Modlitba kňaza pred sv. omšou podľa sv. Ambróza

V NEDEĽU

Najvyšší Veľkňaz, Ježišu Kriste, ktorý si priniesol Bohu Otcovi na oltári Kríža čistú a nepoškvrnenú obeť za nás úbohých hriešnikov a ktorý si dal svoje Telo za pokrm a svoju Krv za nápoj a ustanovil si toto tajomstvo v sile Ducha Svätého slovami „Kedykoľvek to budete robiť, robte to na moju pamiatku“, prosím pre túto Krv, veľkú cenu našej spásy, prosím pre túto obdivuhodnú a nevýslovnú lásku, akou si nás úbohých a nehodných tak miloval, že si nás obmyl od našich hriechov svojou Krvou. Ty si ma, svojho nehodného služobníka, medzi inými darmi povolal aj ku kňazskej službe, a to bez mojich zásluh, iba zo svojho milosrdenstva, nauč ma, prosím, skrze Svätého Ducha vykonávať tak veľké tajomstvo s náležitou úctou, zbožnosťou a bázňou. Daj skrze tvoju milosť, nech tomuto tajomstvu tak verím, tak ho chápem, cítim a pevne uchovávam, tak o ňom hovorím a zmýšľam, aby sa ti to páčilo a prospievalo to mojej duši. Kiež vstúpi do môjho srdca tvoj dobrý Duch, aby tam zvučal bez hluku a vyslovil všetku pravdu bez buchotu slov. Lebo tvoja pravda je príliš hlboká a prikrytá posvätným závojom. Pre svoju nesmiernu šľachetnosť dopraj mi, aby som túto svätú omšu mohol oslavovať s čistým srdcom a nevinnou mysľou. Zbav moje srdce nečistých, neslušných, prázdnych a škodlivých myšlienok. Vyzbroj ma zbožnou vernou strážou a najmocnejšou ochranou blažených anjelov, aby nepriatelia všetkého dobrého zahnaní odstúpili. Silou tak veľkého tajomstva a rúk svojho svätého anjela zapuď odo mňa a od všetkých svojich služobníkov tvrdého ducha pýchy a svätokrádeže, nenávisti a rúhania, smilstva a nečistoty, pochybnosti a nevery. Kiež sú zahanbení tí, ktorí nás prenasledujú, a zahnaní tí, ktorí nám chcú uškodiť.

V PONDELOK

Kráľ panien a milovník čistoty a neporušenosti, nebeskou rosou svojho požehnania uhas v mojom tele žeravé ohniská žiadostivosti, aby moje telo i moju dušu naplnila čistota. Umŕtvi v údoch môjho tela všetky zmyselné hnutia a daj mi pravú a trvalú čistotu spolu s ostatnými svojimi darmi, aby som sa ti naozaj páčil: aby som ti mohol priniesť obetu chvály s čistým telom a nevinným srdcom. Lebo ako kajúcne, s koľkými slzami, s akou úctou a bázňou, s akou nepoškvrnenosťou tela a čistotou duše je potrebné sláviť túto božskú a nebeskú obeť, v ktorej sa skutočne požíva tvoje Telo a naozaj pije tvoja Krv, kde sa pozemské veci spájajú s tým, čo je najvyššie a božské, a to v prítomnosti svätých anjelov, a kde ty sám si obdivuhodne ustanovený ako obeť aj ako kňaz!

V UTOROK

Kto by mohol dôstojne sláviť túto obetu, keby si Ty, všemohúci Bože, sám neurobil obetujúceho hodným. Viem to, Pane, a viem to veľmi dobre a vyznávam tvoje milosrdenstvo, že nie som hoden pristúpiť k takému tajomstvu pre množstvo svojich hriechov a pre svoje nespočetné nedbanlivosti. Ale viem, z celého srdca verím a svojimi ústami vyznávam, že Ty ma môžeš urobiť toho hodným, pretože ty jediný môžeš urobiť čistým toho, kto bol počatý z nečistého pokolenia, z hriešnych môžeš urobiť spravodlivých a svätých. Pre túto všemohúcnosť ťa prosím, môj Bože, aby som túto obetu slávil s bázňou a strachom, s čistotou srdca, s hojnými slzami, s duchovným potešením a nebeskou radosťou. Nech moja myseľ pocíti blaženú sladkosť tvojej prítomnosti a stráž svätých anjelov všade okolo mňa.

V STREDU

Hoci som hriešnik, Pane, pamätajúci Tvoje drahocenné utrpenie, pristupujem k Tvojmu oltáru, aby som Ti priniesol obetu, ktorú si ustanovil a prikázal prinášať na svoju pamiatku a pre našu spásu. Prijmi ju, prosím, najvyšší Bože, k prospechu svojej svätej Cirkvi a ľudu, ktorý si vykúpil svojou krvou. A pretože si chcel, aby som ja hriešnik bol prostredníkom medzi Tebou a týmto ľuďom, aj keď vo mne nenájdeš žiadne svedectvo o dobrých skutkoch, neodmietaj aspoň tieto modlitby za odpustenie dlhov, aby kvôli mne nehodnému neprišla nazmar odmena spásy a vykúpenia tých, pre ktorých si výkupnou obetou. Predkladám Ti tiež, Pane (ak na nás láskavo vzhliadneš) súženia ľudu, ohrozenie národov, vzdychy väzňov, núdzu sirôt, potreby pocestných, nemohúcnosť postihnutých, beznádej chorých, slabosť starcov, povzdychy mladistvých a náreky vdov.

VO ŠTVRTOK

Pane, ty sa zmilúvaš nad všetkými a nemáš v nenávisti nič z toho, čo si stvoril. Spomeň si, aká je naša prirodzenosť; lebo si náš Otec a pretože si náš Boh, nehnevaj sa príliš a nevzťahuj na nás množstvo svojich hrozieb. Predkladáme svoje prosby pred tvoju tvár nie pre svoju spravodlivosť, ale pre množstvo tvojho zľutovania. Zbav nás našich neprávostí a zapáľ v nás milostivo oheň Ducha Svätého. Vezmi z nášho tela srdce z kameňa a daj nám srdce z mäsa, aby ťa vrúcne milovalo, tešilo, nasledovalo a kochalo sa v tebe. Prosíme, Bože, o tvoje zľutovanie, aby si zhliadol s jasnou tvárou na svoju rodinu, ktorá bude prinášať posvätnú obeť tvojmu menu; a aby žiadna túžba nebola márna, žiadna žiadosť nevyznela naprázdno. Vnukni nám sám tie prosby, ktoré potom milostivo vypočuješ a vyslyšíš.

V PIATOK

Prosíme ťa, Pane, svätý Otče, za duše verných zomrelých, nech je pre nich táto veľká obeť nábožnosti spásou, zdravím, radosťou  a odpočinkom. Pane, môj Bože, nech je pre nich dnes veľkou a dokonalou hostinou s tebou, živým chlebom, ktorý zostúpil z neba a dáva život svetu, s tvojim svätým telom, požehnaným telom nepoškvrneného Baránka, ktorý sníma hriechy sveta, ktoré bolo vzaté zo slávneho a svätého lona blahoslavenej Panny Márie, kde bolo počaté z Ducha Svätého; z toho prameňa zľutovania, ktorý vytiekol z tvojho boku otvoreného kopijou vojaka: aby občerstvení, nasýtení, osviežení a potešení mohli sa radovať v tvojej chvále a sláve. Prosím tvoju šľachetnosť, Pane, nech zostúpi na tento chlieb, ktorý ti má byť obetovaný, plnosť tvojho požehnania a posvätenia tvojho božstva. Nech zostúpi, Pane, tiež onen neviditeľný a nepostihnuteľný majestát tvojho Svätého Ducha, ako kedysi zostupoval na obeť praotcov. On, ktorý pôsobí, aby sa naše obetné dary stali tvojim telom a tvoju krvou, nech ma nehodného naučí zaobchádzať s tak veľkým tajomstvom s čistotou srdca, so slzami úcty, s bázňou a chvením, aby si prijal milostivo so zaľúbením obeť z mojich rúk k spáse všetkých živých i zomrelých.

V SOBOTU

Prosím ťa tiež, Pane, pre ono sväté tajomstvo tvojho Tela a tvojej Krvi, ktoré každodenne v Cirkvi požívame a pijeme, sme nimi očistení a posvätení a stávame sa tak účastníkmi jediného najvyššieho božstva. Daj mi svoje sväté cnosti, aby som nimi naplnený mohol pristúpiť k oltáru s dobrým svedomím, aby sa pre mňa tieto nebeské sviatosti stali spásou a životom. Ty si predsa povedal svojimi svätými ústami: Chlieb, ktorý ja dám, je moje Telo pre spásu sveta. Ja som živý Chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto pokrmu, bude žiť naveky. Najsladší chlieb, uzdrav chuť môjho srdca, aby som cítil ľúbeznosť tvojej lásky. Najčistejší chlieb, v ktorom je všetka rozkoš a všetka chuť, ty, ktorý nás ustavične nasycuješ a nikdy ťa neubúda, kiež sa tebou nasýti moje srdce a útroby mojej duše sa naplnia tvojou ľúbeznou lahodnosťou. Anjel ťa požíva plnými dúškami: kiež ťa požíva pútnik podľa svojej miery, aby posilnený týmto viatikom cestou neklesol. Chlieb svätý, chlieb živý, chlieb čistý, ktorý si zostúpil z neba a dávaš život svetu, príď do môjho srdca, očisti ma od všetkých neprávostí tela i ducha. Vstúp do mojej duše, uzdrav a očisti ma zvnútra aj zvonku. Buď ochranou a trvalou spásou mojej duše i môjho tela. Zapuď odo mňa nepriateľov, ktorí mi stroja nástrahy: nech ďaleko ustúpia silou tvojej moci, aby som tebou vyzbrojený zvonka aj zvnútra priamou cestou kráčal k tvojmu kráľovstvu, kde už sa spolu nebudeme stýkať v tajomstvách ako v tomto čase, ale uvidíme ťa tvárou v tvár, ako odovzdávaš kráľovstvo Bohu a Otcovi a budeš Bohom, ktorý je pre všetkých všetkým. Vtedy ma nasýtiš obdivuhodnou sýtosťou, takže naveky nebudem ani hladovať ani žízniť: ktorý s tým istým Bohom Otcom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

                                                                                       Zdroj: Lumendelumine.cz, Missale Romanum, Obrázok: Pixabay

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *