné (Jn 19, 34). Oživuje nás Božskou Pravdou a Láskou, aby z našich sŕdc tiekli „rieky živej vody“, ako nám Pán prisľúbil (Jn 7, 38) ako požehnanie pre druhých a pre svet. nenávistné a smrteľné (Jn 19, 34). Oživuje nás Božskou Pravdou a Láskou, aby z našich sŕdc tiekli „rieky živej vody“, ako nám Pán prisľúbil (Jn 7, 38) ako požehnanie pre druhých a pre svet.

Náš Pán zhrnul celé svoje učenie, svoju cestu v Kázni na vrchu a predovšetkým v blahoslavenstvách (Mt 5, 1-12; Katechizmus Katolíckej cirkvi , č. 1716). Naučil nás, čo znamená každý deň bojovať o život v Ňom, aby sme sa s Ním delili o večnú slávu. Každé blahoslavenstvo nám pomáha hľadať Boha nadovšetko, a tým myslieť, hovoriť a konať spôsobom, ktorý odmieta falošné prísľuby sveta, ktorý stále viac obmedzuje biedu kultúrnej situácie našej doby – situáciu poznamenanú najhlbší zmätok a omyl o najzákladnejších pravdách mravného zákona a našej viery, zmätok a omyl, ktorý sa prejavuje skazenosťou kresťanského života. Aké aktuálne sú inšpirované slová žalmistu: „Títo v srdci vždy blúdia“ (Ž 95, 10).

Život blahoslavenstiev očisťuje naše srdcia od vzpurných postojov, myšlienok a činov. Ich jadrom je vyhlásenie a prísľub: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Prostredníctvom čistého srdca dávame svoje srdcia úplne do Srdca Božieho, ktoré sa stalo telom v Najsvätejšom Srdci Ježišovom. Prostredníctvom čistého srdca, ktoré je srdcom úplne zjednoteným so slávnym prebodnutým Srdcom Ježišovým, nachádzame skutočné šťastie a pokoj. Prostredníctvom čistého srdca spočívame v srdci Ježišovom, aby sme sa mohli očistiť od hriechov pýchy a vzbury a mohli byť posilnení Jeho čistou a nezištnou láskou.

Model spojenia srdca so Srdcom Ježišovým vidíme v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie. Vo svojej materinskej láske nás neustále vedie cestou úplného súladu srdca so Srdcom jej Božského Syna: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5). Svätý Jozef s otcovskou starostlivosťou o nás, najmä o našu svätú smrť, nám ukazuje čistotu a spravodlivosť toho, kto by slúžil iba Kristovi. Je vždy pripravený prihovárať sa za nás v časoch veľkých skúšok a pokušení, aby sme zostali v Kristovej pravde a láske. Dokonca aj pohanský faraón pod vnuknutím Ducha Svätého prikázal ľuďom v čase ich núdze: „Choďte k Jozefovi; čo vám hovorí, robte“ (Gn 41, 55). Patriarcha Jozef predznamenal poslanie a povolanie svätého Jozefa, Ježišovho pestúna a pravej nevesty Panny Márie. Preto sa riadime príkazom:Ite ad Ioseph .”

Vo svojom ďalšom bulletine, ktorý vyjde v prvý februárový týždeň, by som chcel hlbšie preskúmať význam čistého srdca, keď sa Cirkev pripravuje na vstup do pôstneho obdobia, obdobia silnej milosti pre obrátenie nášho životy.

Vyprosujem nášho Pána, na príhovor Panny Márie Guadalupskej, aby požehnal vás, vaše domovy, vaše rodiny a všetku vašu prácu, zostávam Váš v Najsvätejšom Srdci Ježišovom a Nepoškvrnenom Srdci Márie a v Najčistejšom Srdci svätého Jozefa,

Raymond Leo kardinál Burke

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *