Za Slovensko pred Eucharistiou, V. prikázanie (adorácia)

(V. PRIKÁZANIE)

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 3.6.:

Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.                                                                 (Gn 1,26 – 31)

Zvelebujeme Ťa a dobrorečíme Ti Bože za dar života, ktorý si vdýchol do človeka pri stvorení. Stvoril si nás na svoj obraz a podobu k slobode a láske pre večnosť s Tebou. Aj keď sme ju hriechom stratili, Ty sám v osobe svojho Syna si prišiel, aby si obnovil svoj obraz v nás a pozdvihol človeka padnutého v hriechu. Neodvrátil si sa od svojho stvorenia, ale svojím Synom si ho pozdvihol na prvotnú dôstojnosť. Obnovujúc našu prirodzenosť si nám znova ponúkol večnosť s Tebou. Predsa napriek tomu všetkému si človek dneška namýšľa, že on sám vládne a Teba nepotrebuje. Zabúda na svojho Stvoriteľa a sám rozhoduje o živote, ktorý je Tvojím darom. Chceme Ťa v tejto chvíli, tu pred Tebou, prítomným v Eucharistii odprosovať za hriechy proti životu a dôstojnosti človeka. Odpusť Pane, že zabúdame, že sme Tvojím najlepším dielom a prijmi toto odprosenie ako náhradu za dar života, ktorý nám dávaš.

 • za každé odmietnutie života, Odprosujeme Ťa Pane Ježišu
 • že sme si dostatočne necenili dar života, ktorý nám dávaš, odprosujeme ťa, Pane Ježišu, OŤPJ
 • za škodenie si na zdraví závislosťou na cigaretách, nikotíne, alkohole, drogách či liekoch, OŤPJ
 • že nechránime život človeka od jeho počiatku, OŤPJ
 • za všetky hriechy potratov, ktoré volajú do neba po odplate, OŤPJ
 • za každé zmarenie ľudského života v jeho počiatku podaním antikoncepcie, OŤPJ
 • že sme dieťa vnímali ako prekážku pohodlného života, OŤPJ
 • že sme sa báli prijať viacero detí v manželstve, OŤPJ
 • za to, že život človeka vnímame len v jeho ekonomickom rozmere prínosu pre spoločnosť, OŤPJ
 • ak sme nahovárali iných na potrat, OŤPJ
 • že si neceníme život ako najvyššiu hodnotu, OŤPJ
 • ak sme embryo nepovažovali za plnohodnotného človeka, ale iba zhluk buniek, OŤPJ
 • za neprijatie vlastného života a samovražedné myšlienky, OŤPJ
 • za samovraždy v našich rodoch a rodinách, OŤPJ
 • za eutanáziu ako riešenie problému staroby, OŤPJ
 • že sa hráme na Boha pri umelých oplodneniach, OŤPJ
 • za pokusy na ľuďoch, ktoré sú proti dôstojnosti človeka, OŤPJ
 • za každé mučenie a týranie ľudí, OŤPJ
 • že sme zabúdali na právo na život každého človeka, OŤPJ
 • za to, že sme volili politikov, ktorí presadzovali potraty a pro choice agendu, OŤPJ
 • za podporovanie vojny a vojenských riešení konfliktov, OŤPJ
 • za budovanie novopohanského kultu tela, ktorý zabúda na dušu, OŤPJ
 • za násilie a ozbrojené konflikty medzi ľuďmi, OŤPJ
 • že stále viac a viac zbrojíme v nádeji, že zbrane vyriešia každý problém, OŤPJ
 • za každý únos a zadržiavanie rukojemníkov, OŤPJ
 • za nadmerné požívanie alkoholu OŤPJ
 • za nebezpečné vedenie vozidla a porušovanie dopravných predpisov, OŤPJ
 • za nepodporovanie prorodinnej politiky, OŤPJ
 • za plytvanie potravinami a vyhadzovanie jedla, OŤPJ
 • za pohoršenie, ktoré sme spôsobovali ľahkovážnosťou a vlažnosťou k Božím zákonom, OŤPJ
 • za to, že sme málo alebo vôbec neďakovali za život, OŤPJ
 • že sme zabúdali na večný život a žili v nekajúcnosti, OŤPJ
 • za všeobecnú neúctu voči životu a človeku, OŤPJ

 

Drahý Ježišu, ktorý si svoju presvätú krv prelial na kríži za našu spásu a večný život, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Nech Tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Vdýchni nanovo svoj dych života do našich sŕdc, aby sme ako kresťania skutočne svedčili o živote, ktorý nám dávaš, lebo Ty jediný si Darca života a my Ti vzdávame slávu s Otcom i Svätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *