Život Cirkvi vo svete 7/2020

Obsah

„Exhortácia je Magistérium – záverečný dokument synody nie“

Kardinál Marx: Ženatí kňazi stále na stole!

„Querida Amazonia“ – Linecká diecéza zúri

„Querida Amazonia“ a kocovinka nemeckých teológov

Biskup: „Exhortácia je úplne iná, ako sa mnohí obávali!“

Kardinál Müller: „Dúfam, že teraz sa Nemecko obráti“

Viedeň: Výzva k zmiereniu Cirkvi a slobodných murárov …

Zatiaľ viri probati pre Amazóniu nebudú

Bavorsko: Požiar nezničil milostivý obraz Panny Márie

„Ján Pavol II. má byť učiteľom Cirkvi a patrónom Európy“

Nemecko: Marx už nebude „kandidovať“ na predsedu BKN

Kardinál Sarah: Útok na celibát ‘smrteľné nebezpečie’

Belgicko: Katolícke univerzity pomôžu v príprave imamov

Frankfurt: Dóm poškodený orkánom Sabine

Ženeva: Na katolíckej omši „ekumenické prijímanie“

Americký biskup nemeckému: „Vaša výpoveď je heretická“

„Pred- a pokoncilovú Cirkev stavať proti sebe je úskočné“

Biskup bráni prijímanie pre argentínskeho prezidenta!

Trump: ‚My neskladáme kríže!’

Vďaka Bohu za slová nášho biskupa na povzbudenie v tejto krušnej dobe!

+! Vážená pani Mgr. Zuzana Gluchichová, srdečne Vás pozdravujem.
Vy máte dobrý prehľad a viete, že – žiaľ – postojov znechutenia, malomyseľnosti, hundrania a skleslosti pribúda aj na strane zasvätených osôb. To však nie je správne. Je to veľmi vzdialené biblickému a cirkevnému zmýšľaniu (por. Flp 4, 4; Mt 5, 12; 2 Kor 13, 11; Flp 2, 18). Pán Boh tento svet stvoril a tento svet aj vykúpil a drží ho svojou prozreteľnosťou!
„Úrad Petra“, jednoducho povedané „Rím“ nikdy nezanikne, nikdy sa nepomýli, nikdy neprestane stáť v tom podstatnom (viera a mravy); on bude navždy „svetlom a soľou“, lebo mu to prisľúbil sám Boží Syn Ježiš Kristus:
„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 18-19).
Preto je pravdou viery, že pápež učiaci „ako Peter“, teda ex cathedra sa nemôže mýliť. To, čo vtedy učí, to je priamo Božie dielo. Ak pápež neučí ex cathedra ( a to je väčšina jeho vyjadrení a postojov – až 99 %), treba to brať tak: to nie je ex cathedra! Ak toto nerozlišujeme, najmä – my katolíci – znechutíme sa a zmalomyseľnieme. A to je diabolská taktika.
Azda to mal sv. Pavol ľahšie, keď videl ako sv. Peter – Skala „judaizuje“ a musel ho verejne napomenúť? Ale sv. Pavol ani tak „nejajkal“, ani sa nestával malomyseľným, ba napísal:
„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4,4).
„Peter“ obstojí vždy. Pán Boh mu to zaručil. Veľa ľudí sa za Svätého Otca Františka modlí; treba to robiť aj naďalej. To je správne, pekné a naozaj katolícke.
S pozdravom a požehnaním. 10.2.2020

* * * * *

„Exhortácia je Magistérium – záverečný dokument synody nie“

No dôraz exhortácie „Querida Amazonia“ na záverečný dokument Synody o Amazónii vyvoláva stále starosti

Rím, 13.2.2020 (LifeSiteNews) 026 033 – Otázky týkajúce sa magisteriálnej závažnosti záverečného dokumentu Synody biskupov o Amazónii, ktorý volá po ženatých kňazoch a „nových“ službách pre ženy v regióne boli hlavnými bodmi na vatikánskej tlačovej konferencii 12. februára o apoštolskej exhortácii pápeža Františka Querida Amazonia [Milovaná Amazónia].
Záverečný dokument synody uvádzal, že dve tretiny biskupov boli za návrh svätiť ženatých mužov regiónu (111).
Na tlačovke rôzne hlasy vyjadrovali spoločné zmätenie z úvodu pápeža Františka k exhortácii Querida Amazonia, kde uvádza svoj úmysel „oficiálne prezentovať synodálny záverečný dokument a povzbudzuje každého, aby si ho prečítal a usiloval sa ho aplikovať“ podľa povolania každého v Cirkvi. Schvaľuje tak pápež oficiálne záverečný dokument synody a jeho návrh ženatých kňazov, hoci nehovorí o celibáte ani o viri probati v apoštolskej exhortácii? Ak je to tak, dáva biskupským konferenciám § najmä v Nemecku – pokyn postupovať ďalej v rozhodovaní o ženatých kňazoch na miestnej úrovni?

Kardinál Michael Czerny, špeciálny sekretár synody, vysvetlil status dvoch dokumentov a ako „zapadajú do Magistéria“. K záverečnému dokumentu synody Czerny povedal:
„Odhliadnuc od autority Magistéria je tu pápežova oficiálna prezentácia a jeho povzbudenie prepožičať mu istú morálnu autoritu. Ignorovať záverečný dokument synody by bol nedostatok poslušnosti Svätému Otcovi a voči jeho legitímnej autorite, zatiaľ čo považovať ten či onen bod za náročný, nemožno považovať za nedostatok viery.“

V Československu narodený kanadský jezuita, ktorého pápež menoval za kardinála v r. 2019, povedal, že „záverečný dokument návrhov odhlasovaných synodálnymi otcami má závažnosť synodálneho dokumentu“. Querida Amazonia, odrážajúca celý proces a záverečný dokument má autoritu riadneho Magistéria Petrovho nástupcu.“
Tento kardinálov komentár zanechal účastníkov tlačovej konferencie úplne zmätených!

Skúsený taliansky žurnalista Sandro Magister zhrnul tento problém v otázke:
„V exhortácii nie je ani slovo o kňazskej vysviacke ženatých mužov. Ale v synodálnom záverečnom dokumente to je. Znamená to, že biskupská konferencia môže brať záverečný dokument ako odrazový mostík na rozhodovanie o veciach kňazskej vysviacky ženatých mužov?

Kardinál Czerny: Nespomínam si, že by som povedal, že záverečný dokument je zahrnutý do pápežovho Magistéria, ale rôzne a jednotlivé návrhy zostávajú na všade na svete, aby ich aplikovala v pomere k realite, v ktorej sa nachádza.“
V úsilí objasniť zmätok vatikánsky hovorca Matteo Bruni povedal:
„Apoštolská exhortácia ´Querida Amazonia´ je Magistérium. Záverečný dokument nie je Magistérium.“
Bruni dodal, že prístup synody k celibátu a stálemu diakonátu chcel reagovať na pastoračné potreby a evanjelizáciu a že „pápežov postoj k celibátu sa uvádzal v médiách“.
Stále neuspokojený iný žurnalista sa opýtal:
„Ako máme chápať záverečný dokument vo svetle apoštolskej konštitúcie pápeža Františka z r. 2018 Episcopalis Communio, (18), kde sa uvádza: ´Ak je výslovne schválený rímskym pápežom, záverečný dokument participuje na riadnom Magistériu Petrovho nástupcu´?“

Kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár synody biskupov objasnil:
„Querida Amazonia “nehovorí o schválení záverečného dokumentu, ale o jeho prezentácii a preto nie je Magistériom.“
Reportér z New York Times Jason Horowitz chcel vedieť:
„Môžu teda biskupské konferencie zaviesť ženatých kňazov bez súhlasu pápeža? Biskupské konferencie predsa o tom nemôžu rozhodovať. Querida Amazonia sa predsa zdá byť odmietnutím ženatých kňazov?
Matteo Bruni iba znova zopakoval:
„Synoda bola o evanjelizácii a keď sa tam podávali návrhy, nie všetky boli prijaté do apoštolskej exhortácie.“

Kardinál Marx: Ženatí kňazi stále na stole!

Kardinál Marx a katolícke organizácie v Nemecku trvajú na tom, že diskusia o ženatých kňazoch sa neskončila!

Bonn, 12.2.2020 (LifeSiteNews) 026 032 – Kardinál Reinhard Marx zdôraznil, že posynodálna apoštolská exhortácia „Querida Amazonia“ nemá nahradiť záverečný dokument Synody biskupov o Amazónii z októbra! Tento dokument volal po vysviacke ženatých kňazov v Amazónii. Na prezentácii dokumentu „Querida Amazonia” nemeckým médiám v Bonne zdôraznil, že „apoštolská exhortácia nechce nahradiť, ani zopakovať záverečný dokument synody“.
„V nijakom prípade to nie je zo stola po vydaní exhortácie! Pápež František skôr hovorí o svojej túžbe oficiálne prezentovať záverečný dokument spolu s apoštolskou exhortáciou a pozýva nás ‘čítať ho celý’“, vyhlásil Marx.
Mníchovský arcibiskup oslovil aj očakávania mnohých ľudí pred vydaním exhortácie.
„Ako konzervatívci tak liberáli špekulovali, že pápež by mohol otvoriť dvere ženatým kňazom v Amazónii.
Tí, ktorí očakávali konkrétne rozhodnutia a inštrukcie ku konaniu ich v pápežovom dokumente nenájdu. Pápež namiesto toho predviedol prijatie synody a jej záverečného dokumentu, ktorý sa týka celej Cirkvi a podporil to pápežskou autoritou náuky,“ vyhlásil nemecký kardinál. K celibátu Marx potom zdôraznil:
„V záverečnom dokumente synody dve tretiny z 280 jej účastníkov sa vyslovilo za výnimku z povinného celibátu: Ak uvážime, že legitímna rozdielnosť neškodí spoločenstvu ani jednote Cirkvi, ale skôr to vyjadruje a slúži tomu a svedčí o pluralite existujúcich obradov a disciplín, navrhujeme, aby kompetentní stanovili kritériá v rámci „Lumen Gentium“ 26, aby sa ordinovali za kňazov vhodní a ctení muži komunity so stabilnou rodinou, ktorí majú plodný diakonát a dostanú adekvátne informácie o kňazstve, aby sa podporil život kresťanov hlásaním Slova a slávením sviatostí v najodľahlejších regiónoch Amazónie, ako to žiada záverečný dokument synody. Synodálni účastníci tiež navrhli ďalšie úvahy o pripustení žien k diakonátu.“ …
„Posynodálna exhortácia priamo neoslovuje tieto otázky, ale povzbudzuje k ďalšiemu vývoju kňazstva, aby sa umožnilo pravidelné slávenie Eucharistie.“
Pápež v „Querida Amazonia“ uvádza:
„V špecifických okolnostiach amazonského regiónu, najmä v lesoch a na odľahlých miestach musíme nájsť spôsob na zabezpečenie kňazskej služby. „Laici môžu hlásať Božie slovo, učiť, sláviť isté sviatosti, hľadajú rôzne spôsoby na vyjadrenie ľudovej zbožnosti a rozvíjajú mnohoraké dary, ktoré Duch vylieva medzi nich, stále potrebujú ešte slávenie Eucharistie“.
A pápež tiež zdôrazňuje:
„Spôsob stvárňovania kňazského života a služby nie je monolitický – rozvíja rozličné rysy v rôznych častiach sveta. Ak sme skutočne presvedčení, že toto je ten prípad, potom treba vyvinúť všetko úsilie na zabezpečenie, aby amazonským národom nechýbal tento pokrm nového života a sviatosť zmierenia.“

„Querida Amazonia“ – Linecká diecéza zúri

Linz, 14.2.2020 (kath.net) 026 031 – Rakúska najliberálnejšia diecéza sa na tlačovej konferencii prezentovala ďalším škandalóznym správaním.
Diecézny biskup Manfred Scheuer, ktorého považujú za „menej odvážneho“ a primárne sa stavia za požiadavky rôznych mocných laických grémií, mal podľa správy OÖN pápeža ostro kritizovať! Hovoril o tom, že exhortácia je veľkým sklamaním“ a dodal: „V tomto sa ešte nevyrieklo posledné slovo!“ Podľa správy si biskup želal, keby argumentácia pápeža ohľadne „odmietnutia vysviacky žien bola zdržanlivejšia“. Dodal, že mal kvôli tomu „dokonca bezsenné noci“.
Pred očami vlastného biskupa aj riaditeľka pastoračného úradu Lineckej diecézy, Gabriele Ederová-Caklová, pred kamerami bez zábran prejavila svoju zúrivosť z exhortácie pápeža Františka „Querida Amazonia“. Podľa ORF hovorila o tom, že jej pri tejto exhortácii „vysychá v ústach a tak ako mnohé iné ženy v katolíckej cirkvi stráca trpezlivosť!“ Žiadala, aby kňazstvo ženy konečne prišlo a postavila sa tak jasne proti náuke Cirkvi. A hovorila aj o „svojich preliatych slzách“!

Querida Amazonia“ a kocovina nemeckých teológov

Viedeň, 13.2.2020 (kath.net) 026 030 – Posynodálny dokument „Querida Amazonia“ sa postaral u ľavicovo-liberálnych nemecky hovoriacich teológov o nesmierne vytriezvenie. Rakúska katolícka agentúra „Kathpress“ napríklad uvádza, že liberálny viedenský teológ Paul Zulehner v blogu písal pohŕdavo o Františkovi: „Súčasná teológia žien nebola ešte nikdy silnou stránkou pápežov, ani pápeža Františka“. Zulehner ďalej dodáva, že „je takmer trápne, že keď pápež namáhavo hľadá symbolické argumenty proti vysviacke žien“ a tvrdí, že táto vysviacka by ženy „klerikalizovala“.
Nemecký teológ oslobodenia Paul Suess pre nemeckú katolícku agentúru KNA prejavil veľké sklamanie z dokumentu pápeža a hovoril o tom, že jeho vízia pre cirkev v Amazónii „sa miestami preklopuje do nočnej mory“. Suess po synode hlasne vyhlasoval, že pápež uvoľní cestu pre viri probati.
Prudko reagoval aj cirkevný právnik z nemeckého Münsteru Thomas Schüller. Pre portál „https://www.kirche-und-leben.de“, vyhlásil, že dokument je „mimoriadnym sklamaním“, keďže nezohľadňuje hlasy synodálnych otcov. A Schüller ďalej píše:
„Podľa môjho názoru je týmto dokumentom rozhodnuté aj o otázke diakoniek, lebo František vo všeobecnosti vyhlasuje vysviacku ako podstatou cudziu pre ženu. Tým sa aj ´synodálna cesta´ v Nemecku vrhá ďaleko naspäť. To vyvolá veľké sklamanie.“
Aj viedenský dogmatik Jan-Heiner Tück podľa „Kathpressu“ prejavil sklamanie, „že sa ani v odľahlých regiónoch Amazónie nepripustí výnimka z povinného celibátu“. Konštatoval, že pápež tak nepreberá reformy „synodálnej cesty“ v Nemecku, ani iné iniciatívy.
Aj liberálny nemecký prezident Centrálneho výboru katolíkov (ZdK) prejavil frustráciu a vo vyhlásení sa žaluje: „František nenachádza odvahu v diskutovaných otázkach vysviacky ženatých mužov a liturgických kompetencií žien realizovať pravé reformy. Veľmi ľutujeme, že si pápež František v dokumente netrúfa urobiť ani krok vpred. Skôr upevňuje v kňazskom úrade ako aj v účasti žien na službách a úradoch Cirkvi existujúce postoje rímskej Cirkvi.“

QUERIDA AMAZONIA

Biskup: „Exhortácia je úplne iná, ako sa mnohí obávali!“

„Za túto nezvyčajnú a neočakávanú jasnosť môžeme byť Františkovi iba vďační,“ uviedol švajčiarsky biskup Dr. theol. Marian Eleganti k pápežskej exhortácii Querida Amazonia. Uvádzame jeho komentár.

Chur, 13.2.2020 (kath.net) 026 029

Nechcem komentovať pápežské výpovede týkajúce sa ekonomických, spoločenských, hospodársko-etických a ekologických otázok, ktoré sa týkajú Amazónie. Nezameriam sa na podnety ku kultúre a inkulturácii národov. K tomu poskytuje František veľmi vyvážený, pekný a inšpirujúci text. Citujem:
„V Amazónii chápu slová Benedikta XVI. lepšie, keď povedal: »Popri ekológii povahy existuje aj – vyjadrime to – humánna ekológia, ktorá si zasa vyžaduje sociálnu ekológiu. A to znamená, že ľudstvo […] musí mať stále viac pred očami existujúce spojenia medzi prírodnou ekológiou – teda ohľadmi na prírodu – a na človeka sa vzťahujúcu ekológiu«“ (41). Uvádzam, že ma uviedla do úžasu výpoveď:
«Pre pokrstených medzi vami (domorodcami) zahrňujú tieto korene históriu ľudu Izrael a Cirkvi dodnes. Poznať ich je prameňom radosti a predovšetkým nádeje, ktorá inšpiruje k odvážnym a šľachetným činom» (33).
To znamená, že korene týchto národov netreba hľadať iba vo vlastných prírodno-náboženských tradíciách, ale aj v univerzálnej histórii spásy Izraela a Cirkvi! A František tiež prekvapivo konštatuje: «Identita a dialóg nie sú nepriateľmi» (37).
Čo sa týka jeho kritiky vykorisťovania Amazónie, možno to zhrnúť:
«Záujmy toho mála mocných podnikateľov sa nesmú stavať nad blaho Amazónie a celého ľudstva» (48). Veď Františkovi ide vždy aj o «výchovný aspekt», kvôli «vyvíjaniu nových postojov» (58).
«Cirkev si želá svojou dlhou duchovnou skúsenosťou, svojím obnoveným vedomím o hodnote stvorenia, svojou starosťou o spravodlivosť, svojou opciou pre maličkých, svojou výchovnou tradíciou a svojou históriou vtelenia do takých rozdielnych kultúr na celom svete poskytovať tiež svoj prínos k zachovaniu Amazónie a k jej rastu» (60)
Táto voľba pre najmenších sa nesmie oddeliť od explicitného hlásaním Evanjelia: «Pravá opcia pre najchudobnejších a zabudnutých» znamená pre Františka nielen «oslobodiť ich od materiálnej núdze a brániť ich práva», ale súčasne «ich pozývať k priateľstvu s Pánom, ktorý im pomôže dostať sa ďalej a dodá im dôstojnosť» (63). Nemôžeme sa teda uspokojiť so sociálnym posolstvom, bez ukázania, že to inšpiruje Kristus a že nás vyzýva k činu (63). Domorodci majú tak ako všetky národy právo na hlásanie Evanjelia (64):
«Je to hlásanie Boha, ktorý každého človeka nekonečne miluje a ktorý nám túto lásku dokonale zjavil v Kristovi, ktorý bol pre nás ukrižovaný a ako Vzkriesený je v našom živote prítomný (64). … Bez tohto zapáleného hlásania by sa každá cirkevná štruktúra len ďalšou mimovládnou organizáciou a my by sme tak neplnili Kristovo poverenie: ´Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium všetkému stvoreniu!´« (Mk 16,15) – (64).
František k tomu navrhuje pre oblasť Amazónie charakteristickú svätosť sui generis (77).
Teraz sa obraciam k témam, ktoré Cirkev intenzívne zamestnávajú a ktoré rozvírili hladinu: celibát a kňazstvo. Boli obavy – a ja som sa k nim pridal – že Amazónia sa stane univerzálnym pokusným laboratóriom pokusu o novú cirkev so ženatými kňazmi, kňazkami a novými liturgickými formami s amazonskou tvárou (porovn. 85 ff – Inkulturácia služieb a úradov).
Zrejme v súvislosti s rozruchom okolo sošiek pachamamy vo vatikánskych záhradách a rímskych bazilikách František uvádza:
«Je možné sa nejakým spôsobom na domorodý symbol vzťahovať bez toho, aby sme to nutne museli považovať za službu modlám. Mýtus duchovného zmyslu možno prijať a nemusí sa vždy považovať za pohanský omyl» (79).
To je pravda, iba by sme potom nemali pred týmto symbolom padať na kolená, ani ho nosiť pred sebou ako monštranciu, ako sa to stalo v prítomnosti pápeža a cirkevných hodnostárov počas Synody o Amazónii v Ríme. Na základe inkarnačného charakteru Najsvätejšej Eucharistie sa môžu podľa Františka «mnohé prvky intenzívnej skúsenosti s prírodou domorodcov prijať a liturgicky zabudovať a podnietiť vlastné výrazové formy v piesňach, tancoch, rituáloch, gestách a symboloch» (82).

V bode 87 rekapituluje František so želanou jasnosťou dôležité teologické elementy a podstatné znaky sviatostného kňazstva, ktoré dostáva na základe vysviacky výlučne kňaz a nemožno ich prenášať na iných.
«A prvý záver je, že tento výlučný charakter, ktorý prijíma vo sviatostnej vysviacke, iba jeho samotného uschopňuje predsedať Eucharistii.»
Tieto podstatné výpovede pápeža si zaslúžia byť úplne citované, pretože poskytujú odpoveď na horúcu otázku mnohých o plnej moci vysviacky:
«To je jeho [kňazovo] špecifické, prednostné a neprenosné poslanie. Niektorí si myslia, že to čo vyznamenáva kňaza, je moc, že je najvyššou autoritou v spoločenstve. Ale svätý Ján Pavol II. vyhlásil, že hoci sa kňazstvo považuje za ´hierarchické´, táto služba neznamená nijakú nadradenosť voči iným, ale že »je zameraná úplne na svätosť údov mystického Kristovho tela«[126]. Keď sa hovorí, že kňaz predstavuje „Krista – Hlavu“ tak to znamená predovšetkým, že Kristus je prameňom milosti: On je Hlava Cirkvi, pretože on má »moc všetkým údom Cirkvi vlievať milosť«[127] 88. Kňaz je znamením tejto Hlavy, ktorá vylieva milosť predovšetkým pri slávení Eucharistie, prameňa a vrcholu celého kresťanského života [128]. V tom spočíva jeho veľká moc úradu, ktorú možno prijať iba vo sviatosti vysviacky. Preto môže iba on povedať: ´Toto je moje Telo´. Aj iné slová môže vysloviť iba on: ´Rozhrešujem ťa od tvojich hriechov´. Sviatostné odpustenie stojí v službe dôstojného slávenia Eucharistie. Obe tieto sviatosti tvoria stredobod jeho exkluzívnej identity [129].» (88).
V bode 89 hovorí pápež o nedostatku kňazov a o potrebe nájsť cestu, aby sa kňazská služba zabezpečila aj v najodľahlejších oblastiach Amazónie. Napriek mnohorakým charizmám laikov a služieb, ktoré môžu vykonávať, zostáva kňaz pre udeľovanie sviatostí nenahraditeľný. František však z toho nevyvodzuje dôsledok svätiť ženatých mužov, ale vyzýva biskupov, aby vysielali vhodných a pripravených misionárov (porovn. 98: putujúcich misionárov):
«Táto naliehavá potreba ma vedie k tomu, aby som povzbudil všetkých biskupov, zvlášť v Latinskej Amerike, aby napomáhali kňazské povolania nielen modlitbou, ale boli aj veľkodušnejší a tých, ktorí majú misionárske povolanie, podnietili k rozhodnutiu sa pre Amazóniu» (90). Pápežovi ide aj o to, aby vzbudil nový život vo farnostiach Amazónskej oblasti (93). Pritom myslí na rozšírenie kompetencií laikov a v bode 94 hovorí o plnou mocou vybavených laických vedúcich farností. Ako sa zdá však na zásadné konflikty medzi vysvätenými a nevysvätenými nositeľmi cirkevného „úradu“ s tým spojené, František nemyslí, čo zostáva veľkou slabosťou tohto návrhu. V nemecky hovoriacich krajinách totiž majú dosť skúseností s konfliktami, ktoré sa dodnes nevyriešili a pôvod majú vo vytvorení „úradu“ biskupmi poverených nevysvätených vedúcich farností – mužov aj žien!
Čo sa týka žien, varuje František pred funkcionálnym redukcionizmom, ktorý predpokladá, «že ženám sa pripíše iba vtedy štatus v Cirkvi a väčší podiel na zodpovednosti, keď ich pripustia k vysviackam» (100). To by podľa Františka smerovalo v skutočnosti «ku klerikalizácii žien» a «umenšilo by to veľkú hodnotu toho, čo ženy už poskytli a viedlo by to aj subtílnym spôsobom k ochudobneniu ich nenahraditeľného prínosu» (100):
«Ježiš Kristus sa ukazuje ako Ženích spoločenstva sláviaceho Eucharistiu v postave muža, ktorý jej predsedá ako znamenie jedného kňaza. Tento dialóg medzi Ženíchom a Nevestou, ktorý sa uskutočňuje v slávení a posväcuje spoločenstvo, by sa nemal zužovať na jednostranné kladenie otázok vzhľadom na moc v Cirkvi. Pán chcel svoju moc a svoju lásku ohlasovať v dvoch ľudských tvárach: tvári jeho božského vteleného Syna a ženského stvorenia – Márie. Ženy podávajú svoj prínos Cirkvi svojím vlastným spôsobom a tak, že odovzdávajú ďalej silu a nežnosť Matky Márie. Týmto spôsobom nezostávame stáť pri funkciách, ale vstupujeme do vnútornej štruktúry Cirkvi. Takto hlboko chápeme, prečo sa bez žien zosypáva, ako by sa rozpadli mnohé spoločenstvá v Amazónii, keby tam neboli ženy, ktoré ich udržiavajú, zachovávajú a ujímajú sa ich. Tu sa jasne ukazuje, čo je ich špecifickou silou» (101).
Za tieto nezvyčajné a neočakávané jasné slová môžeme byť Františkovi iba vďační. Táto jasnosť znamená znova raz odmietnutie kňazstva ženy. František vidí miesto žien v Cirkvi v službe – (v efektívnom vplyve aj na jej organizáciu a vedenie), čo nepredpokladá vysviacku (103).
Konflikty by sa mali riešiť na vyššej úrovni, ktorá hodnotné vnútorné možnosti v spore a polarizácii zachová» (104; porovn. 105-110). Tieto odseky o Duchu Svätom sú veľmi pekné.
V bode 111 uvádza František Máriu ako Ježišovi Matku a Matku života a Matku všetkých stvorení – ako Kráľovnú stvorenia.
Vidím tu rozhodujúci kontrapunkt k sporu o pachamamu, pohanskom domorodom zbožšťovaní a personalizácie tzv. matky Zeme a jej kultového uctievania. Mária sa na konci exhortácie podľa môjho dojmu nevyslovene uvádza a predstavuje ako prekonanie tejto pohanskej predstavy. Exhortácia sa končí dojímavou modlitbou k Panne Márii.
Na záver možno povedať, že po-synodálna exhortácia dopadla inak, ako sa mnohí obávali … V otázkach celibátu a kňazstva žien je nezvyčajne jasná. Dokument má na všetkých stránkach láskavý, zmierlivý, pokojný a pokorný tón.

„Querida Amazonia“ na RV:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-02/vysla-posynodalna-apostolska-exhortacia-querida-amazonia.html

Kardinál Müller: „Dúfam, že teraz sa Nemecko obráti“

Interview: Petra Lorleberg

Vatikán (kath.net/pl) 026 028 – „Predovšetkým treba Cirkev a Svätého Otca prosiť o odpustenie za schizmatický akt, že sa stavali vlastné rozhodnutia grémia nekompetentného pre vieroučné otázky nad náuku viery Cirkvi a tým nad zjavenie, akoby ešte nikdy nepočuli o Druhom vatikánskom koncile.“ Tak jasne reagoval emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard L. Müller v interview pre kath.net na po-synodálny dokument „Querida Amazonia“ a situáciu v Nemecku.

kath.net: Eminencia, prekvapilo vás, že v dokumente nedošlo k otvoreniu celibátu?
Kardinál Müller: Celibát kňaza je s podstatou kňazstva hlboko spojený. Kňaz nie je náboženský funkcionár, ale predstaviteľ Krista, Ženích Cirkvi. … Koncil vychádza z vnútornej afinity sviatostného kňazstva a úplnej odovzdanosti službe v Božom kráľovstve so vzdaním sa manželstva. Výraz „otvorenie“ alebo „zatvorenie“ vychádza zo svetskej logiky, ktorá nechápe znamenie celibátu pre prichádzajúci nový svet. „Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať“ (1 Kor 2, 14)
kath.net: Katolícke spoločenstvo žien kritizuje pápežov dokument ako „tvrdý úder pre všetky ženy, ktoré dúfali v mocný signál rovnoprávnosti v Cirkvi“. Ako to hodnotíte?
Kardinál Müller: To je úplne pochybená voľba slov, ktorá ukazuje na falošnú teológiu. Náš vzťah k Bohu je určovaný jeho slobodnou milosťou a povolaním a nie právom na niečo. No on povoláva všetkých, aby boli Božími deťmi, nielen apoštolov a ich nástupcov biskupov, kňazov a diakonov. Kňazský úrad sa neudeľuje, aby sa uspokojili nároky na uplatnenie. Ani dôstojnosť pokrstených mužov nie je ovplyvnená tým, že nie sú kňazmi.
kath.net: Kardinál Marx ohlásil deň pred dokumentom, že už nebude predsedom BKN. Vidíte tu súvislosť s dokumentom pápeža?
Kardinál Müller: Pojem „reforma“ sa tu nesprávne používa. Reforma je obnova viery, nádeje a lásky a teda protiklad zosvetšťovania Cirkvi. Motívy kardinála Marxa, nepoznám a nebudem komentovať. Bolo by aj tak lepšie, keby sme mali častejšie nového predsedu – ako v USA každé tri roky.
Dúfam, že teraz sa Nemecko obráti. Predovšetkým treba poprosiť Cirkev a Svätého Otca o odpustenie za schizmatický akt, že sa stavali vlastné rozhodnutia grémia nekompetentného pre vieroučné otázky nad náuku viery Cirkvi a tým nad zjavenie, akoby ešte nikdy nepočuli o Druhom vatikánskom koncile.“ .
Aj teologicky je „synodálna cesta“ neschopná riešiť celkovú situáciu kresťanstva v sekulárnom postmodernom svete. Nemali by sme sa točiť okolo seba samých, ale zamerať sa na Krista a súčasníkom hovoriť o premieňajúcej sile a pravde Evanjelia a svedčiť o tom životom z viery.

kath.net: Poznáte dobre Južnú Ameriku. Trafil pápež z Argentíny správny tón pre ňu? Aký účinok tam bude mať „Querida Amazonia“?
Kardinál Müller: Tento dokument je plný prorockej sily: Ide o hlásanie oslobodzujúcej sily Evanjelia. Preto by sa nemal čítať ako neutrálna, akademická štúdia. Pápež František nevyvádza v dokumente „Querida Amazonia“ nejaké dramatické či prevratné dôsledky. Ako Petrov nástupca a univerzálny pastier Kristovho stáda a najvyššia morálna autorita sveta pozýva všetkých katolíkov a kresťanov iných vyznaní, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle, angažovať sa za pozitívny vývoj v tomto regióne. Tým majú tam žijúci ľudia a kresťania zakúsiť budujúcu a zjednocujúcu silu Evanjelia. Máme lokálne a globálne v solidarite spoločne pôsobiť pre spoločné blaho. Pápež chce tak nechce existujúce politické, etnické a vnútro-cirkevné konflikty a záujmy podnecovať, ale prekonávať.

kath.net: Ktoré impulzy by mohli byť pre Európu usmerňujúce?
Kardinál Müller: „Querida Amazonia“ môže aj pre európskych katolíkov rozvíjať zmierujúce pôsobenie, ak budú tomu prístupní. Nebezpečné vývoje ako vnútro-cirkevné stranícke záujmy, ideologické smerovania a nebezpečie vnútornej emigrácie, či otvoreného odporu sa môžu odbúrať. Interpretom dokumentu sa kladie na srdce, aby požiadavky Svätého Otca prijímali ako praví synovia a pravé dcéry Cirkvi v duchu súhlasu a spolupráce.

Viedeň: Výzva k zmiereniu Cirkvi a slobodných murárov …

Viedeň, 12.2.2020 (kath.net/KAP) 026 027 – „Lóža a oltár“ – tak znie názov novej knihy viedenského kňaza, bývalého diplomata a člena Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, Michaela Heinricha Weningera. Na 500 stránkach vysvetľuje, prečo „možno rozhodne byť katolíkom a súčasne slobodomurárom“. Svoje názory predstavil na prezentácii knihy vo Viedni v utorok. Povedal, že cestuje po celom svete a katolícki členovia lóží ho stále znova oslovujú: „Oni mi opisovali svoje problémy vo svedomí a duševné tiesne, lebo nevedia, či sú kvôli členstvu v lóži naozaj exkomunikovaní. A ja som im s pokojným svedomím oznámil, že to tak nie je.“
V 20 právnych aktoch pápeži od 18. storočia odsudzovali slobodomurárov ako tajných sprisahancov, heretikov a nepriateľov viery. A naopak mnohí antiklerikálni slobodomurári zohrávali veľkú úlohu proti vplyvu Cirkvi na politiku, spoločnosť a školstvo. Treba samozrejme rozlišovať medzi rôznymi druhmi slobodných murárov, ako vyhlásil Weninger. Myslel tým „regulárne“ lóže pod patronátom Veľkej lóže Anglicka, do ktorej patria aj slobodní murári Rakúska s katolíkom a veľmajstrom Georgom Semlerom a ďalej povedal:
„Cirkev dlho nerozlišovala medzi regulárnymi slobodnými murármi a inými, občas aj sektárskymi a proticirkevnými prúdmi. Na svete sú dva milióny katolíkov, ktorí sú členmi regulárnej slobodomurárskej lóže.“

Pionierska práca kardinála Franza Königa

Už v neskorých 60. rokoch viedenský arcibiskup, kardinál Franz König viedol po Druhom vatikánskom koncile (1962-65) rozhovory v rakúskymi, nemeckými a švajčiarskymi slobodomurármi, ktoré vyvrcholili v r. 1970 v spoločnom „Vyhlásení z Lichtenau“. Výsledkom bolo, že slobodomurárstvo nie je náboženstvo, no s Katolíckou cirkvou má spoločné prikázanie bratskej lásky k človeku, ako povedal Weninger a pokračoval:
„Kliatby Cirkvi voči slobodomurárom sa teraz majú už považovať len za historický relikt. Proti tomuto pozitívnemu hodnoteniu ich vzťahu stál žiaľ negatívny výsledok regionálneho dialógu Biskupskej konferencie Nemecka so slobodomurármi. Napriek tomu sa okrem iných aj kardinálovi Königovi podarilo odsúdenie slobodomurárov -ako bolo v cirkevnom práve ešte v r. 1917 – z nového vydania Kódexu kánonického práva (CIC) v r. 1983 vyškrtnúť. Dňa 27. novembra 1983 vstúpil do platnosti nový CIC a slobodomurárstvo sa tam nespomína ani slovkom.“
„Problémom však bolo vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery z 26. novembra 1983 – iba deň predtým, ako vstúpil nový CIC do platnosti – a to uvádzalo: Úsudok Cirkvi voči slobodomurárom je nezmenený a teda aj exkomunikácia katolíckych slobodomurárov naďalej platí. Prefektom Kongregácie pre náuku viery bol vtedy kardinál Jozef Ratzinger. To spôsobilo zmätok.“

Deklarácia nemá cirkevnoprávny účinok, no mala predsa istú teologickú závažnosť. Weninger pravdaže nenechal na tejto deklarácii suchú nitku. Hlavnú kritiku podával nasledovne:
„Od 18. storočia do r. 1983 sa pápežský respektíve vatikánsky postoj voči slobodomurárstvu prečesal cez hrebeň. Ratzinger sa neskôr ako pápež Benedikt XVI. tiež niekoľkokrát stretol s veľmajstrami lóží a jeho deklarácia z r. 1983 pritom nehrala úlohu.“

Gestá zmierenia

Georg Semler, veľmajster Lóže Rakúska, ocenil Weningerovu knihu ako dôležitý krok k zmiereniu s významnými objasneniami. Aj on zdôraznil, že slobodomurárstvo nie je náboženstvo, o straníckej politike a náboženstve sa v lóžach vôbec nehovorí a dodal: „No možno treba ešte nejaké oficiálne gestá zmierenia medzi Katolíckou cirkvou a slobodnými murármi.“
S tým Weninger súhlasil a vyhlásil:
„Stretnutie veľmajstrov so zástupcami Cirkvi – s pápežom alebo prefektom Kongregácie pre náuku viery – na ktorom sa ešte raz oficiálne toto zmierenie osloví, by malo stačiť. Veď cirkevnoprávne je vlastne všetko objasnené.“
Pápežovi, kardinálom v Ríme aj kardinálovi Schönbornovi vraj svoju knihu už odovzdal, ako povedal Weninger. A reakcie obdarovaných? „Bez výnimky blahovoľné!“

Zatiaľ viri probati pre Amazóniu nebudú

Vatikán, 12.2.2020 (kath.net) 026 026 – Pápež František v pondelok v rozhovore s niektorými biskupmi USA zo štátov Arizona, Colorado, New Mexico, Utah a Wyoming pri ich návšteve ad limina povedal, že ľudia, ktorí sú zameraní na vysviacku viri probati alebo diakoniek budú po-synodálnou apoštolskou exhortáciou „Querida Amazonia“ sklamaní. Informovala o tom CNS.
Biskup Oscar Solis zo Salt Lake City agentúru CNS informoval, že pápež neuviedol podrobnosti o „Querida Amazonia“, ale jasne oznámil, že v súčasnosti vo vysviacku viri pobati neverí. Dodal však, že diskusia o tom sa ešte neskončila. Pápež tiež varoval biskupov, že mnohí v médiách sú zafixovaní iba na tieto dva body. Zdôraznil, že pre neho samotného je však výzvou zameranie sa na sociálne, pastoračné, ekologické a kultúrne otázky.

Bavorsko: Požiar nezničil milostivý obraz Panny Márie

Maria Vesperbild, 11.2.2020 (kath.net) 026 025 – V dôsledku orkánu Sabine došlo v ranných hodinách v deň Lurdskej Panny Márie k požiaru v jaskyni známeho pútnického miesta v Bavorsku „Maria Vesperbild“. Zapríčinili ho zrejme zažaté sviece. Milostivý obraz Panny Márie Sedembolestnej (foto) však napriek veľkému požiaru zostal nepoškodený! Ani vecné škody nie sú veľmi veľké.

„Ján Pavol II. má byť učiteľom Cirkvi a patrónom Európy“

K 100. výročiu narodenia sv. Jána Pavla II. bude 17. mája 2020 slávnostná svätá omša na Námestí sv. Petra v Ríme

Varšava, 11.2.2020 (kath.net/jg) 026 024 – Arcibiskup Stanislav Gadecki, predseda Biskupskej konferencie Poľska v liste predsedom biskupských konferencií na celom svete vyzval podporiť jeho iniciatívu menovania pápeža Jána Pavla II. za učiteľa Cirkvi a spolupatróna Európy. Arcibiskup Gadecki píše:
„Cirkev v Poľsku podala príslušnú žiadosť pápežovi Františkovi. V novšej minulosti nebolo nikoho, kto toľko urobil pre Európu, ako svätý pápež Ján Pavol II. On prinavrátil Európe jej časť zabudnutú za železnou oponou. Ján Pavol II. Európe stále znova pripomínal jej korene, rímske právo, grécku filozofiu a židovsko-kresťanské dedičstvo. Súčasná kríza je volaním po návrate k spoločnému dedičstvu kresťanstva. Ján Pavol II. je týmto spôsobom učiteľom Cirkvi a strážcom európskych hodnôt.
Jeho myslenie bolo poznačené vydarením zmierením tradície a obnovy. Jánovi Pavlovi sa podarilo spojiť bohatú a kreatívnu syntézu rôznych smerov myslenia na základe Božieho zjavenia a odovzdaného pokladu viery. Jeho vyváženosť medzi tradíciou a modernou život Cirkvi obnovila a osviežila.“
Na záver pozval arcibiskup Gadecki všetkých na slávnostnú svätú omšu 17. mája 2020, v predvečer 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. na Námestí sv. Petra v Ríme.

Nemecko: Marx už nebude „kandidovať“ na predsedu BKN

Bonn, 11. 2.2020(kath.net) 026 023 – Predseda Biskupskej konferencie Nemecka, kardinál Reinhard Marx, v deň Lurdskej Panny Márie listom oznámil, že sa už nebude k dispozícii pri voľbe nového predsedu BKN.
„ … Považujem za správne už teraz pred voľbou nového predsedu na jarnom zasadnutí BKN oznámiť, že nebudem na druhé obdobie k dispozícii. Na konci druhého obdobia by som mal 72 rokov a skoro nato sa skončí aj môj úrad arcibiskupa Mníchova a Freisingu. Myslím, že na rad by mala prísť mladšia generácia. A možno je aj lepšia častejšia zmena v tomto úrade. Úrad som vykonával rád, ale ‚všetko má svoj čas‘ (Kohelet).“

Kardinál Sarah: Útok na celibát ‘smrteľné nebezpečie’

Rím, 10.2.2020 (LifeSiteNews) 026 022 – Kardinál Robert Sarah vyhlásil, že katolícke kňazstvo je v „smrteľnom nebezpečí“ a „prechádza veľkou krízou“ pre tlak z rôznych strán v Cirkvi na zrušenie celibátu. Africký kardinál adresoval týmto ľuďom slová: „Útokom na celibát kňazov útočíte na Cirkev a jej tajomstvo.“
Pred publikovaním po-synodálnej exhortácie apoštolskej exhortácie „Querida Amazonia“ (Drahá Amazónia) 12. februára, ktorá podľa správ otvára dvere ženatým kňazom, povedal kardinál Sarah Edwardovi Pentinovi z katolíckych novín National Catholic Register :
„Vysviacka ženatých mužov je fantáziou západných akademikov, ktorí chcú násilne zmeny. Chcem dôrazne potvrdiť – jednoduchí, radoví, maličkí kresťania nežiadajú ukončiť celibát kňazov.“
Kardinál Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí sa vyslovil, že priamo v Cirkvi sa ozývajú hlasy, ktoré chcú „relativizovať celibát kňazov“.
„To by bola katastrofa! Celibát je totiž najočividnejší prejav toho, že kňaz patrí Kristovi a že už nepatrí sebe. Celibát je znamením života, ktorý má význam iba skrze Boha a pre neho. Chcieť ordinovať ženatých mužov znamená naznačovať, že kňazský život nie je na plný úväzok, že si nevyžaduje úplnú odovzdanosť, že necháva človeku slobodu na iné záväzky, ako je zamestnanie, že ponecháva voľný čas na súkromný život. Ale to je nesprávne. Kňaz zostáva kňazom v každom čase. Kňazská vysviacka nie je predovšetkým veľkodušným záväzkom – je to zasvätenie celej našej bytosti, nezmazateľný súhlas našej duše úplne sa oddať Kristovi, Veľkňazovi, ktorý požaduje od nás trvalé obrátenie, aby sme sa s ním úplne zosúladili. Celibát je nepopierateľným znamením, že byť kňazom predpokladá dovoliť, aby nás Boh úplne vlastnil. Spochybňovať to by vážne zhoršilo krízu kňazstva.“ …
Kardinál Sarah poukázal na Nemecko, kde sa o ženatých kňazoch diskutuje veľmi dlho a ešte intenzívnejšie od začiatku „synodálnej cesty“.
„Ale som znepokojený. V Nemecku podivuhodná synoda jasne uvažuje o spochybnení celibátu. Chcel by som vykričať svoje obavy: Netrhajte Cirkev! Útokom na celibát kňazov útočíte na Cirkev a jej tajomstvo. Tí, čo útočia na celibát, chcú urobiť z Cirkvi čisto ľudskú organizáciu – v našej moci, v našom dosahu. To znamená zrieknuť sa mystéria Cirkvi ako Božieho daru.
Ak by sa povolilo ženatým mužom Amazónie stať sa kňazmi, zabránilo by to rastu povolaní neženatých mužov. Táto výnimka by sa stala trvalým stavom.“ …
Kardinál Sarah tiež vyvrátil mýty o ženatých kňazoch:
„Hoci v prvých storočiach Cirkvi existovali, po vysviacke sa od nich vyžadovalo, aby sa úplne vzdali sexuálnych vzťahov s manželkami.“
S poukazom na Koncil v Elvire v r. 305 kardinál Sarah objasnil:
„Jedným z prvých vecí Cirkvi po období mučeníctva bolo schválenie normy, že kňazi sa musia zdržiavať sexuálnych vzťahov s manželkami inak ich zbavia kňazstva“. …
V januári kardinál Gerhard Müller povedal, že východné cirkvi sa povolením ženatých kňazov rozlúčili s tradíciou ranej Cirkvi. Kardinál Sarah s tým súhlasí: „Východ to ustanovil iba oveľa neskôr kvôli zvráteniu cirkevných textov, bez zrieknutia sa ontologického spojenia medzi kňazstvom a zdržanlivosťou.“
Okrem historických úvah, kardinál Sarah vidí aj praktické problémy so ženatými kňazmi bez spochybnenia svätosti ženatých kňazov vo východných cirkvách:
„Ak je kňaz ženatý, má súkromný život, manželský a rodinný život. Musí mať čas na ženu a deti. Nie je schopný prejavovať celým životom, že je totálne a absolútne oddaný Bohu a Cirkvi.“
Kardinál Sarah slovami pápeža Benedikta XVI. poukázal na to, „že koreňom zneužívania páchaného duchovnými, je hlboké pochybenie v ich formácii“.
„Chceli urobiť z kňaza muža, ako je každý iný. Niektorí kňazi boli formovaní bez toho, že by kládli Boha, modlitbu, slávenie svätej omše, horlivé usilovanie o svätosť do centra svojho života. Boli formovaní bez toho, že by ich učili, že Boh je ich jedinou oporou, bez toho, že by zakúsili, že ich život má význam iba skrze Boha a pre neho. Ak Boha vyjmeme z rovnice, kňaz je ponechaný bez ničoho – iba s mocou. Ak kňaz nemá dennú skúsenosť, že je iba nástrojom v Božích rukách, ak nestojí neustále pred Bohom, aby mu slúžil celým srdcom, potom riskuje, že sa otrávi zmyslom moci. Ak kňazský život nie je zasväteným životom, potom je vo veľkom nebezpečí ilúzie a odbočenia na scestie.“ …
Kardinál Sarah tiež odsúdil kritikov emeritného pápeža, ktorí tvrdia, že „to sú iba reči starého muža“ a povedal:
„Ale čítali ste čo píše? Myslíte si, že môže niekto napísať stránky s takou hĺbkou bez všetkých zmyslov a jasnej hlavy?“ …

Belgicko: Katolícke univerzity pomôžu v príprave imamov

Leuven, 7.2.2020 (LifeSiteNews) 026 021 – Dve prestížne katolícke univerzity v Belgicku chcú po prvý raz v ponúkať študijné programy na prípravu imamov – vedúcich modlitieb a kazateľov v mešitách.
„Program ohlásili koncom roka 2019 a vyvinula ich oficiálna komisia založená po islamských útokoch v Bruseli v r. 2016,“ napísal katolícky týždenník The Tablet. Cieľom je poskytovať univerzitné vzdelanie perspektívnym imamom.
V Belgicku sú niektorí duchovní platení vládou. Podľa nových programov univerzít to bude tiež možné pre imamov, keďže kurzy organizuje štát.
Podľa Flanders Today ďalším cieľom nových programov je „presvedčiť ľudí s islamským povolaním, aby študovali doma a nie v zahraničí“.
„Budujeme belgický študijný program pre islamskú vieru a imamov, aby sme zredukovali zahraničný vplyv,“ vysvetlil Koen Geens, belgický minister spravodlivosti zo Strany kresťanských demokratov. „Je dôležité, aby sme vedeli, čo oni študujú.”
Podľa Flanders Today, sú programy zamerané nielen na vzdelávanie imamov, ale aj na prípravu ľudí na iné úlohy v islamskej viere ako sú poradcovia, pastori a teológovia. „Cieľom je uistiť sa, že ich znalosť náboženstva je sprevádzaná uznávaním belgických zákonov a spoločenských hodnôt.“

Frankfurt: Dóm poškodený orkánom Sabine

Frankfurt a.M., 10.2.2020 (kath.net) 026 020 – Strechu Dómu sv. Bartolomeja – Cisárskeho dómu – vo Frankfurte a. M. (Diecéza Limburg) poškodil orkán „Sabine“. Zlomil sa blízky žeriav a spadol na strechu, ktorú poškodil. Strecha dómu sa v súčasnosti aj tak opravuje, len teraz budú opravy zrejme trvať dlhšie.
Kolínsky dóm naproti tomu očividne dobre prežil silu orkánu. Námestie pred dómom však zostáva z bezpečnostných dôvodov naďalej uzatvorené.

Ženeva: Na katolíckej omši „ekumenické prijímanie“

Ženeva, 9.2.2020 (kath.net/lifesitenews/jg) 026 019 – V Katedrále sv. Petra v Ženeve sa bude konať 29. februára prvá katolícka omša od reformácie. Na slávenie sú pozvaní aj protestanti, no nielen na slávenie, ale aj na sväté prijímanie! Povedal to Daniel Pilly, predseda farskej rady katedrály podľa protestantskej spravodajskej agentúry protestinfo.
Od augusta 1535, keď sa vyhlásili princípy reformácie, sa v Katedrále St. Pierre neslúžila katolícka omša. Katedrála je dnes hlavným chrámom reformovanej cirkvi v Ženeve. Spoločenstvo ju chce teraz podľa vlastných údajov urobiť „miestom stretávania pre všetkých ženevských kresťanov“.
Teraz má sláviť túto omšu Pascal Desthieux, katolícky biskupský vikár pre Ženevu. Predtým oznámili, že ju má sláviť Charles Morerod, biskup Diecézy Ženeva-Lausanne-Fribourg.
V zmysle kánonu 844 § 1 CIC sa má Eucharistia podávať iba katolíkom. Avšak podľa výpovede Daniela Pillyho „pozvanie k intercomunii protestantom v Ženeve nie je ničím zvláštnym“. V mnohých farnostiach je pri ekumenických bohoslužbách zvyčajné, že protestanti a katolíci sa navzájom pozývajú na Pánovu večeru, či na sväté prijímanie, ako informuje protestinfo.

Americký biskup nemeckému: „Vaša výpoveď je heretická“

Osnabrück, 7.2.2020 (kath.net) 026 018

„Biskup Bode… ako biskup biskupovi vás úctivo vyzývam, aby ste sa prinavrátili k depositum fidei , na vašu vlastnú záchranu a tok Cirkvi. Vaša výpoveď, že Kristus sa stal človekom, ale nie mužom, je smiešna a heretická. Ja k tomu nemôžem mlčať!“

Toto napísal biskup Joseph Strickland z amerického Tyleru v štáte Texas na Twitter biskupovi Franzovi Jozefovi Bodemu v nemeckom Osnabrücku s výslovným uvedením jeho mena. Odvolal sa tým na vyjadrenie osnabrückého biskupa k stretnutiu „synodálnej cesty“ vo Frankfurte nad Mohanom. Biskup Bode tým chcel poukázať na tematiku úlohy žien v Cirkvi a doslova povedal:
„Ježiš sa pre nás stal človekom, nie mužom.“
Americký biskup už viackrát na Twitteri reagoval na témy katolíckej cirkvi v Nemecku a pritom už aj kritizoval vyjadrenia Biskupskej konferencie Nemecka.

„Pred- a pokoncilovú Cirkev stavať proti sebe je úskočné“

Viedeň, 7.2.2020 (kath.net) 026 017 – Alexander Tschugguel, vedúci Viedenského Inštitútu sv. Bonifáca, (ktorý hodil pachamamy do Tiberu) v rozhovore pre kath.net odmietol útoky viedenského dogmatika Jana-Heinera Tücka pre „Kathpress“. Tück tvrdil, že „šírka toho katolíckeho“ sa zužuje, keď sa bráni po spôsobe Makabejcov a keď sa výpovede Písma chápu zle ako návod na spôsoby konania. Dogmatik sa zhadzujúco vyjadril, že „samozvaní obrancovia katolíckej viery“ a ich „tlieskajúci sympatizanti upadajú za tradíciu koncilu“ a že tým „netoleranciou a pohŕdaním inými“ pravda, o ktorej chcú svedčiť, sa len poškodzuje. Tück ďalej povedal:

„Druhý vatikánsky koncil prekonal exkluzivizmus, ktorý vidí iba v Katolíckej cirkvi jediné pravé náboženstvo a všetky ostatné náboženské presvedčenia odvrhuje ako nesprávne a horlivosť za jediného pravého Boha, ktorý sa vybila v potopení sošiek v Tibere, je historicky slepá!“

Tschugguel v rozhovore pre kath.net obvinenia odmieta:

„Nie je tajomstvom, že dnes u mnohých vládne názor, že aj bez Cirkvi a zvlášť bez krstu, sa možno dostať do neba. Som presvedčený, že Kristove slová: ´Nikto nepríde k Otcovi, iba cezo mňa´, zostanú vždy platné.“
„Ako katolíci sme povolaní hlásať Evanjelium všetkým národom a krstiť ich v mene Otca, a Syna a Ducha Svätého. Uctievať pohanské božstvá nezodpovedá tomuto poslaniu a odporuje prvému prikázaniu. Týmto spôsobom stavať proti sebe predkoncilovú a pokoncilovú Cirkev považujem za úskočné.“

Biskup bráni prijímanie pre argentínskeho prezidenta!

„Je to problém iba pre amerických katolíkov a kardinála Raymonda Burkeho”

Rím, 7.2.2020 (LifeSiteNews) 026 016 – Vatikánsky biskup Marcelo Sánchez Sorondo bránil svoje podávanie svätého prijímania pro-potratovému prezidentovi Argentíny a jeho družke pri jeho návšteve Vatikánu a vyhlásil:
„To je problém iba pre amerických katolíkov a pre kardinála Raymonda Burkeho.“ Novinárov obvinil, že sú „fanatickí“, keď proti nemu protestujú.

V komentári pre LifeSite 6. februára argentínsky biskup Sorondo (foto), kancelár Pápežskej akadémie vied, rázne argumentoval.
„Kánonické právo „dáva povinnosť“ kňazovi podať Eucharistiu aj otvorene
pro-potratovým politikom, ktorí prídu na sväté prijímanie. Iba niekomu, kto bol formálne exkomunikovaný, možno odmietnuť túto sviatosť.
Argentínsky prezident nie je exkomunikovaný, takže mu môžem dať sväté prijímanie. Jeho pro-potratová politika s tým nemá nič do činenia. Iné postoje sú iba názormi niektorých biskupov vo vašej krajine – v USA,“ povedal biskup nášmu korešpondentovi a menoval kardinála Raymond Burkeho.
Kánon 915 CIC uvádza, že kto bol exkomunikovaný alebo zotrváva v ťažkom hriechu nesmie dostať prijímanie. Vo februári 2007 kardinál Burke napísal 55-stránkový článok pre Periodica De Re Canonica v názvom „Kánon 915: disciplína o odmietnutí svätého prijímania tým, čo úmyselne zotrvávajú v ťažkom hriechu“. Následne bol hlavou najvyššieho vatikánskeho súdu desať rokov (2008-2014).
Od 31. januára kolovalo video ako argentínsky prezident Alberto Fernandez (61) a jeho družka Fabiola Yanezová (38) dostávajú sväté prijímanie na omši, ktorú celebroval biskup Sorondo v krypte Baziliky sv. Petra. Fernandez mal potom 45-minútové stretnutie s pápežom Františkom, na ktorom sa potrat ani nespomenul. Nový argentínsky prezident urobil potrat svojou politickou prioritou a po audiencii potvrdil, že tento zákon pôjde do parlamentu 1. marca!
Fernandez sa rozviedol so manželkou v r. 2005 a žije s herečkou Fabiolou Yanezovou od r. 2014 a predtým žil ešte s inou ženou 10 rokov. Po zvolení v decembri 2019 sa Yañezová presťahovala do prezidentského paláca v Buenos Aires a hrá sa na prvú dámu.
Video o prijímaní vyvolalo medzinárodné pohoršenie katolíkov. Popredný prelát povedal, že niektorí Argentínčania vyjadrili šok a zdesenie.

Biskup Sorondo sa pre LifeSiteNews vyslovil, že odmietnutie prijímania pro-potratovému politikovi nielen protirečí „všeobecnej interpretácii Cirkvi“ ale aj „biskupským konferenciám USA, Talianska a Argentíny – a pápežovi!“
Na námietku, že biskupské konferencie majú malú autoritu v tejto veci, biskup sa vytáčal, že jeho postoj je založený na predchodcoch pápeža Františka:
„Pápež Ján Pavol II. dával prijímanie všetkým ľuďom, ktorí schvaľovali potrat – všetkým prezidentom,“ vyhlásil Sorondo. Tiež tvrdil, že kardinál Jozef Ratzinger ako prefekt Kongregácie pre náuku viery poslal „druhý list“ americkým biskupom so súhlasom k záveru, že „môžeme dávať prijímanie týmto politikom, pretože nie sú exkomunikovaní“.
V skutočnosti hlavný text kardinála o tejto otázke rázne namieta proti podávaniu prijímania pro-potratovým politikom.
V r. 2004 kardinál Ratzinger poslal list „Dispozícia dostávať sväté prijímanie – všeobecné princípy“ Biskupskej konferencii USA, keď diskutovala o tejto otázke pri kandidátovi na prezidenta, akým bol katolícky pro-potratový demokrat John Kerry.
List poslal kardinálovi Theodore McCarrickovi, vtedy arcibiskupovi Washingtonu, D.C. a biskupovi Wiltonovi Gregorymu, predsedovi BK USA, aby objasnil náuku pre ich stretnutie 14.-19. júna v Denveri.
V liste kardinál Ratzinger na základe kánonu 915 CIC píše: „Ak sa verejne prejaví u politika v kampani presadzovanie potratu a eutanázie má sa s ním stretnúť jeho duchovný pastier a poučiť ho, že mu nedá sväté prijímanie, kým neskončí objektívnu situáciu hriechu, inak mu zamietne Eucharistiu.“
McCarrick list zadržal, nedal ho spolubratom, zľahčoval jeho naliehavosť a prekrútil jeho obsah.
„Na stretnutí sme list vôbec neuvideli,“ povedal kardinál Burke pre LifeSite 7. februára. …
Biskup Sorondo ďalej zľahčil škandál s Fernandezom slovami k žurnalistom:
„Je to váš problém, je to problém vášho biskupa, ale nie je to problém Cirkvi.”
K veľkému pohoršeniu prijímanie prezidenta a jeho družky v srdci kresťanstva biskup Sorondo povedal, že zorganizoval omšu, pretože „ Fernandez chcel ponúknuť svojím ľuďom príklad počas návštevy v Ríme“.
Na otázku, či hovoril s prezidentom pred omšou, povedal, že nemal príležitosť!
LifeSite: „Ste kňaz. Mohli ste navodiť príležitosť. Pre dobro jeho duše a pre dobro jej duše. Sv. Pavol veľmi jasne hovorí o tom, ako môžeme jesť zatratenie.“
Biskup: „Áno, ale sv. Pavol tiež veľmi jasne hovorí: ‘Mojím jediným sudcom je moje svedomie‘“.
LifeSite: „Nie nehovorí. Povedal, že Pán je mojím sudcom (porovn. Kor 4,4).
Biskup: „Pán je môj sudca, ale Pán je v mojom svedomí.“
LifeSite: „Ale ak nemáte dobre formované svedomie, v ktorom je Božia milosť aktuálne pôsobí, tak vaše svedomie vás pravdepodobne klame. Je to zatemnenie vášho intelektu.“
Biskup Sorondo vtedy vstal, a vyhlásil, že to je iba naša interpretácia! A povedal, že už si neželá ďalej hovoriť.
Keď sme v predošlej diskusii napríklad na obranu Trumpa povedali, že prezident zachraňuje detičky, biskup naznačil, že by sme sa mali snažiť „chápať katolícke idey“ a nemali byť „fanatikmi“ a „pokúšať sa používať rozum“!

Trump: ‚My neskladáme kríže!’

Washington D.C., 7.2.2020 (kath.net/lifesitenews/jg) 026 015 – „Americká vláda znova dosiahne uplatnenie kultúry americkej slobody. K tomu patrí náboženská sloboda, ktorú bude moja vláda vždy brániť,“ povedal americký prezident Donald Trump 4. januára v prejave k stavu národa.
Povedal, že on a republikánmi dominovaný senát menovali 187 sudcov, ktorí si veľmi ctia americkú ústavu a nebudú sa pokúšať o nijaké jej nové interpretácie. A dodal, že má ešte ďalších rovnako zmýšľajúcich juristov, ktorých chce menovať.
„Moja vláda bráni náboženskú slobodu. To zahrňuje aj ústavou zaručené právo na modlitbu v školách. V Amerike sa modlitby netrestajú. My neskladáme kríže. My nezakazujeme symboly viery. My neumlčujeme kazateľov a pastorov! Viera a náboženstvo sa u nás tešia veľkému uznaniu. My dvíhame naše hlasy v modlitbe, my dvíhame naše pohľady k Božej sláve.“

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *