Za Slovensko pred Eucharistiou, III. prikázanie (adorácia)

(III. PRIKÁZANIE)

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca:

Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, čo bdiete v noci v dome Pánovom. Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, ktorý stvoril nebo i zem. Chváľte meno Pánovo, chváľte ho, služobníci Pánovi, ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné; veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo. Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými bohmi.                                                                                     (Ž 134 – 135)

K: Najdrahší Ježišu, tu prítomný tajomným spôsobom v podobe chleba, klaniame sa ti a dobrorečíme ti za tvoju lásku s akou si sa rozhodol prebývať medzi nami. V každom chráme si prítomný v bohostánku a predsa ako často v ňom ostávaš sám a opustený. Všetko ostatné je nám prednejšie nielen počas týždňa, ale častokrát aj počas nedieľ. Tvoje  Srdce, ktoré túži spaľovať každý hriech a zapaľovať svojou láskou naše vlažné srdcia ostáva opustené. Aj nedeľu už iba dobiehame, aby sme si síce splnili povinnosť ale utekáme hneď preč, aby azda tvoja láska nezmenila naše srdce. V tejto chvíli túžime odprosovať tvoje Najsvätejšie Srdce za všetky hriechy nezáujmu, vlažnosti a nesvätenie nedele.

Za náš nezáujem o tvoju prítomnosť v chráme, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za nezáujem, akým obklopujeme tvoju neustálu prítomnosť medzi nami, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • za to, že si tak ľahko vieme nájsť výhovorky prečo nemôžeme ísť v nedeľu do chrámu, OŤPJ
 • za to, že sme si v nedeľu nenachádzali čas pre Boha, OŤPJ
 • Za našu nedochvíľnosť pri príchode do chrámu, OŤPJ
 • Za bezdôvodné postávanie pred či okolo chrámu počas liturgie, OŤPJ
 • Za nesvätenie nedieľ ako sviatočných dní, OŤPJ
 • Za nepokoj a pozeranie na hodinky počas návštevy chrámu a bohoslužby OŤPJ
 • Že sme sa vyhovárali na nedostatok času keď sa nám nechcelo navštíviť chrám OŤPJ
 • Za pohoršenia spôsobené neslušným správaním v chráme OŤPJ
 • Za pohoršenia spôsobené neslušným obliekaním v chráme OŤPJ
 • Za uprednostňovanie online liturgie pred osobnou účasťou v chráme OŤPJ
 • Za posudzovanie iných pri návšteve chrámu OŤPJ
 • Za ľahkovážny prístup k Eucharistii či jej nedôstojné prijímanie OŤPJ
 • za všetky naše rúhania sa voči Bohu v Najsvätejšej Eucharistii, OŤPJ
 • za naše spochybňovanie skutočnej prítomnosti Boha v Eucharistii, OŤPJ
 • za našu nevďačnosť, OŤPJ
 • za ľahkovážny prístup k sviatosti zmierenia a jej zanedbávanie, OŤPJ
 • za našu lenivosť dôkladne si spytovať svedomie, OŤPJ
 • za našu lenivosť a neochotu formovať si svedomie vhodnou nábožnou literatúrou či duchovnými cvičeniami, OŤPJ
 • za to, že si nevážime kňazov, rehoľníkov, biskupov a pápeža ktorí sú mostom medzi nebom a zemou, OŤPJ
 • za to, že kňazov, rehoľníkov, biskupov a nášho pápeža tak ľahko kritizujeme, ohovárame a osočujeme, OŤPJ
 • za to, že kňazom v našej farnosti, biskupom a pápežovi neprejavujeme dostatočnú úctu, vďačnosť, uznanie, podporu a modlitbu, OŤPJ
 • za to, že radšej trávime čas starostlivosťou o svoje telo, športom a zábavou ako s Tebou, OŤPJ
 • Za návštevu obchodov počas sviatkov a nedieľ, OŤPJ
 • Za nadbytočnú prácu a karierizmus počas nedieľ, OŤPJ
 • Že sme sa v nedeľu nevenovali Bohu a rodine ale vlastným záujmom, OŤPJ
 • Za zaneprázdnenosť, s akou sme ľahkovážne zabúdali na sviatky a pracovný pokoj, OŤPJ
 • Za pracovné otroctvo a kult peňazí, ktorý nahradil svätenie tvojho vzkriesenia OŤPJ
 • Za konzumizmus, ktorý pohltil naše srdcia OŤPJ
 • za to, že sa staráme o naše telá ale len málo o svoju duši OŤPJ
 • Za uprednostňovanie športu pred návštevou chrámu OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy nás i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa i každého jedného z nás. Daj, aby sme nanovo zatúžili po tvojej blízkosti medzi nami i vo svätom prijímaní. Nech tvoj Svätý Duch zapáli naše srdcia novým záujmom o prebývanie v tvojom chráme, lebo ty sám prebývaš medzi nami.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen. 

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *