Modlitba za kňazov

(Krížová cesta Edwarda Stanieka)

Začíname krížovú cestu, ktorú celú venujeme modlitbe za kňazov. Najsvätejšia sviatosť, najväčší poklad, aký má Cirkev, nachádza sa v kňazských rukách. Modliac sa za kňazov, prosme aj o to, aby Eucharistii bola vždy vzdávaná patričná úcta.

I. Najvyšší kňaz je nespravodlivo odsúdený

Svätý, a predsa o ňom ľudia vyniesli nespravodlivý rozsudok. Dokázali odsúdiť Najvyššieho, svätého kňaza.
A čo potom s nesvätými, obyčajnými hriešnymi ľuďmi, ktorých si na rozhraní storočí povoláva Boh do kňazskej služby?! Koľko nespravodlivých výrokov, koľko súdov, ktoré ukrivdili, koľko neoprávnených slov kriticky vyriekol svet na adresu kňazov. Kto je schopný spravodlivo posúdiť kňaza, ak nie sám Boh?
Žiaden človek to nedokáže. Pane Ježišu, odpusť všetky nespravodlivé súdy, ktoré sme vyriekli na adresu tvojich kňazov.

 

II. Najvyšší kňaz berie kríž na svoje plecia

Kríž je obetný oltár, na ktorom Najvyšší kňaz skladá jedinú obetu, schopnú zmieriť svet s Bohom. Každé povolanie ku kňazstvu je výzvou niesť kríž, výzvou k zodpovednosti za spásu mnohých. Jedno z najťažších povolaní na zemi.
Pane Ježišu, vystieraš ruky k drevu kríža, prosíme ťa, daj, aby kňazi odpovedali na tvoju výzvu. Nech plnia svoje povolanie do konca tak, ako po tom túži tvoje kňazské Srdce.

III. Najvyšší kňaz padá pod ťarchou kríža

Pane Ježišu, tvoje ľudské sily sa ukázali príliš malé vzhľadom na ťarchu spásy sveta. Tvoje kolená sa podlomili pod ťarchou kríža. Pri treťom zastavení ťa prosíme za najmladších kňazov, ktorí robia svoje prvé kroky na neľahkej ceste kňazského života, osobitne za tých, ktorí sa ohýbajú pod ťarchou svojho povolania. Daj, aby podopretí tvojou milosťou boli schopní zrealizovať svoje povolanie až do konca.

IV. Najvyšší kňaz stretá svoju Matku

Ježišova Matka má účasť na jeho kňazskej obete. Je mu veľmi blízko. Je to veľké šťastie mať blízko milujúcu a podopierajúcu Matku. Žiadne srdce na zemi nechápe tak dokonale kňazské povolanie ako srdce matky kňaza. Kým bije, má účasť na jeho kňazskom živote. Bolestná Matka, zahrň do svojho Srdca všetky matky kňazov. Nauč ich ťažkému umeniu spolupráce so svojím synom na ceste jeho povolania.

V. Šimon z Cyrény pomáha Najvyššiemu kňazovi niesť kríž

Kňaz musí vedieť spolupracovať s ľuďmi najmä vtedy, keď sa nezištne angažuje v záležitostiach spásy. Pane Ježišu, prijímaš pomoc Šimona, nauč nás, ako má vyzerať spolupráca kňaza s laikmi na diele spásy. Udeľ všetkým kňazom milosť spolupráce s laikmi. Daj, aby vedeli spoločne niesť ťarchu zodpovednosti za posvätenie ľudstva.

VI. Veronika utiera tvár Najvyššieho kňaza

Ľudia nemôžu dosiahnuť tvoju tvár. Pane, ale môžu dosiahnuť tvár tvojich kňazov. Koľkokrát v priebehu jedného dňa udrú a znetvoria ich tváre? Stačí sa pozrieť na televíznu obrazovku, aby sme videli znetvorenú tvár tvojho kňaza.
Daj, Pane Ježišu, aby sa objavili ruky, ktoré dokážu odkryť krásu tváre tvojho kňaza. Treba veľa odvahy, aby sme v súčasnom svete utreli znetvorenú tvár kňaza.

VII. Najvyšší kňaz padá druhýkrát

Pane Ježišu, vstal si zo svojho pádu, prosíme ťa o milosť potrebnú pre spovedníkov. Dvíhať ľudí z pádu, to nie je ľahká práca. Naplň srdcia kňazov svojou múdrosťou, trpezlivosťou a láskou, aby vedeli dvíhať tých, ktorí upadajú do hriechov. Nech sa spovednice stanú miestom pozdvihnutia mnohých, miestom pozdvihnutia nášho národa.

VIII. Najvyšší kňaz napomína ženy

Napomenúť druhého človek a tak, aby to malo účinok, to je veľké umenie. Kňaz je zodpovedný za napomínanie, za usmernenie ciest ľudského myslenia, vždy keď zbadá, že sa uberajú chodníkmi vedúcimi ďaleko od Boha.
Pane Ježišu, napomínaš jeruzalemské ženy, udeľ kňazom stojacim pri ambóne ducha bratskej lásky, potrebnej k opravdivému napomínaniu blúdiacich.

 

IX. Najvyšší kňaz padá tretíkrát

Pane, povstal si z tretieho pádu. Prichádzame k tebe s modlitbou odčinenia za pohoršenia, ktoré dávajú kňazi. Keď ten, kto má posväcovať a zjednocovať s Bohom, vedie k hriechu, učí hrešiť a ničí človeka, dopúšťa sa jedného z najťažších hriechov, akých sa možno na zemi dopustiť. Pohoršenie, ktoré spôsobil kňaz, sa dá ťažko napraviť. Roky ubiehajú a spôsobená rana neprestáva krvácať. Prosíme ťa, Najvyšší kňaz, o tvoje milosrdenstvo pre každého kňaza, ktorý bol na zemi príčinou pohoršenia.

X. Najvyšší kňaz vyzlečený zo šiat

Najvyšší kňaz dáva všetko, aj odev. Kňazstvo sa nerozlučne spája s obetou, s odovzdaním všetkého, čo je časné, materiálne. Nám ľuďom treba dlho dorastať, aby sme dokázali obetovať všetko. Pane, vyzlečený zo šiat, prosíme ťa, daj, aby kňazi nepodľahli pokušeniu materializmu a žiadostivosti. Ukáž im krásu evanjeliovej chudoby.

XI. Najvyšší kňaz pribitý na kríž

Prišla tvoja hodina, čas utrpenia a plnosti obety. Akoby z tvojej krvi plynula modlitba odpustenia za tých, ktorý ťa zabíjajú. Nauč, Pane, tvojich kňazov odpúšťajúcej láske, nauč ich víťaziť láskou, keď sa dostanú do rúk vrahov. Iba ak to dokážu, budú môcť naučiť láske k nepriateľom tých, ktorí sú im zverení.

XII. Najvyšší kňaz prináša svoj jedinú obetu

Golgota je miestom zmierenia zeme s nebom. Nech si všetci kňazi stojaci pri oltári vždy uvedomujú, že sprítomňujú tvoju krvavú obetu, nech oni sami v plnej miere užívajú z jej ovocia a dokážu ho rozdávať iným. Golgota je prameňom kňazského povolania. Tu sa ono rodí a tu sa napĺňa. Pane Ježišu, zomierajúci na kríži, ďakujeme ti za dar kňazských povolaní. Ďakujeme za to, že kňazi pre nás sprítomňujú tvoju najsvätejšiu obetu.

XIII. Telo Najvyššieho kňaza pochovávajú

Pane Ježišu, tvoji blízki, Matka, apoštol Ján, Jozef z Arimatei a Nikodém uložili tvoje telo do hrobu. Umučené a mŕtve po troch dňoch vstalo zmŕtvych. Tvoji kňazi vkladajú tvoje Telo do ľudských sŕdc. Eucharistia má viesť všetkých tých, ktorí prijímajú tvoje Telo k oslávenému vzkrieseniu. Nech na zemi nikdy nechýbajú kňazi, ktorí rozdávajú sväté prijímanie. Pri tomto zastavení ti ďakujeme za kňazské ruky, ktoré rozdávajú tvoje najsvätejšie Telo ako pokrm.

XIV. Hrob Najvyššieho kňaza

Hrob Najvyššieho kňaza je prázdny. On sedí po pravici Otca, aby sa za nás prihováral. A na zemi koná cez srdcia, ústa, ruky štyristotisíc kňazov. Veľké kňazské dielo trvá. Pri poslednom zastavení ťa, Pane Ježišu, náš Najvyšší kňaz, prosíme, aby si prijal k sebe všetkých zosnulých kňazov a dal im podiel na tvojom slávnom zmŕtvychvstaní.

Pre súkromnú pobožnosť z poľštiny preložila sr. Alžbeta

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *