Cesta Eucharistie – pobožnosť k úcte Kristovho Tela

Zmyslom Eucharistie je pomôcť veriacim prehĺbiť ich pochopenie a uvedomenie si zdroja a vrcholu našej viery. Celou históriou spásy pripravoval Boh, náš Otec, svoj ľud na obetovanie svojho milovaného Syna a tiež na darovanie Jeho skutočnej prítomnosti v Najsvätejšej Eucharistii. Už v Starom zákone bola Eucharistia predpovedaná. V Novom zákone sa tieto predpoklady premieňajú na skutočnosť.

Úvodná modlitba

Pane, otvor moju myseľ i srdce pokladom Tvojej pravdy, ako si to zjavil vo svojom učení o Tvojej skutočnej prítomnosti v Eucharistii. Daj, aby moje oči vnímali zázraky Tvojej lásky v Najsvätejšej Eucharistii skrze zrak viery. Keď meditujem o tajomstve Tvojej skrytej prítomnosti, prinášam Ti prosby, aby si posilnil moju vieru, rozpálil moju nádej a prehĺbil moju lásku k Tebe, môjmu eucharistickému kráľovi. Amen.

Pri každom zastavení sa povie:

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

1. Melchizedech, kráľ Salemu – predzvesť eucharistického kňazstva

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

Pán prisahal a nebude ľutovať: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“ (Ž 110, 4)

Ježišu, Kráľ pokoja, Tvoje kňazstvo bolo naznačované kňazstvom Melchizedecha. Rovnako ako on, aj ty si daroval chlieb a víno. Avšak Tebou obetovaný chlieb a víno si obetoval Otcovi premenou na svoje vlastné Telo a Krv. Ty sám si bol kňazom i obetou. Zasej do našich sŕdc hlbokú úctu a lásku k všetkým kňazom. Ako Abrahám hľadal požehnanie u Melchizedecha, tak aj nás obdaruj neustálou pokorou, aby sme hľadali požehnanie u Tvojich služobníkov, lebo z ich rúk nás sýtiš jedlom večného života.

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

2. Pascha – veľkonočný baránok

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť. A budete ho jesť takto: Bedrá budete mať opásané, obuv na nohách a palicu v ruke. Budete jesť narýchlo. lebo je to Pánov prechod (Pesach). Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu ochranu. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nijaký zhubný úder, keď budem biť Egypt. (Ex 12, 7; Ex 12,11; Ex 12,13)

Pane, Tvoj vyvolený ľud pomazal veraje dverí krvou baránka. Nám ľuďom novej zmluvy dávaš svoju krv ako nápoj, a tak nás chrániš pred všetkým zlom. Pri poslednej večeri si ustanovil eucharistickú sviatosť. Ty sám si obetovaný Baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Posilni našu vďačnosť za svätú obeť v omši a dožič nám, aby sme prostredníctvom dôstojného prijatia svätého prijímania boli oslobodení od všetkého otroctva hriechu, podobne ako starí Izraeliti.

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

3. Manna – predznamenie Eucharistie

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

Vtedy Pán hovoril Mojžišovi: „Hľa, ja vám dám padať chlieb z neba! Ľud nech potom vychádza a nech si zbiera, koľko bude potrebovať na deň! Týmto ho chcem podrobiť skúške, či bude kráčať podľa môjho zákona alebo nie. (Ex 16,4)

Pane, Tvoj vyvolený ľud putoval štyridsať rokov púšťou posilňovaný mannou. Tvoja Cirkev, nový Izrael, je teraz na púti do zasľúbenej zeme večnosti a jej členovia sú posilňovaní novou Mannou, Najsvätejšou Eucharistiou. Nech Tvoj chlieb prší na Tvoj vyvolený ľud. Daj, prosíme, aby všetci, ktorí jedia z tejto novej Manny, nikdy nezomreli. Zväčši náš hlad po Eucharistii, lebo bez tohto jedla je ťažké zotrvať v živote milosti.

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

4. Starý chrám – predzvesť Eucharistie. Boh medzi nami

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

No a pšenicu, jačmeň, olej a víno, o ktorom hovoril môj pán, nech pošle svojim sluhom! Vtedy Šalamún povedal: „Pán povedal, že bude bývať v oblaku. Ja som ti postavil dom za príbytok, miesto, kde máš bývať naveky.“ Či naozaj bude Boh bývať s človekom na zemi? Veď nebesá a nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť, o koľko menej potom tento dom, ktorý som postavil. (2Krn 2,14; 6,1-2; 6,18)

Pane, Ty si skutočne prebýval so svojím vyvolenom ľudom Starého zákona. Ale Tvoja prítomnosť medzi nami v Najsvätejšej sviatosti ďaleko prevyšuje čokoľvek, čo by si Šalamún dokázal predstaviť. Tvoja sláva napĺňa každý chrám, pokiaľ Tvoja sviatostná prítomnosť zostáva v ňom. Ďakujeme Ti, že zostávaš medzi ľuďmi v Najsvätejšej sviatosti až na veky vekov.

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

5. Eliáš – podpopolný chlieb – predobraz Eucharistie

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

Achab rozpovedal Jezabel všetko, čo urobil Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Nato poslal Jezabel k Eliášovi posla s odkazom: „Nech mi bohovia urobia toto a toto nech mi pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím s tvojím životom, ako sa stalo so životom hociktorého z nich!“ On sa naľakal, vstal a odišiel, aby si zachránil život. Keď prišiel do Bersaby, ktorá patrí Júdsku, nechal svojho sluhu tam

a sám išiel na deň cesty na púšť. Keď došiel, sadol si pod borievku, žiadal si zomrieť a hovoril: „Teraz už dosť, Pane! Vezmi si môj život! Veď ja nie som lepší ako moji otcovia!“ Ľahol si a usnul (pod borievkou). Vtom sa ho dotkol anjel a povedal mu: „Vezmi a jedz!“ Pozrel sa a hľa, pri hlave mal užiarený podpopolný pecník a krčah vody! Jedol teda, napil sa a opäť zaspal. Tu prišiel Pánov anjel druhý raz, dotkol sa ho a povedal: „Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu!“ Vstal teda a jedol a posilnený týmto pokrmom išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k Božiemu vrchu Horeb. (1Kr 19,1-8)

Pane, Tvoj anjel sýtil proroka Eliáša a v tomto jedle vidíme predobraz Eucharistie. Ako pútnici, ktorí cestujú smerom k tomuto večnému životu, skutočnému Božiemu vrchu, potrebujeme silu, ktorú nám poskytuje Tvoja sviatosť. Bez tejto výživy by sme nikdy nemali silu vyjsť na tak strmú horu, odpadli by sme únavou alebo zomreli hladom, lebo bez Teba, Pane, nemôžeme urobiť nič!

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

6. Betlehem – dom chleba – miesto narodenia Chleba života

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

A ty, Betlehem, Efrata primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti. (Mich 5,1)

Pane, ty si Slovo, ktoré sa stalo Telom a prebývaš medzi nami až podnes. Ó, aké veľké znamenie, že si sa rozhodol narodiť sa v Betleheme, v „Dome chleba“! Tvoja svätá Matka ťa zavinula do plienok a položila do jasieľ, odkiaľ sa sýtia zvieratá, lebo v hostinci nebolo miesta pre Teba. Ako novonarodené Dieťa si nám odhalil pravdu o tom, že si skutočný Chlieb života. Každý svätostánok je pre nás ďalším Betlehemom. Môžeme Ťa tu nájsť a tešiť sa v radosti, že aj v našich srdciach si môžeš nájsť svoje miesto.

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

7. Svadba v Káne Galilejskej – zázrak premenenia vody na víno

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ (Jn 2,7-10)

Pane, na svadobnej hostine v Káne vidíme Tvoju silu nad živlami prírody, keď si premenil vodu na víno ako odpoveď na žiadosť Tvojej matky. Tento zázrak je ako balzam našej ranenej viery, pretože premenením vody na víno máš tiež moc zmeniť víno na Svoju krv. Ó, nádherná skutočnosť! V tomto prvom verejnom zázraku si otvoril srdcia svojich učeníkov, aby pochopili premenu vína na Tvoju drahocennú krv. Otvor aj naše srdcia a premeň vodu našej nevery na víno detskej dôvery!

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

8. Rozmnoženie chleba: Eucharistia pre zástupy

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov. (Mk 6, 41-44)

Pane, tento zázrak je medzi všetkými Tvojimi zázraky tak výrazne eucharistický, keď vidíme, že dobrorečís, lámeš chlieb a rozdávaš ho početnému davu skrze ruky učeníkov. Päť chlebov pre päť tisíc mužov. Tento zázrak je predobrazom toho, ako prostredníctvom rúk svojich kňazov sýtiš nespočetné davy veriacich Chlebom života, Najsvätejšou Eucharistiou. Kým sa slávi svätá omša, môžeš kŕmiť svojím Telom veľké zástupy veriacich. Nielenže nás kŕmiš, ale aj potešuješ. Dovoľ nám, aby sme našli pokoj iba v Tebe.

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

9. Učenie o Chlebe života

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

Židia na neho šomrali, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: „Zostúpil som z neba?!“ Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: „Všetkých bude učiť sám Boh.“ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. (Jn 6,41-50)

Pane, zo všetkých predzvestí, ktoré si nám dal, je táto o chlebe života najvýraznejšia. Pochybnosti sa vytratili, keď sa priblížila realita Zeleného štvrtka. Tvoje slová zmierňujú všetky pochybnosti, nemôžu klamať. Keď očami nedokážeme vnímať a zmyslami chápať, daj nám silu počúvať Tvoje slová vo viere. Toto učenie nebolo žiadnym podobenstvom – bol to záblesk Tvojho Srdca, ktoré by neznieslo, ak by nás nechalo ako siroty. Bože, nauč nás, aby sme boli vďační za taký veľký dar!

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

10. Posledná večera – splnenie prísľubu

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ (Lk 22,19)

Pane, sme tu na vrchole eucharistického tajomstva, v samý večer Tvojho umučenia. Táto pascha nebola ako žiadny iná predtým, pretože Starú zmluvu nahradila nová. Bola ustanovená nová a večná dohoda. Ó, presvätý Sprostredkovateľ prísľubov! S apoštolmi počúvame Tvoje slová. Sú to slová Priateľa, Brata a Kňaza. Ale predovšetkým sú to slová vteleného Slova, najmilšieho Syna Večného Otca. S akou láskou si hovoril tie posvätné slová zasvätenia, tie slová, ktoré sa storočiami ozývajú z pier Tvojich kňazov: „Toto je moje telo. Toto je moja krv.“

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

11. Cesta do Emauz: spoznanie Ježiša pri lámaní chleba

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. (Lk 24, 30-31)

Pane, keď si kráčal s učeníkmi na ceste do Emauz, počul si všetko, čo hovorili. Obťažení svojimi vlastnými starosťami a sklamaním nepoznali Toho, o ktorom hovorili. Nepoznali Teba, až kým si nelámal chlieb. Ich oči sa otvorili, ale Ty si zmizol z ich očí. Aj keď Ťa nevidíme vo svätej Eucharistii, poznávame Ťa v lámaní chleba. Keď Ťa vnímame v tichej adorácii, naše srdcia nám horia ako srdcia Tvojich učeníkov. Aj my teraz opakujeme našu prosbu spolu s učeníkmi a prosíme Ťa, aby si zostal s nami, pretože je už takmer večer. Zostaň s nami, Pane, a my budeme s Tebou stále.

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

12. Baránkova hostina: Eucharistia je prísľubom večného života

K: Ó, Najsvätejšia sviatosť, ó, Božská sviatosť.
Ľ: Nech sa Ti neustále vzdáva všetka chvála a vďaka.

Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“ Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ A povedal mi: „Tieto Božie slová sú pravdivé.“ (Zjv 19, 7-9)

Pane, vo Svätej Eucharistii začala Tvoja skutočná vláda nad srdciami ľudí. Každé sväté prijímanie sa dá porovnať so svadbou Baránka s dušou človeka. Tvoja prítomnosť je však zahalená a my sa tešíme na to, že Ťa vo večnosti budeme vidieť takého, aký si. Očakávame ten deň, kedy nám povieš: ‘Poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.’ Vo Svätom prijímaní nám dávaš pocítiť predzvesť radosti, ktorú budeme v Tvojom Kráľovstve prežívať. Prosíme Ťa, posilňuj i naďalej našu túžbu po zjednotení s Tebou na večnej svadobnej hostine neba.

Eucharistické Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!
Mária, Matka Eucharistie, oroduj za nás!

Záverečná modlitba

Pane, ďakujeme Ti za to, že si sa zjavil ľudstvu, aby si sa obetoval za našu spásu a zostal s nami v Najsvätejšej Eucharistii. Ty si dal prísľub a aj si ho splnil: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6,51) Urob zo mňa pravého apoštola Eucharistie. Celou adoráciou napĺňaj moje srdce svojou milosťou a svetlom, aby som svietil žiarou vo svete, a tak viedol mnoho duší k eucharistickému trónu Tvojho milosrdenstva. Prehĺb moje chápanie sviatosti našej spásy, aby som Ťa odvážne bránil a to až k preliatiu vlastnej krvi.

Nech je pochválené, uctievané a s vďačnosťou milované Srdce Ježišovo v Najsvätejšej oltárnej sviatosti vo všetkých svätostánkoch sveta teraz i naveky vekov. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *