Litánie k svätému Jánovi Nepomuckému

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna panien,

Svätý Ján Nepomucký,

Neúnavný oltárny služobník,

Muž apoštolský,

Príklad všetkých čností,

Schránka múdrosti,

Zrkadlo a pravidlo vyznávačov,

Almužník najdobrotivejší,

Od malička najvernejší ctiteľ Božej Rodičky,

Horlivý hlásateľ Božieho slova,

Starostlivý pastier Kristových duší,

Nádoba čistoty,

Ruža trpezlivosti,

Strážca spravodlivosti,

Zázrak stálosti,

Obraz pobožnosti,

Otec sirôt,

Zástupca vdov,

Štít prenasledovaných,

Útočište hriešnikov,

Potešenie zarmútených,

Ochranca cti a dobrého mena,

Vysloboditeľ od svetskej hanby,

Duchom prorockým nadchnutý,

Horlivý a mlčanlivý spovedník,

Mučeník nepremožiteľný v trápení,

Pre spovednú mlčanlivosť do Vltavy hodený,

Ozdoba duchovenstva,

Veľký divotvorca,

Drahá perla katolíckej Cirkvi,

Mocný orodovník u Boha,

Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého, vysloboď nás, Pane.

Od každého hriechu,

Od náhlej a nepredvídanej smrti,

Od svetskej hanby,

Od mlčanlivosti,

Od zhubného krupobitia a mrazu,

Od neúrody a drahoty,

Od moru, hladu a vojny,

Od malomyseľnosti,

Od lenivosti v tvojej službe,

Od večného zatratenia,

Skrze zásluhy svätého Jána Nepomuckého,

Skrze jeho plamennú pobožnosť k Panne Márii,

Skrze jeho apoštolskú horlivosť v hlásaní Božieho slova,

Skrze jeho neohrozenú pravdovravnosť,

Skrze jeho podivnú stálosť v trápení,

Skrze jeho statočné zachovanie spovedného tajomstva,

Skrze všetky jeho čnosti,

Skrze jeho mučenícku smrť,

Skrze neporušenosť jeho jazyka,

Skrze jeho večnú blaženosť,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Otče náš…

V. Oroduj za nás, sv. Ján Nepomucký.

R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa:

Bože, ktorý svoju Cirkev obveseľuješ výročnou pamiatkou svätého Jána Nepomuckého, svojho mučeníka, prosíme, udeľ nám milosti, aby sme od Tvojho nesmierneho milosrdenstva skutočne dosiahli tie nebeské dary, o ktoré Ťa dôverne prosíme na jeho orodovanie. Najdobrotivejší Bože, ktorý si obdivuhodný a slávny vo svojich svätých, pokorne Ťa prosíme dožič nám, aby sme na orodovanie svätého Jána Nepomuckého boli chránení od všetkého zlého na tele i na duši a tento časný život sne tak dokonali, aby sme nestratili večný život. Amen.

Nihil obstat: Imprimatur:
ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober
cenzor biskup, gen. vikár
Košice, 28.6.1995, číslo 1116/1995

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *