Život Cirkvi vo svete 25/2019

Obsah

Tajomstvo Eucharistie

Procesie na Božie Telo po celom Rakúsku

Kardinál Burke: Uvoľnenie celibátu na synode zasiahne celú Cirkev

Autor Instrumentum laboris za reformu kňazstva a svätenie žien

Poľsko: Útok nožom na kňaza – útoky na cirkev

„Som pripravený trpieť prenasledovanie s ostatnými kňazmi“

Nové katolícke hnutie žien verné náuke Cirkvi!

Nemecko: Zákaz primícií pravoverného kňaza

Viedeň: Podpaľačský útok na dominikánsky kostol

Nemecko: Problém nútených sobášov u migrantov

Poľsko: Katolíci chránili púť detí pred osobami LGBT

Synoda biskupov o Amazónii a kontroverzné diskusie

Synoda o Amazónii má Instrumentum laboris

Kardinál Kasper: Benedikt je muž Cirkvi, nie fundamentalista

„Ježiš nikdy nezaložil biskupské konferencie“

„Pripomenul som Macronovi, že Notre Dame je KOSTOL!“

Sestra menovaná pápežom radí biskupom k vysviacke žien

Viedenský teológ: Pápež hovorí príliš často o diablovi

„Pripomenul som Macronovi, že Notre Dame je KOSTOL!“

Keď sa 10 000 ľudí modlilo za Sebastiána Kurza

Hongkong: Biskup pri kázni ronil slzy

Psychológ: Dokument o genderi – kompromis s novopohanstvom!

Afrika: „Násilie voči kresťanom v Afrike exploduje

Tajomstvo Eucharistie

Myšlienky sv. Tomáša Akvinského

Jediný splodený Boží Syn, ktorý nám chcel dať účasť na svojom božstve, prijal našu prirodzenosť, aby zbožštil človeka – on, ktorý sa stal človekom. No to, čo si zobral z nás, celé odovzdal pre našu spásu. Na oltári kríža odovzdal svoje Telo ako obetu Bohu Otcovi, aby nás s ním zmieril. A prelial svoju Krv, aby sa stala súčasne naším výkupným a naším krstom: Vykúpení z nášho poľutovaniahodného otroctva máme byť očistení od všetkých našich hriechov. A aby sme si navždy zachovali pamiatku takého veľkého dobrodenia, zanechal veriacim svoje Telo ako pokrm a svoju Krv ako nápoj v podobe chleba a vína. Aká vzácna a nepochopiteľná hostina, ktorá prináša spásu a je plná sladkosti! Existuje niečo vzácnejšie ako takáto hostina, nie to, čo sa ponúka ako jedlo v Starom zákone – mäso teliat a baranov – ale Kristus, ktorý je opravdivo Bohom? Existuje niečo nádhernejšie ako toto sviatostné tajomstvo? […] Nijaká sviatosť nevytvára uzdravujúcejšie účinky ako táto – vymazáva hriechy, posilňuje cnosti a napĺňa dušu v prehojnej miere všetkými duchovnými darmi. Prináša sa v Cirkvi za živých a mŕtvych, aby slúžila všetkým, keďže je ustanovená na spásu všetkých.
Nikto nedokáže vyjadriť slovami lahodnosť tejto sviatosti, pretože v nej vychutnávame duchovnú sladkosť pri jej prameni. Slávime v nej pamiatku neprekonateľnej lásky, ktorú Kristus ukázal vo svojom utrpení. On chcel, aby nemerateľnosť tejto lásky bola hlbšie vpísaná do srdca veriacich. Pri Poslednej večeri preto po slávení Paschy so svojimi učeníkmi, keď mal odísť z tohto sveta ku svojmu Otcovi (porovn. Jn 13,1), ustanovil toto sviatostné tajomstvo ako večnú pamiatku jeho utrpenia, ako naplnenie niekdajších predobrazov a ako najväčší z jeho zázrakov. A pre všetkých, ktorých jeho neprítomnosť napĺňa smútkom, zanechal túto neporovnateľnú útechu.

Tantum Ergo Sacramentum – Eucharistická adorácia

Procesie na Božie Telo po celom Rakúsku

Viedeň, 18.6.2019 (KAP) 025 134 – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je v Rakúsku a ďalších krajinách ako Portugalsko, Poľsko, Chorvátsko, Brazília, aj vo viacerých nemeckých spolkových štátoch zákonom stanoveným sviatkom. V Rakúsku sa na procesie vo farnostiach očakávajú až dva milióny ľudí. Katolíci v tento deň vydávajú svedectvo o svojej viere v trvalú prítomnosť Ježiša Krista vo sviatosti Eucharistie.
Na mnohých miestach sa slávi svätá omša na verejných priestranstvách. Po omši sa koná procesia s modlitbami a spevmi s Kristovým Telom, ktoré nesie kňaz ulicami. Nad monštranciou sú „nebesia“ baldachýnu. Popri trase procesií sa často stavajú stromčeky brezy a okná sa zdobia kvetmi a sviecami. V niektorých oblastiach južného Rakúska je zvykom klásť koberce z kvetov a kvetinové obrazy.
Tento rok vydala Konferencia biskupov Rakúska aprobované nové obrady slávenia Božieho tela a príručku pobožností.
Vo Viedni v Dóme sv. Štefana slávi svätú omšu slávnosti Božieho Tela kardinál Christoph Schönborn vo štvrtok o 8.30 hod. Zúčastní sa na nej aj nový apoštolský nuncius v Rakúsku, arcibiskup Pedro Lopez Quintana. Následná procesia povedie tradične centrom mesta so stanicami pred kostolmi sv. Michala, sv. Petra a na námestí pred bránou Singertor v Dóme sv. Štefana. Na začiatku procesie a po jej skončení bude zvoniť zvon Pummerin.
V Salzburgu sa konajú už v stredu večer pontifikálne vešpery. Arcibiskup Franz Lackner povedie chórové modlitby v dóme o 18. hod. Vo štvrtok slávi arcibiskup svätú omšu o 9. hod. v dóme a potom pôjde v procesii starým mestom Salzburgu.
V Innsbrucku ohlásili ako „druhý zelený štvrtok s radostnejšími predzvesťami“ procesiu na Božie Telo, ktorá povedie od dómu k Bazilike Wilten. Po omši po 8. hod. sa na nej zúčastnia ako každý rok tradične spolky, zástupcovia rytierskych rádov, katolíckych študentských zväzov, ako aj mnohí zástupcovia politického a hospodárskeho života. Podobné slávenia sa plánujú aj v ostatných rakúskych biskupských chrámoch.

Dojímavé lodné procesie

K najvýraznejším a dojímavých procesiám na Božie telo patria každý rok v Hornom Rakúsku lodné procesie na jazerách často až do noci s impozantným osvetlením. Tie majú bohatú tradíciu. Procesia na jazere Hallstätter See sa spomína po prvý raz už v r. 1623 a na jazere Traunsee v r. 1632. Aj tento rok sa konajú tieto procesie na vode v Hallstatte, Traunkirchene aj v Aschachu na Dunaji.
V Korutánsku sa tiež slávi procesia na jazere. Po omši v kláštornom kostole v Millstatte o 8.30 hod. povedie procesia do prístavu a oltáriky budú na lodi, v Döbriachu, na pláži v Sittlingeri a na záver zasa v Millstatte pri dome Haus Strobl.
Procesie sú na mnohých miestach spojené so starými ľudovými zvykmi. Deti sypú kvety na cestu procesií. V Korutánsku a Steiermarku kladú ženy skoro ráno koberce z kvetov s mozaikovými vzormi, obrazmi a výrokmi.
* * * * * * *

Kardinál Burke: Uvoľnenie celibátu na synode zasiahne celú Cirkev

Kardinál: „Ak Svätý Otec povolí uvoľnenie povinného celibátu pre amazonský región, biskupi v Nemecku budú žiadať rovnakú úpravu!“

Rím, 20.6.2019 (LifeSiteNews) 025 133 – Kardinál Raymond Burke sa vyslovil, že „nie je čestné“ hovoriť, že Synoda biskupov o Amazónii v októbri „sa zaoberá otázkou kňazského celibátu iba pre ten región“:
„Ak sa synoda začne zaoberať touto otázkou, čo si myslím, že nie je správne, bude sa zaoberať disciplínou všeobecnej Cirkvi. Istý biskup v Nemecku už vyhlásil, že ak Svätý Otec povolí uvoľnenie povinného celibátu pre amazonský región, biskupi v Nemecku budú žiadať rovnakú úpravu!“ povedal kardinál Burke pre LifeSiteNews 19. júna. Kardinál tak komentoval poznámky k pracovnému materiálu synody Instrumentem laboris. …
Kardinál Robert Sarah sa k tomu vyslovil, „či by nebolo lepšie vyslať do Amazónie svätých kňazov misionárov, aby sa posilnila domáca cirkev, rodina a modlitby za povolania“? Biskup Fabene, podsekretár synody biskupov vyhlásil:
„Táto synoda je špeciálna synoda, ktorá sa týka iba pan-amazonského regiónu. Preto bude reagovať na požiadavky tamojších kresťanských komunít.“ …
Na tlačovej konferencii sa LifeSiteNews pýtal kardinála Baldisseriho na to, či kňazský celibát patrí k apoštolskej tradícii:

„Dokument hovorí, že celibát je dar pre Cirkev, ale že tiež patrí k apoštolskej tradícii, ako hovorí kardinál Sarah aj iní.“
„Viete, čo znamená apoštolská tradícia?“ opýtal sa kardinál. „Áno,“ odpovedali sme.
„Myslíte si, že to boli iba apoštoli?“ opýtal sa.
„Nie, tiež nástupcovia apoštolov.“
„O. K. nástupcovia apoštolov. Spomínate si na sv. Pavla, keď išiel zakladať Cirkev? On zanechal presbyterov ako hlavy Cirkvi. Bol misionárom a tak sa zrodil presbyterát a je apoštolský v tomto zmysle, pretože sv. Pavol založil Cirkev a vysvätil kňazov, presbyterov.
„Áno, ale žili v celibáte, alebo nie?“
„Boli to muži. Nikde nie je napísané, že žili v celibáte. Nie je to pravda,“ odpovedal kardinál.
„Nie je to pravda?“ opýtali sme sa.
„Nie je pravda, že žili v celibáte. Nie, nie. Boli to presbyteri, Basta,“ vyhlásil kardinál.
„Chápeme. Takže hovoríte, že možno boli ženatí,“ pokračovali sme.
„Iste,“ odvetil kardinál.
Na vyjasnenie tejto otázky sme chceli vedieť:
„Prepáčte, ženatí, nie celibátni, pretože je veľký rozdiel medzi mužom, ktorý je ženatý a mužom, ktorý ženatý, ale opustí všetko pre Pána, ako napríklad sv. Peter. On žil v celibáte.“
Kardinál Baldisseri odpovedal:
„Sv. Peter opustil všetko a potom chodil s Pánom. Ale uvážte, že komunity, ktoré boli založené, neboli iba v rukách apoštolov. Apoštolov bolo dvanásť. Basta. To, čo sa dialo potom – nuž nikde nie je špecifikované, že tí, čo prišli potom boli celibátni, alebo či boli ženatí. V tom si východné cirkvi zachovali slobodu a doteraz v tom pokračujú s dvomi možnosťami – s celibátom alebo bez neho. Je to zaujímavé, lebo východné cirkvi nám hovoria toto: Byť biskupom … tu vidíme lepšie úlohu Pavla, ktorý chodí z jednej komunity do druhej ako superintendent. V skutočnosti toto je to, čo znamená ‘episkopálny’: dohliadať na presbyteriát. A pretože celibát sa v tom čase nepovažoval za nevyhnutný, nenachádzame ho nikde. Sv. Pavol hovorí, že biskup má mať iba jednu ženu. Čítajte listy sv. Pavla a zistíte, ako sú kvality kňaza.“

Kardinál Burke to pre LifeSiteNews komentoval:

„Mnohé prvky v konverzácii s biskupom Fabenem a kardinálom Baldisserim týkajúce sa celibátu boli vyslovené zmäteným spôsobom. Predpokladáme, že dokonalá zdržanlivosť kléru má iste apoštolský pôvod ako ukazuje klasická štúdia otca Christiana Cochiniho, S.J., Les origines apostoliques du célibat sacerdotal.” Knihu vydali aj v angličtine ako Apostolic Origins of Priestly Celibacy (Ignatius Press).
V tomto vedeckom diele páter Cochini skúma otázku, kedy sa začala tradícia kňazského celibátu v Latinskej cirkvi a sleduje ju až po apoštolov. Skrze patristické zdroje a koncilové dokumenty ukazuje, že od počiatkov Cirkvi ženatí muži síce mohli byť kňazmi, no pred vysviackou sa od nich vyžadoval sľub žiť v celibáte – teda v zdržanlivosti. Všetky tieto prvky sa študovali do najväčšej možnej hĺbky v čase Druhej riadnej Synody biskupov v r. 1971 – o služobnom kňazstve a spravodlivosti vo svete.
Kardinál spomenul, že na Druhom vatikánskom koncile bol veľký rozruch týkajúci sa povinného celibátu a silné hnutie urobiť celibát dobrovoľným a povedal:
„Napriek hroznému tlaku v záverečnom dokumente synody Ultimis temporibus z 30. novembra 1971, sa biskupi držali trvalej náuky a disciplíny, čo pokračovalo v encyklike pápeža sv. Pavla VI. Sacerdotalis Caelibatus (24. jún 1967).”
Pavol VI. uvádza, že Cirkev „si uvedomuje kritický nedostatok kňazov v porovnaní s duchovnými potrebami svetovej populácie“. Ale dodáva, že Cirkev „má dôveru založenú na nekonečnej a tajomnej sile milosti a očakáva, že veľká duchovná kvalita jej služieb prinesie aj rast v počtoch, pretože Bohu je všetko možné.“ Kardinál Burke ďalej vysvetlil:
„Cirkev stále viac chápe vôľu nášho Pána pre tých, ktorí sa majú podieľať na apoštolskej službe, vôľu, ktorú on príkladne preukázal vlastným životom dokonalej zdržanlivosti. Preto Cirkev pochopila, že keď náš Pán povoláva niekoho ku kňazstvu, on ho tiež povolá k dokonalej zdržanlivosti ako zásadného výrazu kňazskej identity s ním ako Hlavou a Pastierom stáda a s jeho pastoračnou láskou. Tých, ktorých povolá, tým dá tiež svoju milosť reagovať na jeho volanie.“
Kardinál dodal, že dar dokonalej zdržanlivosti je daný „v každom čase a na každom mieste, ako nádherne ilustruje história“.
Spomenul aj brazílskeho biskupa, ktorý vyše desať rokov pôsobil v Amazónii počas jeho návštevy Brazílie v r. 2017. „Povedal, som mu, že som počul, že mladí muži tam neprijímajú celibát. Okamžite mi dopovedal, že keď biskup živí povolania, je tam veľkodušná reakcia na kňazské povolania a muži s láskou prijímajú aj dokonalú zdržanlivosť!“
Kardinál Burke ukončil komentár tromi pozorovaniami:
„Zdá sa mi, že otázka celibátu v Amazónii sa mieša s nesprávnym chápaním evanjelizácie, čo by skončilo prijatím domorodých praktík, ktoré potrebujú očistenie a povýšenie, ktoré Kristova milosť vždy prináša skrze pravú evanjelizáciu.“
„Po druhé, nie je čestné hovoriť, že panamazonská synoda sa zaoberá otázkou celibátu iba pre ten región. Ak sa synoda začne zaoberať touto otázkou, čo si myslím, že nie je správne, bude sa zaoberať disciplínou všeobecnej Cirkvi. Istý biskup v Nemecku už vyhlásil, že ak Svätý Otec povolí uvoľnenie povinného celibátu pre amazonský región, biskupi v Nemecku budú žiadať rovnakú úpravu!“
„A konečne, prefekt Apoštolskej signatúry spomenul, že ´vnášanie prípadov ženatých anglikánskych alebo protestantských kňazov, ktorí boli prijatí do plného spoločenstva s Cirkvou a vysvätení za kňazov, neberie do úvahy, že taká prax, čo sa týka celibátu, si vyžaduje hlbšie štúdium a objasnenie´“.

Autor Instrumentum laboris za reformu kňazstva a svätenie žien

Brazília, 19.6.2019 (LifeSiteNews) 025 132 – Biskup rakúskeho pôvodu Erwin Kräutler, hlavný autor Instrumentum laboris Synody biskupov o Amazónii silne podporuje vysviacku ženatých mužov, aj vysviacku žien na kňazky.
Anglické katolícke noviny The Tablet píšu:
„Biskup Erwin Kräutler, zástanca ženatých kňazov a kňažiek, je autorom pracovného dokumentu Synody o Amazónii. Môže mať aj spolupracovníkov, no pápež František sám mu zveril hlavnú úlohu pri jeho príprave.“
V júni 2018, LifeSiteNews informovala o knihe biskupa Kräutlera z r. 2016, v ktorej argumentuje v prospech vysviacky žien. Názov knihy je Buďte odvážne! Poukázal na to, že v Amazónii mnohé ženy vedú v nedeľu liturgiu slova a navrhol, že „by mohli byť pripravené aj na predsedanie sláveniu Eucharistie v ich farnosti“. „V ich farnosti! Toto obmedzenie sa mi zdá dôležité.“
Pre Kräutlera, dokument pápeža sv. Jána Pavla II. z r. 1994 Ordinatio Sacerdotalis, „nie je doctrine de fide.“ Tvrdí, že pápež František by bol otvorený tejto myšlienke. A vyhlásil:
„Neverím, že by povedal striktné ´nie´ vysviacke žien. Pápež František neurobí nič sám vzhľadom na kňazstvo, celibát a vysviacku žien a ak áno, tak spoločne s biskupmi. Nijaké rozhodnutie v tejto oblasti by sa nemalo okamžite zavádzať na celom svete, ale spočiatku len regionálne.“
„Isté presvedčenia a výklady, ktoré sa energicky prezentovali a bránili ako nezmeniteľné, sa často v priebehu behu histórie úplne zmenili.“
Odvolával sa tým na Dignitatis Humanae, „ktoré navždy odstránilo Sylabus omylov Pia IX. najmä vzhľadom na náboženskú slobodu. …
František na audiencii s rakúskym biskupom biskupom brazílskej Diecézy Xingu v r. 1981-2015 diskutoval aj o práci biskupa Fritza Lobingera, ktorý spolu s rakúskym teológom Paulom Zulehnerom navrhujú svätiť ženatých mužov a ženy.
Chcú založiť „pastoračné tímy“. Celibátny kňaz by bol „zodpovedný“ za niekoľko takých tímov. Formácia takého nového typu kňaza by sa podľa Zulehnera zabezpečila pomocou trojročného kurzu v spojení s miestnou univerzitou. Majú to byť „kňazi odlišného druhu“, alebo skôr personae probatae, lebo tento výraz je otvorený pre možnosť, aby farnosť mohla voliť aj ženy ako personae probatae.” …

Poľsko: Útok nožom na kňaza – útoky na cirkev

Wroclaw, 20.6.2019 (kath.net/jg) 025 131 – Ireneusza Bakalarczyka, kňaza vo Wroclawi, na Turíčny pondelok na ceste na svätú omšu pobodal 56-ročný muž. Bakalarczyk bol podľa médií v univerzitnej nemocnici operovaný a jeho stav je stabilizovaný.
Na ďalší deň útočníka zatkli a predviedli na vyšetrovanie. Podľa médií páchateľ Zygmunt W. sa k činu priznal. V čase činu nebol pod vplyvom alkoholu. Hovorca Wroclavského arcibiskupstva informoval, že niet poukazu na osobný motív útočníka. Páchateľ chcel jednoducho zaútočiť na niekoho v sutane!
O možnom motíve atentátnika informujú viaceré médiá. Reportéri sa ho pýtali, či bol inšpirovaný videom „ Tylko nie mów nikomu“ („Len to nikomu nepovedz“), ktoré je dokumentom o sexuálnom zneužívaní detí kňazmi. To je dobrá stopa a on svoj čin neľutuje, ako sa vyjadril útočník.

Početné útoky znesväcovania v Poľsku

V ostatných mesiacoch sa opakovane vyskytli útoky na katolícke kostoly, ako informuje rakúske „Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe“ (Pozorovanie netolerancie a diskriminácie kresťanov v Európe).
Koncom mája zničili kríž s Kristom v kaplnke v Plonsku, zasvätená sv. pátrovi Piovi.
Okolo Kostola sv. Maximiliána Kolbeho v Plocku našli v apríli plagáty s Čestochovskou Božou Matkou s dúhovou „svätožiarou“.
V Kostole sv. Jána v Kwidzyni v apríli zničili kríž. V nádobe so svätenou vodou sa našla silno zapáchajúca tekutina.
V marci zničili neznámi kríž s Kristom pred kostolom v Katowiciach. Podľa médií na kríž hádzali kamene a odlomili Kristovi ruky a nohy. Vo februári v Katowiciach znesvätili štyri ružencové kaplnky satanskými heslami a znakmi na dverách a stenách.
Zdevastovaný bol aj cintorín v Kamien Krajenski. Deväť pomníkov bolo zničených, kríže prevalené, vázy rozbité, jedno rameno Krista na hrobe kňaza odlomené.
Na „Pochode rovnosti“ homosexuálneho hnutia v Gdaňsku koncom mája parodovali katolícku procesiu na Božie Telo. Účastníci boli odetí do farebných kostýmov a mali dúhovú „svätožiaru“! Bielo odetá osoba niesla nápis s korunovanou vagínou, podobne ako kňaz nesie v procesii monštranciu.

„Som pripravený trpieť prenasledovanie s ostatnými kňazmi“

Mindong-Vatikán, 19.6.2019 (kath.net) 025 130

„Vláda už rozhodla, že bude prenasledovať kňazov, ktorí odmietajú podpísať žiadosť o členstvo vo vlasteneckom združení katolíkov. Keď týchto kňazov nemôžem chrániť, môj čas nie je hodný toho, aby som bol uznaný ako pomocný biskup. Som pripravený spolu s inými kňazmi trpieť prenasledovanie.“

Napísal to biskup Vincenzo Guo Xijin (foto), ako uviedla agentúra „Asia News“ podľa diecéznych zdrojov. Biskup Xijin bol biskupom v Mindongu (Fujiane). V zmysle dohody Vatikánu s Čínou bol ako diecézny biskup zosadený. Diecéznym biskupom je teraz Zhan Silu, člen vlasteneckého združenia, ktorý bol v minulosti Vatikánom vyhlásený za exkomunikovaného.
Spočiatku bol Xijin na žiadosť pápeža Františka ochotný byť zosadený na pomocného biskupa, no vtedy ešte zjavne nevedel, že na dobre platený úrad pomocného biskupa musí byť nevyhnutne členom vlasteneckého združenia! V stále nezverejnenom texte čínsko-vatikánskej dohody sa členstvo vo vlasteneckom združení očividne označuje ako „dobrovoľné“. Biskup Xijin sa však nemieni podriadiť princípom údajne „nezávislej“ čínskej katolíckej cirkvi.
Všetko ukazuje, že čínska vláda sa v súčasnosti pokúša rozhodnutie biskupa Xijina utajovať v nádeji, že sa k nemu pridajú všetci kňazi podzemnej cirkvi diecézy – väčšina asi 60 kňazov – a vstúpia do vlasteneckého združenia v domnienke, že aj biskup sa pre to rozhodol.
„AsiaNews“ kritizuje: „Problém vyplýva zo skutočnosti, že čínsko-vatikánska dohoda nebola zverejnená. Podľa vedomostí agentúry „AsiaNews“ dohoda stanovuje, že „kňazi a biskupi sa podriadia čínskym zákonom, no členstvo v združení zostane dobrovoľné“.
V diecéze Mindong je vyše 90 000 katolíkov, z ktorých 80 000 je v podzemnej cirkvi. V súčasnosti je tam 57 kňazov a 200 mníšok. Z kňazov je iba 12 v združení oficiálnej štátnej cirkvi. Ostatní majú byť do neho zlákaní veľmi veľkorysým platom. No vládny orgán pre cirkvi postupuje aj iným spôsobom subtílne proti týmto kňazom. Podľa „AsiaNews“ by chcelo tajných kňazov priviesť k tomu, aby podpísali dokument, v ktorom budú prisahať poslušnosť novému diecéznemu biskupovi a čínskemu štátu, ako aj princípom „nezávislej“ cirkvi.

Nové katolícke hnutie žien verné náuke Cirkvi!

Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo (Rim 12,21)

Ingolstadt, 19.6.2019 (kath.net) 025 129 – Angažované katolícke ženy v nemeckom Ingolstadte 14. júna založili „Nové katolícke hnutie žien“ (NkF). Je to voľné združenie katolíčok, ktoré chcú svoj život verne zameriavať na náuku Cirkvi, ako ju podáva Katechizmus Katolíckej cirkvi. Iniciátorkami sú Susanne Wenzelová (hovorkyňa hnutia)a Ursula Zöllerová. Dve iniciátorky vyhlásili:
„Kňaz ako vysluhovateľ sviatostí koná in persona Christi a preto si myslíme, že ženy nemôžu byť vysväcované na kňazky a celibát zodpovedá Kristovmu vzoru. Ako angažované laičky nepotrebujeme ani úrad, ani vysviacku! Chceme jednoducho iba robiť to, čo je úlohou všetkých kresťanov: Byť svedkami Božej lásky a krásy našej viery. Pritom je nám mimoriadnou úlohou chrániť dôstojnosť každého človeka stvoreného na podobu Boha a život každého človeka od prvého okamihu jeho bytia až po prirodzenú smrť!“
„Nové katolícke hnutie žien sa nebude zaoberať iba cirkevnými otázkami,“ dodáva hovorkyňa. „V celom tomto zmätku požiadaviek reforiem sa strácajú skutočne zásadné otázky úlohy ženy, redukujú sa kvázi na otázku moci a kariéry. My chceme predovšetkým hľadať aj odpovede na otázku, ako spoznajú ženy svoje povolanie a ako potom majú stvárňovať svoj život v oblastiach, do ktorých sú zasadené – ako matky, ako vdovy, ako osamelé ženy, ako rehoľníčky, ako zamestnané ženy atď.“

Nemecko: Zákaz primícií pravoverného kňaza

Paderborn, 19.6.2019 (kath.net/jg) 025 128 – Na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla sa konajú kňazské vysviacky v Seminári Kňazského bratstva sv. Petra v nemeckom Heimenkirchu. Jeden z kandidátov pochádza z Paderbornského arcibiskupstva a chcel by sláviť primície v domovskej diecéze. Cez známeho kňaza, ktorý slávi sväté omše v mimoriadnom obrade, poslal žiadosť o povolenie primícií na arcibiskupstvo v Paderborne.
Pracovník kompetentný pre liturgické otázky na generálnom vikariáte kňaza odkázal na arcibiskupa Hansa-Josefa Beckera (foto). Arcibiskup však na písomnú žiadosť reagoval veľmi odmietavo: Napísal, že nemôže dovoliť, aby kňazi Kňazského bratstva sv. Petra v jeho diecéze slávili omše!
Kňazské bratstvo sv. Petra (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri FSSP) bolo založené 18. júla 1988 ako nesúhlasná reakcia na nedovolené vysviacky biskupov arcibiskupa Marcela Lefebvrea. Pápež Jána Pavol II. ho potvrdil 18. októbra 1988 ako klerikálne spoločenstvo apoštolského života pápežského práva. Sídlom nemeckej vetvy je Wigratzbad pri Bodamskom jazere.

Viedeň: Podpaľačský útok na dominikánsky kostol

Viedeň, 19.6.2019 (kath.net/KAP) 025 127 – Dominikánsky kostol sv. Rotundy vo viedenskom centre sa stal cieľom podpaľačského útoku. Potvrdila to Dominikánska rehoľa v stredu na otázku agentúry „Kathpress“.
Neznámi páchatelia 12. júna založili oheň v dvoch spovedniciach. Pozorný turista zabránil najhoršiemu a uhasil oheň svätenou vodou. Privolaní hasiči nakoniec vyhlásili, že požiar sa už nebude šíriť. Vzniknutá škoda sa ešte nedá vyčísliť. Z bezpečnostných dôvodov zostáva kostol mimo bohoslužieb zatiaľ zatvorený.
Predstavený dominikánov vo Viedni, páter Günter Reitzi OP, prejavil zdesenie, no zároveň bol rád, „že sa nestalo nič viac“, ako v stredu povedal. „Som veľmi vďačný, že sa oheň nerozšíril na celý kostol. Kvôli veriacim a turistom mi je veľmi ľúto, že musí byť dominikánsky kostol mimo omší zatiaľ zatvorený. Do budúcnosti uvažujeme o zmysluplnej koncepcii, ako nechať bránu chrámu otvorenú,“ povedal dominikán. Súčasne oznámil, že od januára 2020 sa bude kostol asi dva až tri roky renovovať a nebude prístupný.

Nemecko: Problém nútených sobášov u migrantov

Wiesbaden 19.6.2019 (kath.net/pm) 025 126 – Letné prázdniny sú pre mnohých časom dovoleniek. Mnohí žiaci a žiačky cestujú s rodičmi na dovolenku. No pre niektoré dievčatá sú letné prázdniny spojené s hrôzou, lebo im hrozí, že ich rodičia v domovskej krajine nútene vydajú. A nie sú to ojedinelé prípady, temné čísla sú zrejme veľmi vysoké.
„Mladých dievčat sa to týka žiaľ častejšie ako si myslíme. Dokonca ešte aj v druhej či tretej generácii migrantov! Väčšinou si až na mieste všimnú, o čo naozaj ide a že nemajú nijakú možnosť sa proti nútenému sobášu brániť.“ hovorí hovorca pre integráciu frakcie hessenskej strany CDU Ismail Tipi.
„Tento jav sa vyskytuje v prísne patriarchálnych rodinných štruktúrach. Akonáhle sú vo svojej domovine, odoberú im pas, spiatočnú letenku aj mobil. Zamknú ich, alebo sú pod masívnou kontrolou.“
Aktuálne štatistiky k tomu neexistujú. Z berlínskeho prieskumu z konca roku 2018 v 1000 nadáciách a školách vyplýva, že v 570 prípadoch boli k tomu aj poradenstvá. Týkalo sa to dievčat arabského a tureckého pôvodu vo veku 16 až 21 rokov. V 117 prípadoch nútený sobáš napriek tomu zrealizovali.
„Dôležité je, aby sme dokázali to, že dievčatá vôbec nenastúpia do lietadla. Potom je už totiž väčšinou neskoro a návrat je veľmi ťažký. Zasiahnuť bez konkrétneho dôkazu, či očividného násilia je žiaľ tiež veľmi ťažké. Dievčatá sami, aj keď si niečo všimnú, majú veľký strach a nevedia, čo majú robiť a na koho sa obrátiť,“ hovorí Tipi.
„Už dlho bojujeme s týmto problémom. No s touto osvetou sme ešte celkom na začiatku. Pritom je potrebná aj dobrá práca integrácie. Tu sa musíme do toho miešať a robiť všetko pre to, aby sme dievčatá pred týmto násilím lepšie chránili. Odvracať oči nie je nijakým riešením.“

Poľsko: Katolíci chránili púť detí pred osobami LGBT

Čenstochová, 18.6.2019 (LifeSiteNews) 025 125 – Stovky poľských katolíkov zablokovali ulicu ku svojej najsvätejšej národnej svätyni, keď sa pochod osôb LGBT blížil k ružencovej procesii detí. Konala sa 20. púť detských ružencových skupín (“XX Pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci”) do svätyne na Jasnej Góre v Čenstochovej. Uskutočnila sa bez incidentu vďaka polícii a stovkám dospelých, ktorí oddelili modliace sa deti od druhého pochodu LGBT „Pride March“.
Podľa poľskej webovej stránky Polonia Christiana boli obavy, že homosexuálna demonštrácia vtrhne do svätyne, kde sa uchováva Čenstochovská Božia Matka. Skupina nazývajúca sa „Mužská ochrana Jasnej Góry“ bola jednou zo skupín, ktorá vlastnými telami zahatala cestu ku svätyni, zatiaľ čo polícia vymedzovala oficiálnu cestu demonštrantom a udržiavala ich ďaleko od detí.
Arcibiskup Wacław Depo, označil druhý pochod LGBT ako „zámernú provokáciu zameranú na deti v celom katolíckom Poľsku“. Osoby LGBT sprofanovali Čenstochovskú Božiu Matku zobraziac ju s dúhovou svätožiarou a niesli vlajky kombinujúce národný symbol orla s dúhou. Vykrikovali pritom: „Dúhové, nie národné Poľsko“ alebo „Šport, zdravie, homosexualita“ a „Farebná Čenstochová“. …
Podľa Rádia Mária a katolíckeho denníka budú sa v nedeľu 23. júna konať omše na uzmierenie za znesvätenie Božej Matky po celom Poľsku. Arcibiskup Gądecki, predseda Biskupskej konferencie Poľska, povedal, že počet znesvätení vzrástol vďaka pochodom LGBT a zdôraznil:
„Oficiálny dôvod týchto pochodov je úsilie o väčšiu toleranciu v spoločnosti. No medzitým sa stali miestom obscénnych scén a príležitosťou prejavovať pohŕdanie kresťanstvom vrátane paródií liturgie Eucharistie a podnecovania nenávisti voči Cirkvi a kléru.“
Minulý mesiac uväznili aktivistu LBGT v súvislosti s veľkonočným znesvätením Božej Matky s dúhou vyvesenou na verejných toaletách a odpadových kontajneroch v meste Płock. Zranenie náboženského cítenia je v Poľsku zločinom. Poľskí katolíci tiež zabránili aktivistom LGBT narušiť svätú omšu v Čenstochovej počas ich prvého pochodu v r. 2018.

Synoda biskupov o Amazónii a kontroverzné diskusie

Instrumentum laboris: V tejto „historickej chvíli“ sa otvárajú nové priestory pre cirkevné úrady. Do akej miery môže Cirkev prijať do hlásania viery a bohoslužieb tradičné domorodé prvky?
Žurnalista: „Hrozí znova vzplanutie teológie oslobodenia?“

Vatikán, 18.6.2019 (KAP) 025 124 – Ide o „špeciálnu synodu o Amazónii“, ako zdôrazňuje Fabio Fabene, podsekretár Synody biskupov. A nejde v nijakom prípade o to, celej Katolíckej cirkvi vtlačiť pečať „amazonského výzoru“. Fabene chce takto stlmiť nádeje jedných a obavy druhých. Nepriamo však tiež priznáva, že v stretnutí biskupov od 6. do 27. októbra tlie možno viac zápalnej látky, ako je Vatikánu milé.
Uverejnením pracovného dokumentu synody v pondelok je program zasadnutia biskupov relatívne jasne vymedzený. Španielsky originál „Instrumentum laboris“ má rozsah vreckového formátu so 140 stránkami a člení sa na tri hlavné časti s hlavnými pojmami ako „hlas Amazónie“, „celostná ekológia“ a „prorocká cirkev“.
Podľa slov generálneho sekretára synody, kardinála Lorenza Baldisseriho, má dokument opísať životnú situáciu ľudí, ktorí trpia často vykorisťovaním a ničením životného prostredia a kliesniť „nové cesty účinnejšieho hlásania viery“. V tejto súvislosti ide aj o otázku do akej miery môže Cirkev prijať do hlásania viery a bohoslužieb tradičné domorodé prvky.

Veľké očakávania
Biskupi sa v zmysle encykliky „Laudato si“ (2015) nevyhnú ani riešeniu devastácie regiónu bohatého na chránenú faunu, flóru a na suroviny. Popri ochrane práv domorodcov majú na programe aj otázky sociálnych javov ako migrácia, urbanizácia, premena rodiny a korupcia.
Pracovný materiál sa zakladá na dlhšom poradnom procese. Asi rok sa podľa Baldisseriho sondovala spolupráca s Panamazonskou sieťou REPAM na 260 podujatiach na mieste, a skúmali sa miestne problémy. Podľa peruánskeho kardinála a podpredsedu REPAMu Pedra Barreta Jimena sa na tvorbe postojov a názorov podieľalo až 87 000 ľudí.
Rovnako veľké majú byť aj očakávania konkrétnych výsledkov a jasných postojov. Pracovný materiál sám hovorí o potrebe postaviť sa ako Cirkev „problému moci“. Ľudia amazonského regiónu „nemajú možnosť uplatniť svoje práva voči veľkým hospodárskym podnikateľom a politickým inštitúciám“.

Politicky aj cirkevne citlivé
Tento bod programu treba vidieť aj na pozadí toho, že brazílsky pravicovo-populistický prezident Jair Bolsonaro hľadí na amazonské lesy hlavne ako na hospodársky zdroj a liberalizoval aj zákon o zbraniach. Pritom už pred ním v r. 2002 až 2017 prišlo podľa cirkvi v Brazílii o život pri obrane svojich práv 1119 domorodcov. Cirkev voči tomu nemôže zostať ľahostajná, ako sa uvádza v dokumente.
V Katolíckej cirkvi vyvolalo záujem oznámenie, že na synode sa má diskutovať o ženatých kňazoch a vedúcich úlohách pre laikov. Podsekretár Fabene starostlivo zdôraznil, že pápež František vylúčil všeobecné zrušenie povinného celibátu pre kňazov: „Nikto nechce spochybňovať celibát.“ No nedostatok slávení Eucharistie kvôli chýbajúcim kňazom sa pociťuje ako „núdzový stav,“ ako dodal.
Synoda má preskúmať možnosť v odľahlých oblastiach pripustiť ku kňazstvu starších a uznávaných otcov rodín, aby sa zabezpečilo vysluhovanie sviatostí a slávenie omší. V tejto „historickej chvíli“ sa otvárajú nové priestory pre cirkevné úrady, ako sa uvádza v dokumente. „O diakonáte reč nie je,“ zdôrazňuje Fabene.

Obavy konzervatívnych pozorovateľov
Konzervatívni katolícki pozorovatelia majú obavy, že väčším ocenením domorodých kultúr by mohli do Cirkvi preniknúť možno pochybné praktiky, či dokonca cudzie predstavy o viere. Namiesto rozširovania cirkevných úradov by sme sa mali radšej modliť za duchovné povolania, ako hovoria.
Istý žurnalista sa pri prezentácii pracovného materiálu opýtal, či znova hrozí vzplanutie teológie oslobodenia? Tak či onak, synoda iste môže rátať s veľkým záujmom.

Synoda o Amazónii má Instrumentum laboris

Vatikán, 17.6.2019 (RV) 025 123 – Príprava špeciálnej biskupskej synody o Amazónii napreduje. V pondelok 17. júna vo Vatikáne zverejnili text pracovného dokumentu Instrumentum laboris, ktorý bude určovať preberanie tém počas zasadnutia od 6. do 27. októbra 2019 na pôde Vatikánu. Jozef Bartkovjak SJ, RV

„Amazónia, nové cesty pre Cirkev a pre integrálnu ekológiu“ – tak znie téma Špeciálneho zhromaždenia Synody biskupov pre región Amazónie, na ktorom sa zúčastnia najmä biskupi z deviatich priamo zainteresovaných krajín Južnej Ameriky: Bolívia, Brazília, Ekvádor, Peru, Kolumbia, Venezuela, Francúzska Guyana, Guyana a Surinam. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-06/synoda-o-amazonii-uz-ma-pracovny-dokument-instrumentum-laboris.html

Kardinál Kasper: Benedikt je muž Cirkvi, nie fundamentalista

Kolín, 18.6.2019 (kath.net) 025 122 – Nemecký kardinál Walter Kasper v interview pre kolínske „Dómske rádio“ vyhlásil, že v Ríme všeobecnú Cirkev nanovo objavil a „Nemecko je iba jej časťou a momentálne ani nie najživšou“.
„Cirkev v Nemecku sa počtom stále zmenšuje a stále viac marginalizuje. Preto musí dnes podľa možnosti hovoriť jednohlasne. Nemôžeme sa už viac profilovať proti sebe. To je hlúposť, pritom iba strácame! Ekumenizmus je preto z toho hľadiska veľmi veľmi dôležitý a ja si myslím, že kroky smerom vpred sú možné,“ povedal emeritný predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.
Chvála prišla od Kaspera na adresu Benedikt XVI. Povedal, že je to „duchovný a veľmi inteligentný človek, ale aj veľmi priateľský a jednoduchý, skôr introvertný človek s miernym humorom“. „Je to muž Cirkvi, ale všetko iné ako fundamentalista, či dokonca železný kardinál, ako ho hlúpo niekedy označovali. Je to diferencovaný mysliteľ, s ktorým možno diskutovať,“ zdôraznil kardinál.
Kardinál Kasper pripomenul aj aspekt, ktorý je Benediktovi podľa jeho mienky dôležitý: „Tam, kde mizne bázeň pred Bohom, je ohrozená aj úcta k človeku. Toto nebezpečie je v našej spoločnosti očividné a zohráva úlohu aj v otázke zneužívania ľudí vo všeobecnosti a sexuálneho zneužívania špeciálne. Toto teologické hľadisko nijakým spôsobom nevylučuje samozrejme mnohoraké iné aspekty všeobecného spoločenského druhu ako aj špecificky cirkevného druhu.

„Ježiš nikdy nezaložil biskupské konferencie“

Vatikán, 17.6.2019 (kath.net) 025 121

„Bez Petra by bolo všetko v Katolíckej cirkvi zničené, rozložené na márne kúsky a stalo by sa ničím. Ježiš nikdy neprivolal do života biskupské konferencie alebo miestne cirkvi. On budoval svoju Cirkev na Petrovi. Zničiť jednotu jeho Cirkvi znamená odmietať Ježiša. Ľudia chcú rozorvať jednotu Cirkvi a zničiť ju. Koho tento diabolský projekt prekvapí? Či nie je pravdou, že v Holandsku ako aj v nespočetných západných krajinách žijete v „Cirkvi v núdzi“?
Povedal to kardinál Robert Sarah v sobotu pred Turícami v katedrále v holandskom Den Boschi. Z Guiney pochádzajúci prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí vyzval na omši za holandskú sekciu nadácie „Kirche in Not“ (Cirkev v núdzi) európskych katolíkov a cirkev, aby zostali verní svojmu dedičstvu. Informuje o tom „LifeSiteNews“.
Kardinál Sarah sa s poľutovaním vyjadril o „tichom úpadku viery“ na Západe. Povedal, že Cirkev musí byť pod Kristovým námestníkom zjednotená, aby sa sama nezničila.
Kardinál citoval v homílii kňaza, ktorý sedel 12 rokov za komunistického režimu v Československu vo väzení. Ten kňaz povedal, že by radšej trpel ďalších 12 rokov, ako by mal žiť na Západe, ktorý „podkopáva vieru“!

Deň predtým kardinál Sarah na stretnutí s kňazmi a rehoľníkmi v Utrechte povedal:
„Presne ako v Notre Dame leží dnes západná civilizácia v troskách. … To, čo sa v Európe začalo, sa šíri do celého sveta.“ Príčinou toho je „odmietanie otcovstva“, ako vyhlásil kardinál. „Odmietanie prijať tradíciu odtrháva ľudí od ich koreňov, ako to ukazuje prijímanie ´ideológie gender´. Na to existuje iba jeden prostriedok: Stretnúť sa s Ježišom a Cirkvou znova v ich pôvodnom stave.“

„Pripomenul som Macronovi, že Notre Dame je KOSTOL!“

Paríž, 17.6.2019 (kath.net/pl) 025 120 – „Stretol som sa s premiérom a ministrom kultúry, aby som im pripomenul, že Notre Dame je kostol, ktorý sa venuje poklone Bohu!“ Povedal to parížsky arcibiskup Michael Aupetit v interview s francúzskym katolíckym spravodajským portálom „Aleteia“ po prvej svätej omši v katedrále Notre Dame po veľkom požiari.

„Poklona [‚culte‘] a kultúra [‚culture‘], obe tieto slová majú ten istý koreň. Všetko, čo je kultúrne, vychádza z poklony Bohu až potom sa to rozšírilo na niečo iné. Prečo to dnes oddeľujeme? V súčasnosti ľudia nevedia veľa o náboženstve. Nie preto, že to vedieť nechcú, ale jednoducho z nevedomosti. Spočíva na nás, aby sme tieto elementárne veci pripomínali. Pri novom budovaní katedrály musíme znova vybudovať aj náboženskú kultúru. Musíme byť obozretní, aby sme nepristáli pri tomto oddeľovaní kultu a kultúry.“
Arcibiskup pozoruje od požiaru v katedrále „šialené dianie okolo Notre Dame“, ako povedal v interview a kládol si otázku, „či je toto príležitosť na hlásanie Evanjelia“.
„Po požiari vo Veľkom týždni prišlo na spoveď veľmi veľa ľudí, niektorí z nich sa už nespovedali aj 30 rokov! Mnohí prišli k Notre Dame kvôli požiaru. S týmto ohňom prišilo akosi aj niečo ako signál, pripomienka vrátiť sa k tomu podstatnému,“ vyjadril sa arcibiskup a pokračoval:
„No aj inak máme v súčasnosti radostné novinky. V ostatnom čase bolo v Parížskom arcibiskupstve takmer 500 birmoviek dospelých v priemernom veku 30 rokov. Títo ľudia znova objavujú vieru.“
„V našom arcibiskupstve je zvyčajné, že birmovanci dávajú biskupovi list a tieto listy sú nádherné! Oni sa skutočne stretávajú s Pánom, nie je to iba formálny krok. Niet pochýb, že sa niečo prihodilo, nielen medzi kresťanmi, ktorí už dlho praktizujú svoju vieru. Ale aj medzi tými, ktorí sú od náboženstva vzdialení a rovnako aj medzi nekresťanmi. Oni objavujú osobu Krista a nadväzujú s ním hlboký vzťah!“

V ďalšom článku uverejnila „Aleteia“ reakcie ľudí, ktorí slávili prvú svätú omšu v Notre Dame. Biskup Ribadeau-Dumas, hovorca Biskupskej konferencie, bol jedným z prvých mimoriadnych hostí, ktorí vyšli z katedrály. Pre „Aleteiu“ povedal:
„Je veľmi dojímavé stretnúť sa dva mesiace po požiari na tomto mieste a sláviť to, čo predstavuje srdce našej viery. V tomto tichu a v tejto horlivosti viery vládla zvláštna atmosféra. Tieto múry sú naplnené históriou a my vidíme, že kamene sú stále ešte tu a my – my! – sme živé kamene, ako nám arcibiskup pripomenul. Toto miesto je stvorené na slávenie toho, čo je pre nás najdôležitejšie: tajomstva Ježišovej smrti a vzkriesenia. Presne to sme urobili.“

Aktívna katolíčka Josianne po omši povedala: „Cítila som veľa emócií … Notre Dame je nádherný, robotníci urobili za dva mesiace vynikajúcu prácu. … Myslela som na dvoch ľudí, ktorí mi ležia na srdci a sú ťažko chorí. Pred mojím návratom som mala za úlohu pomodliť sa pred katedrálou.“
O interiéri katedrály Josianne povedala, že bol očistený. „Je čisto, ale podlaha zostáva lepkavá. Odporúčalo sa po omši oprať si šaty, keďže vo vnútri budovy je ešte olovo.“

Biskup Pascal Gollnisch, generálny riaditeľ pre východných katolíkov vo Francúzsku informoval: „Väčšina z nás parížskych kňazov, sme boli vysvätení v tejto katedrále. Táto udalosť je pre každého z nás zásadným momentom kňazského života. Tomu som venoval aj svoje osobné prijímanie. … Áno, Notre Dame má mimoriadne miesto v mojom srdci.“

Generál Jean-Louis Georgelin, ktorý z poverenia vlády vedie reštaurovanie katedrály pre „Aleteiu“ povedal, že je hrdý na to, že sa slávila táto svätá omša. Arcibiskup Aupetit požiadal o slávenie omše prakticky okamžite po požiari a chcel ju sláviť 16. júna na pamiatku vysviacky oltára Notre Dame. Georgelin mu povedal: „Monsignore, cítim záväzok toto splniť.“ Úloha je teraz splnená a síce vo veľmi dobrom duchu, ako dodal generál. No ľutoval nadmerné spravodajstvo médií o omši, pretože to bola modlitba a nie nejaká svetská udalosť a dodal: „Aká radosť sláviť Eucharistiu!“
Arcibiskupa Aupetita potom ešte citovali slovami:
„Bolí ma, vidieť katedrálu v tomto stave s tou obrovskou dierou v streche. Ale bola to radosť sláviť Eucharistiu a znova sa spojiť s jej povolaním! Zranená osoba zostáva napriek tomu osobou, a to platí aj pre katedrálu.“

Sestra menovaná pápežom radí biskupom k vysviacke žien

Rím, 17.6.2019 (LifeSiteNews) 025 119 – Španielska sestra Mária Luisa Berzosa menovaná pápežom Františkom do Generálneho sekretariátu Synody biskupov vyhlásila, že kňazstvo sa stane prístupné ženám postupne „malými krokmi“. Bola medzi prvými štyrmi konzultantkami v Generálnom sekretariáte Synody biskupov menovanými v máji.
„Teraz sa podnikajú potrebné kroky, aby ženy dosiahli väčšie zviditeľnenie v Cirkvi aj keď malými krokmi,“ povedala. „Veci sa musia zmeniť. Ale myslím si, že keď sa podniknú tieto kroky, keď prebehnú procesy, keď sa rozdelia zodpovednosti, môže byť na konci tohto procesu vysviacka žien bez veľkého hluku ako prirodzený vývoj,“ povedala sestra v interview pre katolícky „Crux“ 15. júna.
Sestra Berzosa je členkou Kongregácie Ježišových dcér. Je vedúcou medzinárodnej organizácie „Fe y Alegría“ (Viera a radosť), ktorá napomáha víziu jezuitov o vzdelávaní a spoločenskom blahobyte najmä v Latinskej Amerike.
Od svojho založenia v r. 1965 Generálny sekretariát synody biskupov ešte nikdy nemal členky ženy.
Sestra Mária Luisa sa opísala ako „optimistka“ vzhľadom na zmeny v Katolíckej cirkvi a posťažovala sa:
„Je pravdou, že keď niekoho duchovne sprevádzam, nemôžem spovedať. Musím zavolať niekoho iného, a aj na vedenie liturgie. Niekedy si želám, aby som bola schopná to robiť.
Ženy sú živými členkami Cirkvi a nie iba divákmi. Ženy potrebujú viac zviditeľnenia, viac vedúcich miest, zodpovedných pozícií, väčšiu prítomnosť v rozhodovaní. Nikdy nestrácam nádej a chcem veriť, že keď pokračujeme malými krokmi správnym smerom, aj keď zdanlivo bezvýznamnými, hýbeme sa vpred bez zastavenia.“
Na otázku o úlohe pápeža v tejto ceste smerom vpred skrze dialóg odpovedala:
„On buduje túto cestu svojimi gestami, slovami, postojmi, on hovorí viac gestami ako slovami. Aj keď pápež nemôže realizovať všetko, čo by som chcela cením si jeho malé gestá, každý jeho malý krok smerom vpred.“
„Sme na ceste smerom k synode Božieho ľudu? Nepochybne, toto menovanie žien je krok na tejto ceste,“ povedala sestra v inom interview. „Dúfam, že to dosiahneme.“
Pápež si želá, aby sa synodalita stala realitou,“ vyhlásila. „Jeho odvolávanie sa na svätý Boží ľud je významné. On chce návrat k Cirkvi Druhého vatikánskeho koncilu. Kedy prejdeme od slov k činom? Vytvorme Cirkev viac rovnostársku nie takú disproporčnú v účasti na veciach. To sú Františkove kroky a želania.“

K tomu si pozrime Katechizmus Katolíckej cirkvi 1577. A v r. 1994 pápež Ján Pavol II. navždy odmietol vysviacku žien.
Dosvedčuje to aj Evanjelium sv. Lukáša 22,32.
„Vyhlasujem, že Cirkev nemá kompetenciu udeľovať kňazskú vysviacku ženám a toto musia definitívne dodržiavať všetci veriaci Cirkvi,“ stanovil sv. Ján Pavol II.

Viedenský teológ: Pápež hovorí príliš často o diablovi

Viedeň-Würzburg, 17.6.2019 (KAP) 025 118 – Z hľadiska viedenského teológa Jána-Heinera Tücka hovorí pápež František „trocha príliš často o diablovi“.
„Teológia síce zápasí s problémom zla, je však mylnou cestou vysvetľovať to diablom a ľudské konanie zvádzať na jeho neviditeľnú ruku,“ vyhlásil dogmatik pôsobiaci na Viedenskej univerzite pre nemecké katolícke noviny „Tagespost“ z 13. júna.
Ako príklad uviedol pápežov príhovor o diablovi v súvislosti so sexuálnym zneužívaním, ktorý označil ako „veľmi problematický“ a označil to ako „pontifikálnu stratégiu zmiernenia viny“. Nie diabla, ale „konkrétne zlyhanie kňazov, ktorí páchajú zlo na maloletých ako aj mlčanie a nekonanie biskupov a veriacich treba podľa neho obžalovať.
Problematické je podľa neho hovoriť o diablovi v súvislosti so sexuálnym zneužívaním predovšetkým pre obete. Tück si kladie otázku, ako pôsobí na obete, keď hlava Katolíckej cirkvi „zvádza sexuálne násilie kňazov a rehoľníkov voči deťom a mládeži na pôsobenie diabla a tým presúva problém zo zodpovednosti človeka na duchovnú úroveň“. „Bez neskrášleného vnímania faktov sa v tejto kríze ďalej nedostaneme,“ vyhlásil Tück a žiadal morálne a právne spracovanie sexuálnych útokov. K tomu patrí aj systematická analýza faktov, ktoré zneužívanie podporujú – k tomu patrí „tabuizovanie sexuality“ rovnako, ako „plošné šírenie jeho ututlávania“.
„Dlho sa páchatelia kryli a obete umlčiavali, aby sa neohrozila vierohodnosť Cirkvi. Je to pohoršenie, no doteraz sa nikto neodvážil vystúpiť z anonymity a prevziať osobnú zodpovednosť za delikty ututlávania.“

Človek nie je agentom satana
Prezentovať ľudí, ako „agentov satana“ skrýva podľa teológa nebezpečenstvo, že sa znižuje na polovicu ich morálna zodpovednosť a súčasne sa démonizujú. „Pápež František vo svojej teológii zdôrazňuje dualitu Boha ako dobra a satana ako zla, čo so sebou prináša aj obraz života ľudí ako bojiska.“ Korene tohto myslenia vidí Tück v duchovných koreňoch ignaciánskej spirituality a vyhlasuje:
„Nikto nemá výsostné postavenie na definíciu, ktorá identifikuje ľudské správanie ako bezprostredné pôsobenie diabla. No bolo by tiež nesprávne problém Zlého banalizovať.“ Ako historické argumenty uvádza Tück „barbarské výčiny 20. storočia“, ktoré sa prejavili v eskalácii násilia, kompromisoch a lživej maškaráde. „Toto popierať by bolo slepotou voči realite.“

Keď sa 10 000 ľudí modlilo za Sebastiána Kurza

Viedeň, 16.6.2019 (KAP) 025 117 – Viedenský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn a bývalý rakúsky kancelár Sebastián Kurz, sa v nedeľu zúčastnili na veľkom kresťanskom ekumenickom podujatí „Awakening Austria“ (Prebúdzanie Rakúska) vo viedenskej mestskej hale.
Kardinál Schönborn sa modlil za jednotu kresťanov, „aby sme sa navzájom počúvali a učili jeden od druhého, čo znamená byť kresťanom“, citoval Schönborn 10 000 najmä mladým účastníkom z rôznych cirkví slová emeritného pápeža Benedikta XVI.
„Oficiálny ekumenizmus v súčasnosti veľmi nenapreduje, no veľké podujatie ako toto nám dáva nádej. Keby Mohamed zažil, že kresťania sú jedno, tak by svet a potom aj Mohamed uveril, že Ježiš je Boží Syn.“
Kancelár Kurz vyjadril svoj hlboký dojem z toho, aký obraz poskytuje 10 000 mladých z vyše 45 krajín v mestskej hale a poďakoval sa im výslovne za ich nasadenie v spoločnosti:
„Rakúsko práve prežilo turbulencie a angažovanosť dobrovoľníkov mi dáva nádej, pretože jednotlivec dokáže veľa svojím nasadením v spoločnosti, kde existuje súdržnosť, kde sú tu ľudia jeden pre druhého a kde viera hrá veľkú úlohu“. Na záver sa ešte 10 000 mladých pomodlilo za Sebastiána Kurza.
Štyri dni trvajúce podujatie sa začalo vo štvrtok 13. júna chválami, poklonou a prosbami. Predpoludním sa konali prednášky na prehĺbenie viery a popoludní iniciatívy na uliciach Viedne. Večery sa naplnili špeciálnym programom s prístupom k tým, „ktorým je osobná viera v Ježiša Krista neznáma alebo cudzia“.
Podujatie organizovala organizácia „Awakening Europe – iniciatíva duchovnej obnovy Európy v Kristovi“, ktorá má za cieľ „posilňovať jednotu kresťanov, dodávať im schopnosť hlásať Evanjelium a sprostredkovať spásonosnú lásku a silu Boha k ľuďom“.
Podobné akcie sa už konali v Norimbergu (2015), Štokholme (2016), Prahe (2017) a Rige (2018). Financujú sa výlučne z darov a predajom vstupeniek. …

Hongkong: Biskup pri kázni ronil slzy

Hongkong, 15.6.2019 (kath.net/pl) 025 116 – V homílii na mimoriadnej svätej omši za Hongkong s mladými katolíkmi pomocný biskup Jozef Ha Chi-shing (foto) povedal, že bol dojatý, keď videl mladých ľudí demonštrovať.
„Chcú iba vyjadriť svoje požiadavky. Prečo si zaslúžia toto násilie?“ pýtal sa biskup Ha. „Nechápem, prečo sa dnes Hongkong stal takýmto. Chceme jednoducho iba slobodne žiť. Nezaslúžili sme si to.“
Informovala o tom „UCA News“ (Únia katolíckych ázijských agentúr), najväčšia katolícka spravodajská služba v Ázii so sídlom v Hongkongu.
Diecéza Hongkong uverejnila nemenej ako tri vyhlásenia, v ktorých vyzýva vládu aj verejnosť zachovať zdržanlivosť a hľadať riešenie problémov pokojnou racionálnou cestou. Diecéza prosila veriacich, aby sa za mesto modlili.
Pri politických protestoch v Hongkongu pred niekoľkými dňami proti novému zákonu, ktorý má povoliť vydávanie väzňov do Číny, polícia vypratala ulice od demonštrantov vo vládnej štvrti slzotvorným plynom, sprejmi s korením a streľbou s gumovými projektilmi. Pritom bolo až 70 ľudí zranených. Postup polície sa veľmi kritizoval.
Hongkong má autonómny štatus voči Číne. Podľa organizátorov na veľkej demonštrácii v nedeľu sa zúčastnilo vyše milióna ľudí. A žiada sa povolenie novej demonštrácie na ďalšiu nedeľu.

Psychológ: Dokument o genderi – kompromis s novopohanstvom!

„Úlohou Cirkvi nie je viesť dialóg, ale učiť a naprávať. V oblasti sexuality, manželstva a rodiny prebieha totiž neúprosný duchovný boj.“

Rím, 14.6.2019 (LifeSiteNews) 025 115 – Známy holandský katolícky psychológ a psychoanalytik so špecializáciou terapie ľudí s homosexuálnymi sklonmi, Dr. Gerard J.M. van den Aarweg, kritizoval nový vatikánsky dokument o teórii gender , že „neobsahuje jedinú účinnú radu pre rodičov, ktorí sa pokúšajú vychovávať svoje deti k cnostiam potrebným pre kresťanský život“. Dr. Gerard J.M. van den Aarweg zdôraznil, že „novopohanská sexuálna ideológia sveta nemá nijakú múdrosť, ktorú by sme mohli zdieľať“.
Dokument
„Ako muža a ženu ich stvoril. Cestou dialógu o otázke genderu vo výchove“
vydala vatikánska Kongregácia pre katolícke vzdelávanie 10. júna. Adresovaný je katolíckym školám a ľuďom pôsobiacim vo formácii detí a mládeže. Dokument vyvolal istý obdiv no aj zdesenie a pritiahol veľkú pozornosť katolíckych aj svetských médií. V tomto konflikte názorov sa LifeSite spýtal Dr. van den Aarwega, autora kníh „The Battle for Normality“ (Boj normálnosti) (Ignatius press) a „Science says NO: The gay deception“ (Veda hovorí NIE: podvod ‘manželstva’ gejov) na jeho názor na tento dokument. A holandský psychológ veľmi slová nevolil.

LifeSite: Dr. van den Aardweg, aký je váš všeobecný dojem z dokumentu?
Dr. van den Aardweg: V zásade je to ideologický dokument, nie špecificky katolícky. V podstate obhajuje ateisticko-humanistickú, socialistickú sexuálnu výchovu prezentovanú ako viac či menej katolícku. Chváli spoločenský model sexuálnej výchovy monitorovaný „expertmi“ na základe naivných stále sa prehlbujúcich náhľadov do sexuality v bežných humanistických vedách. Je to istý druh iluzórneho a sentimentálneho pojednania o výchove a „emocionálnosti“ nezrelej a povrchnej humanistickej psychológie 60. rokov, ale teraz vyhlasovanej za ‘vyššiu múdrosť’ vatikánskou kongregáciou, ktorej členovia sú o 50 rokov pozadu. Stále dokola je to o ‘dialógu’ a ‘počúvaní’ a ‘otvorenosti’. Ale o nijakom načúvaní Božej náuke Katolíckej cirkvi o sexualite, manželstve a rodine. Jej učenie a kázanie pohanskému svetu nie je, ako sa zdá, cestou vpred. Veľkým snom je „aliancia“ s novopohanskou ideológiou sexuality, manželstva a rodiny OSN a protikresťanských krajín EÚ.
Nuž ak načúvame pozorne vágnym a nejednoznačným formuláciám dokumentu, aby sme rozpoznali, k čomu smeruje, môžeme rozoznať jeho hlavný motív: revolučnú zmenu.

Aký je váš názor na jeho analýzu teórie gender?
Postrehy o teórii gender sú nejednoznačné a nejasné a to ich robí podozrivými. Niektoré formulácie sa zdajú byť korektné a „pravoverné“ ako je popieranie , že sexuálna „identita nie je voľbou jednotlivca“ a frázy ako „sexualita [sex osoby] je základnou zložkou osobnosti“, alebo „každá bunka v tele je mužská alebo ženská“. No súčasne je to podkopávané výpoveďami ako – skracujem: „Prístup k teórii gender je cesta dialógu.“ Prečo by to malo tak byť? Na to niet odpovede, lebo sme v doméne ideológie. O čom viesť tento dialóg? Poznáme účinky dialógu zo skúseností s komunistami. Nepriatelia kresťanstva budú s vami viesť dialóg svojím spôsobom, so svojimi podmienkami. Výsledkom nie je nič iné, ako pri dialógu s diablom. Agresívna novopohanská sexuálna ideológia sveta nemá nijakú múdrosť, ktorú by sme my mohli zdieľať. Úlohou Cirkvi nie je viesť dialóg, ale učiť a naprávať. V oblasti sexuality, manželstva a rodiny prebieha totiž neúprosný duchovný boj.“
Iný príklad: „Humanitné vedy … prezentujú iné dielo … ktoré sa pokúša o hlbšie chápanie vecí.“ Nasleduje vágny odkaz na práce o „sexuálnych rozdieloch medzi mužmi a ženami v rôznych kultúrach“. Tu ako všade v dokumente sú iba náznaky, či narážky bez najmenšieho dôkazu. Teda aké údajné „dielo“ sa tu myslí? Nemyslia autori náhodou kedysi populárne diela Ruth Benedictovej a Margaret Meadovej, lesbických feministiek, ktoré sa pokúšali ukázať reality úloh a funkcií pohlaví v nezápadných spoločnostiach? Ale tie boli dávno odmietnuté ako založené na nesprávnych a sčasti podvodných dôkazoch.
Relativizovanie nepopulárneho biblického pohľadu na vzťahy muža a ženy a ich spoločenské úlohy so zjavným odrazom nevôle feministiek (a gejov) nachádzame tu tiež v slovách o „nespravodlivej diskriminácii“, ktorá je „smutným faktom histórie“ – teda „v Cirkvi“. Cirkev vraj znásilnila „rovnakú dôstojnosť mužov a žien“ s dôsledkom „maskulínnej mentality zamaskovanej do náboženských motívov“. Ak toto nie je výsmech katolíckej náuky o mužovi ako hlave a ženy ako srdca rodiny a povinnosti ženy poslúchať manžela, tak čo iné? A čo sa tu navrhuje nové?
Alebo z iného uhla pohľadu – kto uverí, že autori tohto textu sú ešte schopní odovzdávať nemeniteľnú náuku apoštolov, sv. Augustína a pápežov Leva XIII. a Pia XI.? Oslepení duchom doby ju zrejme už nechápu ani nevidia korektný antropologický a psychologický pohľad sv. Edity Steinovej, že „žena je povahou matka a spoločníčka muža“. Pre každého katolíka, ktorý pozná a chápe túto pravdu, by toto tvorilo uholný kameň debaty o rovnakej hodnote muža a ženy.
Rovnako znepokojujúce je pochybné ocenenie prirodzenej rodiny: „Kvalifikovať ju (rodinu) ideologickými koncepciami iba v jednom momente histórie a potom nastáva zánik … je zradou jej pravého významu.“ Patrí apoštolská náuka do kategórie dočasných historických „ideológií“ o mužovi a žene? Ak nie, prečo ju neodporúčajú všetkým a aké nesprávne ideologické koncepcie sa pripisovali rodine, ktoré nie sú zásadné? … Treba teda podať jasnú jednoznačnú definíciu prirodzenej a Bohom chcenej rodiny a jednoznačne odmietnuť politickú definíciu.

Dokument často cituje sv. Jána Pavla II. Čo si myslíte o použití jeho prác?
Pápež Ján Pavol II. sa cituje – no veľmi pokrytecky. Jeho prestíž sa zneužíva na vytváranie dojmu pravovernosti, čo si tento dokument ako celok nemá právo nárokovať. Autori majú dokonca odvahu spomínať sv. Dona Bosca, ktorého práce a úsilie boli diametrálne odlišné od ich a preto boli príkladné.

Predpokladá dokument, že sexuálna výchova bude vždy prístupná na školách? A v súlade s katolíckou náukou?
Rodičovské práva vo výchove sú vyjadrené slovami, ale ako v celku je tu v zásade socialistická byrokratická organizácia výchovy k „sexualite a citovosti“ detí a mládeže, o ktorej títo utopisti snívajú a nepochybne sa pritom riadne okrešú práva rodičov. Navrhovaní „profesionáli“ vzdelávania v škole aj mimo nej s ich „permanentnou výchovou“ prichádzajúci z „univerzít“ a úzko napojení na sekulárne organizácie miestne aj medzinárodné s ich novými programami a knihami a platenými štátom zaručia politicky korektnú sexuálnu výchovu. Navrhuje sa idealistická „výchovná aliancia medzi rodinou, školou a spoločnosťou“ ako v Nemecku, Veľkej Británii atď. … A nikto nenamieta, nijaká škola, ani katolícki rodičia – ozve sa iba nejaký osamelý katolícky učiteľ, výnimočne sa odvolá zopár katolíckych rodičov, ktorí odmietajú spolupracovať s týmito programami, ktoré násilne ničia nevinnosť detí. …

Čo by ste k tomu dodali na záver?
Záver dokumentu pomáha pochopiť jeho pravý význam a účel. Uvážte toto vyhlásenie: „Formátori majú poslanie naučiť ich (mladých) citlivosti voči rôznym výrazom lásky, vzájomnému záujmu a starosti, milujúcej úcte a komunikácii s hlbokým významom. Učte mladých, aby bolo otvorení a zaujímali sa o realitu, ktorá ich obklopuje, schopní starostlivosti a nežnosti.“ To je presne to, ako sa predáva hnutie novopohanskej sexuálnej reformy už asi celé storočie. Do tohto ideálu sa hodia všetky druhy „lásky“ a sexuálneho vzťahu – nezosobášeného, ako aj homosexuálneho.
Vo vatikánskom texte nie je nič o sexuálnom hriechu, o zápase o čistotu, o hriechu masturbácii, nevere v manželstve, nemanželskom spolužití, čistote manželskej lásky, ani jedna veta či dobrá rada pre rodičov, ktorí sa pokúšajú vychovávať svoje deti k cnostiam potrebným pre kresťanský život a proti tlaku novopohanského prostredia, školy ba dokonca cirkvi, nič o antikoncepcii, sterilizácii ani o potrate.
A na záver – štýl tej práce je hrozný – je preniknutý pompéznym a sentimentálnym jazykom, pokryteckou úlisnosťou. Intelektuálna úroveň má nízku kvalitu. Nijaká použitá koncepcia sa nedefinuje, nijaká výpoveď nie je overená, či podporená argumentami. Odvolávky a poznámky vzťahujúce sa na antropológiu a psychológiu sú mylné alebo dokonca nedávajú zmysel a napriek tomu sú slávnostne prezentované ako ‘najvyššia múdrosť.’
Vatikánska kongregácia, ktorá sa odváži vyprodukovať takýto dokument, by mala vážne rozmýšľať o svojom ďalšom pôsobení.

Afrika: „Násilie voči kresťanom v Afrike exploduje

Bonn-Bangui, 13.6.2019 (KAP/KNA) 025 114 – Kardinál Dieudonne Nzapalainga (52) zo Stredoafrickej republiky odsúdil rastúce násilie voči kresťanom v Afrike:
„V minulých týždňoch narástlo zabíjanie kresťanov v rôznych afrických krajinách. Afrika je kontinent, na ktorom násilie voči kresťanom exploduje.“
Vyslovil sa za potrebu pokojného spolunažívania náboženstiev a povedal:
„Celosvetovo možno v súvislosti s globálnou politickou nestabilitou možno pozorovať nárast násilia. V niektorých krajinách sa cieľom tohto násilia stáva Boží ľud. Tieto násilné činy môžu byť posolstvami, provokáciami. A my musíme dávať pozor, aby sme nepadli do pasce. Na násilie sa nesmie odpovedať násilím,“ napomínal kardinál a zdôraznil:
„Katolícka cirkev sa musí riadiť Ježišovým príkladom a hľadať dialóg so všetkými skupinami. Náboženstvo má poslanie spájať ľudí.“
Mons. Nzapalainga bol menovaný za arcibiskupa Bangui v r. 2012. Od roku 2016 je okrem toho najmladším kardinálom Katolíckej cirkvi.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *