Život Cirkvi vo svete 26/2019

Obsah

Dajme kňazom pocítiť, že sú milovaní

Benedikt XVI.: Je iba jeden pápež

Kardinál kritizuje ‚Instrumentum Laboris’ Synody o Amazonii

Kolumbia: Svätená voda z helikoptéry proti diablovi

„Vážnosť situácie zužuje nás aj mnohých veriacich“

List pápeža nemeckým katolíkom

Kanada: Aktivisti LGBT chcú „okamžité“ odstránenie kňaza

Jerzy Popieluszko a zázrak jeho života

Vyzvali na bojkot zbierky Halier sv. Petra

Synoda o Amazonii: ‚Totálna prestavba Cirkvi’?

Kardináli, biskupi – obhajcovia vysviacky žien sa tajne zišli

Je to všetko náhoda, alebo čo?

Maltézsky rád si uctil svojho patróna sv. Jána Krstiteľa

Ďalšie zasadanie Rady kardinálov

Írsko: Pilotky musia voliť – potrat alebo výpoveď

Mexiko: Poslanci obhájili manželstvo muža a ženy

+ Vatikán oznamuje úmrtie tajného čínskeho biskupa

O Synode biskupov o Amazonii

Žiť podľa náuky Cirkvi – náuku prekonať?

USA: Biskupi nevedia, čo znamená že trest smrti je „neprijateľný“

Pápež v Neapole: Teológia po Veritatis gaudium v kontexte Stredomoria

Arcibiskup: Kritika Joe Bidena pre pro-potratovú politiku

Nemecko: Rastú útoky na kostoly aj krádeže

Jim Caviezel vďačí za úspech Panne Márii

Hlboký pád vatikánskeho poradcu a plagiátora

Dajme kňazom pocítiť, že sú milovaní

Kardinál Stella ku Dňu posväcovania kňazov

Vatikán, 28.6.2919 (RV) 025 259 – Každý rok sa na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávi Deň posväcovania sa kňazov, ktorý je dôležitou príležitosťou k prehĺbeniu, k modlitbe i k bratskému zdieľaniu sa medzi kňazmi. O kráse i krehkosti kňazskej služby a nutnosti podpory kňazov zo strany biskupa, spoločenstva spolubratov i veriacich hovorí v rozhovore pre Vatikánsky denník L´Osservatore Romano prefekt Kongregácie pre klérus kardinál Beniamino Stella. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-06/kardinal-stella-den-posvacovania-knazov.html

Benedikt XVI.: Je iba jeden pápež

„Vatican News“ cituje z nového interview Benedikta XVI. pre denník „Corriere della Sera“

Vatikán, 27.06.2019 (KAP) 025 258 – Podľa slov emeritného pápeža Benedikta XVI. je „iba jeden pápež – František“. Jednota Cirkvi je „vždy v nebezpečenstve, už po stáročia“, ale nakoniec „sa vždy presadilo vedomie, že Cirkev je jedna jediná a musí ňou zostať“, citoval portál „Vatican News“ vo štvrtok výťahy z rozhovoru, ktorý taliansky denník „Corriere della Sera“ uverejňuje v piatok.
Počas celej histórie „vojny, vnútorné konflikty, odstredivé sily a nebezpečia schiziem“ Cirkev stále znova ohrozovali. „Jej jednota však bola vždy silnejšia ako vnútorné spory a vojny!“ vyhlásil Benedikt XVI.

Kardinál kritizuje ‚Instrumentum Laboris’ Synody o Amazonii

„Pokiaľ sa spochybňuje skutočnosť Božieho zjavenia príp. sa zle chápe, treba hovoriť o apostázii.“ Kardinál Walter Brandmüller

Rím, 27.6.2019 (kath.net/as/wb) 025 257 – Kardinál Walter Brandmüller (foto) dôrazne kritizuje „Instrumentum Laboris“ (IL) Synody biskupov o Amazonii zo 17. júna 2019. Kardinál to napísal pre kanadskú LifeSiteNews, ako aj pre katolícke internetové noviny.
Cirkevný historik sa zaoberá predovšetkým hlavnými problémami textu, kde podľa neho ide o „odpad od viery“. K tvrdeniu, že praobyvatelia Brazílie sú mimoriadnym prameňom zjavenia uvádza:
„Pokiaľ sa spochybňuje skutočnosť Božieho zjavenia príp. sa zle chápe, treba hovoriť aj o apostázii.“

Úvod
To, že sa synoda biskupov prvý raz zaoberá výlučne problémami jedného regiónu Zeme, teda asi 4 miliónmi ľudí, môže iste vyvolať údiv. Rovnako vedie k podozreniu, aké sú pravé úmysly, ktoré sa tu majú sledovať. Zvlášť sa však musíme pýtať, aké chápanie náboženstva, kresťanstva a Cirkvi je základom tohto „Instrumentum laboris“.

Prečo synoda o tomto regióne?
Zásadne sa treba pýtať, prečo sa má synoda zaoberať témami, ktoré v troch štvrtinách dokumentu majú s Evanjeliom a Cirkvou v každom prípade do činenia iba okrajovo. Očividne je to zo strany synody prechmat a zasahovanie do čisto svetských záležitostí štátu a spoločnosti Brazílie a iných štátov spomínaných v dokumente ako Bolívia, Peru, Ekvádor, Kolumbia, Venezuela, Guyana, Suriname a Francúzska Guyana. Čo majú ekológia, ekonomika a politika do činenia s poslaním Cirkvi? A najmä: Aké odborné kompetencie legitimujú cirkevnú synodu biskupov vyjadrovať sa k takým odborným otázkam? Ak by to synoda skutočne urobila, bolo by to naozaj prekročenie hraníc a klerikálna arogancia, ktorú by štátna autorita musela rozhodne odmietnuť.

Prírodné náboženstvá a inkulturácia
A ďalší moment sa tiahne cez celé „IL“ – výslovne pozitívne hodnotenie prírodných náboženstiev vrátane domorodých praktík liečenia atď. ba dokonca mýticko-náboženských praktík a kultových foriem! Hovorí sa tam napríklad o napomáhaní harmónie s prírodou aj o dialógu s duchmi! (75).
Nie je to iba osvietenský Rousseauvský ideál „šľachetného divocha“, ktorý sa stavia proti dekadentným Európanom. Táto myšlienková niť sa tiahne ďalej, až kým vyústi na prelome 20. storočia do panteistického zbožšťovania prírody. Hermann Claudius (1913) vytvoril hymnu socialistického robotníckeho hnutia „Keď kráčame bok po boku‘…“, ktorej strofa hovorí o starej matke Zeme, ktorá otvára náruč človeku. Tento text prevzala „Hitlerjugend“ zrejme preto, že zodpovedal nacionálne-socialistickému mýtu krvi a pôdy. Táto ideologická blízkosť je pozoruhodná.
Toto odmietanie rozumom riadenej „západnej“ kultúry“ je charakteristické aj pre „Instrumentum laboris“, ktoré v č. 44 hovorí o matke Zemi, príp. aj o „výkriku Zeme a národov“ (101). Zodpovedne tomu sa aj teritórium – lesy Amazonie – stávajú dokonca „locus theologicus“, mimoriadnym prameňom božského zjavenia! Tu sú miesta epifanie, kde sa ukazujú rezervy života a múdrosti planéty, ktoré hovoria o Bohu (19). Tu vyjadrené antiracionálne odmietnutie rozumom riadenej „západnej“ kultúry je pre IL charakteristické. S tým spojený odpad od Logosu smerom k mýtu sa pozdvihuje na kritérium toho, čo „Instrumentum laboris“ chápe pod inkulturáciou. Výsledkom je prírodné náboženstvo v kresťanskej maškaráde.
Pojem inkulturácia sa tu priam falšuje, veď sa tým vlastne myslí protiklad toho, čo prezentuje dokument Medzinárodnej teologickej komisie z r. 1988 a čo už učil misijný dekrét „Ad gentes“ Druhého vatikánskeho koncilu.

O zrušení celibátu a zavedení kňazstva žien
Nemohlo zostať skryté, že „synoda“ má slúžiť najmä na to, aby sa konečne splnili dve desaťročia chované a doteraz nesplnené „srdcovky“: zrušenie celibátu a zavedenie kňazstva žien – pričom sa má začať vysvätenými diakonkami. V každom prípade ide o to, aby sa „prijala vedúca úloha ženy vo vnútri Cirkvi“ (129a3). V podobnom zmysle sa otvárajú „ďalšie priestory na vytváranie nových úradov služby, ako si to tento historický okamih vyžaduje“. „Je čas počúvať hlas Amazonie …“ (43).
Pritom sa zamlčuje, že aj Ján Pavol II. s vieroučnou autoritou konštatoval, že nie je v moci Cirkvi udeľovať sviatosť vysviacky ženám. Cirkev naozaj za dvetisíc rokov nikdy nijakej žene neudelila sviatosť vysviacky. Táto požiadavka preto ukazuje na čisto sociologický pojem „Cirkev“, ktorý autori „Instrumentum laboris“ spoznávajú a sviatostno-hierarchický charakter Cirkvi takto implicitne popierajú!

O popieraní sviatostno-hierarchického charakteru Cirkvi
Podobným spôsobom skôr ako mimochodom sa v bode 127 vedie priamy útok na hierarchický a sviatostný charakter Cirkvi, keď sa kladie otázka, či by nebolo vhodné „nanovo premyslieť, či výkon jurisdikcie vo všetkých oblastiach (sviatosť, súdy, správa) musia byť natrvalo viazané na vysviacku“. Z takého nesprávneho pohľadu potom vzniká (v bode 129) požiadavka vytvoriť úrady, ktoré zodpovedajú potrebám národov v okolí Amazonky.
Oblasť, v ktorej sa má táto falošne chápaná inkulturácia mimoriadne podivným spôsobom vyjadriť, je však liturgia, kult. Tu sa majú prevziať formy z prírodných náboženstiev! „IL“ nemá nárok požadovať, aby „chudobný a jednoduchý ľud mohol svoju vieru (!) vyjadrovať obrazmi, symbolmi, tradíciami, obradmi a iným sviatosťami“ (!!) (126e). To v nijakom prípade nezodpovedá ustanoveniam konštitúcie „Sacrosanctum Concilium“, ani misijnému dekrétu „Ad gentes“ a ukazuje na čisto horizontálne chápanie liturgie.

Zhrnutie: „Instrumentum laboris“ pripisuje synode biskupov a konečne aj pápežovi závažný zlom s „Depositum fidei“, čo znamená sebazničenie Cirkvi príp. jej zmenu z „Corpus Christi mysticum“ na sekulárnu mimovládnu organizáciu s ekologicko-sociologickým a psychologickým poslaním.
Po tomto pozorovaní tu prirodzene vyvstávajú otázky: je tu úmysel predovšetkým vzhľadom na sviatostno-hierarchickú štruktúru Cirkvi dosiahnuť rozhodujúci odklon od Cirkvi od konštitutívnej apoštolskej tradície, alebo vychádzajú autori skôr z pojmu vývoja dogiem, ktorý má uvedený zlom teologicky odôvodniť?
Zdá sa, že je to naozaj tak. Prežívame nové vydanie klasického modernizmu začiatku 20. storočia. Z evolucionistického hľadiska sa vtedy zastával názor, že v priebehu stáleho vyššieho vývoja človeka sú dané aj kroky k vyššiemu stupňu vedomia a kultúry, pričom sa môže ukázať, že dnes je pravdou, čo ešte včera bolo nesprávne. Tejto evolučnej dynamike podlieha prirodzene aj náboženstvo, príp. náboženské povedomie s jeho formovaním náuky a kultu – a prirodzene aj morálky.
Tým by sa však predpokladal aj pojem vývoja dogiem, čo je voči katolíckemu chápaniu ostrým protikladom. To skôr chápe vývoj dogmy a Cirkvi nie ako zmenu, ale ako organický rozvoj subjektu identického samého so sebou. Tak učia oba vatikánske koncily v konštitúcii „Dei filius“, „Lumen gentium“ a „Dei verbum“.
Treba dôrazne konštatovať, že „Instrumentum laboris“ odporuje v rozhodujúcich bodoch záväznej náuke Cirkvi a preto ho treba kvalifikovať ako heretické. Pokiaľ sa spochybňuje dokonca Božie zjavenie, príp. sa zle chápe, treba hovoriť aj o apostáze. To je odôvodnené o to viac, že konštatujeme, že „Instrumentum laboris“ vychádza z čisto imanentného pojmu náboženstva a náboženstvo považuje za výsledok a výrazovú formu duchovnej skúsenosti samotných ľudí. Používanie kresťanských slov a pojmov nás nesmie klamať o tom, že tie slúžia bez ohľadu na svoj pôvodný obsah iba na zaobalenie slov.
„Instrumentum laboris“ na Synodu biskupov o Amazonii predstavuje doteraz sotva predstaviteľný útok na základy viery a treba ho so všetkou rozhodnosťou odmietnuť.

Kolumbia: Svätená voda z helikoptéry proti diablovi

Buenaventura, 27.6.2019 (kath.net) 025 256 – Rubén Darío Jaramillo Montoya, biskup kolumbijskej Buenaventury plánuje 14. júla svoje mesto požehnať svätenou vodou z helikoptéry. Informuje o tom TEKK.TV:
„Chceme celú Buenaventuru vo vzduchu obletieť a pokropiť svätenou vodou, aby sme videli, či vyženieme všetkých démonov, ktorí naše mesto ničia. V Buenaventure sa musíme zbaviť diabla, aby sme videli, či môžeme opäť dosiahnuť pokoj, ktorý mesto stratilo mnohými zločinmi, korupčnými prípadmi a toľkým zlom, ako aj obchodom s drogami,“ povedal biskup Montoya pre miestny rozhlas.

„Vážnosť situácie zužuje nás aj mnohých veriacich“

Otvorený list arcibiskupovi za jednotu Cirkvi a kontinuitu jej náuky

Berlín, 27.6.2019 (kath.net) 025 255 – Otvoreným listom k situácii v Cirkvi sa katolíci v Berlíne obrátili na svojho arcibiskupa Heinera Kocha. List „Berlínske povzbudenie“ je iniciatíva katolíckych laikov v Berlínskom arcibiskupstve, ktorí chcú zodvihnúť hlas za jednotu Cirkvi a kontinuitu jej náuky. Tento úmysel našiel už zakrátko mnohých signatárov.
Otvorený list poslali berlínskemu arcibiskupovi na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa 2019 o dva dni všetkým kňazom.

Najdôstojnejší, milý pán arcibiskup, ctení kňazi v Berlínskom arcibiskupstve,
v súčasnej ťažkej súčasnej situácii vidíme ako veriaci katolícki laici naliehavú potrebu vyjadriť vám svoju podporu. V osobnom prostredí aj v našich farnostiach konštatujeme zneistenie z kurzu Cirkvi, ktorý sa vyvíja a pôsobí stále ochromujúcejšie. Otvoreným listom chceme vydať znamenie povzbudenia.

S celou jasnosťou vyhlasujeme:
Mnohé, čo doteraz aj predstavitelia Cirkvi ku kríze zneužívania vyhlasovali, nás nepresvedčuje a zdá sa nás zavádzať často dokonca na scestie. Veľmi očividne slúžia používané rôzne heslá až po „synodálnu cestu“ na to, aby sa znova raz kládli staré známe požiadavky radikálnych zmien katolíckej náuky, zrušenie celibátu a vysviacku diakoniek a kňaziek.
My sme však presvedčení:
Príčinou zneužívania nie je celibát, ale oveľa viac zneužívanie porušovania celibátu. Viac ako štrukturálnymi okolnosťami sa zneužívanie podporovalo tým, že sa k čistote a kňazskému celibátu už dlho pristupuje ako k zastaranému modelu a nezriedka sa vystavuje posmechu.
Kríza v Cirkvi nebola v jadre zapríčinená tzv. „klerikálnymi mužmi ovládanými mocenskými štruktúrami“, ale stále jasnejšie vystupujúcimi pokusmi zmeniť náuku Cirkvi podľa vlastného uváženia!
Rastúce nedorozumenie, s ktorým sa spoločnosť stavia voči Cirkvi, nemožno napraviť prispôsobením sa Cirkvi svetu a duchu doby. Už dlho dominujúca kultúra zlých kompromisov a „neučenia a nenapomínania“ ukazuje žalostné následky.
Vážnosť situácie ťaží nás aj mnohých veriacich, pre ktorých je Cirkev domovom, ktorí však nemajú nijaké úrady v cirkvi, ani v laických združeniach a spolkoch údajne ich reprezentujúcich. Myslíme si, že pravá obnova nastane iba tam, kde sa ľudia prijímajú celú vieru Cirkvi a kde sa spása sveta, náš Pán Ježiš Kristus všetkým ľuďom neskrátene hlásajú.
Preto vás prosíme:
Priznajme sa všetci odvážne k pravej obnove, ktorá vychádza z náuky Ježiša Krista a Tradície Cirkvi! Vyslovme sa proti zneužívaniu zneužívania na to, aby sa vytvorila iná cirkev!
Chráňme jednotu všeobecnej Cirkvi, ktorá je práve v Berlíne tak očividne prítomná! Zosilnime svoje úsilie o katechézu a modlitby za všetkých ľudí, aby sme nasledovali náuku Cirkvi a mohli spoznať krásu katolíckej viery – viery, ktorá sa neprispôsobuje ustráchane svetu, ale ktorá dokáže zmeniť svet.
Ak si to želáte, sme vám neustále k dispozícii na rozhovor. S vďačnosťou za vašu kňazskú a biskupskú službu spojení v modlitbe. …

List pápeža nemeckým katolíkom

Kolín, 26.6.2019 (kath.net) 025 254 – Pápež František sa mal obrátiť listom na nemeckých katolíkov. Podľa informácií novín „Kölner Stadt-Anzeiger“ list „Božiemu ľudu v Nemecku“ odovzdali cez pápežského nuncia biskupskej konferencii. Má byť uverejnený v sobotu. K obsahu sa hovorca BKN Matthias Kopp vyjadriť nechcel.
Podľa našich informácií pápež v podstate súhlasí so spornou „synodálnou cestou“, na ktorú chcú nemeckí biskupi nastúpiť od septembra a spolu s Ústredným výborom nemeckých katolíkov tak vyvodiť dôsledky zo škandálu zneužívania.
List svedčí o význame, ktorý pápež prikladá tomuto plánu.
Podľa správ médií sa pápež síce nevyjadril celkom odmietavo k synodálnej ceste, no v 30-stránkovom liste zrejme určil jasné hranice.

Kanada: Aktivisti LGBT chcú „okamžité“ odstránenie kňaza

„Pride“ v Kanade – v strede premiér Justin Trudeau s dúhovou vlajkou Kanady

Kingston, Ontario, 25.6.2019 (LifeSiteNews) 025 253 – Aktivisti LGBT spustili internetovú kampaň, v ktorej žiadali biskupa, aby okamžite odstránil kňaza, ktorý vystríhal farníkov pred účasťou na tzv. akciách „pride“.
Ich list na internete vyhlasuje:
„Páter Robert Chisholm z Veľkej farnosti sv. Gregora v Pictone, v štáte Ontario, postupoval proti tomu, čo pápež František opakovane hovoril – o potrebe Katolíckej cirkvi, aby vítala a milovala všetkých ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. Páter Chisholm svojou výpoveďou priamo protirečí pápežskému vyhláseniu.“ …
„Páter Chisholm šíri nebezpečnú a poškodzujúcu kultúru nenávisti … mladí ľudia v komunite sú veľmi zraniteľní voči nenávistným komentárom, ako sú tie od pátra Chisholma.”
Pritom sa nerozlišuje medzi láskou ku všetkým ľuďom bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a často ohavnými demonštráciami nahoty a sado-masochistických aktov na akciách „pride“, ktoré dokonca aj mnohí gejovia považujú za „horor a hanbu“. Napriek známemu pápežovmu výroku: „Kto som ja, aby som to súdil?“ Svätý stolec opakovane potvrdil, že doplňujúca sa povaha muža a ženy je „biologický fakt“.
Páter adresoval svoju starosť hlavne rodičom, ktorí možno plánovali zobrať deti na akcie „pride“ a vo farskom bulletine páter napísal:
„Pripomínam, že katolíci a všetci ostatní kresťania by sa nemali zúčastniť „mesiaca pride“ (jún) osôb LGBT. Šíria takú kultúru a povzbudzujú k takým aktivitám, ktoré protirečia kresťanskej viere a morálke. To je zvlášť škodlivé pre deti, pretože by ich to mohlo odvádzať od pravdy zjavenej Bohom. Dokonca aj na vládnych budovách sú dúhové vlajky a vláda tieto akcie podporuje. Myslite na to, že je to financované z vašich daní!“
Vyvolalo to okamžitý búrlivý protest aktivistov LGBT a na ďalšiu nedeľu narušili svätú omšu.

Arcibiskup Michael Mulhall z Kingstonu sa však od pátra Chisholma dištancoval a na stránke arcibiskupstva označil pátrove vyhlásenie ako „nevhodné“:
„Jeho vyhlásenie neodráža ducha lásky a súcitu, ktorý by mal vždy charakterizovať našu vieru. Arcidiecéza sa s pastierom farnosti porozprávala. On oľutoval, ak niekomu spôsobil zranenia svojimi nevhodnými výpoveďami.“
Pátrovi potom zakázali mať homíliu na ďalšiu nedeľu.

Napriek vyhláseniu arcibiskupa pravdou je, že páter Chisholm nevyjadril nijakú ľútosť a stojí si za svojimi slovami varovania! Keď sa ho „Global News“ pýtal, prečo uverejnil svoje varovanie, odpovedal:
„Pretože som pastier a mojou povinnosťou je starať sa o to, aby moje stádočko bolo v bezpečí.“

Jerzy Popieluszko a zázrak jeho života

Varšava, 25.6.2019 (KAP) 025 252 – Vo Varšave je hrob Jerzyho Popieluszku, poľského kňaza, ktorý stratil svoj život z lásky k Bohu, k pravde a slobode svojej domoviny, magnetom, ktorý každoročne priťahuje viac ako 800 000 ľudí z celého sveta. Popieluszko, ktorý pôsobil začiatkom 80. rokov, pripomínal ľuďom jasnými a jednoduchými slovami ich dôstojnosť.
V odpore proti komunizmu, ktorý vtedy ležal nad týranou krajinou ako múčnatka, povzbudzoval svojich rodákov. Mnohí čerpali z jeho slov a jeho prítomnosti silu a jasné zameranie pre svoj život. Aj desaťročia po brutálnej vražde Jerzyho Popieluszku vychádza z neho sila a požehnanie, ako môže vychádzať iba zo svätcov.

Vyzvali na bojkot zbierky Halier sv. Petra

USA, 25.6.2019 (LifeSiteNews) 025 251 – Laická katolícka webová stránka Complicit Clergy vyzýva k bojkotu každoročnej zbierky Halier sv. Petra 30. júna. Zbierka má pomáhať ľuďom v núdzi a pápež František venoval tento rok pol milióna dolárov pre stredoamerických migrantov v Mexiku, ktorí sa pokúšajú dostať ilegálne do USA.
„Zbierka má poskytovať Svätému Otcovi finančné prostriedky na pomoc tým, ktorí trpia pre vojnu, útlak, prírodnými katastrofami a chorobami, uvádza sa na webovej stránke Konferencie biskupov USA. Prenasledovaní kresťania v Iraku, Egypte, Nigérii a inde by si zúfalo zaslúžili pol milióna dolárov na opravu zničených kostolov, škôl, domov a životov v brutálnych rukách islamských džihádistov, či nie? Títo nevinní katolíci neporušovali zákony, keď islamisti terorizovali ich krajiny, ničili ich chrámy a znásilňovali ich ženy,“ uvádza sa vo výzve.

Synoda o Amazonii: ‚Totálna prestavba Cirkvi’?

Rím, 25.6.2019 (kath.net/LSN/jg) 025 250 – Jesenná Synoda biskupov o Amazonii je súčasťou plánu prestavby Cirkvi podľa najradikálnejších predstáv teológie oslobodenia. Vyhlásil to z Peru pochádzajúci Julio Loredo, vedúci talianskej sekcie TFP („Tradícia, rodina a súkromné vlastníctvo).
„Európski pozorovatelia a médiá si nie sú vedomí toho, že synoda sa roky pripravuje a celú Cirkev má nanovo stvárniť zodpovedajúc tzv. ´domorodej teológii´ a ´ekologickej teológii´. To sú tie dva smery, ktorými sa teológia oslobodenia v Južnej Amerike v ostatných rokoch vyvíjala. Synodu pripravuje sieť organizácií a hnutí, ktoré zastávajú ´domorodú teológiu´. Zástupcovia tejto teológie obsadia aj rozhodujúce posty na synode,“ povedal Loredo pre LifeSiteNews.
„Médiá v Európe sa sústreďujú na celibát a možnú diakonskú vysviacku žien. To sú dôležité témy, ale iba časť väčšieho plánu prestavby Cirkvi,“ varoval Loredo.
„Bod 129 Instrumentum laboris, ktorý predstavuje základ diskusie synody, spochybňuje hierarchickú štruktúru Cirkvi na základe sviatosti vysviacky. Keďže autority v Amazonii sa po turnusoch menia, malo by sa nanovo uvážiť, či výkon jurisdikcie vo všetkých regiónoch musí byť neustále viazaný na sviatosť vysviacky.“
Loredo tvrdí, že každý v Amazonii pozná a vie, že autority sa nemenia rutinovane. Indiánske kmene majú diktátorskú štruktúru, kde náčelník vykonáva svoju moc, ako pripomenul.
Už prípravný dokument sa zaoberá témou sviatostného rozmeru Cirkvi a podnecuje, aby sa sviatosti nanovo interpretovali vo svetle „cirkvi s tvárou Amazonie“. To je zámienka na napomáhanie starej progresívnej požiadavky: zmazať rozdiel medzi všeobecným a sviatostným kňazstvom. (Odsek 14 Instrumentum Laboris) Za tým sa skrýva idea rovnostárskej Cirkvi a spoločnosti.
Pracovný dokument nanovo prijíma náuku „Cirkvi s tvárou Amazonie“ a žiada „obrátenie k ‚integrálnej ekológii’“. Doktrinálnym základom synody je encyklika „Laudato si“ pápeža Františka. Tá je sčasti inšpirovaná ekologickou teológiou oslobodenia. Niektoré úseky sa inšpirujú dokumentami OSN, ako sú napríklad „Agenda 21“ a Konvencia biodiverzity. Tieto dokumenty zasa preverila a ovplyvnila Socialistická internacionála, ako povedal Loredo. On sám bol v r. 1992 na Svetovom summite OSN v Rio de Janeire ako žurnalista a vtedy tento vývoj študoval, ako zdôraznil.
Z politiky OSN prichádzajú termíny ako „trvalo udržateľný rozvoj“ a „negatívny rast“. Tie sa v rámci teológie oslobodenia radikálne interpretovali. Tá tvrdí, že súčasná úroveň konzumu je vyššia, ako to Zem dokáže zvládnuť. Preto je potrebné konzum drasticky obmedziť. Tu prichádza do hry model Indiánov. Domorodé kmene by nám mohli ukázať, ako možno žiť chudobne ale šťastne. Instrumentum laboris synody cituje doktrínu „buen vivir“ – dobre žiť (12, 13), ktorá označuje život v chudobe, ale v súlade s prírodou. Život domorodých národov sa prezentuje ako idylický. Amazonskí Indiáni sa touto cestou stanú misionármi pre celý svet, ako povedal Loredo.

Podľa tejto doktríny označuje Instrumentum laboris Amazoniu ako „miesto božského zjavenia“ (19). Hodné pozornosti v každom prípade je, že pracovný materiál sa síce vyjadruje kriticky o industrializácii a urbanizácii, no o domorodých národoch hovorí iba to dobré, bez pranierovania kanibalizmu, infantilnosti alebo okultných pohanských praktík, ako kritizuje Loredo.
Na záver pripomína, že „pekelné brány Cirkev nepremôžu“ a hovorí: „Boh však pripúšťa obdobia skúšok. Veriacim preto odporúčam postoj rozvahy a nádeje a kladiem im na srdce nepoľavovať v úcte k pápežskému úradu.“

Kardináli, biskupi – obhajcovia vysviacky žien sa tajne zišli

Rím, 25.6.2019 (LifeSiteNews) 025 249 – Skupina kardinálov a biskupov, ktorí pripravujú Synodu biskupov o Amazonii a presadzujú zrušenie celibátu a iné progresivistické postoje odporujúce katolíckej náuke sa v tichosti zišli pri Ríme na príprave synody, ako odhalil dobre informovaný zdroj pre LifeSiteNews 25. júna.
Mali sa stretnúť kardináli Lorenzo Baldisseri (foto), Claudio Hummes, Walter Kasper, Christoph Schönborn (ospravedlnený pre rekonvalescenciu), ako aj biskupi Franz-Josef Overbeck a Erwin Kräutler. Prítomný bol aj Prof. Thomas Schüller a Josef Sayer, priateľ a poradca kardinála Oscara Maradiagu.
Na stretnutie bola pozvaná aj Doris Wagnerová – Reisingerová – bývalá mníška, ktorej obvinenia voči Kongregácii pre náuku viery nedávno zamietol vatikánsky súd – no nezúčastnila sa.
Taliansky vatikanista Marco Tosatti práve vydal správu o tomto tajnom stretnutí a tak potvrdil nezávislý zdroj. Túto správu potvrdil aj Edward Pentin, rímsky korešpondent pre americké katolícke noviny „National Catholic Register“.
„Tajné stretnutie na prediskutovanie stratégie na Synode biskupov o Amazonii a spolupracujúce väčšinou s nemeckými prelátmi a intelektuálmi, sa konalo v kláštore v Ríme.“
Kardinál Baldisseri bol kľúčovým činiteľom v príprave dvoch synod o rodine, ktoré viedli k exhortácii Amoris Laetitia, ktorá otvorila ideu prístupu znovu zosobášených rozvedených ku sviatostiam. Baldisseri povedal Dr. Frédéricovi Martelovi o metódach synody: „Naša línia bola v podstate Kasperova.“
Kardinál Hummes presadzuje ženatých domorodých kňazov pre Amazonský región. V r. 2016 povedal: „Mali by tam byť iba domorodí kňazi a biskupi aj bez akademickej formácie.“
Kardinál Kasper je mužom za ideou svätého prijímania pre znovu zosobášených rozvedených bez zmeny ich života. Kardinál Schönborn pred časom vyhlásil, že si dokáže predstaviť ženy kňazky a biskupky a iba o niekoľko dní na to tvrdil, že príčinou sexuálneho zneužívania nie je kultúrna revolúcia od r . 1968, ako to nedávno napísal em. pápež Benedikt XVI., ale prehnané zameranie Cirkvi na šieste prikázanie, ako aj do seba uzavreté cirkevné systémy!
Profesor Schüller v interview predpovedal, že aj iné regióny vo svete budú žiadať ženatých kňazov po Synode biskupov o Amazonii. „To povzbudí biskupské konferencie a regióny všeobecnej Cirkvi, ktoré tiež majú nedostatok kňazov, aby vyslovili podobné požiadavky a súčasne si vážili dobrovoľný celibát. Rím by istotne skúmal také požiadavky s benevolentným prístupom.“
Biskup Overbeck nedávno konštatoval, že po Synode o Amazonii už nič v Cirkvi nebude ako predtým. Vyjadril nádej v spochybnenie náuky Cirkvi o sexualite aj o prístupu ku kňazstvu! Overbeck je nemecký biskup a expert na Latinskú Ameriku. Je zodpovedný za donácie nemeckých biskupov tomuto regiónu cez charitatívny „Adveniat“.
Biskup Kräutler presadzuje ženatých kňazov, aj vysviacku žien. Dokonca tvrdí, že pápež František by bol otvorený vysviacke žien.

Iné tajné stretnutia sa konali, ako povedal Edward Pentin, v máji 2015 – Deň štúdia alebo Temný koncil, ktorý mal pripraviť druhú synodu o rodine. Tam sa diskutovalo o uvoľnení náuky Cirkvi o homosexualite, ako aj o druhom manželstve po rozvode.
Ďalšie takéto stretnutie zorganizoval páter Antonio Spadaro, S.J. od 28.9. do 2.10. 2015 tesne pred synodou. Venovalo sa téme „Reforma a reformy Cirkvi a v Cirkvi“ s profesorom Hermannom Pottmeyerom, ktorý je za uvoľnenie pápežského úradu. V r. 2010 povedal:
„Rímsky biskup by normálne nemal vydávať dekréty, ani rozhodnutia ovplyvňujúce všeobecnú Cirkev bez predošlého zapojenia miestnych cirkví a ich biskupov. Miestne cirkvi a biskupské konferencie by mali rozhodovať o všetkých úpravách, ktoré neohrozujú jednotu Cirkvi.“ Na stretnutí bol aj arcibiskup Victor Manuel Fernandez, blízky poradca pápeža. …

Je to všetko náhoda, alebo čo?

„Som stvorený na podobu Boha, nijaký nikto, ale jedinečná, milovaná, nenahraditeľná bytosť.“

Gießen, 25.6.2019 (kath.net) 025 248 – Klemens Hogen-Ostlender

Keď za jasnej noci hľadím na nebo, vidím asi tak 2000 hviezd. Len 2000 z odhadovaných 10 miliárd miliárd miliárd miliárd miliárd v celom vesmíre. Svetlo jednej z najjasnejších, Síria, ktoré dnes na oblohe žiari, bolo na ceste k nám od mája 2010, svetlo plejád „Siedmych hviezd“ odkedy žil sv. pápež Pius V. a svetlo za ideálnych podmienok voľným okom viditeľnej galaxie Andromedy k nám putovalo dva a pol milióna rokov. Z fyzikálneho pohľadu sú hviezdy pecami jadrovej syntézy, ktoré spaľujú vodík na hélium – v prípade nášho Slnka stovky miliónov ton za sekundu! Je celý kozmos, ktorý siaha nepredstaviteľne ďaleko cez Adromédu, produktom „samo vzniknutého“ Veľkého tresku, ktorého príčinu pôsobenia nijaký vedec nedokáže vysvetliť? Pre mňa je pohľad na nočnú oblohu posiatu svetelnými bodmi znakom toho, že Boh to všetko nielenže stvoril, ale aj udržuje jeho existenciu.
Všetko, čo existuje, má svoju príčinu, ako hovorí veda. Každá jediná čiastočka atómu. A napriek tomu nedokáže vysvetliť, odkiaľ pochádza to, čo podľa jej predstavy explodovalo a tým dalo vznik priestoru a času. Ani predstava, že „náš“ vesmír je iba ten najmladší z nekonečnej rady vesmírov, ktoré sa stále znova rodia a zanikajú, nám nezodpovie otázku počiatku. Americký astronóm a pracovník NASA Robert Jastrow to raz vyjadril nasledovne:
„Vo vede existuje istý druh náboženstva, a síce náboženstvo človeka, ktorý verí, že každú udalosť vo vesmíre možno racionálne vysvetliť ako následok predchádzajúcej udalosti.“ Jastrow uberá tejto „viere“ základy s poukazom, že „vieme, že podmienky predchádzajúce pôvodu sveta nemožno vtesnať do nijakých nám známych fyzikálnych zákonov“. A tak vedec robí to jediné, čo mu je možné: „Jednoducho tieto skutočnosti neberie na vedomie, alebo ich bagatelizuje tým, že ich zhŕňa pod označením Veľký tresk.“ Robert Jastrow potom konštatuje, že táto vec sa pre vedca, ktorý si namýšľa, že je schopný dokonalého poznania, končí ako zlý sen:
„On sa vyšplhal na horu poznania. Keď sa dostal hore a konečne prekonal poslednú skalu, prijme ho skupina teológov, ktorí sa tam zdržiavajú už po stáročia.“
Niečo, čo sa nedalo predpokladať, čo nemožno vysvetliť, nazýva veda „náhodou“. Náhoda ako by bola napríklad možnosť, že opica náhodne ťukajúca do počítača vyprodukuje text Charlesa Darwina „Vznik druhov“. To, čo musíme veriť, aby sme mohli existenciu vesmíru bez Stvoriteľa pokladať za možnú, je neuveriteľné. Ak by sa vesmír na počiatku rozťahoval iba o milióntinu milióntiny rýchlejšie, tak by príťažlivosť nestačila na vznik galaxií. Ak by rýchlosť bola o rovnakú mieru nižšia, tak by sa boli všetky regióny, v ktorých sa galaxie tvorili, zosypali. Ak by vznik života na Zemi bol náhodný, vystupňovalo by to rad na to potrebných „šťastných okolností“ na úplne nemerateľné rozmery.
Dr. Jean Morton z Univerzity Georga Washingtona vyčíslil pravdepodobnosť náhodnej tvorby 25 000 enzýmov v ľudskom tele číslom, pre ktoré už ani neexistuje názov. Je to 1 s 2,85 miliónmi núl (ak by sme ich tu napísali, potrebovali by sme 565 krát toľko priestoru ako má tento článok). Túto pravdepodobnosť porovnal Morton s tým, že „tornádo sa prehrnie šrotoviskom a pritom vznikne letu schopné lietadlo Jumbo Jet“.
Viackrát som zažil, že ani takéto argumenty nepresvedčia pochybovačov! „Verím iba tomu, čo vidím,“ zaznela niekedy námietka. Nuž ale tomu, čo nevidia, veria predsa mnohí tí, pre ktorých sa aktuálny stav vedy zdá byť dogmou! V polovici 20. storočia totiž výpočty ukázali, že vo vesmíre objavili iba asi 15 percent hmoty, ktorá by bola potrebná na vysvetlenie vplyvov príťažlivosti z pohybu hviezd. Astronómovia na to vyvinuli predstavu, že musí existovať temná hmota, ktorú nemôžeme vidieť. Prevažný počet vedcov toto verí dodnes.
Keď za jasnej noci hľadím na nebo, som úplne premožený jagajúcimi sa hviezdami. Človek by sa mohol opýtať: Kto som ja v porovnaní s touto majestátnou veľkosťou?
Bernard de Fontenelle, bývalý francúzsky predstaviteľ osvietenstva, sa z toho dostal do stavu zúfalstva:
„Vesmír je skutočne taký nekonečný, že sa v ňom strácam. Už ani neviem, kde stojím, som jednoducho ničím. Náš svet je hrôzostrašný v jeho bezvýznamnosti.“
Človek, ktorý verí v Trojjediného Boha, pozná odpoveď na túto otázku:
„Som stvorený na podobu Boha, nijaký nikto, ale jedinečná, milovaná, nenahraditeľná bytosť.“

Maltézsky rád si uctil svojho patróna sv. Jána Krstiteľa

Vatikán, 24.6.2019 (RV) 025 247 – Pri príležitosti Slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa, ktorý je patrónom Zvrchovaného maltézskeho špitálskeho rádu, predsedal v pondelok 24. júna svätej omši v sídle rádu na rímskom Aventíne kardinál Angelo Becciu. Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých je od roku 2017 osobitným pápežským delegátom pre Maltézsky rád v rámci jeho prebiehajúcej vnútornej obnovy. –jb- Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2019-06/maltezsky-rad-si-uctil-patrona-sv-jana-krstitela-kardinal-becciu.html

Ďalšie zasadanie Rady kardinálov

Vatikán, 24.06.2019 (KAP) 025 246 – Vo Vatikáne od utorka do štvrtka znova zasadá Rada kardinálov, ktorá radí pápežovi Františkovi pri reforme kúrie. Na stretnutí budú šiesti kardináli do štvrtka diskutovať o návrhu novej konštitúcie kúrie a preberú doterajšie reakcie na tento návrh.
Predbežný návrh apoštolskej konštitúcie „Praedicate evangelium“ rozoslali v apríli biskupským konferenciám, predstaveným veľkých reholí a členom kúrie. Ich reakcie mali prísť do Vatikánu do konca mája. Mnohé biskupské konferencie sa však do toho termínu nedokázali zísť. Reakcie treba spracovať a sčasti aj do návrhu zapracovať, takže sa neráta s tým, že novú konštitúciu uverejnia ešte v lete.
Pápež František krátko po svojom zvolení v r. 2013 menoval skupinu kardinálov, ktorí mu mali radiť pri reforme vo Vatikáne. Z rady ôsmych kardinálov, neskôr deviatich, zostali iba šiesti. Sú to kardináli: Reinhard Marx (Mníchov), Giuseppe Bertello (predseda Pápežskej komisie pre štát Vatikán), Oswald Gracias (Bombay), Sean Patrick O’Malley (Boston), Oscar Rodriguez Maradiaga (Tegucigalpa) a štátny sekretár Pietro Parolin. Sekretárom Rady kardinálov je biskup z Albana, Marcello Semeraro. Od konca októbra 2018 patrí do grémia aj právny expert Marco Mellino ako priradený sekretár.

Írsko: Pilotky musia voliť – potrat alebo výpoveď

Dublin, 24.6. 2019 (LifeSiteNews) 025 245 – Ženy pilotky v Írsku dostali od zamestnávateľov inštrukcie, aby „ukončili“ tehotenstvo alebo dali výpoveď zo zamestnania“. Podľa kapitána Evana Cullena, predsedu Írskeho združenia pilotov, približne polovica pilotov slúžiacich leteckým linkám registrovaným v Írsku je zamestnaných na dohodu, aby sa nesťažovali na pracovné podmienky. Niektorým zo žien pilotiek, ako kapitán Cullen povedal, povedali, že by nemali byť tehotné: „Máte voľbu, ukončíte zamestnanie, alebo ukončíte tehotenstvo. Nemôžete mať oboje. Takéto niečo sa tu deje!“
Pri vypočutí pred výborom pre záležitosti zamestnania a sociálnej ochrany v írskom Dáily — dolnej komore írskeho národného legislatívneho orgánu Oireachtas – kapitán Cullen povedal, že piloti na dohodu sa boja vyjadrovať k dôchodkom a platom, k podpore v chorobe v rámci kolektívneho vyjednávania, aj k materskej dovolenke, či k iným otázkam. Títo piloti nemajú rovnaké práva ako ich riadne zamestnaní kolegovia. Cullen dodal, že „všetky írske aerolinky“ najímajú pilotov na dohodu, niekde je to až 100 percent pilotov.
Poslankyňa Joan Collinsová vysvetlila, že to sa deje, lebo multinárodné spoločnosti využívajú Írsko ako daňový raj. Vyjadrila obavy, že Írsko sa vracia o 100 rokov dozadu pred jeho oddelenie od Spojeného kráľovstva. Vtedy bola nezamestnanosť a ľudia chodili do dokov a hľadali prácu.

Mexiko: Poslanci obhájili manželstvo muža a ženy

Sinaloa, June 24, 2019 (LifeSiteNews) 025 244 – V Mexiku v štáte Sinaloa na severe krajiny, poslanci odmietli zákon, ktorý chcel predefinovať manželstvo. Tesným výsledkom – 20 hlasov proti 18, neschválili zmeny v zákone o rodine. Manželstvo bude naďalej zväzkom „jedného muža a jednej ženy s rovnakými právami, povinnosťami a záväzkami s možnosťou plodenia detí slobodným zodpovedným a informovaným spôsobom“.
Novela zákona, ktorú predložili ľavičiari by nahradila slová „muža a ženy“ výrazom „osobami“. Novelu pretláčali členovia ľavicovej Národnej strany hnutia obnovy (Morena), ktorej predsedom je mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Avšak členovia Inštitucionálnej revolučnej strany (PRI), Strany národnej akcie (PAN) a Strany práce aj ďalší hlasovali proti novele. Národný front pre rodinu vyhlásil, že veľká väčšina obyvateľstva v Mexiku bráni manželstvo. …

+ Vatikán oznamuje úmrtie tajného čínskeho biskupa

Vatikán, 24.06.2019 (KAP) 025 243 – Vatikán oznámil úmrtie čínskeho biskupa, ktorého vláda v Pekingu nikdy neuznala. Podľa správy z pondelka zomrel biskup Štefan Li Side už 8. júna vo veku 92 rokov na následky dlhšej choroby. Podľa správy Vatikánu bol Li vysvätený za biskupa Diecézy Tianjin 15. júna 1982. V Pápežskej ročenke je diecéza však od r. 1951 bez vedenia.
Mons. Li bol vysvätený za kňaza v r. 1955 v Tianjane. V r. 1958 ho zatkli a bol vo väzbe do r. 1962. Už nasledujúci rok bol odsúdený na nútené práce, z tábora ho prepustili v r. 1980. Po biskupskej vysviacke v r. 1982 bol biskup Li v r. 1989 po tretí raz zatknutý a sedel vo väzení do r. 1991. V r. 1992 ho nakoniec odsúdili na domáce väzenie v horách 60 km od Tianjanu. Tam biskup počiatkom júna zomrel.
V septembri 2018 uzavrel Vatikán s Pekingom predbežnú dohodu o úprave menovania biskupov. V tejto súvislosti pápež zrušil exkomunikácie viacerých bez jeho súhlasu vysvätených biskupov, ktorí sú uznaní čínskou vládou. A naopak – Peking doteraz uznal iba
máloktorých z tzv. podzemných biskupov.

O Synode biskupov o Amazonii

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=biskupove-a-kardinalove-opravdu-chcete-takovou-cirkev

Žiť podľa náuky Cirkvi – náuku prekonať?

Vyhlásenie Kňazského kruhu „Communio veritatis“ v nemeckom Paderborne

Paderborn, 24.6.2019 (kath.net) 025 242

„Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili (Jn 1,6–7).
V jeho svätom živote mimoriadne vystupuje do popredia jeho mučeníctvo. Svätý Ján Krstiteľ dal hlavu za pravdu. Svedčil o Božom prikázaní a cudzoložstvo kráľa nazval pravým menom: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata! (Mk 6,18)
Za to bol predchodca Krista sťatý. Keby bol prednášal ôsmu kapitolu „Amoris laetitia“, boli by ho možno zamestnali ako dvorného kazateľa v Herodesovom paláci a o desaťročia neskôr by pokojne zosnul. To však nebolo tomuto pravému prorokovi hodné ani pomyslenia.
Vo svetle tohto svedectva chápeme, že jasnosť v pravde je nevyhnutne potrebná. Tú nám daroval svätý pápež Ján Pavol II. apoštolským listom „Familiaris consortio“. Ide o nadčasovo platný a záväzný dokument cirkevnej náuky o manželstve.
Pápež Ján Pavol II. v súvislosti s pastoráciou rodiny v ťažkej situácii vyzýva k tomu, aby sa rozlišovali rôzne prípady a ponúkala sa pomoc. Pritom jasne potvrdzuje v súlade so Svätým písmom cirkevnú prax, že znovu zosobášení rozvedení, ktorí žijú spolu more uxorio, nemôžu byť pripustení k prijímaniu Eucharistie. S pravou starostlivosťou pastiera uvádza, že taký pár – keď z vážnych dôvodov nie je možné oddelenie – je zaviazaný žiť úplne zdržanlivo, aby mohol prijímať sviatosti zmierenia a Eucharistie (FC 84).
Po známom „výpade“ nemeckého episkopátu vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Joseph Ratzinger, už v roku 1994 v liste biskupom s poukazom na „Familiaris consortio“ jasne konštatoval, že pri tom nemôžu existovať nijaké výnimky pre určité prípady!
Na túto záväznú náuku Katolíckej cirkvi poukazuje Katechizmu Katolíckej cirkvi slovami: „Ak sa rozvedení zosobášili civilne, nachádzajú sa v situácii, ktorá objektívne porušuje Boží zákon. Preto nemôžu pristupovať k prijímaniu Eucharistie, kým táto situácia trvá. (KKC 1650).
Keď sa ôsmou kapitolou „Amoris laetitia“ vytvoril zmätený protiklad, štyria odvážni kardináli svojím listom s „dubiami“ mocne vnímali svoju zodpovednosť pred Bohom. To, že dodnes neprišla reakcia, je veľmi veľavravná odpoveď. Príslušné smelé stanovisko prišlo potom expressis verbis od prefekta Kongregácie pre náuku viery – kardinála Gerharda Müllera. Na otázku, či môže existovať rozpor medzi náukou a osobným svedomím, dal jasnú odpoveď pre noviny Il Timone z februára 2017):
„Nie, to je nemožné. Nemôžeme napríklad povedať, že sú okolnosti, na základe ktorých cudzoložstvo nie je smrteľným hriechom.“
Noviny sa pýtali, či ešte platí usmernenie z „Familiaris consortio“, že znovu zosobášení rozvedení musia žiť úplne zdržanlivo, aby boli pripustení ku sviatostiam. Kardinál Müller odpovedal:
„Určite, to nemôže byť prekonané, lebo to nie je iba pozitívny zákon Jána Pavla II., ale preto, že on tu vyjadril to, čo je konštitutívnym prvkom kresťanskej morálnej teológie a teológie sviatostí […] Pre nás je manželstvo výrazom účasti na jednote medzi Kristom a jeho nevestou – Cirkvou […] To je podstata sviatosti a nijaká moc v nebi alebo na zemi, ani anjel, ani pápež, ani koncil, ani ustanovenie biskupov to nedokážu zmeniť.“
V tejto situácii sa zreteľne prejavuje otvorený zlom, ktorý bol manifestovaný najneskôr v októbri 2017. Vo vtedajšom vydaní Acta Apostolicae Sedis sa totiž povýšila tzv. „Orientačná pomôcka“ biskupov v pastorácii Buenos Aires aj s osobným listom z Vatikánu na úroveň údajného „autentického“ Magistéria. Táto „Orientačná pomôcka“ k „Amoris laetitia“ výslovne vyzdvihuje, že „civilnoprávne znovu zosobášeným rozvedeným sa v jednotlivom prípade povoľuje prístup ku sviatostiam, aj keď nie sú ochotní žiť zdržanlivo“. To by mohol byť výsledok „procesu rozlišovania ‚osobne a pastoračne‘ sprevádzaného duchovným“.
Rímsky biskup v liste biskupom Buenos Aires túto „Orientačnú pomôcku“ nielen schválil, ale jej dal aj exkluzívnu hodnotu. Ona „dokonale vysvetľuje význam ôsmej kapitoly ‚Amoris laetitia‘. ‚Niet nijakej inej interpretácie‘,“ napísal pápež doslova.

Kňazský kruh „Communio veritatis“ pod patronátom sv. Jána Pavla II. v nemeckom Paderborne k tomu na záver konštatuje nasledovné:
„Tu stojí teraz nezlučiteľne proti sebe učiteľský úrad v apoštolskom liste Familiaris consortio a učiteľský úrad v Amoris laetitia. Kto dokáže jasne premýšľať, je zreteľne vo výhode.“

Paderborn, na slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa 2019
Kňazský kruh Communio veritatis

USA: Biskupi nevedia, čo znamená že trest smrti je „neprijateľný“

Baltimore, Maryland, June 21, 2019 (LifeSiteNews) 025 241 – Americkí biskupi na plenárnom zasadnutí v Baltimore schválili revíziu pápeža Františka v Katechizme Katolíckej cirkvi týkajúcu sa náuky Cirkvi o treste smrti. Urobili tento krok napriek pripusteniu biskupa, ktorý revíziu prezentoval, že nerozumie tomu, čo pápež presne myslí tým, že označuje trest smrti ako „neprijateľný – neprípustný“. Biskup charakterizoval jazyk pápeža ako „výstižnú mnohoznačnosť“.
Biskupi zmenu odhlasovali 194 hlasmi k 8 a 3 biskupi sa zdržali. V protiklade so všetkými ostatnými vecami, ktoré sa biskupom predkladajú, túto zmenu schválili bez diskusie. Na revíziu otázky trestu smrti bola potrebná dvojtretinová väčšina biskupov a aprobovať to musí v KKC aj Vatikán.
Rozhodnutie pápeža úplne zakázať trest smrti je odklon od ustanovenej náuky Cirkvi v Katechizme, ktorý schválil pápež sv. Ján Pavol II. v r. 1992.
Vo Františkovom dekréte z augusta sa uvádza, že katolíckou náukou teraz je, že trest smrti je „neprípustný“ a že Cirkev „rozhodne pracuje na jeho zrušení na celom svete“. To vyvolalo vo svete búrlivé diskusie.
Zmena však nevstúpi do platnosti, kým sa neschváli táto zmena u sv. Jána Pavla II., vo všeobecnej Cirkvi, ako aj v Katechizme Katolíckej cirkvi v bode 2267. …

Pápež v Neapole: Teológia po Veritatis gaudium v kontexte Stredomoria

Neapol, 21.6.2019 (RV) 025 240 – V piatok 21. júna pápež František podnikol krátku cestu do Neapola, kde navštívil Sekciu sv. Alojza Teologickej fakulty južného Talianska, ktorú vedú jezuiti. Na medzinárodnej teologickej konferencii s témou „Teológia po Veritatis gaudium v kontexte Stredomoria“ vystúpil Svätý Otec so záverečným príspevkom o úlohách teológie v súčasnosti. Hovoril o „teológii prijatia“, o Stredozemnom mori ako moste a o nových „teologických Turícach“. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-06/papez-frantisek-neapol-teologia-veritatis-gaudium-stredomorie.html

Arcibiskup: Kritika Joe Bidena pre pro-potratovú politiku

Philadelphia, 21.6.2019 (kath.net/LSN/jg) 025 239 – Mons. Charles Chaput, arcibiskup americkej Philadelphie, obvinil politika Joe Bidena (76), že sa úplne podriadil potratovej doktríne demokratickej strany. Biden je jedným z viac ako 20 demokratov, ktorí sa v predbežnom kole volieb uchádzajú o nomináciu na kandidáta na prezidenta USA.
Biden sprvu odmietal financovanie potratov z verejných prostriedkov až na malé výnimky. Tento politik bol jedným z mála demokratov, ktorý túto úpravu roky podporovali. Noviny Wall Street Journal 6. júna napísali, že Biden je preto vystavený kritike prívržencov potratov a vedenia demokratickej strany. Iba o 24 hodín neskôr mohli noviny napísať, že Biden spomínanú úpravu už odmieta!
Na internetovej stránke Arcibiskupstva Philadelphia interpretoval Arcibiskup Chaput zmenu názoru Bidena ako podriadenie sa vypočítavému mocenskému prístupu politiky demokratickej strany a napísal:
„Nenarodené dieťa neznamená nič vo vypočítavom správaní sa demokratických straníckych vodcov a právo na potrat označované kedysi ako tragická nutnosť, sa teraz stáva perverznou formou akejsi ‚najsvätejšej sviatosti’“.
Arcibiskup citoval z príhovoru, ktorý mal v r. 2016 na Univerzite Notre Dame. Vtedy bola favoritkou prezidentských volieb Hillary Clintonová. Cenou, ktorú museli zaplatiť katolíci za prístup k vládnucej triede, je „premena našej pravej lojality a presvedčenia a tradičnej Cirkvi nášho krstu na novú ‚cirkev’ našich ambícií a želaní.“ Ako príklady vtedy uviedol menovite Nancy Pelosiovú hovorkyňu domu reprezentantov, Anthonyho Kennedyho, sudcu najvyššieho súdu a Joe Bidena, vtedy viceprezidenta za Baracka Obamu.
Pápež Benedikt XVI. označil toto správanie ako „tichú apostázu“, pripomenul arcibiskup Chaput.
Na záver vzhľadom na prezidentské voľby 2020 citoval vetu z filmu „Muž na každé ročné obdobie“, ktorý opisuje život mučeníka sv. Tomáša Móra. Ten vo filme hovorí:
„Keď štátnici poprú svoje vlastné svedomie v prospech verejného blaha, tak vovedú krajinu rýchlo a najistejšou cestou do chaosu.“

Nemecko: Rastú útoky na kostoly aj krádeže

Berlín, 21.6.2019 (kath.net/jg) 025 138 – V Nemecku od začiatku apríla do začiatku júna zaregistrovali viac ako 30 útokov na kresťanské kostoly. Uvádzame niekoľko príkladov:
V Dierdorfe je evanjelický kostol už od júla 2017 pravidelne cieľom útokov vandalov. Rozbili tam okná, pomazali steny a dvere grafitmi, na podlahe pri stenách pálili hygienické artikle pre ženy, aby zničili omietku, prevrhli lavice v parku pri kostole a areál kostola zahádzali odpadkami. Vecné škody už dosahujú niekoľko tisíc eur.
V Ankume museli volať hasičov k požiaru v katolíckom Kostole sv. Mikuláša. Keď hasiči prišli, švédski návštevníci, ktorí požiar objavili ho už uhasili.
Koncom mája vstúpili neznámi páchatelia do luteránskeho Kostola sv. Nikolaja v Calderne. Podpálili Bibliu a spevník na oltári, zničili tri veľké sviece a vylomili skriňu a truhlicu a na lavici pri kostole zanechali fekálie.
Takisto v máji sa neznámi vlámali cez okno do Kostola Najsvätejšej Trojice v Goßholbachu. Zničili viaceré sakrálne predmety, medzi nimi aj sochy svätcov. Strhli Krista z kríža a podpálili ho. Močili na kostolné lavice aj v chodbách.
Polícia vyšetruje aj založenie požiaru v evanjelickom mestskom Kostole sv. Blazia v Nordhausene. Obrus v predsieni podpálili a polícia našla stopy po ohni aj pri balkóne.
V apríli sa stal cieľom vandalov Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Dillenburgu. Poškodili nádrž na svätenú vodu a informačné brožúrky rozhádzali po zemi.
V kostole v Nienborgu podľa polície podpálili informačné brožúrky a oltárnu pokrývku poškodili voskom.

Jim Caviezel vďačí za úspech Panne Márii

Amsterdam, 20.6.2019 (LifeSiteNews) 025 137 – Hviezda filmu „Umučenie Krista“ režiséra Mela Gibsona si hlboko cení Preblahoslavenú Pannu Máriu za jej príhovor ako pôvodu jeho úspechu ako herca. Jim Caviezel (50) mal príhovor na podujatí
„Eucharistická svätá hodina za pokoj vo svete skrze Matku všetkých národov“,
ktoré sa konalo 1. júna v Amsterdame. Sponzorovala ho Arcidiecéza Haarlem-Amsterdam.
Jim Caviezel bol silne presvedčenie, že to musí urobiť, keď priniesol zdedený rodinný ruženec so sebou na interview s hollywoodskym režisérom Terencom Mallickom. Bol inšpirovaný dať ruženec žene, ktorá ho pozdravila pri dverách. Caviezel zistil, že žena, ktorá sa na to rozplakala, sa v ten deň modlila o nový ruženec a že to bola Mallickova manželka. Caviezel je presvedčený, že toto stretnutie pripravila Panna Mária a to viedlo k jeho úlohe v Mallickovom filme „The Thin Red Line“ (Tenká červená čiara), ktorý dostal cenu akadémie.
V r. 2000, keď hral vo filme Gróf Monte Cristo a cítil sa veľmi neistý, či je schopný film zvládnuť, Caviezel tiež cítil zásah Panny Márie, keď mu režisér ukázal na strope fresku Nepoškvrneného počatia.
„Bolo to pre mňa znamenie. Som hrdý, že môžem povedať, že som zdieľal istý čas nakrúcania s Božou Matkou.“
Dramaticky prežíval Caviezel aj telefonát Mela Gibsona, ktorý chcel niekoho vo veku 33 rokov a kto má iniciálky „J C“, aby hral Ježiša Krista vo filme „Umučenie Krista“. Pred nakrúcaním filmu Caviezel išiel do Medžugoria a zasvätil svoj život a kariéru Preblahoslavenej Panny Márii. A poslucháčom povedal:
„Je to náhoda? Nemyslím si to. Nakrúcanie ´Umučenia Krista´ ma priviedlo ešte bližšie k Panne Márii. Čím viac prežívate Ježišovo umučenie, dámy a páni, tým viac budete chápať Máriin súcit – to hlboké spojenie medzi Máriou a jej Synom … ktorá matka netrpí, keď jej dieťa trpí?“
Caviezel veľmi trpel počas nakrúcania filmu, hneď v prvý deň si vytkol rameno, nedostávalo sa mu dychu a keď visel na kríži ho zasiahla hypotermia, palce na nohách mal spálené žiaričmi, ktoré mali zmierniť chlad, zasiahol ho blesk a potom mu museli operovať srdce!
„Ale ja som obetoval všetko toto utrpenie v spojení s Ježišom a Máriou za úspech filmu, aby priviedol duše ku Kristovi. A – páni – to on naozaj robí!“
Caviezelova skúsenosť s Máriou v jeho živote aj s jej účasťou na Kristovom utrpení spôsobili intenzívne obrazy Gibsonovho filmu o utrpení a viedli ho k hlbokému oceneniu Márie ako „duchovnej Matky všetkých národov“, ktorá trpela s takým úzkym spojením so svojím Božím Synom, že herec dúfa, že bude oficiálne ocenená ako „spoluvykupiteľka“.
„V tomto chaotickom zmätenom čase potrebujeme pravdu a je pravdou, že Mária je sprostredkovateľkou všetkých milostí a obhajkyňou celého ľudstva. Je mojou nádejou, modlím sa za to, aby pápež vyhlásil túto pravdu ako mariánsku dogmu, aby všetky ľudské bytosti vedeli, že majú duchovnú Matku, ktorá ich miluje a bude sa za nich prihovárať a privádzať ich k Ježišovi, ich pravému Spasiteľovi.“
Herec potom uvažoval o „zúfalej potrebe pokoja Ježiša Krista vo svete“ v tejto dobe „bezprecedentného morálneho úpadku, prírodných katastrof a dokonca ešte väčších hrozieb vojny a terorizmu“. Hovoril o zabíjaní „nenarodených aj novorodencov“, ako aj o obchodovaní so ženami a deťmi na sexuálne služby a povedal, že „moc satana očividne nie je smer, ktorým sa vydáme“.
„Verím, že pokoj duchovný aj globálny k nám príde iba tak, ako prišiel pôvodne – skrze osobu našej Matky, našej sprostredkovateľky, našej obhajkyne.“
Poslucháčov vyzval, aby dôverovali sľubu z Fatimy, že Máriino Nepoškvrnené Srdce zvíťazí a povzbudil ich, aby sa modlili ruženec a prichádzali na adorácie Krista v Eucharistii.
Na záver pripomenul, že svetská sláva je ničím v porovnaní s tým, ak budú naše mená vpísané do „siene slávy“ v nebi a že by sme nemali očakávať prijatie svetom, či starať sa o takú slávu a dodal: „V konečnom dôsledku je to vždy medzi tebou a Bohom!“

O otázke, či by sa Božia Matka mala opisovať ako „Spoluvykupiteľka“ diskutujú kardináli a teológovia. Piati kardináli požiadali v r. 2008 pápeža Benedikta XVI., aby túto vieru vyhlásil ako dogmu. Kardinál Aponte Martínez z Puerta Rica vyhlásil, že verí, že „teraz je čas na pápežskú definíciu vzťahu Matky k Ježišovi, aby to každého z nás, jej pozemských detí, učilo ju poznávať v jej úlohe spoluvykupiteľky, sprostredkovateľky všetkých milostí a príhovorkyne“.
„Slávnostné vyhlásenie Márie za duchovnú Matku všetkých národov znamená jej plne a oficiálne priznať tieto tituly a tak nanovo oživiť ich duchovnú funkciu aj funkciu príhovoru, ktoré ponúkajú Cirkvi pre novú evanjelizáciu a pre ľudstvo v jeho vážnej súčasnej svetovej situácii.“

V interview so žurnalistom Petrom Seewaldom v r. 2002, kardinál Joseph Ratzinger, vyjadril svoje výhrady k tomuto titulu a povedal, že by to zmiatlo vzťah Márii k jej Synovi.
„Titul ‘spoluvykupiteľka’ sa príliš ďaleko odchyľuje od jazyka Písma a cirkevných otcov a dáva vznik nedorozumeniam. Všetko prichádza od neho (Krista) ako nám hovorí List Efezanom a List Kolosanom. Mária, tak ako všetko, je skrze neho. Slovo „spoluvykupiteľka“ byť zatemňovalo tento pôvod. Je to správny úmysel vyjadrený zlým spôsobom,“ povedal kardinál Ratzinger.

Hlboký pád vatikánskeho poradcu a plagiátora

Toronto, 20.6.2019 (kath.net) 025 136 – Vatikánsky poradca páter Thomas Rosica (foto) je po svojej plagiátorskej afére konfrontovaný aj so závažnejšími dôsledkami. Pred niekoľkými týždňami odstránila kanadská internetová stránka mediálnej skupiny CEO – „Salt + Light“ (Soľ a svetlo) už viac ako 1000 článkov pátra Rosicu, teraz sporný kňaz odstúpil aj z funkcie riaditeľa tejto mediálnej skupiny.
Kanadské noviny „The Globe and Mail“ oznámili, že už nebudú zverejňovať nijaké Rosicove príspevky, pretože kňaz nedodržal štandardy novín. A jeho príspevky museli vymazať aj mnohé iné médiá.

Po jeho odstúpení z mediálnej skupiny CEO rastie tlak na Vatikán odstrániť Rosicu aj z funkcie mediálneho poradcu.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *