Pane, daj, aby som videl (Mk 10, 51)

Dobrý Ježišu,
V dôvere, že ty vidíš všetko, v dôvere, že tvoj pohľad uzdravuje, posilňuje, dodáva sily, pokoj a nádej, som tu, v tvojej prítomnosti. V dôvere, že ma prijímaš, aj keď ty vidíš, aký som slepý a neschopný vidieť. Neschopný vidieť teba, Pane. Neschopný vidieť ťa v mojom živote, v sebe samom, v udalostiach môjho každého dňa. Neschopný vidieť ťa v druhých, v mojich najbližších, v susedoch, v kolegoch, súrodencoch, rodičoch. Dokážem v nich vidieť viac to, čo mi na nich prekáža, ako to, čo ma na nich teší. Inokedy ich vidím skôr takých, akých ich chcem mať a vidieť ja, než takých, akých mi ich posielaš a chceš, aby som hľadel na nich tak, ako na nich hľadíš ty. Ani v tvojej Cirkvi nie som vždy schopný vidieť teba. Áno, tvoja Cirkev má chyby, vo mne samom môžu zastrieť môj pohľad na teba a odvádzať ma od teba.
Láskavý Ježišu, neraz ťa neviem vidieť ani v tých, ktorí vedome či nevedome zneužívajú moju lásku, moju slabosť povedať nie. Ani v tých, ktorí drzo bez akejkoľvek úcty k posvätnému celkom otvorene žijú svoje sebectvo, svoj odpor a svoju nenávisť k tebe, k cirkvi a k všetkým veriacim.
Ježišu, Odpusť mi, že nie som schopný vidieť krásu, všetky tie dobrá, ktoré si vložil do celej prírody, do svojej Cirkvi, do každého človeka, aj do mňa samého. Odpusť mi, že som náchylný vidieť skôr to, čo je zlé. Odpusť mi, Ježišu, že neraz pre svoje sebectvo nevidím potreby druhých. Odpusť, keď sa nechávam zlákať iba zdaním, povrchným pohľadom, keď neskúmam veci do hĺbky a ľahko podlieham mienke iných či neovereným informáciám, médiám, tlaku, pochybným novinárom. Odpusť, keď som bez uváženia rýchlo robil uzávery, keď som pri prvom stretnutí posudzoval vo svojom srdci správanie a postoje druhých. Odpusť, že som neraz videl a odstraňoval smietku v oku druhých, no brvno vo vlastnom oku som nedokázal vidieť. Odpusť mi, že som sa úprimne netešil z daru viery v teba a z toho, že si ma povolal k tým, ktorí sú šťastní, že sa môžu tešiť z pohľadu na teba. Odpusť mi, Ježišu, prosím.
Dobrý Ježišu, ďakujem ti za každú chvíľu, v ktorej si mi daroval svetlo a mohol som vidieť. Ďakujem ti za vieru a dôveru v teba, ktoré mi sprostredkujú svetlo aj vo chvíľach temnoty. Ďakujem ti, Ježišu, za úžasný a nevýslovný dar, akým je čisté srdce, pretože len ono ťa dokáže vidieť. Ďakujem za poznanie, že najlepšie vidíme láskou, že kto miluje, vidí a vie, kto je a kam ide. A naopak, kto nemiluje, nevidí a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Ďakujem ti, keď mi svojím slovom ukazuješ, že sebectvo a bohatstvo zatemňuje zrak, oberá o čistý pohľad. Napríklad na boháčovi, ktorý vo svojom bohatstve a sebectve nevidí zmysel toho, čo má, v tom, aby sa podelil s druhými. Nevidí, že bohatstvo sa mu má stať prostriedkom k láske a pomoci i radosti druhým a že sa tak dostane k bohatstvu radosti, ktorá natrvalo napĺňa srdce a doširoka otvára zrak.
Ďakujem ti, Ježišu, že ma svojím slovom učíš, že čisto milujúce srdce je schopné vidieť ťa.
Ďakujem ti, Ježišu, keď mi v evanjeliu hovoríš aj o tom, že ľudia môžu viac milovať tmu ako svetlo a takými ich robia zlé skutky. Tak ma učíš, ako možno prísť o svetlo.
Ďakujem ti, Pane, za slová slepej ženy, ktorá povedala: Najväčším nešťastím nie je to, že človek nevidí, ale to, že nevie, prečo žije.
Ďakujem ti, Ježišu, že si otváral a otváraš oči slepým.
Pane, ty vieš, že je v nás prítomná nielen tma očí, ale i tma mysle, citu, pamäte, tma duše, srdca, viery.
Prichádzam k tebe, ba som pri tebe a prosím o dar pravého videnia: Pane, daj, aby som videl.
Prosím o dar viery, aby sa mi vždy stávala svetlom života: Pane, daj, aby som videl.
Prosím o dar tvojej lásky, bez ktorej nemožno vidieť správne ani teba, ani druhých, ani seba: Pane, daj, aby som videl.
Prosím o tvoje slovo, ktoré je svetlom, pochodňou na cestách môjho života: Pane, daj, aby som videl.
Prosím o tvojho Ducha, ktorý utvára nové srdcia, udeľuje nový zrak, darúva nové svetlo: Pane, daj, aby som videl.
Prosím, nech ma svetlo tvojho Ducha uschopní pozerať sa tvojím, novým pohľadom: Pane, daj, aby som videl.
Ježišu, prichádzam k tebe, lebo verím, že dôverné spoločenstvo s tebou ma uschopňuje vidieť tak, ako vidíš ty. Učí ma tvojmu pohľadu, darúva mi svetlo, ktorým si ty sám.
Pane, daj, aby som videl aj svoje vlastné hriechy. Všetko to, čo ma oberá o pokoj a radosť, skutočné svetlo a bráni mi byť tvojím. Prosím, daj, aby som videl aj cestu, ako vyjsť z hriechu. Prosím, Ježišu, aby som videl, že bez teba nebudem môcť byť tým, kým mám byť, žiť tak, ako mám žiť, byť pre druhých takým, akým ma pre nich chceš mať a akého ma z tvojho pohľadu potrebujú.
Pane, daj, aby som vždy videl, že bez teba nebudem môcť byť darom pre druhých a nedokážem druhých vnímať ako dar pre seba.
Pane Ježišu, daj, aby som vďaka tebe a tvojmu slovu videl, čo je v mojom živote to jediné potrebné. Pane, daruj mi dar vidieť tvojimi očami. Daruj mi milosť svojím životom zvestovať druhý: Videl som Pána.
Ježišu, aj keby sa stalo, že by som mnohých ľudí a mnohé veci nevidel, nikdy nedopusť, žeby som nevidel teba! Daj, prosím, aby som ťa raz uvidel z tváre do tváre. Ty mi buď svetlom a svieť cezo mňa tak, aby ľudia oslavovali tvojho a nášho nebeského Otca.
Znova ti, Ježišu, ďakujem, že mi nikdy nezhášaš svetlo nádeje – že mi môj hasnúci knôtik nezahasíš. Chráň vo mne svetlo tvojej lásky, svetlo tvojej dobroty, tvojej múdrosti, svetlo tvojej pokory, tvojho nadšenia, tvojho milosrdenstva, tvojho kríža i vzkriesenia.
Pane, ty najlepšie vieš, koľko je vo mne tmy a koľko svetla. Ty najlepšie vieš, čo všetko nevidím. Nuž, buď mi svetlom! Daj, aby som videl! Daj, aby som sa vždy túžil pozerať tvojím pohľadom, tvojím srdcom.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *